REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Łączenie spółek kapitałowych krok po kroku [PROCEDURA]

Martyna Domańska
Jaka jest procedura łączenia spółek kapitałowych?
Jaka jest procedura łączenia spółek kapitałowych?

REKLAMA

REKLAMA

Łączenie spółek kapitałowych jest coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie zwiększania efektywności przedsiębiorstw, zmniejszania kosztów ich działalności oraz dla osiągnięcia efektu synergii (czyli 2+2=5). W ujęciu prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki na inną.

Co to jest spółka kapitałowa?

Spółkami kapitałowym nazywamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Natomiast spółkami osobowymi są spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna.

REKLAMA

Spółki kapitałowe mogą łączyć się pomiędzy sobą oraz ze spółkami osobowymi, jednak spółka osobowa nie może być spółką przejmującą ani spółką nowo zawiązaną.

Spółki osobowe mogą łączyć się pomiędzy sobą tylko poprzez zawiązanie spółki kapitałowej. Nie może łączyć się spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w likwidacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są rodzaje połączeń spółek?

W kodeksie spółek handlowych przewidziane zostały dwa sposoby połączenia:

REKLAMA

I. Przez przejęcie, czyli przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej. Spółki przejmowane kończą swój byt prawny z chwilą ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Ten typ połączenia wiąże się również z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej w celu wydania udziałów lub akcji wspólnikom lub akcjonariuszom spółki przejmowanej. Nie trzeba tego robić gdy spółka dominująca przejmuje spółkę zależną oraz w gdy spółka posiada nabyte zgodnie z przepisami

Kodeksu spółek handlowych udziały lub akcje własne, wystarczające na przydział dla przydziału dla wspólników spółki przejmowanej. Wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej.

II. Przez zawiązanie nowej spółki i przeniesienie majątków łączących się spółek na nowoutworzoną spółkę w zamian za udziały lub akcje spółki nowo zawiązanej (fuzja). W tym przypadku wszystkie łączące się spółki kończą swój byt prawny z chwilą ich wykreślenia z rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy wszystkich łączących się spółek stają się wspólnikami spółki nowo zawiązanej.

Co należy zrobić aby połączyć spółki?

1. Wybrać jedną z metod połączenia. W praktyce częściej wybierana jest metoda połączenia przez przejęcie.

REKLAMA

2. Dokonać pisemnych ustaleń pomiędzy zarządami łączących się spółek odnośnie planu połączenia, który następnie musi być zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki, która ma zostać zawiązana w miejsce łączących się spółek,  wraz z wnioskiem o zbadanie go przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności( nie trzeba tego robić jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę aby zaniechać przeprowadzenia badania planu przez biegłego).

Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego oraz zatwierdza jego wydatki, łączące się spółki powinny dobrowolnie uiścić powyższe należności w terminie dwóch tygodni, w przeciwnym razie sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Jakie korzyści wiążą się z łączeniem spółek?

Plan połączenia powinien zawierać co najmniej (art. 499.§ 1 ksh):

- typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również typ, firmę i siedzibę tej spółki,

- stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,

- zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,

- dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,

- prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązane nowej spółki,

- szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Plan może zawierać także inne informacje, nie ma w tym zakresie ograniczeń, jednak im więcej informacji zostanie w nim zamieszczone tym dłużej będzie trwało jego badanie w sądzie rejestrowym.

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych - fuzja i inkorporacja

Zgłoszenie planu połączenia powinno zawierać:

- projekt uchwał o połączeniu spółek,

- projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej,

- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzają-cym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,

 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt c, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

3. Przygotować pisemne sprawozdanie zarządów łączących się spółek, uzasadniające połączenie W szczególności powinno ono wskazywać podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne połączenia oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji pomiędzy spółkami łączącymi się.

4. Plan połączenia powinien zostać ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, chyba, że spółka w takim samym terminie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

5. Kolejnym krokiem powinno być dwukrotne zawiadomienie wspólników w formie przewidzianej dla zwoływania zgromadzeń wspólników w spółce z o. o. lub walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej. Zawiadomienie powinno zawierać numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie planu połączenia, chyba że obie czynności ogłoszenia w MSiG i zawiadomienie wspólników dokonywane są jednocześnie.

6. Zarząd jest obowiązany przed podjęciem uchwały o połączeniu udostępnić wspólnikom do bezpłatnego przeglądania odpisy następujących dokumentów:

a) plan połączenia wraz z załącznikami,

b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,

c) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,

d) opinię biegłego z badania planu połączenia.

Dokumenty te mogą zostać udostępnione w siedzibie spółki, na jej stronie internetowej lub - tym wspólnikom, którzy wyrazili na to zgodę - mogą zostać wysłane w formie elektronicznej.


7. Podjęcie uchwał o połączeniu.

Zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia każdej z łączących się spółek - po upływie odpowiednich terminów od ogłoszenia planu połączenia w MSiG, od dwukrotnego zawiadomienia wspólników oraz od momentu udostępnienia wspólnikom dokumentów związanych z połączeniem muszą podjąć uchwały o połączeniu.

Bezpośrednio przed głosowaniem należy ustnie przedstawić wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

Uchwały te wymagają większości trzech czwartych głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Umowa lub statut spółki mogą przewidywać surowsze wymagania. Jeśli w spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto uchwała ta powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Co warto wiedzieć o skutkach połączenia się spółek?

Co powinna zawierać uchwała o połączeniu?

Uchwała o połączeniu powinna zawierać:

- zgodę na plan połączenia

- proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy lub statutu nowej spółki.

8. Podjęte uchwały należy następnie w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich podjęcia zgłosić do sądu rejestrowego, w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą czy przejmowaną.

Dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do rejestru sądu właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

9. Połączenie należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokumenty niezbędne w fazie przygotowawczej procedury łączenia się spółek

10. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Jednak o ujawnienie tych praw np. w księgach wieczystych spółka przejmująca lub nowo zawiązana musi zadbać sama.

Dodatkowym obowiązkiem nałożonym na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest obowiązek prowadzenia oddzielnego zarządu majątkiem spółki przejętej aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Martyna Domańska

Podstawa prawna: art. 491- 508 Kodeksu spółek handlowych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Hipermarkety tańsze niż dyskonty? Gdzie bardziej opłaca się robić zakupy?

  W sklepach ceny wciąż rosną, ale w niektórych trochę wolniej. Gdzie teraz opłaca się robić zakupy? Co lepiej kupić w dyskoncie a co w supermarkecie? Czy w najbliższym czasie można spodziewać się, że we wszystkich sklepach wzrost rdr. będzie jednocyfrowy? 

  Pożary paneli fotowoltaicznych. Jak zminimalizować ryzyko?

  Jak każdy inny rodzaj instalacji, fotowoltaika jest narażona na usterki i awarie: przegrzanie, uszkodzenia, przepięcia, a w skrajnych przypadkach nawet na pożary. Chociaż do zaprószenia ognia dochodzi bardzo rzadko, zawsze trzeba pamiętać o środkach ostrożności. Jak zminimalizować ryzyko awarii?

  Ze sztuczną inteligencją logistyka nie będzie już taka sama

  Sztuczna inteligencja w logistyce to przyszłość. W łańcuch dostaw z użyciem AI chce zainwestować już ponad 60% firm. Co może ułatwić ta technologia? 

  Nowy trend - zmiana okularów co sezon?

  Okulary jako element stylizacji i w dodatku regularnie wymieniany zgodnie z trendami już nikogo nie dziwi. Przychody na rynku okularów są coraz wyższe i będą się jeszcze zwiększać. Nie tylko ze względu na starzejące się społeczeństwo. 

  REKLAMA

  Bezpieczeństwo w leśnictwie. Apel przedsiębiorców o interwencję państwa

  W obliczu rosnącej liczby tragicznych wypadków w leśnictwie, przedsiębiorcy leśni wzywają do pilnej reakcji ze strony państwa. Postulują o zwiększenie nadzoru nad Lasami Państwowymi, odpolitycznienie kadr oraz opracowanie strategii dla sektora leśno-drzewnego. Ale czy ich głos zostanie wysłuchany?

  Pieniądze dla rolników uprawiających kukurydzę. Do 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków. Do kiedy wnioski?

  Do 6 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producenta rolnego, który w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę - poinformowała Agencja.

  Czy Technologia Internetu Rzeczy zrewolucjonizuje sektor farmaceutyczny?

  Łańcuch dostaw w sektorze farmaceutycznym to duże wyzwanie - bezpieczeństwo i jakość produktu jest obwarowana licznymi uregulowaniami i przepisami. Systemy i urządzenia oparte o technologię Internetu Rzeczy – IoT (z ang. Internet of Things) wydają się logicznym rozwiązaniem. 

  Startupy to nie korporacje. Jak przyciągnąć właściwe startupy i nie stracić pieniędzy?

  Czy granty są niezbędne, aby przyciągnąć najlepsze startupy do Polski? Niekoniecznie! Czy tylko startupy oparte na unikalnej technologii mają szansę na sukces? Także nie! Startupy trzeba najpierw zrozumieć.  

  REKLAMA

  Przedsiębiorcy powoli wychodzą na prostą? Częściej niż rok temu odwieszają firmy

  Jak wygląda obecnie sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych? Ile wniosków o otwarcie działalności wpłynęło w pierwszym półroczu? Ile odnotowano zawieszeń, wznowień i wniosków dotyczących zamknięcia? Jak to wyglądało w poszczególnych województwach? 

  Petsitting, czyli nowoczesna opieka nad zwierzętami. Na czym polega ta usługa?

  W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia jest coraz szybsze, a nasze obowiązki często wymagają od nas wyjazdów czy dłuższej nieobecności w domu, pojawia się pytanie: co zrobić z naszym pupilem? Dla wielu z nas zwierzęta są członkami rodziny, dlatego chcemy zapewnić im najlepszą opiekę. Odpowiedzią na te potrzeby jest coraz bardziej popularny petsitting. Ale co to dokładnie jest za usługa i dlaczego warto z niego skorzystać?

  REKLAMA