Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Oznaczenia towarów i ochrona znaków towarowych - cz. III

 Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego
Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców
Oznaczenia towarów i ochrona znaków towarowych - cz. III./ Fot. Fotolia
Oznaczenia towarów i ochrona znaków towarowych - cz. III./ Fot. Fotolia
Znaki towarowe służą odróżnianiu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Ochrona znaków towarowych możliwa jest nie tylko w przypadku znaków, na które zostało udzielone prawo ochronne, ale również w przypadku znaków towarowych niezarejestrowanych.

Oznaczenia towarów (znaki towarowe)

Znakiem towarowym może być również ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania. Obok firmy i oznaczenia przedsiębiorstwa jest to zatem kolejny element służący wyróżnianiu na konkurencyjnym rynku.

Różnicę pomiędzy poszczególnymi rodzajami oznaczeń dobrze widać na przykładzie przedsiębiorcy XYZ sp. z o.o., który prowadzi np. sklep pod nazwą „ABC”, w którym sprzedaje produkty importowane i oznaczone przez siebie znakiem „ZYX”. W tym przypadku firmę, oznaczenie przedsiębiorstwa i znak towarowy stanowią różne oznaczenia.

Zobacz: Polski a europejski konsument - gwarancja i reklamacja

Pomiędzy firmą a znakiem towarowym istnieje jedna podstawowa różnica wynikająca z funkcji tych oznaczeń. Firma indywidualizuje w obrocie przedsiębiorcę, a znak towarowy ma wyróżniać towary jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorcy (z konkretnego przedsiębiorstwa). Podobnie jak w przypadku oznaczenia przedsiębiorstwa, a w odróżnieniu od firmy, jeden przedsiębiorca może oznacza swoje towary lub usługi wieloma różnymi oznaczeniami (znakami towarowymi).

Znak towarowy, który jest tożsamy z firmą przedsiębiorcy, jest często nazywany znakiem firmowym.

Zobacz: Zakaz konkurencji w umowie między przedsiębiorcami

Procedura przed Urzędem Patentowym

Znaki towarowe powszechnie kojarzone są ze znakami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego, na które udzielone zostało prawo ochronne. Jednakże żaden przepis nie wymaga, aby znak towarowy został formalnie zgłoszony do Urzędu Patentowego. Stąd też możliwa jest ochrona również znaków towarowych niezarejestrowanych, a to na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na znaki towarowe mogą zostać udzielone prawa ochronne. Przeprowadzenie procedury przed Urzędem Patentowym wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat.

Zobacz serwis: Mała firma

Podstawową cechą, którą muszą charakteryzować się znaki zgłaszane do Urzędu Patentowego, jest zdolność do odróżniania towarów. Nie udziela się bowiem praw ochronnych na oznaczenia, które:

 • nie mogą być znakiem towarowym;
 • nie mają dostatecznych znamion odróżniających.

Nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:

 • nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
 • składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
 • weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Zobacz też: Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorców

Ustawa – Prawo własności przemysłowej zawiera również szereg innych okoliczności powodujących niemożność udzielenia prawa ochronnego (por. np. art. 131, 132).

Procedura przed Urzędem Patentowym kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Zobacz: Nowe prawa konsumenta – poradnik

Warto wskazać, że samo uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nie oznacza, że prawo to będzie zawsze skuteczne wobec przedsiębiorców posługujących się identycznym bądź podobnym oznaczeniem. Może bowiem zdarzyć się na przykład tak, że przedsiębiorca, zgłaszając znak towarowy do Urzędu Patentowego, wie, że inny przedsiębiorca wcześniej rozpoczął używanie w obrocie identycznego znaku. W takiej sytuacji, nawet pomimo udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przedsiębiorcy, który później rozpoczął używanie znaku, ochrona w sporze może zostać udzielona nie temu podmiotowi, lecz temu, który wcześniej rozpoczął używanie oznaczenia, mimo iż ten drugi podmiot nie dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym

Ochrona znaków towarowych

Jak wskazano to już wyżej, ochrona znaków towarowych możliwa jest nie tylko w przypadku znaków, na które zostało udzielone prawo ochronne, ale również w przypadku znaków towarowych niezarejestrowanych. W pierwszym przypadku podstawa ochrony będą przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej, a w drugim – przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zobacz: Fundusze dla firm oferowane przez państwo

Ochrona zarejestrowanego znaku towarowego możliwa jest zarówno w przypadku samego zagrożenia naruszenia prawa, jak i w przypadku dokonanego już naruszenia.

Uprawniony z prawa ochronnego bądź osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa (art. 285 ustawy – Prawo własności przemysłowej).

Naruszenie prawa ochronnego

Ustawa definiuje z kolei pojęcie naruszenia prawa ochronnego. Naruszenie takie polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

 • znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 • znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 • znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zobacz: Firma na drodze do zmian. Jak wyjść zza zakrętu na prostą?

Środki ochrony

Zgodnie z art. 296 ustawy – Prawo własności przemysłowej osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo

 • zaniechania naruszania,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
 • na zasadach ogólnych albo
 • poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich (art. 286 ustawy – Prawo własności przemysłowej).

Zobacz również: Używanie cudzego znaku towarowego – licencje

Na koniec należy również wskazać, że prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Niezarejestrowane znaki towarowe

Niezarejestrowane znaki towarowe mogą być chronione na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W orzecznictwie często dopuszcza się również na tej podstawie ochronę zarejestrowanych znaków towarowych. W takiej sytuacji ustawa ta poszerzałaby ochronę tych znaków przyznaną na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Zobacz: Intercyza a prowadzenie własnej firmy

W przeciwieństwie do ochrony na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej, ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będzie oparta na formalnym zgłoszeniu znaku, lecz na jego faktycznym używaniu w obrocie.

Podstawowym przepisem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwalającym na ochronę znaków towarowych jest art. 10, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone powyżej, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Zobacz również: Jak od 1 lipca 2015 r. zmienią się zasady rozliczania zakupu laptopów i telefonów do firmy

Dla ochrony znaków towarowych kluczowa w powyższym przepisie będzie możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów albo usług. Jako „pochodzenie towarów albo usług” należy tu bowiem w szczególności rozumieć ich pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy. A to jest właśnie podstawowa funkcja znaków towarowych – odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że ochrony na podstawie powyższego przepisu może poszukiwać ten przedsiębiorca, który jako pierwszy użył spornego oznaczenia w obrocie, aczkolwiek często wymaga się, aby przedsiębiorca ten sam używał tego oznaczenia zgodnie z prawem.

W konkretnej sytuacji możliwe będzie również powołanie innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym jej klauzuli generalnej.

Katalog roszczeń, z którymi może wystąpić poszkodowany został już omówiony powyżej przy okazji omawiania ochrony prawa do firmy na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zobacz: Czym jest firma? Ochrona firmy – cz. I

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kolejny miesiąc spadku sprzedaży detalicznej. Czego kupujemy najmniej?

  Sprzedaż detaliczna spadła drugi miesiąc z rzędu, najbardziej paliw, mebli oraz prasy - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny we wtorek komentując dane GUS. Dodano, że wzrosła sprzedaż odzieży, samochodów oraz farmaceutyków; większa jest też produkcja budowlana.

  Land Rover Classic Defender 90 z Lego. Tańszy, ale nie tani sposób na marzenia

  Land Rover Classic Defender 90 z Lego trafi do sprzedaży 1 kwietnia 2023 roku. Auto po złożeniu wygląda po prostu cudownie! Niestety model będzie kosztować 1149,99 zł.

  Polskie drogi są dziurawe. Nawet 40 proc. wymaga remontu!

  Polskie drogi są dziurawe. Jak duża jest skala zjawiska? Potężna! Nawet 9000 km jezdni w naszym kraju pilnie wymaga remontu.

  BMW serii 5 G60. Wersja M5 będzie... elektryczna! Piekło zamarzło?

  BMW serii 5 G60 szykuje się do rynkowego debiutu. Marka przekazuje zatem pierwsze informacje o modelu. A te brzmią dość rewolucyjnie.

  Elektryczne ciężarówki w Polsce? DHL kupiło właśnie pięć Volvo FM Electric

  Elektryczne ciężarówki w Polsce? Powoli stają się elementem drogowego krajobrazu. A zakupy DHL nie ograniczają się do pięciu Volvo FM Electric.

  Kręci nas recykling. Oponeo i druga odsłona jego akcji

  Kręci nas recykling? Oponeo ma zamiar dokładnie dziś odpalić drugą edycję swojej akcji. W jej ramach będzie sprzątać odpady i sadzić drzewa.

  Analiza: znaczny wzrost cen złota ma związek z obligacjami USA

  W poniedziałek cena złota przebiła poziom 2 tys. dolarów za uncję. Zdaniem eksperta Tomasza Niewińskiego to efekt spadku zaufania w sektorze bankowym oraz przekonania rynku, że Fed w obliczu ryzyka kryzysu finansowego przestanie podwyższać stopy.

  Wdrożenie: Czym jest onboarding w firmie?

  Już sam fakt, że nie mamy w języku polskim dobrego tłumaczenia słowa “onboarding”, wiele mówi o podejściu do przyjmowania nowych pracowników. Najbliższy ekwiwalent to “wdrożenie”, ale ten termin brzmi technicznie, a nowa osoba w firmie nie jest maszyną, którą można szybko ustawić.

  Ranking: Warszawa najlepszą destynacją turystyczną i biznesową

  Zagraniczni turyści oraz firmy dostrzegają potencjał Warszawy. Miasto zwyciężyło w rankingu European Best Destination 2023 oraz znalazło się na szóstej pozycji w globalnym zestawieniu najlepszych miejsc do podróży biznesowych. 

  Inflacja zmienia nawyki. 60% oszczędza na jedzeniu, 40% kupuje tańsze produkty

  W Polsce trwa konsumencka recesja, czyli spadek wydatków gospodarstw domowych. Inflacja sprawiła, że klienci przewartościowali swoje potrzeby i ostrożniej podejmują decyzje zakupowe. Z badania wynika, że 64% klientów sklepów deklaruje zakup tylko tych produktów, które na pewno wykorzysta, a 38% twierdzi, że „mniej znaczy więcej” – osoby te podkreślają, że nie potrzebują wszystkich rzeczy, które wcześniej wydawały się dla nich niezbędne. 

  Światło dzienne w mieszkaniu – same korzyści. Jak poprawić dostęp do światła dziennego?

  Większość Polaków zauważa poprawę samopoczucia w pomieszczeniach dobrze doświetlonych światłem dziennym, a połowa wskazuje na pogorszenie nastroju, gdy go brakuje. Jednocześnie co trzeci Polak uważa, że nie ma odpowiedniego dostępu do naturalnego światła w swoim domu - to wyniki najnowszych badań ARC Rynek i Opinia na zlecenie VELUX Polska. Tymczasem światło naturalne ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne i poczucie szczęścia. Warto o tym pamiętać choćby z okazji obchodzonego 20 marca Międzynarodowego Dnia Szczęścia.

  Kasoterminale online i wirtualne kasy fiskalne, czyli nowe rozwiązania dla małych i średnich firm

  Kasoterminale online i wirtualne kasy fiskalne dla firm. Dynamiczny rozwój technologii oraz branży e-commerce otworzył nowe możliwości, usprawniając prowadzenie biznesu w Polsce. W 2020 roku zostały wprowadzone przepisy dotyczące kas wirtualnych. Przepisy te określają m.in. wymagania, jakie muszą spełniać kasy wirtualne oraz ich operatorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów klientów. W ślad za tymi przepisami niektórzy z dostawców rozwiązań fiskalno-płatniczych dopasowali swoją ofertę do nowych regulacji, oferując nowoczesne kasy wirtualne.

  Jak ogrzewane są polskie domy? RAPORT

  Jak ogrzewane są polskie domy? W Polsce od kilku lat można zaobserwować zmianę rodzaju stosowanych systemów centralnego ogrzewania. Odnotowano, że coraz rzadziej w nowych domach montowane są piece gazowe. Blisko 50% inwestorów w 2022 roku wybrało pompę ciepła jako centralną jednostkę instalacji grzewczej – wynika z Raportu o budowie domów w Polsce, przygotowanego przez Oferteo.pl. 

  Średnia płaca 2023. Dane z lutego pokazują wzrost

  Średnia płaca w lutym 2023. Przeciętne wynagrodzenie uległo zwiększeniu w stosunku do stycznia o 181,60 PLN do 7065,56 PLN, tj. o 2,6%.

  Hortiterapia sposobem na stres dziecięcy. Czym jest terapia ogrodnicza i jak ją stosować?

  Hortiterapię warto stosować bez względu na to czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, w bloku, czy w domu z ogrodem. Rośliny możemy uprawiać na balkonie, w mieszkaniu na parapecie czy właśnie w ogrodzie.

  „Dokapitalizowanie” spółki komandytowej

  W związku z przejściowymi problemami finansowymi spółki komandytowej wspólnicy mogą ją wspomóc finansowo na kilka sposobów, co pozwoli na jej przetrwanie w niesprzyjającym okresie.

  Jak bezpiecznie kupić używany samochód? Oto kilka zasad

  Przy zakupie samochodu używanego najważniejsza jest weryfikacja stanu technicznego, sprawdzenie stanu prawnego i jego pochodzenie. Zgromadzone informacje powinny pomóc w zbiciu ceny.

  Jak przyłączyć źródła odnawialne do sieci?

  O zielonej energii mówimy dziś jako o integralnym i jednym z kluczowych elementów składających się na strategię zrównoważonego rozwoju. Korzystanie ze źródeł odnawialnych i ich planowanie wpływa na zmianę modeli konsumpcyjnych. Odbiorcy chcą, a poniekąd z biegiem czasu muszą, zwiększać w swoim miksie energetycznym udział zielonej energii, która niewątpliwie jest przyszłością. Z czym mierzą się w Polsce ci, którzy już dziś chcą dynamizować rynek zielonej energii od strony wytwórczej? 

  Akcje, obligacje, giełda, rynek kapitałowy – komentarz rynkowy - marzec 2023 r.

  Z rozszerzonego, lutowego komentarza rynkowego opracowanego przez Ekspertów VIG/C-QUADRAT TFI dowiedzą się Państwo: 
  - jaki wpływ na sytuację rynkową wywarły ostatnie komunikaty banków centralnych oraz polityka pieniężna Chin,
  - jak kształtują się kluczowe wskaźniki ekonomiczne, 
  - dlaczego krajowy rynek akcji ponownie dzieli się na dwie prędkości, 
  - jakie są dalsze perspektywy dla obligacji.
  Poniżej prezentujemy wybrane informacje z tego raportu.

  Inflacja bazowa z początku 2023 r. jest już znana. Jakie wnioski?

  Inflacja bazowa w styczniu i lutym 2023 roku jest już znana. Jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość? 

  Nowe technologie w miejscu pracy, obawy o inwigilację

  2,5 kwintyliona – tyle bajtów danych przybywa na świecie każdego dnia. Dużą część z nich wytwarzają i przetwarzają firmy. Analiza danych pozwala na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych oraz na obniżenie kosztów operacyjnych. Przedsiębiorstwa zyskują zatem na zarządzaniu opartym na cyfrowej informacji. Czy tak samo zyskują pracownicy?

  Średnie wynagrodzenie niższe o ponad 1000 zł według siły nabywczej

  5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł.

  Płatności odroczone za zabiegi zdrowotne coraz popularniejsze

  Od początku 2023 roku z płatności odroczonych za zabiegi i usługi zdrowotne miesięcznie korzysta już średnio 3,5 tys. osób. To znaczący wzrost w porównaniu z 2022 rokiem.

  6 proc. średnich i dużych firm może zakończyć działalność z powodu wysokich cen energii

  6 proc. średnich i dużych firm rozważa lub już podjęło decyzję o zakończeniu działalności przedsiębiorstwa z powodu wysokich cen energii, a 26 proc. takich firm uważa, że wzrost kosztów energii stanowi zagrożenie dla ich dalszego istnienia - wynika z badania przeprowadzonego przez EY.

  Pechowy kolor samochodu, czyli kolory o największej szkodowości

  Pechowy kolor samochodu? Dziś mamy listę kolorów aut z największym ryzykiem szkody. Zestawienie jest naprawdę ciekawe.