REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o roboty budowlane – elementy i konstrukcja

Jarosław Krasnodęmbski
elementy umowy o roboty budowlane
elementy umowy o roboty budowlane
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Umowa o roboty budowlane polega na zobowiązaniu się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniu inwestora do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jakie konieczne elementy musi zawierać umowa o roboty budowlane?

Strony umowy

W umowie o roboty budowlane wyróżniamy inwestora, czyli osobę zamawiającą wykonanie określonego obiektu oraz wykonawcę, który zobowiązuje się do jego wykonania.

REKLAMA

Przy osobie fizycznej konieczne będzie oznaczenie w umowie imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego, numeru PESEL. Gdy osoba fizyczna prowadzi działalności gospodarczej zawieramy firmę, siedzibę, adres numer NIP i REGON, a w załączniku wyciąg z CEIDG na potwierdzenie wskazanych danych.

Przy osobie prawnej konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji (na potwierdzenie jako załącznik dołączamy aktualny KRS).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Zobowiązania stron

Koniecznym elementem umowy o roboty budowlane są zobowiązania stron.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykładowe postanowienie:

§1.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazanym przez Inwestora projektem budowlanym, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ulicy Abecadłowej 14 w Warszawie, na rzecz Inwestora. Projekt budowlany obiektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, środki oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 3. Inwestor oświadcza, że jest właścicielem działki nr 1302 położonej przy ulicy Abecadłowej 14w Warszawie, na której ma powstać niniejszy budynek mieszkalny jednorodzinny oraz, że uzyskał decyzje i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie są prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane?

Projekt budowlany

Inwestor ma obowiązek dostarczenia projektu wykonywanego obiektu. Projekt musi zostać zatwierdzony pozwoleniem na budowę, wydanym przez właściwy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

Przykładowe postanowienie:

§2. Projekt obiektu zostaje wydany Wykonawcy w dniu podpisania umowy o roboty budowlane.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor ma obowiązek przekazać Wykonawcy teren budowy. Przekazanie następuję poprzez spisanie protokołu przekazania. Za teren budowy uznaje się teren, na którym wykonywane będą prace oraz teren zajmowany przez zaplecze budowy.

Przykładowe postanowienie:

§3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Prawo odstąpienia inwestora od umowy o roboty budowlane

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac

W umowie o roboty budowlane należy precyzyjnie określić datę rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych wiąże się wiele obowiązków administracyjnych.

Przykładowe postanowienia:

§4.

 1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień 13 października 2014 r.
 2. W przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie tygodnia od ustalonej daty, Inwestor może odstąpić od umowy, informując o tym Wykonawcę na piśmie.
 3. Strony ustalają termin zakończenia robót budowlanych na dzień 13 października 2015 roku. Odbiór końcowy obiektu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu zakończenia robót budowlanych.
 4. Harmonogram robót budowalnych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

Zobacz: Elementy umowy poręczenia

Materiały i kosztorys budowy

Materiały potrzebne do budowy obiektu mogą pochodzić od Wykonawcy jak i od Inwestora. Zależy to od woli stron umowy. Wykonywane prace mogą być ujęte w kosztorys.

Przykładowe postanowienie:

§5. Wykonanie obiektu nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obiektu zgodnie z kosztorysem robót budowlanych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane


Podwykonawcy

W umowie należy ustalić zakres robót, które mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, a które mogą być wykonane przez podwykonawców. Wykonawca musi koniecznie uzyskać zgodę inwestora na przekazanie części prac do wykonania podwykonawcom. Uzyskuje ją poprzez przedstawienie inwestorowi umów zawartych z podwykonawcami dotyczących części inwestycji oraz uzyskanie zgody inwestora.

Przykładowe postanowienia:

§6.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami, uzupełniając je tylko przez wykorzystanie podwykonawców.
 2. Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Inwestora.
 3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić Inwestorowi wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
 4. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

Odbiór obiektu

Obowiązkiem inwestora jest odbiór wybudowanego obiektu W umowie strony powinny dokładnie oznaczyć datę odbioru. Podczas odbioru inwestor dokonuje sprawdzenia, czy przedmiot został wykonany w sposób prawidłowy. Odbiór powinien być udokumentowany w protokole.

Przykładowe postanowienie:

§7. Odbiór końcowy obiektu będzie odbywał się osobiście przez Inwestora, przy obecności kierownika budowy.

Odmowa odbioru robót budowlanych

Wynagrodzenie

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest podstawowym obowiązkiem Inwestora wynikającym z umowy o roboty budowlane. Strony mają możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie kosztorysowej lub ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe jest w stałej wysokości, a kosztorysowe ustala się na podstawie przewidywanych kosztów poszczególnych etapów budowy.

Przykładowe postanowienia:

§8.

 1. Wynagrodzenie strony ustalają na podstawie kosztorysu.
 2. Na dzień rozpoczęcia budowy wysokość wynagrodzenia wynosi 100 tys. złotych brutto.
 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego.
 4. Inwestor wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 15% wartości ustalonego wynagrodzenia w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.
 5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Jakie są prawa podwykonawcy przy umowie o roboty budowlane?

Kara umowna

Strony mogą zawrzeć w umowie karę umowną. Ma ona na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania świadczenia niepieniężnego lub jego niewykonania.

Przykładowe postanowienie:

§9. W razie niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, w terminach określonych w harmonogramie prac budowlanych (załącznik nr 3), Inwestorowi przysługuje kara umowna w wysokości 1% wysokości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy tytułem prawidłowego wykonania zobowiązania.

Czym jest kara umowna? - WZÓR

Inne postanowienia

§10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§11. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§12. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowiązujących ustaw.

§13. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§14. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Podpisy stron

Umowa o roboty budowlane musi być koniecznie własnoręcznie podpisana przez strony umowy lub osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
CPK w zakresie lotniska jest na półmetku projektowania, kolejne etapy związane z budową po pozyskaniu finansowania

Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej poinformował, że po pierwszych analizach rekomendacje są u pana ministra i premiera i czekamy na decyzję, która w dużej mierze da nam impuls i zastrzyk. Większość zleceń i obowiązków, które ciążyły spółce są realizowane, ale do rozpoczęcia kolejnych etapów przedsięwzięcia trzeba pozyskać finansowanie.

Żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy fundusz kolejowy musi mieć mechanizm stabilizacji tak jak fundusz drogowy

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak ocenił, że jeżeli chodzi o kwestię finansowania branży, fundusz kolejowy musi mieć mechanizm jak w funduszu drogowym, żeby iść w normalność. Nie widzę innej podstawy dla zachowania normalności, ten mechanizm stabilizacji jest absolutną koniecznością.

Sektor finansowy jednym z bardziej zainteresowanych wykorzystaniem Gen-AI

Jego przedstawiciele – w tym także z Polski – widzą w tej technologii dużo korzyści. Jak radzić sobie z wyzwaniami, a także generować pomysły, które są później realizowane?

Wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego w styczniu 2025 r. wymaga wprowadzenia i korzystania z recyklomatów

Przedstawiciele firm produkujących tzw. recyklomaty podczas debaty eksperckiej „Technologia w służbie ochrony środowiska” dyskutowali o stanie przygotowań do uruchomienia już za kilka miesięcy polskiego systemu kaucyjnego. 

REKLAMA

Bankructwo, niewypłacalność i odpowiedzialność członków zarządu w Polsce i USA

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze na temat: Bankructwo, niewypłacalność i odpowiedzialność członków zarządu w Polsce i USA.

Zorza polarna, wiatr słoneczny, burza geomagnetyczna. Dlaczego warto znać prognozę kosmicznej pogody

Badania kosmicznej pogody, w tym aktywności Słońca będą coraz bardziej potrzebne - twierdzi prof. Iwona Stanisławska z Centrum Prognoz Heliogeofizycznych w CBK PAN. Dlaczego? Bo wpływ tych zjawisk na życie na Ziemi i funkcjonowanie naszej cywilizacji jest znaczący. Tym bardziej, że naukowcy potrafią przygotowywać coraz lepsze prognozy, pozwalające unikać wielu problemów z wpływem pogody kosmicznej na telekomunikację, nawigację i infrastrukturę.

Implementacja dyrektywy DAC7 niebawem. Co to oznacza dla platform internetowych?

Od 1 lipca 2024 r. mają zacząć obowiązywać w Polsce przepisy wynikające z implementacji Dyrektywy DAC7. Przepisy te mają dotyczyć przede wszystkim raportowania przez platformy sprzedażowe dochodów uzyskiwanych przez ich użytkowników.

W tych bankomatach wypłacisz jedynie 200 zł

We wtorek Euronet przeprowadza akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na sytuację operatorów bankomatów. Tego dnia z bankomatów będzie można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł.

REKLAMA

Hotele podnoszą ceny, ale to nie odstrasza Polaków. Ich obłożenie rośnie

Według informacji przekazanych przez "Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego", obłożenie hoteli w Polsce systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. Wyniki majowe okazały się lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Polsce pije się coraz mniej piwa i coraz więcej browarów ma kłopoty finansowe

Browary w Polsce mając oraz więcej problemów, a zwłaszcza kłopotów finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat spożycie piwa spadło o jedną czwartą a długi branży są 23 razy wyższe (!) niż w 2018 roku. Rynek kurczy się choć piwo to wciąż najchętniej kupowany alkohol w Polsce.

 

REKLAMA