REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy dopuszczalne jest kilka wypowiedzeń zmieniających?

wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające. / Fot. Fotolia
wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające. / Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy pracowników na podstawie wypowiedzenia zmieniającego. Przepisy kodeksu pracy nie określają jednak wprost, ile wypowiedzeń może otrzymać pracownik. Jak często pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające?

Pracodawca ma możliwość modyfikacji warunków pracy i płacy w drodze jednostronnej czynności, tj. wypowiedzenia zmieniającego. Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują bezpośrednio na możliwość złożenia przez pracodawcę w bliskich odstępach czasu jednego po drugim wypowiedzenia zmieniającego. Nie oznacza to, że pracodawca nie może takich czynności dokonać.

REKLAMA

Pracodawca może w drodze wypowiedzenia zmieniającego dokonać modyfikacji warunków zatrudnienia.

W praktyce pracodawca co do zasady wypowiedzenie definitywne składa tylko raz – wypowiedzenie zmieniające może być składane pracownikowi wielokrotnie podczas zatrudnienia. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, kiedy to pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę (definitywnie), dokona tego ponownie. Na możliwość taką wskazał SN w wyroku z 18 grudnia 2002 r. (I PK 49/02, OSNP 2004/13/220, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), w którym uznał, że pracodawca, który wypowiedział umowę o pracę, może do czasu rozwiązania stosunku pracy dokonać ponownego jej wypowiedzenia, bez potrzeby uzyskania zgody pracownika na cofnięcie wcześniejszego wypowiedzenia. Można zatem przyjąć, że skoro dopuszczalne jest złożenie w okresie wypowiedzenia drugiego (definitywnego) wypowiedzenia umowy o pracę, to również dopuszczalne będzie złożenie drugiego wypowiedzenia zmieniającego.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Jak rozliczyć odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana warunków pracy lub (i) płacy

Przepisy o wypowiadaniu umów o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Warto jednak zauważyć, że ustawodawca w art. 42 § 2 k.p. posługuje się zwrotem „wypowiedzenie warunków pracy lub płacy”. Dosłowne rozumienie tego sformułowania może sugerować, że pracodawca ma możliwość w drodze jednej czynności (jednego wypowiedzenia) dokonać zmiany warunków tylko pracy lub tylko płacy. W przeciwnym razie, zakładając, że ustawodawca, konstruując przepis, działał racjonalnie, posłużyłby się konsekwentnie określeniem „wypowiedzenie warunków pracy i płacy”. Niezależnie od powyższych rozważań należy przyjąć, że dopuszczalną praktyką jest sporządzenie wypowiedzenia zmieniającego zawierającego propozycję zmiany warunków zarówno pracy lub płacy, jak również pracy i płacy.

Więcej niż jedno wypowiedzenie zmieniające w praktyce

REKLAMA

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pracodawca złoży pracownikowi w sposób skuteczny wypowiedzenie zmieniające zawierające propozycje zmian – np. w zakresie warunków pracy. Konsekwencją tej czynności jest uruchomienie całej procedury, regulowanej odpowiednio przez przepisy dotyczące definitywnego wypowiedzenia umowy, jak również regulacje właściwe dla wypowiedzenia zmieniającego. Rozpoczyna się bieg terminu wypowiedzenia, w trakcie którego pracownik ma możliwość zadeklarowania się co do nowej propozycji pracodawcy. Jeżeli bowiem pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pracownik powinien być o tym fakcie pouczony w treści wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli wypowiedzenie zmieniające nie zawiera pouczenia dotyczącego oświadczenia o nieprzyjęciu proponowanych warunków, pracownik może złożyć deklarację do końca biegu okresu wypowiedzenia.

W sytuacji gdy pracownik nie wyrazi zgody na proponowane warunki pracy lub płacy, umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Warto zwrócić uwagę na redakcję przepisu, który posługuje się zwrotem „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy”. Treść przywołanej regulacji pozwala na przyjęcie, że brak akceptacji choćby jednej z ogółu propozycji zawartej w wypowiedzeniu zmieniającym powoduje, że zmienia się ono w wypowiedzenie definitywne.

Pracownik powinien wyrazić zgodę na całość propozycji zawartych w wypowiedzeniu zmieniającym. Brak zgody na którąkolwiek z nich jest równoznaczne w skutkach z definitywnym odrzuceniem oferty pracodawcy.

Nie można wykluczyć sytuacji, w której pracodawca złoży skutecznie wypowiedzenie zmieniające, a następnie w czasie biegu okresu wypowiedzenia uzna, że nie zawarł w nim wszystkich warunków (propozycji), które chciałby pracownikowi zmienić. W takim przypadku powstaje pytanie, jak powinien postąpić pracodawca. Należy rozważyć następujące opcje:

 • złożenie drugiego niezależnego wypowiedzenia zmieniającego,
 • wycofanie pierwszego wypowiedzenia, a następnie złożenie wypowiedzenia kolejnego, które będzie zawierało propozycje zawarte w pierwszym wypowiedzeniu oraz te elementy dodatkowe, które nie były w nim zawarte.

Czy podróż służbową wlicza się do czasu pracy?


Dwa wypowiedzenia zmieniające

REKLAMA

Co do zasady przepisy regulujące zarówno wypowiedzenie zmieniające, jak i wypowiedzenie definitywne nie regulują bezpośrednio kwestii związanej z możliwością (lub jej brakiem) złożenia więcej niż jednego wypowiedzenia w stosunku do tego samego pracownika. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że w przypadku wypowiedzenia zmieniającego w pełni dopuszczalną praktyką jest składanie wypowiedzeń zmieniających w takich przedziałach czasu, w których nie ma możliwości nakładania na siebie okresów wypowiedzenia. Problem pojawia się wówczas, gdy pracodawca składa 2 niezależne od siebie wypowiedzenia zmieniające – jedno po drugim, tak że nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia pierwszego. Nie ma formalnoprawnych przeszkód, aby pracodawca złożył pracownikowi 2 niezależne wypowiedzenia zmieniające – jedno może np. dotyczyć warunków pracy, a drugie płacy.

Pracodawca złożył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponował pracownikowi zmianę stanowiska pracy odpowiednią do jego kwalifikacji. Po tygodniu pracodawca uznał, że w związku z poprzednią propozycją (w zakresie zmiany stanowiska) obniży pracownikowi wynagrodzenie i złożył mu kolejne wypowiedzenie zmieniające. W powyższym przypadku można uznać, że każdy z dokumentów wypowiadających warunki zatrudnienia jest odrębny. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Nie ma problemu, jeżeli pracownik zgodzi się zarówno na zmianę warunków pracy (stanowiska) wynikającą z pierwszego wypowiedzenia, jak i zmianę w zakresie wynagrodzenia wynikającą z drugiego oświadczenia pracodawcy. Sytuacja komplikuje się nieco, gdy pracownik nie wyrazi zgody na któreś z postanowień (z pierwszego wypowiedzenia). Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na nowe warunki pracy, a pracodawca już zdążył złożyć drugie wypowiedzenie, wówczas umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia pierwszego wypowiedzenia – niezależnie od faktu, jaką pracownik podjąłby decyzję w sprawie drugiego wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy.

W sytuacji gdy pracownik zaakceptował propozycję zawartą w pierwszym wypowiedzeniu, ale odrzucił ofertę wynikającą z drugiego wypowiedzenia – wówczas umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia drugiego wypowiedzenia zmieniającego.

Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego, ponowne wypowiedzenie

Pracodawca, który złożył wypowiedzenie zmieniające, a następnie uznał, że nie jest ono zupełne z punktu widzenia propozycji zmian, może rozważyć wycofanie pierwszego wypowiedzenia i złożenie drugiego – uzupełnionego.

Pracodawca może wycofać złożone przez siebie wypowiedzenie warunków pracy lub płacy.

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Z uwagi na fakt, że przepisy prawa pracy nie regulują kompleksowo problematyki składania oświadczeń woli oraz ich odwoływania, należy w tym przypadku stosować przepisy ustawy – Kodeks cywilny (art. 300 k.p.).

Oświadczenie woli jest złożone skutecznie w sytuacji, gdy dotrze do drugiej strony w taki sposób, że będzie ona mogła zapoznać się z jego treścią. O prawnie skutecznym cofnięciu oświadczenia woli można natomiast mówić wtedy, kiedy oświadczenie o cofnięciu dotrze do adresata najpóźniej z oświadczeniem, które ma być wycofane, lub wcześniej.


Pracodawca, chcąc wycofać wypowiedzenie, musi skierować oświadczenie woli w tej sprawie bezpośrednio do zainteresowanego pracownika.

Pracodawca ma zamiar wycofać złożone pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. Oświadczenie woli w tej sprawie skierował do reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. W tym przypadku cofnięcie wypowiedzenia nie będzie skuteczne. Czynność ta powinna być skierowana bezpośrednio do pracownika.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

W sytuacji gdy wypowiedzenie zmieniające dotarło do pracownika, jego skuteczne cofnięcie uzależnione jest od jego zgody. Z uwagi na to, że przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują, jaką formę powinna mieć zgoda na wycofanie oświadczenia woli, można przyjąć, że może być ona wyrażona w sposób dowolny, ale niebudzący wątpliwości. Zgoda pracownika jest jego dobrowolną decyzją.

Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na cofnięcie wypowiedzenia, wywołuje ono typowe dla tej czynności skutki prawne (w zależności od postępowania pracownika – przyjęcia lub odrzucenia propozycji pracodawcy).

Wskazanie przyczyn wypowiedzenia (wypowiedzeń)

Rozwiązując umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji. Biorąc pod uwagę tzw. odpowiednie stosowanie przepisów o wypowiedzeniu definitywnym do wypowiedzenia zmieniającego, należy uznać, że obowiązek uzasadnienia – wskazania przyczyn wypowiedzenia – dotyczy również wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Pracodawca ma obowiązek uzasadnić pierwsze złożone wypowiedzenie zmieniające. W sytuacji gdy składa kolejne, odnoszące się do innych warunków zatrudnienia, również powinien je uzasadnić. Jeżeli pracodawca dokonuje ponownego wypowiedzenia tych samych warunków zatrudnienia – np. warunków wynagradzania, powinien swoją decyzję uzasadnić.

Konsultacja związkowa

Jeżeli pracodawca wypowiada umowę na czas nieokreślony, ma obowiązek skonsultowania zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika.

Warto zauważyć, że pracodawca ma skonsultować zamiar wypowiedzenia, a nie fakt już złożonego wypowiedzenia. Uwzględniając to, że do wypowiedzenia zmieniającego należy odpowiednio stosować przepisy o wypowiedzeniu definitywnym, należy przyjąć, że obowiązek konsultacji zamiaru złożenia wypowiedzenia zmieniającego dotyczy przypadku, gdy czynność pracodawcy jest skierowana do pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony.

Pracodawca o zamiarze wypowiedzenia warunków umowy powinien zawiadomić zakładową organizację związkową w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej zmianę warunków pracy i płacy.

W przypadkach gdy pracodawca wypowiada warunki płacy lub płacy w drodze kilku wypowiedzeń zmieniających w dłuższych odstępach czasu, w zasadzie nie ma wątpliwości w zakresie obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia. Może natomiast powstać wątpliwość, czy pracodawca ma obowiązek konsultować zamiar złożenia ponownego wypowiedzenia zmieniającego, w sytuacji gdy okres wypowiedzenia pierwszego złożonego wypowiedzenia zmieniającego jeszcze nie upłynął.

Pracodawca wypowiedział pracownikowi warunki pracy. Zamiar wypowiedzenia został skonsultowany z zakładową organizacją związkową. Następnie w okresie wypowiedzenia pracodawca zdecydował, że wypowie pracownikowi warunki płacy. W takim wypadku należy uznać, że ponieważ pierwsze wypowiedzenie nie zawierało propozycji warunków w zakresie płacy, które pracodawca oferuje w drugim niezależnym z formalnego punktu widzenia wypowiedzeniu, również zamiar jego złożenia podlega obowiązkowi konsultacji ze stroną związkową.

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest przyjęte?

Więcej przeczytasz Serwisie Prawno - Pracowniczym. Sprawdź!

Autor: Sebastian Kryczka

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 30 § 3 i 4, art. 38 § 1, art. 42, art. 300 ustawy – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 • art. 61 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  REKLAMA

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  REKLAMA

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  REKLAMA