Kategorie

Brak możliwości zwrotu - umowy, od których konsument nie może odstąpić bez podania przyczyny

Magda Judejko
Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Menadżer
Brak możliwości zwrotu - umowy, od których konsument nie może odstąpić bez podania przyczyny/fot. Fotolia
Brak możliwości zwrotu - umowy, od których konsument nie może odstąpić bez podania przyczyny/fot. Fotolia
Ustawa o prawach konsumenta określa rodzaje umów, od których Konsument nie może odstąpić. W porównaniu z poprzednim ustawodawstwem lista wyjątków została prawie o połowę wydłużona, jednocześnie zwiększyła się też ilość obowiązków po stronie przedsiębiorców, szczególnie obowiązków informacyjnych. Przy opisie wyjątków od prawa odstąpienia od umowy już na wstępie należy podkreślić, że prawo to z definicji nie dotyczy przedsiębiorców.

Definicje:

Konsument – osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem - art. 22 Kodeksu cywilnego (KC).

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim transakcja handlowa zawierana pomiędzy Konsumentem, a Przedsiębiorcą (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na odległość.

Klauzule niedozwolone – są to przykłady zapisów regulaminu/umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów oraz nie zostały ustalone indywidualnie.

W celu zrozumienia zapisów ustawy o prawach konsumenta dotyczących wyjątków od prawa zwrotu warto wiedzieć czym cechuje się prawo odstąpienia od umowy.

Polecamy produkt: Jak zarobić pieniądze - 45 pomysłów na własną firmę (książka)

Czym jest prawo odstąpienia od umowy?

Prawo odstąpienia od umowy stanowi szczególne uprawnienie Konsumenta dokonującego zakupu na odległość, np. przez stronę WWW sklepu internetowego. Konsument może w ciągu 14 dni od doręczenia mu produktu, rozmyślić się i oddać produkt bez podania przyczyny.

Dlaczego zostało wprowadzone?

Przyznanie takiego uprawnienia wynikło z faktu, iż Konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy tak, jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak że Konsument w ciągu 14 dni może dowolnie korzystać z rzeczy, ponieważ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli Konsument korzystał z produktu w taki sposób, że zmniejszył jego wartość, ale nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i nie został mu udostępniony wzór prawa odstąpienia od umowy – nie ponosi odpowiedzialności, a przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego musi przyjąć oświadczenie i produkt.

Jaki jest skutek odstąpienia od umowy?

Jest to istotne zagadnienie zwłaszcza przy omawianiu umów, które zostały wyłączone spod prawa odstąpienia od umowy. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Odstąpienie od umowy ma moc wsteczną, a umowę poczytuję się za niezawartą.

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcom za niezachowanie obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia od umowy po 25 grudnia 2014 r.?

Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy:

 • przedłuży okres skorzystania z uprawnienia do 12 miesięcy oraz konsument nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie lub użycie rzeczy.
 • Konsument nie będzie odpowiadał za zniszczenie rzeczy, za które odpowiadał by gdyby został odpowiednio poinformowany.
 • Przedsiębiorca ponosi i bezpośrednie i dodatkowe koszty dot. skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy.
 • Przedsiębiorca nie będzie mógł powołać się na katalog umów, które zostały wyłączone spod prawa odstąpienia od umowy.

Wymieniony poniżej katalog umów, od których Konsument nie może odstąpić ma charakter zamknięty i wylicza wyjątki od prawa odstąpienia od umowy. Umowy zostały wyłączone ze względu m.in. na:

 • Rodzaj produktów i usług;
 • Indywidualny charakter towarów/usług;
 • Odstąpienie od umowy przy wykonanie usługi, mogłoby wiązać się z trudnością dalszego zbycia i dużymi stratami Przedsiębiorcy.

Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przedsiębiorców, jednakże aby było skuteczne - na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek informacyjny dotyczący prawa odstąpienia od umowy oraz niejednokrotnie uzyskania wyraźnej zgody Konsumenta na utratę prawa odstąpienia od umowy .


Umowy o usługi wykonane za wyraźną zgodą konsumenta

(Art. 38 pkt. 1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;)

W przypadku pełnego wykonania usługi (np. udostępnienie konta w serwisie z ofertami ) jest mała szansa na przywrócenie stanu poprzedniego, ponieważ w przypadku odstąpienia od umowy Konsument nie będzie mógł zwrócić przykładowo swojej wiedzy.

Jednocześnie, aby wyłączenie było zasadne ustawodawca nakłada przesłanki, które muszą być spełnione łącznie:

 • Wyraźna zgoda Konsumenta;
 • Poinformowanie przed rozpoczęciem świadczenia i utracie prawa zwrotu.

Zobacz serwis: Dotacje unijne

Zgoda musi być wyraźna, co oznacza, że w praktyce na stronach internetowych należy umieścić zakładkę „prawa konsumenta”, w którym będzie opisane prawo odstąpienia od umowy oraz jaki będzie skutek zrzeczenia się tego prawa, a pod formularzem zamówienia/rejestracyjnym okienko check box do zaznaczenia „Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.”

Umowy, w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym

(Art. 38 pkt. 2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;)

Mowa tutaj o umowach, w których przewidywane są lub też nie zmiany cenowe w krótkich odstępach czasu pomiędzy zawarciem umowy, a upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Dokonanie wymiany waluty w kantorze internetowym.

Umowy z przedmiotem świadczenia wykonanym według specyfikacji konsumenta

(Art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;)

Prawo zwrotu nie obejmuje zamówień, które Konsument oczywiście z pomocą Przedsiębiorcy specyfikował według własnych zindywidualizowanych potrzeb, ponieważ stworzenie takiego produktu pod wymagania Konsumenta może spowodować utrudnienie jego dalszej odsprzedaży w razie gdyby odstąpił od umowy.

W przepisie pojawia się pojęcie „nieprefabrykowana” należy to interpretować jako rzecz , która może być produkowana na masową skalę, ale jej ostateczny wygląd lub użyteczność zostaje dostosowana do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

zamówienie zasłon o określonych wymiarach z wyszytymi  inicjałami.

Oczywiście Konsument ma nadal prawo do rękojmi.

Umowy z przedmiotem świadczenia ulegającym szybkiemu zepsuciu

(Art. 38 pkt. 4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;)

Prawo odstąpienia od umowy nie może być stosowane do produktów, które po zwrocie nie mogłyby wrócić do sprzedaży (krótki termin ważności), obniżyłaby się ich atrakcyjność (odpakowanie np. maseczki do twarzy) lub powrót do sprzedaży łączyłby się z zagrożeniem zdrowia lub życia.

Bułki zakupione w sklepie internetowym znanej sieci sklepów spożywczych.

Na stronie sklepu internetowego, sprzedawca powinien umieścić informacje na stronie WWW sklepu lub przy produkcie, że dana rzecz cechuje się krótkim terminem ważności. Brak wyraźnie umieszczonej informacji  będzie skutkował zachowaniem przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.


Towary zapieczętowane

(Art. 38 pkt. 5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;)

Wyjątek obejmuje przedmioty, które po odpakowaniu nie nadają się do ponownej odsprzedaży ze względu utratę swoich właściwości np. sterylnych.

Leki zakupione w aptece internetowej.

Przepis ma zastosowanie, jeżeli produkt jest zapieczętowany i został odpakowany przez Konsumenta.

Rzeczy nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

(Art. 38 pkt. 6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;)

Pojęcie produktu „nierozłącznie połączonego” oznacza, że powrót do stanu poprzedniego wiązałby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami.

Zasadzenie drzewka zakupionego w internetowym sklepie ogrodniczym.

Szczególne rodzaje napojów alkoholowych

(Art. 38 pkt. 7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;)

Zapisy ustawy o prawach konsumenta zostały wdrożone na bazie Dyrektywy 2011/83. Powyższy wyjątek dotyczy wysokogatunkowych alkoholi kolekcjonerskich, które dostarczane są po dłuższym czasie, a ceny wahają się w wyniku obecności na giełdzie lub ze względu na renomę i uznanie klientów. Należy zaznaczyć, że obecnie nie ma możliwości w RP dokonywania sprzedaży alkoholu za pośrednictwem sklepu internetowego.

Sprzedaż wina za 1000 euro we francuskim sklepie internetowym.

Umowy o pilną naprawę lub konserwację

(Art. 38 pkt. 7 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;)

Wyłączono usługi naprawy lub konserwacji, chroniąc przedsiębiorcę przed nadmiernymi kosztami.

Wezwanie ślusarza do awaryjnego otwarcia drzwi.

Przepis szczegółowo opisuje wyjątkową sytuację oraz to że od usług, które nie były przedmiotem zamówienia Konsumenta może on odstąpić.

Wezwanie ślusarza do awaryjnego otwarcia drzwi, który otwiera drzwi, a ponadto wstawia nowe.

Umowy dotyczące nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych

(Art. 38 pkt. 9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;)

Zapis chroni Przedsiębiorcę przed kopiowaniem przez Konsumenta nagrania/programu komputerowego, a następnie dokonaniu zwrotu. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli odpakował zapieczętowany produkt.

Zakupienie w sklepie internetowym i odpakowanie płyty CD.

Produkt w oryginalnym opakowaniu bez śladów używania oczywiście podlega prawu odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może odmówić Konsumentowi prawa odstąpienia, jeżeli na stronie internetowej sklepu zamieścił informacje, o odstąpieniu od umowy oraz że odpakowanie lub zerwanie naklejki oznacza zawarcie umowy i uniemożliwia zwrot produktu bez podania przyczyny.


Dzienniki, periodyki lub czasopisma

(Art. 38 pkt. 10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;)

Wyjątek dotyczy informacji i treści, które z reguły po zapoznaniu się z nimi tracą znaczenie lub istnieje możliwość ich skopiowania. Uzasadnia to wyłączenie prawa odstąpienia od umowy co do dostarczania gazet, periodyków lub czasopism.

Zakupienie przez wysłanie sms dostępu do artykułu w serwisie informacyjnym.

Należy zwrócić uwagę, że podany wyjątek nie obejmuje książek oraz wykupienia prenumeraty czasopism.

Umowy zawarte w drodze aukcji publicznej

(Art. 38 pkt. 11 zawartej w drodze aukcji publicznej;)

Przez aukcję publiczną ustawa definiuje sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.

Licytacja dzieł sztuki organizowane przez Ministerstwo Kultury.

Powyższy wyjątek nie dotyczy aukcji przeprowadzanych na serwisach aukcyjnych.

Zobacz serwis: Jak założyć firmę?

Rezerwacja zasobów

(Art. 38 pkt. 12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;)

Wyłączenie dotyczy świadczenia usług z oznaczeniem terminu jej wykonania. Odsprzedaż tego rodzaju usług może być znacznie utrudniona lub niemożliwa.

Zakup biletu na festiwal muzyczny.

Dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na trwałym nośniku

(Art. 38 pkt. 13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;)

Rozwój „cyberprzestrzeni” powoduje pojawianie się coraz nowych usług oraz produktów przesyłanych drogą elektroniczną bez obecności obu stron. Treści cyfrowe to dane wytwarzane i udostępniane w postaci cyfrowej. Pod pojęciem „nie są zapisane na nośniku materialnym”, chodzi o możliwość pobierania lub odbiór danych przesyłanych strumieniowo na trwały nośnik.

Opłacony dostęp do aplikacji lub serwisu internetowego.

Jednocześnie, aby wyłączenie było zasadne ustawodawca nakłada przesłanki, które muszą być spełnione łącznie:

 • Wyraźna zgoda Konsumenta;
 • Poinformowanie przed rozpoczęciem świadczenia i utracie prawa zwrotu.

Zgoda musi być wyraźna, co oznacza, że w praktyce na stronach internetowych należy umieścić zakładkę „prawa konsumenta”, w której będzie opisane prawo odstąpienia od umowy oraz jaki będzie skutek zrzeczenia się tego prawa, a pod formularzem zamówienia/rejestracyjnym okienko check box do zaznaczenia z przykładową treścią: „Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.”

O czym warto pamiętać?

 • 25 grudnia 2014 r. weszła nowelizacja prawa e-handlu. Katalog umów wyłączonych spod prawa odstąpienia od umowy został rozszerzony, ale wprowadzono zupełnie nowe obowiązki informacyjne wraz z konsekwencjami prawnymi ich niewypełnienia.
 • Prawo odstąpienia od umowy z definicji nie przysługuje klientom dokonującym zakupu produktów lub usług jako Przedsiębiorcy.
 • Już po wejściu na stronę WWW,Konsument powinien być informowany o prawie odstąpienia i wyjątkach, jeżeli Konsumentowi takie prawo nie przysługuje.
 • Konsument nie poinformowany o wyjątkach będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.
 • W niektórych umowach, aby wyłączenie mogło mieć miejsce prócz informacji wymagana jest wyraźna zgoda Konsumenta.
 • Przedsiębiorcy informując o możliwości odstąpienia mogą zdobyć większe zaufanie Konsumenta i w ten sposób zachęcać do korzystania z zakupów produktów lub usług na odległość.

Dołącz do nas na Facebooku!

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?