Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Łączenie spółek kapitałowych krok po kroku [PROCEDURA]

Martyna Domańska
Jaka jest procedura łączenia spółek kapitałowych?
Jaka jest procedura łączenia spółek kapitałowych?
Łączenie spółek kapitałowych jest coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie zwiększania efektywności przedsiębiorstw, zmniejszania kosztów ich działalności oraz dla osiągnięcia efektu synergii (czyli 2+2=5). W ujęciu prawa handlowego połączenie polega na przeniesieniu majątku jednej spółki na inną.

Co to jest spółka kapitałowa?

Spółkami kapitałowym nazywamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Natomiast spółkami osobowymi są spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe mogą łączyć się pomiędzy sobą oraz ze spółkami osobowymi, jednak spółka osobowa nie może być spółką przejmującą ani spółką nowo zawiązaną.

Spółki osobowe mogą łączyć się pomiędzy sobą tylko poprzez zawiązanie spółki kapitałowej. Nie może łączyć się spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w likwidacji.

Jakie są rodzaje połączeń spółek?

W kodeksie spółek handlowych przewidziane zostały dwa sposoby połączenia:

I. Przez przejęcie, czyli przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej. Spółki przejmowane kończą swój byt prawny z chwilą ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Ten typ połączenia wiąże się również z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej w celu wydania udziałów lub akcji wspólnikom lub akcjonariuszom spółki przejmowanej. Nie trzeba tego robić gdy spółka dominująca przejmuje spółkę zależną oraz w gdy spółka posiada nabyte zgodnie z przepisami

Kodeksu spółek handlowych udziały lub akcje własne, wystarczające na przydział dla przydziału dla wspólników spółki przejmowanej. Wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej.

II. Przez zawiązanie nowej spółki i przeniesienie majątków łączących się spółek na nowoutworzoną spółkę w zamian za udziały lub akcje spółki nowo zawiązanej (fuzja). W tym przypadku wszystkie łączące się spółki kończą swój byt prawny z chwilą ich wykreślenia z rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy wszystkich łączących się spółek stają się wspólnikami spółki nowo zawiązanej.

Co należy zrobić aby połączyć spółki?

1. Wybrać jedną z metod połączenia. W praktyce częściej wybierana jest metoda połączenia przez przejęcie.

2. Dokonać pisemnych ustaleń pomiędzy zarządami łączących się spółek odnośnie planu połączenia, który następnie musi być zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki, która ma zostać zawiązana w miejsce łączących się spółek,  wraz z wnioskiem o zbadanie go przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności( nie trzeba tego robić jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę aby zaniechać przeprowadzenia badania planu przez biegłego).

Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego oraz zatwierdza jego wydatki, łączące się spółki powinny dobrowolnie uiścić powyższe należności w terminie dwóch tygodni, w przeciwnym razie sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Jakie korzyści wiążą się z łączeniem spółek?

Plan połączenia powinien zawierać co najmniej (art. 499.§ 1 ksh):

- typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również typ, firmę i siedzibę tej spółki,

- stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,

- zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,

- dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,

- prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązane nowej spółki,

- szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Plan może zawierać także inne informacje, nie ma w tym zakresie ograniczeń, jednak im więcej informacji zostanie w nim zamieszczone tym dłużej będzie trwało jego badanie w sądzie rejestrowym.

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych - fuzja i inkorporacja

Zgłoszenie planu połączenia powinno zawierać:

- projekt uchwał o połączeniu spółek,

- projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej,

- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzają-cym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,

 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt c, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

3. Przygotować pisemne sprawozdanie zarządów łączących się spółek, uzasadniające połączenie W szczególności powinno ono wskazywać podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne połączenia oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji pomiędzy spółkami łączącymi się.

4. Plan połączenia powinien zostać ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, chyba, że spółka w takim samym terminie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

5. Kolejnym krokiem powinno być dwukrotne zawiadomienie wspólników w formie przewidzianej dla zwoływania zgromadzeń wspólników w spółce z o. o. lub walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej. Zawiadomienie powinno zawierać numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie planu połączenia, chyba że obie czynności ogłoszenia w MSiG i zawiadomienie wspólników dokonywane są jednocześnie.

6. Zarząd jest obowiązany przed podjęciem uchwały o połączeniu udostępnić wspólnikom do bezpłatnego przeglądania odpisy następujących dokumentów:

a) plan połączenia wraz z załącznikami,

b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,

c) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia,

d) opinię biegłego z badania planu połączenia.

Dokumenty te mogą zostać udostępnione w siedzibie spółki, na jej stronie internetowej lub - tym wspólnikom, którzy wyrazili na to zgodę - mogą zostać wysłane w formie elektronicznej.


7. Podjęcie uchwał o połączeniu.

Zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia każdej z łączących się spółek - po upływie odpowiednich terminów od ogłoszenia planu połączenia w MSiG, od dwukrotnego zawiadomienia wspólników oraz od momentu udostępnienia wspólnikom dokumentów związanych z połączeniem muszą podjąć uchwały o połączeniu.

Bezpośrednio przed głosowaniem należy ustnie przedstawić wspólnikom istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

Uchwały te wymagają większości trzech czwartych głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Umowa lub statut spółki mogą przewidywać surowsze wymagania. Jeśli w spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto uchwała ta powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Co warto wiedzieć o skutkach połączenia się spółek?

Co powinna zawierać uchwała o połączeniu?

Uchwała o połączeniu powinna zawierać:

- zgodę na plan połączenia

- proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy lub statutu nowej spółki.

8. Podjęte uchwały należy następnie w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich podjęcia zgłosić do sądu rejestrowego, w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą czy przejmowaną.

Dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do rejestru sądu właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

9. Połączenie należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokumenty niezbędne w fazie przygotowawczej procedury łączenia się spółek

10. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Jednak o ujawnienie tych praw np. w księgach wieczystych spółka przejmująca lub nowo zawiązana musi zadbać sama.

Dodatkowym obowiązkiem nałożonym na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest obowiązek prowadzenia oddzielnego zarządu majątkiem spółki przejętej aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Martyna Domańska

Podstawa prawna: art. 491- 508 Kodeksu spółek handlowych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.
  Spółdzielnie mieszkaniowe podwyższają czynsze. Winne ceny energii
  Czy po wakacjach kredytowych pojawi się postulat wakacji czynszowych? Opłaty rosną a zarządcy tłumaczą, że nie oni są winni. Znaczną część czynszu stanowi energia – ogrzanie wody i mieszkań oraz prąd w częściach wspólnych. Dodatkowo inflacja wpływa na ceny usług niezwiązanych bezpośrednio z energią. Niestety nic nie wskazuje, żeby najnowsze podwyżki miały być ostatnimi.
  Dopłaty do innych niż węgiel źródeł ciepła - projekt
  W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy regulujący m.in. jednorazowe dodatki dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel.
  Zaostrzanie nadzoru rejestrowania sprzedaży
  Resort finansów pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych państwa. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w urządzeniach do automatycznego świadczenia usług i sprzedaży towarów. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się kolejne grupy przedsiębiorców.
  Niskie ceny przyciągają Czechów na zakupy do Polski
  Czesi wciąż chętnie przyjeżdżają do Polski na zakupy. Szczególnie atrakcyjne są ceny benzyny oraz artykułów spożywczych. Każda wizyta to oszczędność
  Co może od 2023 r. zastąpić opakowania plastikowe? [KOMENTARZ]
  Przepisy systematycznie będą ograniczać produkcję plastikowych opakowań. Czy jest alternatywa dla tworzyw sztucznych?
  Kryzys w związku z wojną w Ukrainie - wsparcie dla przedsiębiorców
  Pomoc będzie mogła być udzielana w formie pożyczek, zarówno mikro, małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Do kiedy będzie można otrzymać wsparcie?
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej
  Mandat za parkowanie na drodze wewnętrznej? Dziś zastanowimy się nad tym czy jest możliwy, a jak tak to ile wynosi. Co mówią przepisy?
  Procenty z lokat przegrywają z inflacją w Polsce i UE
  Inflacja dwucyfrowa jednak odsetki w bankach niewiele wyższe niż przed wojną. To realia nie tylko polskie
  Ile jest fotoradarów w Polsce? A ile w Europie?
  Ile jest fotoradarów w Polsce? Dokładnie 587. Jak jednak ta liczba wypada na tle innych krajów Europy? W Wielkiej Brytanii jest ich 10-krotnie więcej.
  Polacy przenoszą się z mieszkań do domów
  Domy szybko zyskują na wartości oraz popularności wśród Polaków. Podobnie jak mieszkania są one dobrą inwestycją w dobie galopującej inflacji i potrafią ochronić oszczędności, a nawet je pomnożyć. Nic więc dziwnego, że przeznaczone pod nie grunty, sprzedają się dziś jak ciepłe bułeczki.
  PIE: w sierpniu indeks koniunktury spadł do 98,6 pkt
  Miesięczny Indeks Koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spadł w sierpniu o 3,8 pkt, do poziomu 98,6 pkt - przekazał PIE. Po raz pierwszy od lutego odczyt MIK jest poniżej poziomu neutralnego, co oznacza przewagę nastrojów negatywnych - dodano.
  50 mln zł rocznie na wykup byłych mieszkań pracowniczych
  50 mln rocznie przekaże polski rząd samorządom, które zdecydują się wykupić od podmiotów prywatnych dawne mieszkania pracownicze, aby ich lokatorom nie groziły podwyżki czynszu - powiedział PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Zgierzu (woj. łódzkie), gdzie jest ok. 40 takich mieszkań.
  Przyczyny zużycia opon? Oto główni zabójcy ogumienia
  Przyczyny zużycia opon? Lista jest dość długa. Warto ją jednak poznać. W ten sposób kierujący może przedłużyć czas życia ogumienia w swoim aucie.
  Strefy czystego transportu w Polsce. Kto będzie pionierem?
  Strefy czystego transportu w Polsce. Co oznaczają? Czemu kierowcy ich nie chcą? I które miasto utworzy pierwszą? Sprawdźmy.
  E-commerce: zmiana zawartości maila po wysyłce? To możliwe!
  Zawartość wysłanego już maila można zmienić dzięki technologii real time content management (RTCM). Korzystanie z tego rozwiązania staje się coraz powszechniejszym trendem na polskim rynku e-commerce.
  Internet Rzeczy. Rewolucja, która w Polsce jest nowością
  Przedmioty połączone cyfrowo. Internet Rzeczy to technologia, od której w biznesie nie ma już odwrotu. Skoro tak, to dlaczego zaledwie 29 proc. firm w UE wykorzystuje IoT? Polska nie zaskakuje — znajdujemy się w ogonie wspólnoty. Nowe dane Eurostatu pokazują, jak wygląda wykorzystanie tej technologii w UE.
  Ceny luksusowych nieruchomości na świecie rosną wolniej, ale spadków nie widać.
  Na koniec drugiego kwartału 2022 roku firma Knight Frank opublikowała Prime Global Cities Index, czyli indeks śledzący ceny luksusowych nieruchomości na świecie w 45 miastach. Po dwóch latach, w trakcie których obserwowaliśmy historycznie najwyższą dynamikę wzrostu cen nieruchomości luksusowych widoczny jest spadek.
  Zakup mieszkania na osiedlu. Gdzie można kupić?
  W jakich inwestycjach deweloperzy mają ukończone mieszkania lub z bliskim terminem oddania? Jakie lokale są jeszcze w sprzedaży? W jakich cenach?
  Ile zostało już złożonych wniosków o wakacje kredytowe?
  Około 850 tys. wniosków o wakacje kredytowe złożono we wszystkich bankach - poinformował w środę prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
  Mandaty w wakacje 2022. Mamy rekordzistę. To OPP z Lublina
  Mandaty w wakacje 2022 nie będą niskie? Tylko w lipcu przekonało się o tym prawie 114 tys. kierowców. Tyle złapały rejestratory systemu CANARD ITD.
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023. Nowe stawki!
  Opłata za odholowanie pojazdu 2023 jest już znana. Po 1 stycznia kierowcy mogą się spodziewać... podwyżek. Sprawdźmy jak duże będą.
  Szansa Polski na miękkie lądowanie w obliczu globalnego spowolnienia gospodarczego
  Silny rynek pracy w Polsce daje szansę na miękkie lądowanie naszej gospodarki w obliczu globalnego spowolnienia - wynika z wtorkowego komentarza gospodarczego głównego ekonomisty PZU Dawida Pachuckiego. Stopniowo zaczyna u nas spadać presja inflacyjna - dodał.
  Inteligentne systemy w ochronie przed cyberprzestępczością - hakerzy też mają słabe punkty
  Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec skutecznemu włamaniu, ale wiedzą też, że ograniczanie dostępu do zasobów organizacji jest zupełnie niepraktyczne. Największym przełomem ostatnich lat jest wykorzystanie uczenia maszynowego do wykrywania, kiedy próba naruszenia zabezpieczeń zakończyła się sukcesem.