Kategorie

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym [WZÓR]

Paulina Kosior
Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
Jak przygotować pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym?
Jeżeli przedsiębiorca zamierza dochodzić od swojego dłużnika zaległych płatności to może również skorzystać z szybszego sposobu i złożyć pozew wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w odpowiednim trybie. Jak formułować petitum pozwu oraz wszelkie niezbędne informacje, o których należy pamiętać przy sporządzaniu pozwu?

W pierwszej kolejności należy porównać trzy tryby istniejące przy instytucji nakazów zapłaty. W Kodeksie cywilnym ustawodawca uregulował tryb uproszczony, upominawczy oraz nakazowy.

Tryb uproszczony

Pierwszy z powyżej wskazanych - uproszczony został uregulowany w art. 505 (1) - 505 (14) Kodeksu postępowania cywilnego. Tryb ten stosujemy w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych (w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł) a dotyczących:

Reklama

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Tryb nakazowy

Kolejny tryb - nakazowy, którego zasady wskazano w art. 484 (1) - 497 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dochodzone pozwem roszczenie zostało udowodnione:

1) dokumentem urzędowym;

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Postępowanie nakazowe może być stosowane zarówno dla spraw właściwych dla sądów rejonowych oraz sądów okręgowych.

Tryb upominawczy

Ostatniego już trybu - upominawczego dotyczą artykuły 497 (1) - 505 Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie to należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd wyda nakaz zapłaty jeżeli Powód dochodzi roszczenia pieniężnego oraz:

 1. roszczenie nie jest bezzasadne,
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości Sądu,
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od spełnienia świadczenia wzajemnego,
 4. miejsce pobytu pozwanego jest znane.

Przy sporządzaniu pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie istnieje ustawowy obowiązek w zakresie umieszczenia go na urzędowym formularzu, niemniej jednak dla przedsiębiorców użycie formularza może stanowić swoiste ułatwienie. Formularz taki można ściągnąć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, pozew należy sporządzić na urzędowym formularzu i sprawa zostanie skierowana do postępowania uproszczonego.

Jak ustalić właściwość sądu?

Jak już wskazywano powyżej postępowanie to należy zarówno do właściwości sądów rejonowych (wartość przedmiotu sporu do 75.000 zł) oraz sądów okręgowych (powyżej 75.000 zł).

Miejscowo właściwym jest Sąd dla miejsca zamieszkania Pozwanego bądź siedziby jego przedsiębiorstwa, jeżeli w zawartej pomiędzy stronami umowie nie umówiono się inaczej. Istnieje również możliwość wytoczenia powództwa przed Sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy, a mianowicie zapłaty bądź odbioru towaru.

W tym postępowaniu zastosowanie mają ogólne przepisy regulujące właściwość sądu - art. 16 i 17 k.p.c.

Terminy przedawnienia roszczeń

Jak powszechnie wiadomo, nie obowiązuje nas żaden termin do wniesienia pozwu. Niemniej jednak nie można zapomnieć o terminach przedawnienia dochodzenia roszczeń. W przypadku przedsiębiorców, ogólna zasada wskazuje iż jest to 3 lata, jednak w zależności od podstawy są to odpowiednio: 

 • z umowy sprzedaży w ramach działalności gospodarczej 2 lata,
 • z umowy zlecenia 2 lata,
 • z umowy o dzieło 2 lata,
 • z umowy najmu lub dzierżawy 3 lata,
 • z umowy ubezpieczenia 3 lata,
 • z umowy przewozu 1 rok,
 • z umowy przedwstępnej 1 rok;

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, po upływie terminu przedawnienia zobowiązany do zapłaty/zwrotu może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeknie się skorzystania z zarzutu przedawnienia. W tym miejscu warto podkreślić, iż w sytuacji kiedy przedsiębiorca wystąpi o wydanie nakazu zapłaty dotyczącego przedawnionego roszczenia, a dłużnik nie powoła się na ten zarzut w procesie, po uprawomocnieniu się nakazu Powód będzie mógł skutecznie wyegzekwować rzeczone roszczenie.

Na marginesie tylko należy wskazać, iż można dokonać przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez:

 • każdą czynność przed sądem, jak np. zawezwaniem do próby ugodowej bądź wniesieniem pozwu,
 • rozpoczęcia mediacji bądź egzekucji prawomocnego orzeczenia wraz z nadaną klauzulą wykonalności,
 • uznaniem długu w postaci chociażby prośby o rozłożenie należności na raty;

Ile wynosi opłata od pozwu?

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 10.000 zł, zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pobiera się opłatę stosunkową 5 % od dochodzonej kwoty, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10.000 zł, zastosowanie znajdzie art. 28 KSCU:

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

1) do 2000 złotych - 30 złotych;

2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych - 100 złotych;

3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych - 250 złotych;

4) ponad 7500 złotych - 300 złotych.

W przypadku uprawomocnienia się wydanego przez Sąd nakazu zapłaty, sąd z urzędu zwróci powodowi 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c KSCU).

Jednocześnie proszę pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 126 (1)§ 3 k.p.c.: „Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego”.

Sporządzając pozew należy pamiętać o uwzględnieniu wszelkich niezbędnych dowodów, które mogą posłużyć udowodnieniu naszego roszczenia - takich jak korespondencja mailowa, faktury, dokument zamówienia, odbioru, zdjęcia jeżeli istnieją a dotyczą jakiś robót jak również o powołaniu na świadków osoby, których zeznania mają znaczenie dla sprawy. Powołanie w terminie późniejszym dowodów już istniejących w chwili wnoszenia powództwa może narazić Państwa na zarzut prekluzji dowodowej i ich nieuwzględnienie przez Sąd. 

Polecamy serwis: Przedsiębiorca w sądzie

Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym

                                                                                                          Miejscowość, data

                                                                                                          Sąd Rejonowy w ……

                                                                                                          …. Wydział Gospodarczy/Cywilny

                                                                                                          ul. ………………………

                                                                                                          00 - 000 ………………..

Powód:

XYZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………

ul. ……………………

00 - 000 ………………

NIP: …………………

Pozwany: 

ABC / prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ……..

ul. …………………….

00 - 000 ……………..

PESEL / NIP:   nie ma obowiązku wskazywania

W.P.S.: 11 412 zł

Opłata: … zł

                                                     POZEW O ZAPŁATĘ

                                                     UZASADNIENIE

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

 1.  wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zobowiązującego Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. do zapłaty na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kwoty 11 411,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta jedenaście złotych jedenaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności …… roku do dnia zapłaty,
 2.  zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kosztów procesu,

W przypadku skierowania sprawy do trybu zwykłego wnoszę o:

 1.  Zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą …..na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kwoty 11 411,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta jedenaście złotych jedenaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności …… roku do dnia zapłaty,
 2.  zasądzenie od Pozwanego ABC / prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ….. na rzecz Powoda XYZ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  …… kosztów procesu,
 3.  Przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność Powoda,
 4.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z załączonych do pozwu dokumentów,
 5.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Powoda na okoliczność: np. zawarcia umowy, dostawy towaru, pokwitowania odbioru towaru, doręczenia FV, upływu terminu płatności, prób ugodowego zakończenia sprawy,
 6.  Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków: AWE (adres do doręczeń:….), CVG (adres do doręczeń: ….) na okoliczność: …………;

                                                     UZASADNIENIE

W tej części należy zwięźle przedstawić stan sprawy, na potwierdzenie powołać konkretne dowody i ewentualnych świadków.

                                                                                                 Podpis Powoda

Załączniki:

 •  dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
 •  odpis pozwu wraz z załącznikami,
 •  wskazać wszystkie załączniki po kolei.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.