Kategorie

Umowa o roboty budowlane – elementy i konstrukcja

Jarosław Krasnodęmbski
elementy umowy o roboty budowlane
elementy umowy o roboty budowlane
Fotolia
Umowa o roboty budowlane polega na zobowiązaniu się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniu inwestora do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jakie konieczne elementy musi zawierać umowa o roboty budowlane?

Strony umowy

W umowie o roboty budowlane wyróżniamy inwestora, czyli osobę zamawiającą wykonanie określonego obiektu oraz wykonawcę, który zobowiązuje się do jego wykonania.

Przy osobie fizycznej konieczne będzie oznaczenie w umowie imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego, numeru PESEL. Gdy osoba fizyczna prowadzi działalności gospodarczej zawieramy firmę, siedzibę, adres numer NIP i REGON, a w załączniku wyciąg z CEIDG na potwierdzenie wskazanych danych.

Przy osobie prawnej konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji (na potwierdzenie jako załącznik dołączamy aktualny KRS).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Zobowiązania stron

Koniecznym elementem umowy o roboty budowlane są zobowiązania stron.

Przykładowe postanowienie:

§1.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazanym przez Inwestora projektem budowlanym, budynek mieszkalny jednorodzinny przy ulicy Abecadłowej 14 w Warszawie, na rzecz Inwestora. Projekt budowlany obiektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, środki oraz maszyny niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 3. Inwestor oświadcza, że jest właścicielem działki nr 1302 położonej przy ulicy Abecadłowej 14w Warszawie, na której ma powstać niniejszy budynek mieszkalny jednorodzinny oraz, że uzyskał decyzje i pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie są prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane?

Projekt budowlany

Inwestor ma obowiązek dostarczenia projektu wykonywanego obiektu. Projekt musi zostać zatwierdzony pozwoleniem na budowę, wydanym przez właściwy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

Przykładowe postanowienie:

§2. Projekt obiektu zostaje wydany Wykonawcy w dniu podpisania umowy o roboty budowlane.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor ma obowiązek przekazać Wykonawcy teren budowy. Przekazanie następuję poprzez spisanie protokołu przekazania. Za teren budowy uznaje się teren, na którym wykonywane będą prace oraz teren zajmowany przez zaplecze budowy.

Przykładowe postanowienie:

§3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Prawo odstąpienia inwestora od umowy o roboty budowlane

Termin rozpoczęcia i zakończenia prac

W umowie o roboty budowlane należy precyzyjnie określić datę rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych wiąże się wiele obowiązków administracyjnych.

Przykładowe postanowienia:

§4.

 1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień 13 października 2014 r.
 2. W przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie tygodnia od ustalonej daty, Inwestor może odstąpić od umowy, informując o tym Wykonawcę na piśmie.
 3. Strony ustalają termin zakończenia robót budowlanych na dzień 13 października 2015 roku. Odbiór końcowy obiektu nastąpi w ciągu 7 dni od terminu zakończenia robót budowlanych.
 4. Harmonogram robót budowalnych znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

Zobacz: Elementy umowy poręczenia

Materiały i kosztorys budowy

Materiały potrzebne do budowy obiektu mogą pochodzić od Wykonawcy jak i od Inwestora. Zależy to od woli stron umowy. Wykonywane prace mogą być ujęte w kosztorys.

Przykładowe postanowienie:

§5. Wykonanie obiektu nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obiektu zgodnie z kosztorysem robót budowlanych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane


Podwykonawcy

W umowie należy ustalić zakres robót, które mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, a które mogą być wykonane przez podwykonawców. Wykonawca musi koniecznie uzyskać zgodę inwestora na przekazanie części prac do wykonania podwykonawcom. Uzyskuje ją poprzez przedstawienie inwestorowi umów zawartych z podwykonawcami dotyczących części inwestycji oraz uzyskanie zgody inwestora.

Przykładowe postanowienia:

§6.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami, uzupełniając je tylko przez wykorzystanie podwykonawców.
 2. Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Inwestora.
 3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić Inwestorowi wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
 4. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

Odbiór obiektu

Obowiązkiem inwestora jest odbiór wybudowanego obiektu W umowie strony powinny dokładnie oznaczyć datę odbioru. Podczas odbioru inwestor dokonuje sprawdzenia, czy przedmiot został wykonany w sposób prawidłowy. Odbiór powinien być udokumentowany w protokole.

Przykładowe postanowienie:

§7. Odbiór końcowy obiektu będzie odbywał się osobiście przez Inwestora, przy obecności kierownika budowy.

Odmowa odbioru robót budowlanych

Wynagrodzenie

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest podstawowym obowiązkiem Inwestora wynikającym z umowy o roboty budowlane. Strony mają możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie kosztorysowej lub ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe jest w stałej wysokości, a kosztorysowe ustala się na podstawie przewidywanych kosztów poszczególnych etapów budowy.

Przykładowe postanowienia:

§8.

 1. Wynagrodzenie strony ustalają na podstawie kosztorysu.
 2. Na dzień rozpoczęcia budowy wysokość wynagrodzenia wynosi 100 tys. złotych brutto.
 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego.
 4. Inwestor wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 15% wartości ustalonego wynagrodzenia w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.
 5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Jakie są prawa podwykonawcy przy umowie o roboty budowlane?

Kara umowna

Strony mogą zawrzeć w umowie karę umowną. Ma ona na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania świadczenia niepieniężnego lub jego niewykonania.

Przykładowe postanowienie:

§9. W razie niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, w terminach określonych w harmonogramie prac budowlanych (załącznik nr 3), Inwestorowi przysługuje kara umowna w wysokości 1% wysokości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy tytułem prawidłowego wykonania zobowiązania.

Czym jest kara umowna? - WZÓR

Inne postanowienia

§10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§11. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§12. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowiązujących ustaw.

§13. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§14. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Podpisy stron

Umowa o roboty budowlane musi być koniecznie własnoręcznie podpisana przez strony umowy lub osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC: czy taka usługa jest rynkowym standardem? Jeżeli tak, to na czym konkretnie polega?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jakie są zasady?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się każdemu poszkodowanemu. Na jakiej zasadzie to działa? Zaraz o tym opowiemy.

  Wyniki budownictwa w sierpniu 2021 roku

  Wyniki budownictwa. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

  Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

  Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

  Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

  Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.