Kategorie

Łączenie spółek kapitałowych krok po kroku [PROCEDURA]

Martyna Domańska
Jaka jest procedura łączenia spółek kapitałowych?
Łączenie spółek kapitałowych jest coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie zwiększania efektywności przedsiębiorstw, zmniejszania kosztów ich działalności oraz dla osiągnięcia efektu synergii (czyli 2+2=5). W ujęciu prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki na inną.

Co to jest spółka kapitałowa?

Spółkami kapitałowym nazywamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Natomiast spółkami osobowymi są spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe mogą łączyć się pomiędzy sobą oraz ze spółkami osobowymi, jednak spółka osobowa nie może być spółką przejmującą ani spółką nowo zawiązaną.

Spółki osobowe mogą łączyć się pomiędzy sobą tylko poprzez zawiązanie spółki kapitałowej. Nie może łączyć się spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w likwidacji.

Jakie są rodzaje połączeń spółek?

W kodeksie spółek handlowych przewidziane zostały dwa sposoby połączenia:

Reklama

I. Przez przejęcie, czyli przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej. Spółki przejmowane kończą swój byt prawny z chwilą ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Ten typ połączenia wiąże się również z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej w celu wydania udziałów lub akcji wspólnikom lub akcjonariuszom spółki przejmowanej. Nie trzeba tego robić gdy spółka dominująca przejmuje spółkę zależną oraz w gdy spółka posiada nabyte zgodnie z przepisami

Kodeksu spółek handlowych udziały lub akcje własne, wystarczające na przydział dla przydziału dla wspólników spółki przejmowanej. Wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej.

II. Przez zawiązanie nowej spółki i przeniesienie majątków łączących się spółek na nowoutworzoną spółkę w zamian za udziały lub akcje spółki nowo zawiązanej (fuzja). W tym przypadku wszystkie łączące się spółki kończą swój byt prawny z chwilą ich wykreślenia z rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy wszystkich łączących się spółek stają się wspólnikami spółki nowo zawiązanej.

Co należy zrobić aby połączyć spółki?

1. Wybrać jedną z metod połączenia. W praktyce częściej wybierana jest metoda połączenia przez przejęcie.

Reklama

2. Dokonać pisemnych ustaleń pomiędzy zarządami łączących się spółek odnośnie planu połączenia, który następnie musi być zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki, która ma zostać zawiązana w miejsce łączących się spółek,  wraz z wnioskiem o zbadanie go przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności( nie trzeba tego robić jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę aby zaniechać przeprowadzenia badania planu przez biegłego).

Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego oraz zatwierdza jego wydatki, łączące się spółki powinny dobrowolnie uiścić powyższe należności w terminie dwóch tygodni, w przeciwnym razie sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Jakie korzyści wiążą się z łączeniem spółek?

Plan połączenia powinien zawierać co najmniej (art. 499.§ 1 ksh):

- typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również typ, firmę i siedzibę tej spółki,

- stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,

- zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,

- dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,

- prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązane nowej spółki,

- szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Plan może zawierać także inne informacje, nie ma w tym zakresie ograniczeń, jednak im więcej informacji zostanie w nim zamieszczone tym dłużej będzie trwało jego badanie w sądzie rejestrowym.

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych - fuzja i inkorporacja

Zgłoszenie planu połączenia powinno zawierać:

- projekt uchwał o połączeniu spółek,

- projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej,

- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzają-cym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,

 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt c, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

3. Przygotować pisemne sprawozdanie zarządów łączących się spółek, uzasadniające połączenie W szczególności powinno ono wskazywać podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne połączenia oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji pomiędzy spółkami łączącymi się.

4. Plan połączenia powinien zostać ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, chyba, że spółka w takim samym terminie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

5. Kolejnym krokiem powinno być dwukrotne zawiadomienie wspólników w formie przewidzianej dla zwoływania zgromadzeń wspólników w spółce z o. o. lub walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej. Zawiadomienie powinno zawierać numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie planu połączenia, chyba że obie czynności ogłoszenia w MSiG i zawiadomienie wspólników dokonywane są jednocześnie.

6. Zarząd jest obowiązany przed podjęciem uchwały o połączeniu udostępnić wspólnikom do bezpłatnego przeglądania odpisy następujących dokumentów:

a) plan połączenia wraz z załącznikami,

b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,

c) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,

d) opinię biegłego z badania planu połączenia.

Dokumenty te mogą zostać udostępnione w siedzibie spółki, na jej stronie internetowej lub - tym wspólnikom, którzy wyrazili na to zgodę - mogą zostać wysłane w formie elektronicznej.


7. Podjęcie uchwał o połączeniu.

Zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia każdej z łączących się spółek - po upływie odpowiednich terminów od ogłoszenia planu połączenia w MSiG, od dwukrotnego zawiadomienia wspólników oraz od momentu udostępnienia wspólnikom dokumentów związanych z połączeniem muszą podjąć uchwały o połączeniu.

Bezpośrednio przed głosowaniem należy ustnie przedstawić wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

Uchwały te wymagają większości trzech czwartych głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Umowa lub statut spółki mogą przewidywać surowsze wymagania. Jeśli w spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto uchwała ta powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Co warto wiedzieć o skutkach połączenia się spółek?

Co powinna zawierać uchwała o połączeniu?

Uchwała o połączeniu powinna zawierać:

- zgodę na plan połączenia

- proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy lub statutu nowej spółki.

8. Podjęte uchwały należy następnie w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich podjęcia zgłosić do sądu rejestrowego, w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą czy przejmowaną.

Dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do rejestru sądu właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

9. Połączenie należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokumenty niezbędne w fazie przygotowawczej procedury łączenia się spółek

10. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Jednak o ujawnienie tych praw np. w księgach wieczystych spółka przejmująca lub nowo zawiązana musi zadbać sama.

Dodatkowym obowiązkiem nałożonym na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest obowiązek prowadzenia oddzielnego zarządu majątkiem spółki przejętej aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Martyna Domańska

Podstawa prawna: art. 491- 508 Kodeksu spółek handlowych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Chipy płatnicze - czy to nieuniknione?

  Technologie cyfrowe, chociaż powszechne w naszym codziennym życiu, wciąż wzbudzają wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście tego, jak daleko jesteśmy skłonni przesuwać granicę ich akceptacji. Czy takim novum będą właśnie chipy płatnicze?

  Kryzys na rynku najmu mieszkań

  Rynek najmu. Jeszcze do niedawna inwestycje w lokale na wynajem były uznawane za żyłę złota. Rentowność nie spadała poniżej 4%, wartość nieruchomości ciągle wzrastała. Wydawało się, że ten segment jest bezpieczny i przyszłościowy. Wraz z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, popyt wycofał się z rynku, co spowodowało katastrofalne skutki dla indywidualnych inwestorów.

  Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

  Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

  Zgoda na nadanie numeru VIN. Kiedy jest wydawana?

  Zgoda na nadanie numeru VIN jest wydawana przez wydział komunikacji w określonych przypadkach. Jakich? O tym opowiemy za chwilę.

  Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach). Główna zmiana to przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń. Jaki jest cel tej ustawy?

  Polacy i Hiszpanie wybierają firmy odpowiedzialne

  Patrząc całościowo na najświeższe wyniki badania, można zobaczyć, że normalność wraca nie tylko w postaci luzowania kolejnych obostrzeń, ale też w naszych głowach. Niemniej, pandemia z pewnością wyrobiła w nas nowe nawyki, które zostaną z nami na długo. Jeśli nie na zawsze - mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.

  Globalne podatki dla firm przyniosłyby 695 mld USD rocznie

  Wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Na co można by przeznaczyć taką kwotę?

  Rafał Pikuła: Na fake newsach można dobrze zarobić [PODCAST]

  Fake newsy to nie jest nowość w świecie informacji. Istnieją od zawsze, tylko teraz zwiększyła się skala tego zjawiska – wyjaśnia Rafał Pikuła. Zapraszamy do słuchania podcastu.

  "Ugryzienie" przez osę, pszczołę, komary, gzy i inne owady - co robić?

  Ukąszenia owadów - co robić? Pszczoły, osy, pająki, komary, meszki, kleszcze, gzy, szerszenie…. Warto być przygotowanym na ich ewentualne ugryzienia, zwłaszcza u najmłodszych, szczególnie, że w ich przypadku nie możemy być pewni, czy nie wystąpi silna reakcja alergiczna.

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego: jak załatwić formalności? Warto dobrze przygotować się do wizyty w wydziale komunikacji.

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy? Na drodze do tzw. "L-ki" kierowcy stoi przede wszystkim kurs organizowany głównie w WORD-ach.

  Wyniki budownictwa w maju 2021 r.

  Budownictwo. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%.

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem. Co musisz o nim wiedzieć?

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem to tak naprawdę prawo jazdy na tramwaj. Jak się je zdobywa i jakie warunki należy spełnić?

  Internet i pandemia przyczyną zwiększonego obrotu podróbkami

  Komenda Główna Policji podaje, że w I kwartale br. stwierdzono prawie 7 tys. przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Co głównie kupują nabywcy podróbek?

  Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

  Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

  Maksymalna opłata za śmieci przy metodzie "od wody"

  Ustawa śmieciowa. Przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. około 150 zł. Jakie jeszcze zmiany zawiera nowela ustawy śmieciowej?

  ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premii dla młodych rolników

  Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

  Jak branża handlowa może wykorzystać analitykę danych?

  Ponad połowa wiodących producentów oraz dystrybutorów już wykorzystuje analitykę danych i sztuczną inteligencję, a trzy czwarte z nich osiąga dzięki tym działaniom wymierne korzyści. Po co analizować dane w handlu?

  Peugeot 2008 [TEST]: mały, miejski lew dorósł!

  Peugeot 2008 jest miejskim crossoverem. Niech jednak ten tytuł Was nie zmyli. Bo auto jest bardziej dojrzałe, niż mogłoby się wydawać!

  Co może zrobić pracodawca, kiedy pracownik jest dłużnikiem?

  Biorąc pod uwagę statystyki, co dziesiąty Polak ma długi, a większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które na co dzień pracują. Pracownik dłużnik może być dla firmy dużym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

  Niezapłacone faktury wpływają na kondycję firmy

  60 proc. firm w pandemii skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie faktur. Dodatkowo 44 proc. wskazuje, że odbiorcy w ostatnich trzech miesiącach w ogóle nie uregulowali należności za otrzymane towary czy wykonane usługi.

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

  Jak zgłosić informację o porzuconych odpadach?

  Informację o porzuconych odpadach, niebezpiecznych czy komunalnych może zgłosić przez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

  Jakich pracowników poszukuje branża logistyczna?

  Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody. Kto jest potrzebny najbardziej?