Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym [WZÓR]

Paulina Kosior
Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
Jak przygotować pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym?
Jak przygotować pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym?
Jeżeli przedsiębiorca zamierza dochodzić od swojego dłużnika zaległych płatności to może również skorzystać z szybszego sposobu i złożyć pozew wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w odpowiednim trybie. Jak formułować petitum pozwu oraz wszelkie niezbędne informacje, o których należy pamiętać przy sporządzaniu pozwu?

W pierwszej kolejności należy porównać trzy tryby istniejące przy instytucji nakazów zapłaty. W Kodeksie cywilnym ustawodawca uregulował tryb uproszczony, upominawczy oraz nakazowy.

Tryb uproszczony

Pierwszy z powyżej wskazanych - uproszczony został uregulowany w art. 505 (1) - 505 (14) Kodeksu postępowania cywilnego. Tryb ten stosujemy w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych (w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł) a dotyczących:

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Tryb nakazowy

Kolejny tryb - nakazowy, którego zasady wskazano w art. 484 (1) - 497 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dochodzone pozwem roszczenie zostało udowodnione:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) dokumentem urzędowym;

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Postępowanie nakazowe może być stosowane zarówno dla spraw właściwych dla sądów rejonowych oraz sądów okręgowych.

Tryb upominawczy

Ostatniego już trybu - upominawczego dotyczą artykuły 497 (1) - 505 Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd wyda nakaz zapłaty jeżeli Powód dochodzi roszczenia pieniężnego oraz:

 1. roszczenie nie jest bezzasadne,
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości Sądu,
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego,
 4. miejsce pobytu pozwanego jest znane.

Przy sporządzaniu pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie istnieje ustawowy obowiązek w zakresie umieszczenia go na urzędowym formularzu, niemniej jednak dla przedsiębiorców użycie formularza może stanowić swoiste ułatwienie. Formularz taki można ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, pozew należy sporządzić na urzędowym formularzu i sprawa zostanie skierowana do postępowania uproszczonego.

Jak ustalić właściwość sądu?

Jak już wskazywano powyżej postępowanie to należy zarówno do właściwości sądów rejonowych (wartość przedmiotu sporu do 75.000 zł) oraz sądów okręgowych (powyżej 75.000 zł).

Miejscowo właściwym jest Sąd dla miejsca zamieszkania Pozwanego bądź siedziby jego przedsiębiorstwa, jeżeli w zawartej pomiędzy stronami umowie nie umówiono się inaczej. Istnieje również możliwość wytoczenia powództwa przed Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy, a mianowicie zapłaty bądź odbioru towaru.

W tym postępowaniu zastosowanie mają ogólne przepisy regulujące właściwość sądu - art. 16 i 17 k.p.c.

Terminy przedawnienia roszczeń

Jak powszechnie wiadomo, nie obowiązuje nas żaden termin do wniesienia pozwu. Niemniej jednak nie można zapomnieć o terminach przedawnienia dochodzenia roszczeń. W przypadku przedsiębiorców, ogólna zasada wskazuje iż jest to 3 lata, jednak w zależności od podstawy są to odpowiednio: 

 • z umowy sprzedaży w ramach działalności gospodarczej 2 lata,
 • z umowy zlecenia 2 lata,
 • z umowy o dzieło 2 lata,
 • z umowy najmu lub dzierżawy 3 lata,
 • z umowy ubezpieczenia 3 lata,
 • z umowy przewozu 1 rok,
 • z umowy przedwstępnej 1 rok;

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, po upływie terminu przedawnienia zobowiązany do zapłaty/zwrotu może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeknie się skorzystania z zarzutu przedawnienia. W tym miejscu warto podkreślić, iż w sytuacji kiedy przedsiębiorca wystąpi o wydanie nakazu zapłaty dotyczącego przedawnionego roszczenia, a dłużnik nie powoła się na ten zarzut w procesie, po uprawomocnieniu się nakazu Powód będzie mógł skutecznie wyegzekwować rzeczone roszczenie.

Na marginesie tylko należy wskazać, iż można dokonać przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez:

 • każdą czynność przed sądem, jak np. zawezwaniem do próby ugodowej bądź wniesieniem pozwu,
 • rozpoczęcia mediacji bądź egzekucji prawomocnego orzeczenia wraz z nadaną klauzulą wykonalności,
 • uznaniem długu w postaci chociażby prośby o rozłożenie należności na raty;

Ile wynosi opłata od pozwu?

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 10.000 zł, zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pobiera się opłatę stosunkową 5 % od dochodzonej kwoty, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10.000 zł, zastosowanie znajdzie art. 28 KSCU:

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1) do 2000 złotych - 30 złotych;

2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;

3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;

4) ponad 7500 złotych - 300 złotych.

W przypadku uprawomocnienia się wydanego przez Sąd nakazu zapłaty, sąd z urzędu zwróci powodowi 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c KSCU).

Jednocześnie proszę pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 126 (1)§ 3 k.p.c.: „Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego”.

Sporządzając pozew należy pamiętać o uwzględnieniu wszelkich niezbędnych dowodów, które mogą posłużyć udowodnieniu naszego roszczenia - takich jak korespondencja mailowa, faktury, dokument zamówienia, odbioru, zdjęcia jeżeli istnieją a dotyczą jakiś robót jak również o powołaniu na świadków osoby, których zeznania mają znaczenie dla sprawy. Powołanie w terminie późniejszym dowodów już istniejących w chwili wnoszenia powództwa może narazić Państwa na zarzut prekluzji dowodowej i ich nieuwzględnienie przez Sąd. 

Polecamy serwis: Przedsiębiorca w sądzie

Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym

                                                                                                          Miejscowość, data

                                                                                                          Sąd Rejonowy w ……

                                                                                                          …. Wydział Gospodarczy/Cywilny

                                                                                                          ul. ………………………

                                                                                                          00 - 000 ………………..

Powód:

XYZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………

ul. ……………………

00 - 000 ………………

NIP: …………………

Pozwany: 

ABC / prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……..

ul. …………………….

00 - 000 ……………..

PESEL / NIP:   nie ma obowiązku wskazywania

W.P.S.: 11 412 zł

Opłata: … zł

                                                     POZEW O ZAPŁATĘ

                                                     UZASADNIENIE

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

 1.  wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zobowiązującego Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. do zapłaty na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kwoty 11 411,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta jedenaście złotych jedenaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności …… roku do dnia zapłaty,
 2.  zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kosztów procesu,

W przypadku skierowania sprawy do trybu zwykłego wnoszę o:

 1.  Zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą …..na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kwoty 11 411,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta jedenaście złotych jedenaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności …… roku do dnia zapłaty,
 2.  zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kosztów procesu,
 3.  Przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność Powoda,
 4.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z załączonych do pozwu dokumentów,
 5.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Powoda na okoliczność: np. zawarcia umowy, dostawy towaru, pokwitowania odbioru towaru, doręczenia FV, upływu terminu płatności, prób ugodowego zakończenia sprawy,
 6.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków: AWE (adres do doręczeń:….), CVG (adres do doręczeń: ….) na okoliczność: …………;

                                                     UZASADNIENIE

W tej części należy zwięźle przedstawić stan sprawy, na potwierdzenie powołać konkretne dowody i ewentualnych świadków.

                                                                                                 Podpis Powoda

Załączniki:

 •  dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
 •  odpis pozwu wraz z załącznikami,
 •  wskazać wszystkie załączniki po kolei.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kiedy Polacy najchętniej chodzą na zakupy?

  Sklepy convenience cieszą się największym ruchem w ciągu całego dnia. Jednak, podobnie jak supermarkety, są najbardziej oblegane o godz. 16.00. Z kolei 17.00 należy do dyskontów, a 18.00 – do hipermarketów, które są wybierane głównie wieczorami. A w jaki dzień tygodnia Polacy najczęściej robią zakupy?

  Automatyzacja magazynów: 93% firm nie widzi innej przyszłości

  Najnowsze badanie w branży magazynowej pokazuje dobitnie, że zachodzi właśnie radykalna zmiana w podejściu automatyzacji. Dekadę temu trudno było sobie wyobrazić, że w 2023 roku ponad jedna trzecia firm korzystać będzie z robotów w swoich magazynach

  Innowacje, które napędzają konkurencyjność

  Innowacyjność jest warunkiem koniecznym do zbudowania konkurencyjności firmy – takie zdanie podziela 66% Dyrektorów Finansowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach przebadanych w ramach raportu „Od liczb do innowacji. Jak CFO przyśpiesza rozwój biznesu”.

  Energia ze słońca – czy możemy mieć jej za dużo?

  Nasłonecznienie w Polsce wynosi średnio około 1700 godzin rocznie. Jak się okazuje – wraz z wydłużającym się dniem – dla naszych sieci energetycznych może to być zbyt wiele. Czy ze względu na coraz wyższe temperatury staniemy przed koniecznością stworzenia infrastruktury magazynowania ciepła i chłodu?

  Polacy kochają nowe technologie, ale wciąż boją się 5G

  57 proc. Polaków deklaruje, że chce korzystać z nowych generacji sieci komórkowych 5G czy 6G. Ale pole elektromagnetyczne, związane z budową sieci 5G, wciąż budzi wiele obaw, szczególnie w kontekście jego wpływu na zdrowie. 

  Rolnicy sprzedali ok. 56 proc. nadwyżki zboża z zeszłego roku

  Rolnicy sprzedali ok. 56 proc. nadwyżki zboża z zeszłego roku - poinformował we wtorek w Programie I Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus.

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Czego chcą zatrudnieni?

  Załoga firmy zwraca uwagę na benefity. Jak dobrać, aby utrzymać satysfakcję?

  Branża hotelarska po pandemii. Jak odbudować?

  Polscy hotelarze kolejny rok z rzędu zmagają się z problemami. Zaraz po trudnym okresie pandemii w branże uderzyły rosnące koszty usług i podwyżka płacy minimalnej. To nieuchronnie prowadzi do podniesienia cen. Wielu z nich deklaruje, że oszczędniej spędzi urlop za granicami Polski.

  Co zdecyduje RPP w kwestii stóp procentowych?

  Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5-6 czerwca 2023 roku. Ostatnie podwyżki stóp procentowych odnotowaliśmy we wrześniu 2022 roku, kiedy RPP podniosła stopę referencyjną do poziomu 6,75 procent. Od tamtego momentu, pomimo wzrostu inflacji, stopy pozostają na niezmienionym poziomie. Kredytobiorcom przez ostatnie 8 miesięcy nie wzrosły raty, ale czy jest szansa na to, aby zaczęły one spadać?

  Bankowość dla niewidomych i słabo widzących

  W jaki sposób osoby niewidzące podpisują umowy w banku, wybierają pieniądze czy używają aplikacji mobilnych?

  Wraca temat obniżek stóp w Polsce – co na to złoty?

  O ile tempo spadku inflacji pozwoli, to na wrześniowym i/lub październikowym posiedzeniu RPP szansa na ewentualną zmianę ceny pieniądza byłaby największa. Wcześniej na takowy ruch nie ma specjalnie szans. Choć na 21 sierpnia zaplanowane jest także posiedzenie, ma ono jednak charakter niedecyzyjny.

  Czy łatwo jest ogłosić upadłość firmy w Polsce?

  Ogłoszenie upadłości jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie ze spłatą zobowiązań firmy. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich. Od kilku lat obserwujemy systematyczny spadek liczby firm, które decydują się na ogłoszenie upadłości.

  Zwiastun likwidacji gotówki? Dania wstrzymuje import waluty

  Dania, Szwecja i Norwegia wstrzymały import własnej waluty. Tych koron nie wymienimy również w polskich bankach. Czy jest to powód do niepokoju dla osób, które ulokowały swoje środki finansowe w obcych walutach? Czemu niektóre kraje chcą się pozbyć gotówki? 

  Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy produktów rolnych do połowy września

  Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika - przekazało PAP źródło unijne. Wszedł on w życie 2 maja 2023 r. i zastąpił jednostronne decyzje o zakazie importu wprowadzone przez państwa graniczące z Ukrainą, w tym Polskę.

  Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zmiany dla przedsiębiorców

  W związku z planowanym odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, przedsiębiorcy powinni przygotować się na szereg zmian. Dotyczą one przede wszystkimi przepisów, które uchwalane były „na czas obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego”. 

  Londyn na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. Czy w rankingu znalazło się polskie miasto?

  Londyn znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. W światowym rankingu znalazło się tylko jedno polskie miasto. Które?

  Fiskus coraz chętniej blokuje rachunki bankowe

  Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszym kwartale br. liczba blokad rachunków bankowych z wykorzystaniem STIR wzrosła o ponad 54% rdr. 

  W 2026 r. prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu

  Plan na 2026 r. zakłada, że w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu - zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że w lipcu ruszy konkurs, który wyłoni firmy mające zrealizować szerokopasmowe inwestycje.

  Min. Telus: ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już skupione od polskich rolników

  Ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już od rolników skupione. Nie ma zatoru, jeśli chodzi o eksport z Polski - powiedział w piątek w Studiu PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

  Kampania digitalowa dla mikrofirmy – co zrobić, by była opłacalna?

  Podjęcie się wdrożenia działań digitalowych jest dopiero pierwszym krokiem w drodze po sukces. Kolejnym z nich jest przygotowanie odpowiednich materiałów, bieżąca analiza i wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę?

  Internet wszystkiego. Czym jest ta innowacyjna technologia?

  Rozwój mikroprocesorów odmienił nasze życie na wiele sposobów. Ogromna liczba współczesnych produktów korzysta dziś z tych urządzeń po to, by łączyć się z Internetem. Od inteligentnych lodówek, które informują o tym, kiedy należy kupić mleko, po samochody, które automatycznie aktualizują swoje oprogramowanie.

  Od 5 czerwca ostatni nabór wniosków dla firm, które ucierpiały na brexicie

  Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  Gdynia - port uniwersalny zdolny przeładowywać wszystkie grupy ładunków

  Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział  w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

  PIE: spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych

  Spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych – napisali w czwartek analitycy PIE w komentarzu do PMI.

  Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

  Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh - jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Termin upływa z końcem czerwca.