Kategorie

Podstawa wymiaru zasiłku, gdy pracodawca nie wypłacił premii

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Podstawa wymiaru zasiłku, gdy pracodawca nie wypłacił premii. / Fot. Fotolia
Wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody przysługujące pracownikowi za okresy miesięczne wliczane są do podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli pracodawca nie wypłacił premii, ponieważ pracownik nie nabył do niej prawa to za poprzedni okres nie wyłącza się jej z podstawy wymiaru zasiłku.

W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić premie, nagrody i dodatki, jeżeli nie są wypłacane za okres pobierania zasiłku zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami wewnątrzzakładowymi.

Reklama

Premie oraz inne składniki wynagrodzenia (nagrody, dodatki) przysługujące za okresy miesięczne pracodawca uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne należy wliczać do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Natomiast premie, nagrody i dodatki przysługujące za okresy roczne wlicza się w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała ta niezdolność. Takie same zasady mają zastosowanie w odniesieniu do składników wynagrodzenia wypłacanych za inne okresy (np. półroczne, 4-miesięczne, 2-miesięczne).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Podstawa wymiaru zasiłku po urlopie wychowawczym

Gdy składnik przysługuje tylko do określonego terminu

Pracodawca, wprowadzając składnik wynagrodzenia, może z góry określić okres, na jaki ten składnik przyznaje. W takiej sytuacji powinien pamiętać, że jeśli zgodnie z umową o pracę składniki wynagrodzenia przysługują tylko do określonego terminu, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko do tego terminu.

Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak przypadków:

 • włączenia składnika wynagrodzenia w całości lub w części do innego składnika lub
 • zamiany na inny składnik wynagrodzenia.

W wyniku zmiany zasad wynagradzania od sierpnia br. pracodawca zaprzestał wypłacania premii kwartalnej, uwzględnianej dotychczas w podstawie wymiaru zasiłku. Premia kwartalna nie została włączona do innego składnika wynagrodzenia ani nie została zamieniona na inny składnik. Objęty zmianami pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 5 do 9 września 2014 r., nabywając za ten okres prawo do wynagrodzenia chorobowego. W 2014 r. jest to jego druga niezdolność do pracy. Poprzednio pracownik chorował w lipcu br. i przysługujące mu wówczas wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy wymiaru zostało wyliczone z kwoty 3410,61 zł. Kwota ta wynikała z wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za okres od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. oraz z premii kwartalnych za cztery kwartały poprzedzające lipiec 2014 r.

Jaka jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy?

Kartoteka płacowa pracownika

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego należnego pracownikowi w lipcu br. została ustalona w następujący sposób:

Krok 1. Obliczono przeciętne miesięczne wynagrodzenie:

 • (2800 zł – 13,71%) x 10 miesięcy = 24 161,20 zł,
 • (3200 zł – 13,71%) x 2 miesiące = 5522,56 zł,
 • 24 161,20 zł + 5522,56 zł = 29 683,76 zł,
 • 29 683,76 zł : 12 miesięcy = 2473,65 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie).

Krok 2. Do przeciętnego wynagrodzenia dodano 1/12 kwot premii kwartalnych wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające lipiec 2014 r. (tj. za I kwartał 2014 r. II, III i IV kwartał 2013 r.):

2473,65 zł + 937,11 zł (13 032 zł – 13,71% : 12 = 937,11 zł) = 3410,76 zł.

Krok 3. Ustalono kwotę zasiłku:

3410,76 x 80% = 2728,61 zł : 30 = 90,95 zł.

Zasiłek chorobowy za jeden dzień (80%) wynosił 90,95 zł.

Jaka jest różnica między premią uznaniową a nagrodą


Między okresami pobierania świadczeń chorobowych przerwa jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe (poprzednia niezdolność do pracy miała miejsce w lipcu, a następna we wrześniu br.), w związku z tym pracodawca nie ustala na nowo podstawy wymiaru zasiłku. Z podstawy tej należy jednak wyłączyć premię kwartalną, czyli składnik wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano. Premia kwartalna nie została włączona do innego składnika wynagrodzenia ani pracodawca nie zamienił jej na inny składnik płacowy. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego należnego pracownikowi we wrześniu br. wyniesie 2473,65 zł, a kwota świadczenia chorobowego za jeden dzień 65,96 zł, co wynika z wyliczenia:

 • podstawa wymiaru zasiłku: 3410,76 zł – 937,11 zł = 2473,65 zł,
 • podstawa wymiaru zasiłku w wysokości 80%: 2473,65 zł x 80% = 1978,92 zł,
 • kwota zasiłku za jeden dzień niezdolności: 1978,92 zł : 30 = 65,96 zł.

Gdy składnik za miniony okres nie przysługuje, ale nie zaprzestano jego wypłaty

W praktyce nierzadko zdarza się, że za poprzedni okres nie przysługuje dany składnik wynagrodzenia (np. premia kwartalna), ponieważ pracownik nie spełnił kryteriów uprawniających do jego wypłaty.

W takiej sytuacji premia nie jest składnikiem wynagrodzenia:

 • który przysługiwał tylko do określonego terminu,
 • którego wypłaty zaprzestano na podstawie przepisów płacowych obowiązujących u pracodawcy.
Reklama

Pojawia się wówczas wątpliwość, czy w takim przypadku w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego należy uwzględnić premię za okres poprzedni (zgodnie z treścią art. 42 ust. 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) i do podstawy wymiaru zasiłku przyjąć cztery premie kwartalne. Należy przyjąć, że premia nadal przysługuje pracownikowi (nie zaprzestano jej wypłaty), a jedynie nie przysługuje za miniony okres z powodu niespełnienia kryteriów jej uzyskania. A zatem premię tę pracodawca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku należnego pracownikowi.

W omawianej sytuacji nie ma zastosowania zasada, zgodnie z którą składnik wynagrodzenia, np. premia kwartalna, jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, w wysokości wypłaconej za okres poprzedni, jeżeli nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków.

Pracownicy zatrudnieni w spółce oprócz wynagrodzenia zasadniczego mają prawo do premii kwartalnej, pomniejszanej za okresy pobierania zasiłku, a tym samym uwzględnianej w podstawie wymiaru zasiłku. Jeden z pracowników działu sprzedaży we wrześniu br. stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września 2013 r. do sierpnia 2014 r.,
 • 1/12 kwot premii kwartalnych za cztery kwartały poprzedzające wrzesień br., tj. za I i II kwartał 2014 r. oraz III i IV kwartał 2013 r.

Pracownik w ciągu czterech kwartałów poprzedzających wrzesień br. otrzymał premie kwartalne (za I kwartał 2014 r. oraz za III i IV kwartał 2013 r.), natomiast nie otrzymał premii kwartalnej za II kwartał 2014 r., ponieważ nie zrealizował planu sprzedaży w wymaganym zakresie.

Czy w dodatku za godziny nadliczbowe należy uwzględnić premię regulaminową

Kartoteka płacowa pracownika


Ponieważ premia kwartalna nadal przysługuje pracownikowi (nie zaprzestano jej wypłaty), a jedynie nie przysługuje za miniony okres z powodu niespełnienia kryteriów jej uzyskania, to premię tę pracodawca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku należnego pracownikowi we wrześniu br. Jeżeli zatem premia kwartalna za ostatni z uwzględnianych kwartałów nie przysługuje, podstawę wymiaru zasiłku ustala się bez tego składnika wynagrodzenia. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego pracownikowi we wrześniu br. pracodawca powinien ustalać, uwzględniając 1/12 kwot premii kwartalnych za I kwartał 2014 r. oraz za III i IV kwartał 2013 r. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego pracownikowi we wrześniu br. wynosi 3389,04 zł, a kwota zasiłku za jeden dzień 90,37 zł, co wynika z wyliczenia:

Krok 1. Ustalenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

 • (3400 zł – 13,71% x 8 miesięcy) + (3600 zł – 13,71% x 4 miesiące) = 23 470,88 zł + 12 425,76 zł = 35 896,64 zł,
 • 35 896,64 zł : 12 = 2991,39 zł.

Krok 2. Ustalenie kwoty premii uwzględnianej w podstawie wymiaru zasiłku:

Do podstawy wymiaru należy doliczyć 1/12 kwot premii kwartalnych wypłaconych za I kwartał 2014 r. oraz za III i IV kwartał 2013 r. obliczonej następująco:

5530 zł (premia za 3 kwartały) – 13,71% : 12 = 397,65 zł.

Krok 3. Obliczenie zasiłku do wypłaty:

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma średniej podstawy wymiaru zasiłku oraz 1/12 premii:

2991,39 zł + 397,65 zł = 3389,04 zł.

Kwota zasiłku chorobowego (80%) za jeden dzień:

3389,04 zł x 80% = 2711,23 zł : 30 = 90,37 zł.

Taka sama zasada obowiązuje w odniesieniu do premii, nagród czy dodatków przysługujących za inne okresy. Na szczególną uwagę zasługuje premia roczna w sytuacji, gdy za miniony okres:

 • nie przysługuje,
 • między okresami pobierania świadczeń chorobowych nie ma przerwy albo
 • przerwa jest krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Jeżeli premia roczna uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku nie została wypłacona do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się premię roczną w wysokości wypłaconej za okres poprzedni, czyli za wcześniejszy rok.

Jeżeli premia roczna za miniony rok przysługuje, lecz nie została wypłacona, to wówczas należy uwzględnić premię przysługującą za okres poprzedni. W takim przypadku wypłata premii rocznej po ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku nie powoduje konieczności ponownego ustalenia tej podstawy.

Jak firma może motywować pracowników premią?

Pracownikom działu produkcji przysługuje premia roczna, uzależniona od jakości produkowanych wyrobów. Premia ta jest pomniejszana za okresy absencji chorobowych w sposób nieproporcjonalny, zatem pracodawca uwzględnia ją w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. Zgodnie z ustalonym w regulaminie pracy terminem, wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje przedostatniego dnia tego miesiąca, natomiast premia roczna za poprzedni rok jest wypłacana we wrześniu następnego roku.

Na początku września 2014 r., po dokonaniu analizy wyników jakości wyrobów wyprodukowanych w 2013 r., okazało się, że z powodu niespełnienia kryteriów (nieosiągnięcia zakładanego średniego minimum jakości wyrobów) premia roczna za 2013 r. nie przysługuje pracownikom. Taka sytuacja dotyczy wszystkich pracowników działu. We wrześniu 2014 r. dwaj pracownicy działu produkcji, Krzysztof J. i Maciej Z., stali się niezdolni do pracy wskutek choroby, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 19 do 29 września br. Maciej Z. był poprzednio niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 25 lipca 2014 r. i za ten okres pracodawca wypłacił mu zasiłek chorobowy.

Jeżeli premia nie przysługuje za okres, z którego uwzględnia się ją w podstawie wymiaru zasiłku, podstawę tę ustala się bez tego składnika wynagrodzenia. Powyższe oznacza, że w 2014 r. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i innych świadczeń chorobowych dla pracowników działu produkcji pracodawca powinien ustalać bez premii rocznej. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego Krzysztofowi J. będzie zatem stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2013 r. do sierpnia 2014 r. Pracodawca ustali tę podstawę bez premii rocznej. Natomiast dla Macieja Z., który stał się niezdolny do pracy we wrześniu 2014 r., ale po przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe, nie należy ustalać nowej podstawy wymiaru zasiłku.

W takiej sytuacji uwzględniona wcześniej w podstawie wymiaru zasiłku odpowiednia kwota premii rocznej nadal powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku należnego we wrześniu 2014 r. Ze względu na to, że nie zaprzestano wypłacania premii rocznej wskutek zmiany funkcjonujących u pracodawcy zasad premiowania, premia roczna nadal powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku. Nie można jej bowiem traktować jako składnika, którego wypłaty zaprzestano, i wyłączać z podstawy wymiaru zasiłku. Bez znaczenia pozostaje fakt, że za 2013 r. premia roczna nie przysługuje.

Utrata zasiłku chorobowego

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 41 ust. 1–3, art. 42 ust. 1–5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

Więcej przeczytasz w Serwisie Prawno - Pracowniczym. Sprawdź!

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy można zobaczyć nagranie z egzaminu na prawo jazdy?

  Czy można zobaczyć nagranie z egzaminu na prawo jazdy? Jak najbardziej. Niestety tylko w przypadku, w którym kandydat... nie zda egzaminu.

  Bezrobocie. Dane lepsze od oczekiwanych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,7 tys. osób i była o 27,1 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 15,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

  Magdalena Foremska (PAH): 7 zł to pomoc 1 osobie w obozie w Iraku przez miesiąc [PODCAST]

  Mimo, że konflikt zbrojny w Iraku zakończył się w 2017 roku, to nadal prawie 1,5 miliona osób przebywa w obozach. Dlaczego nie mogą wrócić do domu? Zapraszamy do wysłuchania podcastu

  77% firm chce wdrożyć na stałe hybrydowy model pracy [BADANIE]

  Wprowadzenie na stałe hybrydowego modelu pracy planuje 77 proc. firm, najczęściej przy utrzymaniu pracy zdalnej przez 2 lub 3 dni w tygodniu – wynika z badań ankietowych wśród prawie 200 najemców powierzchni biurowych w największych miastach w Polsce. Jakie są pozostałe wnioski z badania?

  Roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej - przedsiębiorcy apelują do Gowina

  Przedsiębiorcy piszą do Jarosława Gowina z apelem o roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej. Chcemy uniknąć zwolnień - apelują.

  Restrukturyzacja to najtańsza opcja dla zadłużonego rolnika

  Jak powinni postępować zadłużeni rolnicy? Eksperci podpowiadają możliwe scenariusze działania. Jednym z nich jest restrukturyzacja. Ile kosztuje takie postępowanie?

  Fotowoltaika - nadchodzą zmiany

  Fotowoltaika. Według prognoz Instytutu Energii Odnawialnej, moc zainstalowana w fotowoltaiki w Polsce podwoi się w ciągu najbliższych dwóch lat. W 2025 roku może osiągnąć nawet 15 GW. Rynek OZE swój dynamiczny wzrost zawdzięczał dotąd przede wszystkim prosumentom, którzy korzystali z programu „Mój Prąd”. Jednak proporcje zaczynają się zmieniać – miejsce mikroinstalacji zajmują farmy, a energia słoneczna „goni” wiatrową.

  Kurs reedukacyjny: co to jest?

  Kurs reedukacyjny: co to jest i w jakich przypadkach jest konieczny? Dziś opowiemy o szkoleniach organizowanych przez WORD-y.

  6 trendów nowej rzeczywistości - co się zmieniło w firmach? [RAPORT]

  Z badania przeprowadzonego przez GfK wynika, że firmy stały się bardziej online, ale początkowy entuzjazm związany z pracą zdalną nieco opadł. Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Polski Ład - czy będą zmiany podatkowe dla przedsiębiorców?

  Rzecznik MŚP postuluje do Premiera o korzystne zmiany dla przedsiębiorców w rządowym planie „Polskiego Ładu”. O jakie zmiany wystąpił Adam Abramowicz?

  Jest stanowisko Rzecznika Finansowego na zapytanie SN w sprawie tzw. kredytów frankowych

  Rzecznik Finansowy uznał, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu frankowego, rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

  Ile kosztuje licencja taxi?

  Ile kosztuje licencja taxi? Kierowca musi spełnić parę wymogów formalnych. Na jaki wydatek musi się przygotować? Kilkaset złotych.

  Czy wejście na giełdę będzie łatwiejsze? MF chce zmian

  Resort finansów chce zmian w “Polskim Ładzie” i proponuje pakiet nowych ulg. Będą ulgi wspierające wejście polskich firm na giełdę, będą też ulgi na inwestowanie przez fundusze vc i zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Czy to ułatwi wejście na giełdę?

  Sektor ubezpieczeniowy podwaja wydatki na cyberbezpieczeństwo

  Przyśpieszona transformacja cyfrowa sektora zmieniła priorytety branży w zakresie inwestycji technologicznych. Najważniejsze z nich to cyberbezpieczeństwo i migracja do chmury.

  Czy strategia multicloud w firmie ma wady?

  Tylko 32% firm korzysta z jednej platformy chmurowej. Decydując się na wdrożenie chmur od różnych dostawców firmy jednak często nie zdają sobie sprawy z wyzwań jakie taki proces przed nimi stawia.

  Jak zostać kierowcą Ubera? To w pewnym sensie proste...

  Jak zostać kierowcą Ubera? Choć wymogi nie są zaporowe, jest kilka punktów, które musi wypełnić kandydat. Zaraz opowiemy o procesie autoryzacji.

  Jak obniżyć rachunki za energię - zmiana sprzedawcy w 24 h i porównywarka cen

  Jak obniżyć rachunki za energię. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że dobiegają końca konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, który proponuje szereg rozwiązań na rzecz dalszego wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej. Zawarte w nim regulacje dotyczą m.in. możliwości: zmiany sprzedawcy w ciągu 24h, nabywania energii elektrycznej po cenach dynamicznych, korzystania z usług agregatorów czy dostępu do darmowej porównywarki cen, która będzie prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Qashqai zostaje w Wielkiej Brytanii. Sunderland zaczyna produkcję

  Qashqai zostaje w Wielkiej Brytanii. Pomimo brexitu Nissan nie zdecydował się na przeniesienie produkcji z Wysp Brytyjskich.

  Mieszkanie wynajmuje 4 proc. gospodarstw domowych

  Sektor mieszkań na wynajem w Polsce jest mały i zdominowany przez indywidualnych właścicieli; prywatnie swoje mieszkanie wynajmuje 4 proc. gospodarstw domowych, a wśród nich niecałe 1 proc. korzysta z najmu instytucjonalnego - wynika z raportu firmy CBRE.

  Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych

  Kredyty hipoteczne. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez liderów rynku pośrednictwa finansowego przekroczyła 9 mld zł - informuje Związek Firm Pośrednictwa Finansowego.

  Chipy płatnicze - czy to nieuniknione?

  Technologie cyfrowe, chociaż powszechne w naszym codziennym życiu, wciąż wzbudzają wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście tego, jak daleko jesteśmy skłonni przesuwać granicę ich akceptacji. Czy takim novum będą właśnie chipy płatnicze?

  Kryzys na rynku najmu mieszkań

  Rynek najmu. Jeszcze do niedawna inwestycje w lokale na wynajem były uznawane za żyłę złota. Rentowność nie spadała poniżej 4%, wartość nieruchomości ciągle wzrastała. Wydawało się, że ten segment jest bezpieczny i przyszłościowy. Wraz z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, popyt wycofał się z rynku, co spowodowało katastrofalne skutki dla indywidualnych inwestorów.

  Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

  Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

  Zgoda na nadanie numeru VIN. Kiedy jest wydawana?

  Zgoda na nadanie numeru VIN jest wydawana przez wydział komunikacji w określonych przypadkach. Jakich? O tym opowiemy za chwilę.

  Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach). Główna zmiana to przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń. Jaki jest cel tej ustawy?