reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Dotacje > Podatkowe rozliczenie otrzymanej dotacji

Podatkowe rozliczenie otrzymanej dotacji

Dotacja otrzymana na finansowanie działalności musi być rozliczona podatkowo. O dofinansowanie mogą się ubiegać nie tylko osoby dopiero rozpoczynające własny biznes, ale także przedsiębiorcy istniejący na rynku wiele lat. Wystarczy złożyć odpowiednie wnioski oraz spełnić wszystkie wymagane warunki. Pojawia się jednak pytanie: jak rozliczyć otrzymaną dotację? Wszystko zależy od źródła, z jakiego została uzyskana, oraz celu, na jaki przeznaczono otrzymane środki finansowe.

Otrzymana dotacja przychodem z działalności?

Odpowiedzi na pytanie, czy otrzymane wsparcie w formie dotacji stanowi przychód z działalności gospodarczej, należy szukać w przepisach Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególną uwagę warto zwrócić na zapisy art. 14 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którymi:

“Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”.

Dotacja na bieżącą działalność firmy

Zgodnie z przytoczonym przepisem dotacja otrzymana przez podatnika (przyszłego lub obecnego przedsiębiorcę) w celu pokrycia lub zwrotu bieżących wydatków co do zasady stanowi przychód z działalności gospodarczej. Jedynym wyjątkiem są dofinansowania przeznaczone przez podatników na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji. W takim przypadku otrzymana dotacja nie jest przychodem z działalności.

Dofinansowanie na rozwój firmy 2014 - 2015 r.

Dotacja przychodem, ale zwolnionym z opodatkowania

Otrzymanie dotacji, która według obowiązujących przepisów stanowi przychód z działalności gospodarczej, nie jest jednoznaczne z obowiązkiem jej opodatkowania. Na mocy art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych (pkt 47d),
  • jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 121),
  • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (pkt 129),
  • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (pkt 136),
  • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) (pkt 137).

Jeżeli zatem podatnicy otrzymają jedną z powyższych form wsparcia finansowego, które na mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 stanowią przychód z działalności gospodarczej, to co do zasady są zwolnieni z ich opodatkowania. Jednym z rodzajów wsparcia, z którego bardzo często korzystają podatnicy, są dotacje pochodzące z Funduszu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej - przeznaczone dla bezrobotnych.

Dofinansowanie z UE na działalność innowacyjną

Zakup z dotacji a koszty uzyskania przychodu

Jak wiadomo, kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Według art. 22 ust. 1 aby zaliczyć dany wydatek do kosztów przedsiębiorstwa, musi on zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia jego źródła.

Wyjątek oczywiście stanowią wydatki wymienione w art. 23 ust. 1, które ustawodawca wyłączył z prawa do rozliczenia w kosztach z działalności gospodarczej, nawet jeżeli mają bezpośredni związek z uzyskanym przychodem. Właśnie wśród takich wydatków należy szukać informacji o ujęciu w kosztach wydatków finansowanych dotacją. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 do kosztów podatkowych nie zalicza się: “odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych (...) od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie”. 

Powyżej przytoczony zapis w ustawie obejmuje zatem odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których nabycie lub wytworzenie zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji. W takim przypadku podatnik zobowiązany jest do wprowadzenia składników majątku do ewidencji oraz do poddania ich amortyzacji, jednak odpisy amortyzacyjne nie mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodu. Taka zasada ma pewną logikę, ponieważ otrzymana na ten cel dotacja nie stanowi przychodu z działalności, a co za tym idzie - sfinansowany z niej zakup nie może zostać zaliczony do kosztów przedsiębiorstwa.

Warto przytoczyć również punkt 56 ww. artykułu, który mówi, iż kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Wśród nich zawarte są m.in. dotacje zwolnione z opodatkowania, z wyjątkiem jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności (pkt 121). W związku z tym pozostałe koszty pokryte ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy co do zasady mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Jest to korzystne z uwagi na fakt, iż otrzymane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Jak pozyskać dotacje unijne z budżetu 2015 - 2020?

Zakup składnika majątku pokryty częściowo z dotacji

W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie wartość zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych znacznie przekracza wartość uzyskanego wsparcia z dotacji. Wówczas podatnik musi sfinansować zakup częściowo z własnych funduszy. Jak w takim przypadku rozliczyć odpisy amortyzacyjne?

Jeżeli zakup składnika majątku został tylko częściowo sfinansowany środkami uzyskanymi z dotacji, wówczas odpis amortyzacyjny nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu jedynie w tej części. W związku z tym aby wyliczyć wartość jaka może zostać zaliczona w poczet kosztów, należy określić współczynnik udziału funduszy własnych podatnika w całkowitej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. W kolejnym kroku należy pomnożyć wartość odpisu amortyzacyjnego przez otrzymany współczynnik, co w efekcie da interesującą nas kwotę, jaka może zostać ujęta w kosztach podatkowych.

Dotacja na zakup działki dla firmy

Dotacja - korzyści z jej otrzymania

Jak widać, osoby zamierzające rozpocząć swój własny biznes nie muszą liczyć wyłącznie na własne oszczędności lub ubiegać się o nieosiągalny często kredyt. Jeżeli przedsięwzięcie zostanie dobrze przemyślane oraz zaplanowane, to wzrastają szanse na otrzymanie wsparcia ze środków europejskich lub innych funduszy. Dzięki temu przyszły przedsiębiorca może uzyskać potrzebne środki finansowe na otwarcie firmy bez konieczności ich późniejszego zwrotu.

Jak otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2014 r.

Autor: zespół wfirma.pl - księgowość online

reklama

Czytaj także

Ekspert:

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

rozliczenie dotacji unijnej
rozliczenie dotacji unijnej

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców51.75 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama