reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > Umowa - finansowanie > Elementy umowy poręczenia

Elementy umowy poręczenia

Za pomocą umowy poręczenia poręczyciel przyjmuje na siebie obowiązek wykonania zobowiązania, w przypadku, gdyby dłużnik go nie wykonał. Podpisanie umowy poręczenia nie wymaga jednak zgody dłużnika. Jakie elementy musi posiadać umowa poręczenia? Jak je sformułować?

Forma pisemna poręczenia

Oświadczenie poręczyciela o wykonaniu zobowiązania za dłużnika powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Brak formy pisemnej w tym przypadku powoduje nieważność zawartej umowy. W umowie należy określić datę i miejsce jej podpisania.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Polecamy: Nowe obowiązki dla prowadzących księgę przychodów i rozchodów

Strony umowy poręczenia

Stronami umowy poręczenia jest wierzyciel oraz poręczyciel. Wierzycielem jest osoba domagająca się spełnienia świadczenia przez dłużnika, a poręczycielem jest osoba zobowiązująca się do spełnienia świadczenia zamiast dłużnika. Zarówno wierzycielem jak i poręczycielem może być każda osoba. Zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Po obu stronach może również istnieć wiele podmiotów.

Przy osobie fizycznej konieczne będzie oznaczenie w umowie imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego, numeru PESEL. Gdy osoba fizyczna prowadzi działalności gospodarczej zawieramy firmę, siedzibę, adres numer NIP i REGON, a w załączniku wyciąg z CEIDG na potwierdzenie wskazanych danych.

Pobierz: Wzór umowy poręczenia

Zobacz: Na czym polega umowa poręczenia?

Przy osobie prawnej konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji.

Poręczyciel będący osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim i ustawowej wspólności majątkowej do zawarcie umowy poręczenia potrzebuje zgody swojego małżonka. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2001 r. III CKN 293/00 poręczenie jest czynnością zarządu majątkiem wspólnym małżonków.

Stroną umowy nie jest dłużnik. Zawarcie umowy może się zatem odbyć bez wiedzy i zgody dłużnika. Jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania. Gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który zaspokoił wierzyciela, może żądać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.

Zobacz: Poręczenie a przedawnienie roszczeń

Przedmiot umowy poręczenia

Przedmiotem umowy poręczenia może być dowolne zobowiązanie dłużnika, przy czym nie ma znaczenie jakie jest jego źródło.

Najczęściej przedmiot zobowiązania ma charakter pieniężny. Nie jest to jednak charakter wyłączny.

Przedmiotem poręczenia nie mogą być roszczenia niezaskarżalne, gdyż niezaskarżalne jest wtedy również zobowiązanie wynikające z tego poręczenia. Poręczeniem można objąć także dług przyszły, ale tylko do wysokości z góry ustalonej w umowie poręczenia. Co więcej poręczenie dotyczyć nie tylko zobowiązania całego, ale również jego części.

Możliwe jest również ustanowienie podporęczenia, które polega na objęciu poręczeniem zobowiązania poręczyciela.

W umowie poręczenia musi koniecznie znaleźć się zobowiązanie poręczyciela do wykonania zobowiązania w wypadku niewykonania go przez dłużnika oraz oznaczenie osoby dłużnika głównego.

Przykład postanowienia:

§1. Poręczyciel oświadcza, że wie o zawarciu umowy pożyczki z dnia 5 września 2014 roku między Wierzycielem a Dłużnikiem (dane dłużnika), na mocy której Wierzyciel przekazał Dłużnikowi 25 000 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Termin zwrotu pożyczki upływa 5 września 2016 roku.

§2. Poręczyciel zobowiązuje się do zapłacenia kwoty określonej w §1, na wypadek gdyby Dłużnik zobowiązania nie wykonał.  

Jakie jest ryzyko przy poręczeniu kredytu hipotecznego

Zastrzeżenie terminu

Umowa poręczenia może być zarówno terminowa jak i bezterminowa. Zastrzeżenie terminu powinno znaleźć się w umowie. W takiej sytuacji poręczyciel jest odpowiedzialny za spłatę długu, jeśli dłużnik główny nie wywiąże się z niego w terminie oznaczonym w umowie poręczenia.

Przykład postanowienia:

§3. Poręczenie zostaje udzielone na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy.

Zobacz: Co gdy poręczyłeś czyjś dług?

Odpowiedzialność dłużnika i poręczyciela

W kodeksie cywilnym przyjęta jest zasada równorzędnej odpowiedzialności dłużnika głównego i poręczyciela. Oznacz to, że gdy dług staje się wymagalny wierzyciel może żądać świadczenia zarówno od dłużnika lub poręczyciela z osobna lub łącznie. Poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem. Zarówno tym istniejącym jak i przyszłym.

Aby móc skorzystać z poręczenia Wierzyciel musi wezwać Poręczyciela do spełnienia świadczenia. W umowie należy określić sposób wezwania.

Przykład postanowienia:

§4. W przypadku zwłoki Dłużnika w wykonaniu zobowiązania wobec Wierzyciela opisanych w §1, po uprzednim wezwaniu Dłużnika do dokonania zapłaty, Wierzyciel może zwrócić się do Poręczyciela o spełnienie świadczenia, po wcześniejszym wezwaniu Dłużnika do spełnienia świadczenia.

§5. W sytuacji określonej w §4 Wierzyciel wezwie do spełnienia świadczenia wysyłając Poręczycielowi list polecony na adres wskazany w umowie.

Poręczenia i gwarancje dla MSP?

Inne elementy

W umowie poręczenia można określić, który sąd będzie odpowiedni do rozpatrywania wynikłych sporów oraz inne elementy.

Przykłady postanowień:

§6. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Stronami niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd … .

§7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron

Umowa poręczenia musi być koniecznie podpisana przez obie strony. Podpis stron musi być własnoręczny.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

umowa poręczenia - elementy
umowa poręczenia - elementy

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Centre Club

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama