Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Metody amortyzacji środków trwałych

jaką metodę amortyzacji wybrać?
jaką metodę amortyzacji wybrać?
Wraz z upływem czasu wszystkie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) zużywają się, tracąc przy tym na wartości. Aby, dla celów podatkowych, ustalić koszt zużycia w czasie danego składnika majątku dokonuje się jego amortyzacji. Jakie są metody amortyzacji podatkowej?

Wybór metody amortyzacji

Decyzję o wyborze metody amortyzacji podatnik powinien podjąć najpóźniej w dniu przyjęcia danego składnika majątku do użytkowania. Wybór odpowiedniej metody jest ważny, gdyż ma ona wpływ na kształtowanie się kosztów.

Ustawy PIT oraz CIT przewidują 3 metody amortyzacji środków trwałych:

 • metodę liniową,
 • metodę degresywną,
 • amortyzację jednorazową.

Z art. 22h ust. 4 ustawy PIT oraz  art. 16h ust. 4 ustawy CIT wynika, że podatnicy są uprawnieni do dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie,
 • jednorazowo na koniec roku.

Amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa

Amortyzacja liniowa jest najprostszą i zarazem najpopularniejszą metodą amortyzacji środków trwałych. Zakłada równomierne zużywanie się składnika majątku w całym okresie jego amortyzowania. Roczne odpisy amortyzujące ustala się zgodnie ze stawką, która w większości przypadków nie zmienia się przez cały okres trwania amortyzacji. Stawki amortyzacji (podane w Wykazie stawek - załącznik nr 1 ustawy PIT  oraz CIT) są ustalane w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT).

Kwalifikowalności a środki trwałe, nieruchomości i amortyzacja

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W celu wyliczenia rocznej kwoty amortyzacji, wystarczy pomnożyć wartość środka trwałego przez ustaloną procentowo (%) roczną stawkę amortyzacji.

By poznać miesięczną kwotę amortyzacji należy wyliczoną wartość amortyzacji rocznej podzielić przez 12 (liczba miesięcy w roku).

Zasady amortyzacji samochodów osobowych

Przykład 1.

Firma ABC w maju 2012 zakupiła maszynę do robót budowlanych o wartości 150 000 zł, która została zakwalifikowana do środków trwałych przedsiębiorstwa. Podatnik wybrał liniową metodę amortyzacji. Stawka amortyzacji zgodnie z wykazem wynosi 20%.

 • wartość amortyzacji rocznej - 150 000 x 20% = 30000 zł
 • wartość amortyzacji miesięcznej - 30000:12 = 2500 zł

Firma ABC dokona następujących odpisów amortyzacyjnych:

 • za lipiec 2012 - grudzień 2012 (6 miesięcy) - 2500 x 6 = 15000 zł
 • rok 2013 - 30000 zł
 • rok 2014 - 30000 zł
 • rok 2015 - 30000 zł
 • rok 2016 - 30000 zł
 • w roku 2017 do amortyzacji pozostanie 15000 zł. 

Wartość amortyzacji miesięcznej wynosi 2500 zł zatem:

15000 zł : 2500 zł = 6 - miesięcy amortyzacji w 2017

Amortyzacja zakończy się w czerwcu 2017 roku.

Korzyści wynikające z zastosowania amortyzacji jednorazowej

Uwaga!

Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Czy warto obniżać stawki amortyzacji?


Metoda liniowa przyspieszona - używane lub ulepszone środki trwałe

W przypadku używanych lub ulepszonych środków trwałych, które po raz pierwszy wprowadzane są do ewidencji ŚT danego przedsiębiorstwa - podatnik może ustalić stawkę amortyzacji indywidualnie.

W tych przypadkach okres amortyzacji musi wynosić co najmniej:

 • dla grup 3-6 oraz 8 KŚT:
 • 24 miesiące - gdy wartość początkowa < 25.000 zł,
 • 36 miesięcy - gdy 25.000 zł  < wartość początkowa ⥶ 50.000 zł,
 • 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach;
 •  dla środków transportu
 •  30 miesięcy
 • dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%
 •  40 lat - pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji ŚT oraz WNiP prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat
 •  dla pozostałych budynków (lokali) i budowli
 •  10 lat (z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata)

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Aby środek trwały został uznany za używany, podatnik musi udowodnić, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany co najmniej przez:

 • 6 miesięcy - w przypadku środków trwałych z grup 3-6 oraz 8, a także w przypadku środków transportu
 • 60 miesięcy - w przypadku  budynków i budowli, wymienionych w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy CIT

Aby środek trwały został uznany za ulepszony, ulepszenie musi stanowić co najmniej

 •  20% wartości początkowej - w stosunku do środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu
 • 30% wartości początkowej - w stosunku do budynków i budowli

Jak dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego?

Metoda liniowa indywidualna - środki trwałe wykorzystywane w sposób szczególny

W przypadku środków trwałych wykorzystywanych w sposób szczególny, stawki amortyzacyjne (podane w Wykazie stawek) mogą zostać powiększone o określony współczynnik. Dla poszczególnych środków trwałych stosuje się jeden wybrany współczynnik, przez który mnoży się stawkę amortyzacyjną właściwą dla danego środka trwałego:

 • 1,2 - dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych
 • 1,4 - dla budynków i budowli używanych w warunkach złych,
 • 1,4 - dla maszyn, urządzeń i środków transportu (z wyjątkiem morskiego taboru pływającego) używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej,
 • 2,0 - dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu

Zasady podwyższenia stawek amortyzacyjnych określone są w art. 22i ust. 2-7 ustawy PIT oraz art. 16i ust. 2-7 ustawy CIT.

Amortyzacja firmowych aut zimą


Amortyzacja środków trwałych - metoda degresywna

Metoda amortyzacji degresywnej ma zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Metoda degresywna zakłada, że użyteczność środka trwałego maleje wraz z upływem czasu.  W pierwszym roku użytkowania środka trwałego, amortyzacji dokonuje się przy zastosowaniu stawki podanej w Wykazie, podwyższonej o współczynnik - nie wyższy niż 2,0. 

Podstawą wyliczania stawki dla kolejnego roku jest wartość netto środka trwałego pomniejszana o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.

Od momentu kiedy wartość odpisu amortyzacyjnego będzie mniejsza od wartości rocznego odpisu amortyzującego wyznaczonego metodą liniową należy przejść na metodę liniową (momentem przejścia z metody degresywnej ma metodę liniową jest początek roku podatkowego). Podatnicy powinni zatem wraz z początkiem roku obliczyć wysokość rocznego odpisu amortyzacyjnego  liczonego według metody degresywnej i porównać ją z wartością, jaka wynika z metody liniowej.

Przykład 2.

Firma ABC w styczniu 2012 r. zakupiła maszynę do robót budowlanych o wartości 150 000 zł, która w tym samym miesiącu została przyjęta do ewidencji środków trwałych. Ze względu, że jest to urządzenie z 5 grupy KŚT firma skorzystała z degresywnej metody amortyzacji. Podatnik skorzystał ze współczynnika 2,0. Stawka z Wykazu wynosi 20% zatem stawka podwyższona - 40%.

Zostaną dokonane następujące odpisy amortyzacyjne:

 • rok 2012 r.
 • podstawa obliczenia stawki: 150 000 zł
 • odpis roczny: 150 000 x 40% = 60 000 zł
 • odpis miesięczny 60 000 zł : 12 miesięcy = 5 000 zł

ze względu iż amortyzację rozpoczynamy w lutym:

 • w 2012r. dokonamy 11 miesięcznych odpisów amortyzujących: 

5 000 zł x 11 miesięcy = 55 000 zł

całość można również zapisać w postaci : [(150 000zł x 0,4) : 12 m-cy] x 11 m-cy = 55 000 zł

 • rok 2013

podstawa obliczenia stawki 150 000 zł  - 55 000 zł = 95 000 zł

odpis roczny: 95 000 zł x 0,4 = 38 000 zł

odpis miesięczny: 3166,66 zł

 • rok 2014

podstawa obliczenia stawki (150 000 zł - 55 000 zł - 38 000 zł) = 57 000

odpis roczny: 57 000 x 0,4 = 22 800 ---> odpis niższy niż w przypadku amortyzacji metodą liniową*

OD 2014 r. NALEŻY ROZPOCZĄĆ AMORTYZACJĘ METODĄ LINIOWĄ

metoda linowa

do zamortyzowania pozostało 57 000 zł

odpis roczny: 30 000 zł

odpis miesięczny: 2 500 zł

 • rok 2015

do zamortyzowania pozostało 27 000 zł

ostatni odpis amortyzujący wystąpi w listopadzie 2015 r.

styczeń - październik: 2 500 x 10 m-cy = 25 000 zł

do amortyzacji pozostanie 2000 zł

listopad - 2000 zł

* wartość rocznego odpisu amortyzującego zgodnie z metodą liniową: 30 000 zł

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku - porada

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Metoda ta ma zastosowanie dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, za wyjątkiem samochodów osobowych.

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy.

Za małego podatnika uznaje się przedsiębiorcę, którego  wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT nie przekracza w roku poprzedzającym rok podatkowy limitu obrotu wynoszącego 1 200 000 euro. Limit przelicza się na złotówki po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP dnia 1 października. W roku 2015 za małego podatnika uchodzić będzie przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2014 roku nie przekroczy 5 015 000 zł.

Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym nie może przekraczać 50 000 euro. Podaną kwotę należy przeliczyć na złotówki zgodnie ze średnim kursem euro podanym przez NBP.

Jeżeli jednorazowy odpis amortyzacyjny ze względu na limit nie objął całej wartości początkowej środka trwałego, to dalszych odpisów dokonuje się dopiero od następnego roku podatkowego.

Niewykorzystany limit “przepada” - dotyczy on wyłącznie roku wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. W kolejnym roku podatkowym będzie dostępny nowy limit 50 000 euro, jednak jedynie w odniesieniu do środków trwałych przekazanych do używania w tym przyszłym roku.

Przykład 3.

Przedsiębiorstwo ANNA zakupiło w styczniu 2014 roku maszynę o wartości 300 000 zł i w tym samym miesiącu wprowadziło ją do ewidencji środków trwałych. Urządzenie to zakwalifikowane jest do 5 grupy KŚT, a firma ANNA uznana jest za małego podatnika - co pozwoliło skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji. Stawka amortyzacji z Wykazu wynosi 14 %. Dokonano następujących odpisów amortyzacyjnych:

 • w styczniu 2014 r. dokonano odpisu w wysokości 211 000 zł (kwota limitu jednorazowej amortyzacji w 2014 r.)

w latach następnych dokonuje się odpisów amortyzujących zgodnie z metodą liniową, naliczając odpis od wartości początkowej:

 • odpis roczny 300 000 zł x 14% = 42 000 zł
 • odpis miesięczny 42 000 zł : 12 miesięcy = 3 500 zł
 • do amortyzacji pozostało 89 000 zł (300 000 - 211 000)

 • w 2015 r. - 42 000 zł
 • w 2016 r. - 42 000 zł
 • w 2017 r. do amortyzacji pozostanie 5 000 zł, ostatni odpis amortyzujący zostanie dokonany więc w lutym 2017 r.
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
wfirma.pl
wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Izba Zbożowo-Paszowa: zwiększenie dopłat do sprzedaży zbóż zachęciło rolników

  Decyzje rządu w sprawie zwiększenia dopłat do sprzedaży zbóż zachęciły rolników do sprzedaży, ale podażowa "górka" wydaje się powoli kończyć – przekazała Izba Zbożowo-Paszowa. Dodano, że część przetwórców skupuje spore wolumeny ziarna przewidując, że w żniwa rynkowa podaż może być mniejsza.

  Telezakupy 2.0 z użyciem internetu

  Gdy połączyć to, co internauci kochają najbardziej, czyli wideo i zakupy, otrzymamy przepis na sprzedażowy sukces. 

  Prawdziwy Lider

  W dobie nieustających wyzwań, to właśnie umiejętności przywódcze naszych liderów są najsilniej wystawione na próbę. Każdy kryzys stanowi egzamin ich siły oraz magnetyzmu. Beata Drzazga – przedsiębiorca wizjoner, konsultant biznesowy i prelegent na konferencjach związanych z przywództwem i biznesem, opowiada czy urodzony lider to mit czy rzeczywistość.

  W Polsce jest obecnie około setki start-upów, których działalność jest bezpośrednio związana ze sztuczną inteligencją

  – Sztuczna inteligencja i cleantech to w tej chwili dwie kluczowe branże, które są w centrum zainteresowania funduszy venture capital i do nich będą płynąć w nadchodzącym czasie największe środki – ocenia prezes zarządu Orlen VC Marek Garniewski. Statystyki pokazują, że rodzime start-upy dobrze sobie radzą w obu tych branżach.

  DS 7 Rivoli E-Tense 4x4 300. Bo SUV może być... artystyczny!

  Czy DS 7 jest pretensjonalny? W żadnym razie! Czy jest nietuzinkowy? W stu procentach. A lifting jedynie podkreślił wartości tego rodzinnego SUV-a. Chociaż sprawdźcie na własne oczy.

  Test: DS 7 po liftingu. Wersja E-Tense 4x4 300 jest szybka jak... hot-hatch!

  Choć jest 5-osobowym SUV-em z 555-litrowym bagażnikiem, oferuje 300 koni i może jeździć... za darmo! A to dopiero początek ciekawostek dotyczących testowego przeze mnie DS 7 po liftingu w wersji E-Tense 4x4 300.

  Sejmowa komisja przeciw poprawkom do projektu zniesienia opłat za państwowe autostrady

  Sejmowa Komisja Infrastruktury nie poparła poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu dot. zniesienia opłat za państwowe autostrady. Jedna z nich miałby skutkować zdjęciem opłat ze wszystkich autostrad w Polsce.

  11. pakiet sankcji UE wobec Rosji w fazie uzgodnień technicznych

  11. pakiet sankcji UE wobec Rosji jest w fazie uzgodnień technicznych. W ciągu najbliższych dni powinien zostać przyjęty przez państwa członkowskie - mówi PAP ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś.

  Składniki masy upadłości. Co syndycy wystawiali na sprzedaż w 2022 r.?

  Od domów i mieszkań, poprzez samochody i komputery, aż po widelce, kilogramy posypki czekoladowej i drewniane wiaderka. Oto, jakie przedmioty zostały wystawione na sprzedaż przez syndyków w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w 2022 r. pokazuje raport analityków MGBI.

  Jak smartfony ułatwiają życie mamom?

  75 proc. mam używa dziennika elektronicznego, by sprawdzać wyniki w nauce swojego dziecka. Co druga z nich robi to codziennie. Technologia pomaga także rodzicom najmłodszych. Co trzecia kobieta korzysta bądź korzystała z aplikacji monitorujących ciążę, a co piąta wykorzystuje smartfona do organizacji opieki nad dzieckiem. 

  Coraz więcej wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

  W pierwszym kwartale br. do rejestru CEIDG wpłynęło ponad 80 tys. wniosków dot. założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Tym samym nastąpił wzrost o przeszło 6% rdr. A do tego zaobserwowano przewagę zakładanych JDG nad zamykanymi.

  Używane Audi A4 B8. Awarie, wady, ceny, opinie

  Używane Audi A4 to marzenie przeciętnego Polaka. Szczególnie gdy mówimy o generacji B8. Auta są przystępne cenowo. Tylko czy z technologicznego punktu widzenia nie stanowią zakupowej miny? Sprawdźmy, co psuje się w używanych sedanach i kombi z Niemiec.

  Rośnie świadomość polskich firm na temat faktoringu

  Ostatnie lata pokazały, że polscy przedsiębiorcy wiedzą o faktoringu coraz więcej i coraz częściej wybierają tę opcję. Jaka jest kondycja polskiego faktoringu i czy dzięki niemu polskie firmy unikną utraty płynności?

  Matura 2023: co o egzaminie mówią maturzyści?

  Jak uczniowie oceniają tegoroczną maturę? Które zadania sprawiły im najwięcej trudności? Z jakich pomocy korzystali, przygotowując się do egzaminu? 

  Coraz więcej prądu z małych OZE. Fotowoltaika najbardziej opłacalna

  Najszybciej rozwijają się niewielkie farmy solarne, które pod koniec ubiegłego roku osiągnęły moc 2,5 GW i wytworzyły 4,6 TWh energii elektrycznej. W 73 proc. została ona sprzedana.

  Pięć tanich chwytów hakerów – jak nie dać się nabrać

  Phishing był i jest najczęstszym cyberprzestępstwem internetowym. Potwierdza to również raport FBI. Zgodnie z nim liczba zgłoszonych przestępstw związanych z phishingiem wzrosła o ponad 1560 procent w ciągu pięciu lat

  Jak przyciągnąć uwagę klientów marketów? Czy warto umieszczać reklamę na drzwiach sklepów?

  Z raportu firmy technologicznej Proxi.cloud wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku Polacy robili zakupy w dużych sieciach 15% częściej niż w 2022 roku, a same dyskonty odwiedziło 92% ogółu konsumentów. Jak wykorzystać ten trend by dotrzeć z reklamą do potencjalnego klienta? Odpowiadamy. 

  Jak wykorzystać cieplejsze dni do promocji firmy? Jak działać w OOH, by dotrzeć do większej liczby klientów?

  30 proc. Polaków w czasie wolnym spotyka się z przyjaciółmi i z rodziną, a co czwarty konsument uprawia sport. 23 proc. osób idzie do pubu lub restauracji, tyle samo osób wskazało, że wolny czas spędza w galeriach handlowych – wynika z najnowszych badań PayBack dotyczących aktywności Polaków po pracy i w dni wolne od obowiązków zawodowych. Ładna pogoda i zbliżające się lato to czas zwiększonej aktywności konsumentów. Chętniej opuszczają dom, widują się z przyjaciółmi czy spacerują. To ważny sygnał dla reklamodawców i odpowiedni czas na zainwestowanie w kampanię OOH.

  Papier toaletowy będzie jeszcze droższy!

  Papier toaletowy to obecnie jeden z najmocniej drożejących produktów codziennego użytku. W kwietniu br. Polacy płacili za niego o ponad 63% więcej niż jeszcze rok temu.

  31 maja 2023 r. upływa ważny termin dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

  31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r.

  Tajemnica różnic cenowych samochodów używanych. Co ma największy wpływ?

  Na cenę samochodów używanych najbardziej wpływa przebieg, historia serwisowa i historia szkodowa. Cena dwóch identycznych modeli z tego samego rocznika na rynku wtórnym bywa różna o ponad 20%.

  Czy Instytucje Państwowe będą Korzystały z CBDC, aby zastąpić Bitcoina?

  Obecnie popularność kryptowalut jest związana nie z ich powszechną użytecznością, ale z możliwościami spekulacyjnymi. Odpowiedzią państwowych instytucji, w tym przede wszystkim banków centralnych jest stworzenie własnej wersji wirtualnych cyfrowych walut.

  Używany Opel Astra K. Awarie, wady, ceny, opinie

  Kompaktowy Ople starzeje się z godnością. Przynajmniej pod względem stylistyki. Czy to samo można powiedzieć o technologii? Dziś sprawdzimy czy używany Opel Astra K psuje się i jakie ma słabe punkty.

  Sztuczna inteligencja i medycyna: rewolucja?

  W 2023 r. generatywna sztuczna inteligencja weszła do powszechnej świadomości i biznesów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowania medyczne.

  Jak bezpiecznie kupić fizyczne złoto?

  W ostatnich tygodniach cena złota inwestycyjnego pobiła psychologiczną granicę 2000 USD, co spowodowało, że wiele osób poszukujących bezpiecznych aktywów zaczęło rozważać jego zakup. Jak nabyć złotą sztabkę lub monetę bezpiecznie?