Kategorie

Kolizje między firmą, oznaczeniem przedsiębiorstwa i znakiem towarowym - cz. IV

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego
Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców
Kolizje między firmą, oznaczeniem przedsiębiorstwa i znakiem towarowym - cz. IV ./ Fot. Fotolia
Kolizje między firmą, oznaczeniem przedsiębiorstwa i znakiem towarowym - cz. IV ./ Fot. Fotolia
Rozpoczynając działalność gospodarczą, bądź wprowadzając produkt na rynek należy zachować szczególną ostrożność sprawdzając, czy oznaczenia, które mają wyróżniać przedsiębiorcę i jego towary na rynku, nie są już wykorzystywane przez konkurentów. Pomiędzy firmą, oznaczeniem przedsiębiorstwa i znakiem towarowym niejednokrotnie występuje kolizja.

W tym miejscu należy przypomnieć, że każde z omawianych oznaczeń pełni odmienną funkcję:

 • firma indywidualizuje przedsiębiorcę,

Zobacz: Czym jest firma? Ochrona firmy – cz. I

 • oznaczenie przedsiębiorstwa identyfikuje prowadzone przez przedsiębiorcę przedsiębiorstwo,

Zobacz: Oznaczenie przedsiębiorstwa i ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa – cz. II

 • znak towarowy odróżnia towary i usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

Zobacz też: Oznaczenia towarów i ochrona znaków towarowych - cz. III

Z uwagi na funkcje i przedmiot każdego z tych oznaczeń można wyobrazić sobie, że w konkretnej sytuacji to samo oznaczenie będzie używane przez jednego przedsiębiorcę jako firma, przez drugiego – jako oznaczenie przedsiębiorstwa, a przez trzeciego – jako znak towarowy. Ocena takiej sytuacji będzie każdorazowo wymagała szczegółowej analizy wszystkich okoliczności sprawy i nie sposób opisać ogólne reguł rozstrzygania ewentualnych konfliktów pomiędzy oznaczeniami używanymi przez kilku przedsiębiorców w różnym charakterze. Przepisy tylko w ograniczonym zakresie wprost regulują konflikty pomiędzy tymi oznaczeniami. Jest tak w szczególności w odniesieniu do kolizji pomiędzy zarejestrowanymi znakami towarowymi a firmą i oznaczeniem przedsiębiorstwa. Co istotne, przepisy te bazują m.in. na akcentowanych powyżej różnicach pomiędzy funkcjami pełnionymi przez poszczególne kategorie oznaczeń.

Zobacz: Intercyza a prowadzenie własnej firmy

W tym zakresie można powołać się na art. 158 ustawy – Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli:

 • nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności,
 • nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy.

Powyższej reguły nie stosuje się, jeśli osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w złej wierze.

Zobacz: Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorców

Konflikt pomiędzy firmą a znakiem towarowym

Warto również odnotować pogląd, zgodnie z którym w sytuacji konfliktu pomiędzy firmą (lecz nie oznaczeniem przedsiębiorstwa) a wcześniejszym znakiem towarowym zastosowanie może znaleźć art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy – Praw własności przemysłowej. W takiej sytuacji opisany powyżej art. 158 miałby zastosowanie do oznaczenia przedsiębiorstwa, a art. 156 – do firmy. Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk lub adresu. Używanie powyższych oznaczeń jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. Jeśli za powyższym poglądem przyjąć, że przez nazwisko w rozumieniu tego przepisu należy rozumieć również firmę, to należałoby dojść do wniosku, że zarejestrowanie znaku towarowego nie daje uprawnienia do zakazania późniejszego używania przez innego przedsiębiorcę firmy identycznej ze znakiem towarowym.

Zobacz: Zmiany w ochronie danych osobowych

Powyższe przepisy regulują przede wszystkim przypadki, w których znak towarowy jest wcześniejszy niż oznaczenie przedsiębiorstwa bądź firma.

O sytuacji, w której jedna osoba chce zarejestrować jako znak towarowy oznaczenie wykorzystywane wcześniej przez inną osobę jako nazwa, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, mówi art. 131 ust. 5 ustawy – Prawo własności przemysłowej (jest to zatem sytuacja odmienna od opisanej powyżej, gdzie znak towarowy był wcześniejszy niż oznaczenie przedsiębiorstwa bądź firma). Z przepisu tego wynika, że zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jeżeli:

 • zgłaszający działał w dobrej wierze,
 • nazwa ta nie jest używana jako znak towarowy powszechnie znany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla towarów tego samego rodzaju lub w chwili zgłoszenia znaku nie było konfliktu interesów, w szczególności ze względu na różny profil działalności, lokalny jej zasięg lub odmienne formy używania obu oznaczeń.

Zobacz też: Odsetki ustawowe w 2015 r.

Powyższy przepis posługuje sformułowaniem, że opisywana sytuacja (tj. rejestracja jako znaku towarowego oznaczenia wykorzystywanego przez inną osobę jako nazwa, pod którą prowadzi działalność gospodarczą) „nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego”. Sytuacja taka może zatem stanowić podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego, gdy spełnione zostały inne przesłanki wskazane w ustawie. W szczególności nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia:

 • których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
 • które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

W grę może również wejść również zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze. Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.

Zobacz: Jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadza nowe prawo ochrony konsumentów?

Ponadto można np. wskazać sytuację, w której jeden przedsiębiorca używa określonego oznaczenia w obrocie jako firmy i/lub oznaczenia przedsiębiorstwa, a jego konkurent to samo oznaczenie w późniejszym czasie rejestruje jako znak towarowy. Jeśli działaniu drugiego z przedsiębiorców towarzyszy wola nieuczciwego wykorzystania oznaczenia wcześniej używanego przez innego przedsiębiorcę, to nawet pomimo rejestracji znaku towarowego, ochrona może być przyznana pierwszemu z przedsiębiorców na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kolizja pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorstwa a niezarejestrowanym znakiem

W przypadku natomiast gdy wystąpi rzeczywista kolizja pomiędzy oznaczeniem przedsiębiorstwa (chronionym na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) a niezarejestrowanym znakiem towarowym (chronionym na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), o przyznaniu ochrony powinno co do zasady decydować to, który z konkurentów jako pierwszy zaczął używać danego oznaczenia (czyli reguła wskazana w art. 5).

Zobacz: Sukcesja rodzinnej firmy - jednoosobowa działalność a spółka

Konflikt pomiędzy firmą a oznaczeniem przedsiębiorstwa

Wprost nie został uregulowany konflikt pomiędzy firmą a oznaczeniem przedsiębiorstwa. Może się zdarzyć tak, że pomimo tożsamego oznaczenia nie dojdzie do rzeczywistego konfliktu, gdyż jeden przedsiębiorca będzie używał tego oznaczenia w charakterze firmy, a drugi – w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa i nie będzie istniało ryzyko wywołania pomyłki. Może się jednakże zdarzyć i tak, że pomimo używania tego oznaczenia przez dwóch konkurentów w różnym charakterze, zaistnieje ryzyko wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji podstawową regułą kolizyjną powinna stać się zasada pierwszeństwa, o której mowa w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zobacz też: Mikro, mały i średni przedsiębiorca - definicje

Wyżej wskazane przepisy nie regulują sytuacji, w której wykorzystywanie oznaczenia, którym posługuje się inny przedsiębiorca), nawet w innym charakterze (np. firmy jako znaku towarowego), ma na celu przywłaszczenie renomy związanej z tym oznaczeniem. W takiej sytuacji poszkodowany może sięgnąć do kilkukrotnie już przywoływanej klauzuli generalnej zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podsumowanie

Omówione powyżej zagadnienia związane z firmą, oznaczeniem przedsiębiorstwa i znakiem towarowym stanowią oczywiście ułamek poruszonej problematyki. W obrocie gospodarczym pojawiają się sytuacje, których nie sposób rozstrzygnąć w sposób abstrakcyjny i które wymagają indywidualnego podejścia opartego na szczegółowej analizie wszystkich elementów.

Zobacz: Czym jest potrącenie?

Z przedstawionych przepisów wynika jedna podstawowa reguła ogólna – oznaczenia, którymi przedsiębiorcy posługują się w obrocie nie mogą wprowadzać klientów w błąd. Rozpoczynając działalność gospodarczą, bądź wprowadzając produkt na rynek należy zachować szczególną ostrożność sprawdzając, czy oznaczenia, które mają wyróżniać przedsiębiorcę i jego towary na rynku, nie są już wykorzystywane przez konkurentów. A w razie powstałego sporu co do przysługiwania danego oznaczenia konieczna jest szczegółowa analiza wszystkich okoliczności sprawy. Nawet bowiem przysługiwanie prawa ochronnego na znak towarowy nie oznacza, że podmiot, któremu prawo to przysługuje, będzie miał rację w toczącym się sporze.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.