REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym [WZÓR]

Paulina Kosior
Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
Jak przygotować pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym?
Jak przygotować pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym?

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli przedsiębiorca zamierza dochodzić od swojego dłużnika zaległych płatności to może również skorzystać z szybszego sposobu i złożyć pozew wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w odpowiednim trybie. Jak formułować petitum pozwu oraz wszelkie niezbędne informacje, o których należy pamiętać przy sporządzaniu pozwu?

W pierwszej kolejności należy porównać trzy tryby istniejące przy instytucji nakazów zapłaty. W Kodeksie cywilnym ustawodawca uregulował tryb uproszczony, upominawczy oraz nakazowy.

REKLAMA

Tryb uproszczony

Pierwszy z powyżej wskazanych - uproszczony został uregulowany w art. 505 (1) - 505 (14) Kodeksu postępowania cywilnego. Tryb ten stosujemy w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych (w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł) a dotyczących:

REKLAMA

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Tryb nakazowy

Kolejny tryb - nakazowy, którego zasady wskazano w art. 484 (1) - 497 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dochodzone pozwem roszczenie zostało udowodnione:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) dokumentem urzędowym;

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Postępowanie nakazowe może być stosowane zarówno dla spraw właściwych dla sądów rejonowych oraz sądów okręgowych.

Tryb upominawczy

Ostatniego już trybu - upominawczego dotyczą artykuły 497 (1) - 505 Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd wyda nakaz zapłaty jeżeli Powód dochodzi roszczenia pieniężnego oraz:

 1. roszczenie nie jest bezzasadne,
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości Sądu,
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego,
 4. miejsce pobytu pozwanego jest znane.

Przy sporządzaniu pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie istnieje ustawowy obowiązek w zakresie umieszczenia go na urzędowym formularzu, niemniej jednak dla przedsiębiorców użycie formularza może stanowić swoiste ułatwienie. Formularz taki można ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, pozew należy sporządzić na urzędowym formularzu i sprawa zostanie skierowana do postępowania uproszczonego.

Jak ustalić właściwość sądu?

Jak już wskazywano powyżej postępowanie to należy zarówno do właściwości sądów rejonowych (wartość przedmiotu sporu do 75.000 zł) oraz sądów okręgowych (powyżej 75.000 zł).

Miejscowo właściwym jest Sąd dla miejsca zamieszkania Pozwanego bądź siedziby jego przedsiębiorstwa, jeżeli w zawartej pomiędzy stronami umowie nie umówiono się inaczej. Istnieje również możliwość wytoczenia powództwa przed Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy, a mianowicie zapłaty bądź odbioru towaru.

W tym postępowaniu zastosowanie mają ogólne przepisy regulujące właściwość sądu - art. 16 i 17 k.p.c.

Terminy przedawnienia roszczeń

Jak powszechnie wiadomo, nie obowiązuje nas żaden termin do wniesienia pozwu. Niemniej jednak nie można zapomnieć o terminach przedawnienia dochodzenia roszczeń. W przypadku przedsiębiorców, ogólna zasada wskazuje iż jest to 3 lata, jednak w zależności od podstawy są to odpowiednio: 

 • z umowy sprzedaży w ramach działalności gospodarczej 2 lata,
 • z umowy zlecenia 2 lata,
 • z umowy o dzieło 2 lata,
 • z umowy najmu lub dzierżawy 3 lata,
 • z umowy ubezpieczenia 3 lata,
 • z umowy przewozu 1 rok,
 • z umowy przedwstępnej 1 rok;

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, po upływie terminu przedawnienia zobowiązany do zapłaty/zwrotu może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeknie się skorzystania z zarzutu przedawnienia. W tym miejscu warto podkreślić, iż w sytuacji kiedy przedsiębiorca wystąpi o wydanie nakazu zapłaty dotyczącego przedawnionego roszczenia, a dłużnik nie powoła się na ten zarzut w procesie, po uprawomocnieniu się nakazu Powód będzie mógł skutecznie wyegzekwować rzeczone roszczenie.

Na marginesie tylko należy wskazać, iż można dokonać przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez:

 • każdą czynność przed sądem, jak np. zawezwaniem do próby ugodowej bądź wniesieniem pozwu,
 • rozpoczęcia mediacji bądź egzekucji prawomocnego orzeczenia wraz z nadaną klauzulą wykonalności,
 • uznaniem długu w postaci chociażby prośby o rozłożenie należności na raty;

Ile wynosi opłata od pozwu?

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 10.000 zł, zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pobiera się opłatę stosunkową 5 % od dochodzonej kwoty, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10.000 zł, zastosowanie znajdzie art. 28 KSCU:

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1) do 2000 złotych - 30 złotych;

2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;

3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;

4) ponad 7500 złotych - 300 złotych.

W przypadku uprawomocnienia się wydanego przez Sąd nakazu zapłaty, sąd z urzędu zwróci powodowi 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c KSCU).

Jednocześnie proszę pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 126 (1)§ 3 k.p.c.: „Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego”.

Sporządzając pozew należy pamiętać o uwzględnieniu wszelkich niezbędnych dowodów, które mogą posłużyć udowodnieniu naszego roszczenia - takich jak korespondencja mailowa, faktury, dokument zamówienia, odbioru, zdjęcia jeżeli istnieją a dotyczą jakiś robót jak również o powołaniu na świadków osoby, których zeznania mają znaczenie dla sprawy. Powołanie w terminie późniejszym dowodów już istniejących w chwili wnoszenia powództwa może narazić Państwa na zarzut prekluzji dowodowej i ich nieuwzględnienie przez Sąd. 

Polecamy serwis: Przedsiębiorca w sądzie

Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym

                                                                                                          Miejscowość, data

                                                                                                          Sąd Rejonowy w ……

                                                                                                          …. Wydział Gospodarczy/Cywilny

                                                                                                          ul. ………………………

                                                                                                          00 - 000 ………………..

Powód:

XYZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………

ul. ……………………

00 - 000 ………………

NIP: …………………

Pozwany: 

ABC / prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……..

ul. …………………….

00 - 000 ……………..

PESEL / NIP:   nie ma obowiązku wskazywania

W.P.S.: 11 412 zł

Opłata: … zł

                                                     POZEW O ZAPŁATĘ

                                                     UZASADNIENIE

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

 1.  wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zobowiązującego Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. do zapłaty na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kwoty 11 411,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta jedenaście złotych jedenaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności …… roku do dnia zapłaty,
 2.  zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kosztów procesu,

W przypadku skierowania sprawy do trybu zwykłego wnoszę o:

 1.  Zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą …..na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kwoty 11 411,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta jedenaście złotych jedenaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności …… roku do dnia zapłaty,
 2.  zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kosztów procesu,
 3.  Przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność Powoda,
 4.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z załączonych do pozwu dokumentów,
 5.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Powoda na okoliczność: np. zawarcia umowy, dostawy towaru, pokwitowania odbioru towaru, doręczenia FV, upływu terminu płatności, prób ugodowego zakończenia sprawy,
 6.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków: AWE (adres do doręczeń:….), CVG (adres do doręczeń: ….) na okoliczność: …………;

                                                     UZASADNIENIE

W tej części należy zwięźle przedstawić stan sprawy, na potwierdzenie powołać konkretne dowody i ewentualnych świadków.

                                                                                                 Podpis Powoda

Załączniki:

 •  dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
 •  odpis pozwu wraz z załącznikami,
 •  wskazać wszystkie załączniki po kolei.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

  "Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

  Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

  W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

  Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

  12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

  Sprzedaż miodu - nowe przepisy od 18 kwietnia 2024 r.

  Nowe przepisy dotyczące sprzedaży miodu wchodzą w życie 18 kwietnia 2024 r. O czym muszą wiedzieć producenci miodu?

  REKLAMA

  Branża HoReCa nie jest w najlepszej kondycji. Restauracja z Wrocławia ma 4,2 mln zł długów

  Branża HoReCa od pandemii nie ma się najlepiej. Prawie 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych w Polsce ma przeterminowane zaległości finansowe na ponad 352 mln zł. 

  Branża handlu detalicznego liczy w 2024 roku na uzyskanie wyższych marż – i to mimo presji na obniżanie cen

  Choć od pandemii upłynęło już sporo czasu, dla firm handlu detalicznego dalej największym wyzwaniem jest zarządzanie kosztami w warunkach wciąż wysokiej inflacji oraz presji na obniżkę cen. Do tego dochodzi w dalszym ciągu staranie o ustabilizowanie łańcucha dostaw. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw patrzy z optymizmem w przyszłość i liczy na możliwość uzyskania wyższej marzy.

  Coraz więcej firm ma w planach inwestycje – najwięcej wśród średnich, co trzecia. Co to oznacza dla gospodarki

  Czwarty kwartał z rzędu rośnie optymizm wśród przedsiębiorców, co oznacza powrót do normalności jakiego nie było od czasów pandemii. Stabilność w pozytywnych nastrojach właścicieli i kadry zarządzającej firmy dobrze rokuje dla tempa wzrostu polskiej gospodarki.

  KPO: Od 6 maja 2024 r. można składać wnioski na dotacje dla branży HoReCa - hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej i hotelarskiej

  Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłoszono w kwietniu 2024 r. Wnioski będzie można składać od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

  REKLAMA

  Ile pracuje mikro- i mały przedsiębiorca? 40-60 godzin tygodniowo, bez zwolnień lekarskich i urlopów

  Przeciętny mikroprzedsiębiorca poświęca dużo więcej czasu na pracę niż przeciętny pracownik etatowy. Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich i nie było na żadnym urlopie. Chociaż mikroprzedsiębiorcy zwykle zarabiają na poziomie średniej krajowej albo trochę więcej, to są zdecydowanie bardziej oszczędni niż większość Polaków.

  Duży wzrost cyberataków na świecie!

  Aż 28 proc. O tyle procent wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Hakerzy stawiają także na naukę i badania oraz sektor administracyjno-wojskowy. W Europie liczba ataków ransomware wzrosła o 64 proc. Jest się czego obawiać. 

  REKLAMA