REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Spółka komandytowo-akcyjna sposobem na rodzinny biznes

Kioskprawny.pl
Kancelaria prawnicza
Zaletą firm rodzinnych jest również skupienie kompetencji decyzyjnych w bardzo wąskim kręgu osób, dzięki czemu możliwe jest szybkie i elastyczne działanie.
Zaletą firm rodzinnych jest również skupienie kompetencji decyzyjnych w bardzo wąskim kręgu osób, dzięki czemu możliwe jest szybkie i elastyczne działanie.

REKLAMA

REKLAMA

Jak pozyskać środki na rozwój rodzinnego biznesu, zachowując niezależność? Najlepiej decydując się na założenie spółki komandytowo-akcyjnej. Ekspert wyjaśnia dlaczego.

Spółka komandytowo - akcyjna sposobem

REKLAMA

W Europie znaczna część firm to przedsięwzięcia rodzinne. Do rodzin należą między innymi takie firmy jak Bosh, Miele czy Porsche.  W Polsce również funkcjonuje wiele rodzinnych firm. Problemem wielu z nich jest brak kapitału na rozwój. Popularnym sposobem finansowania są kredyty i pożyczki zaciągane w bankach i innych instytucjach finansowych. Takie rozwiązanie, chociaż najprostsze, zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie można przekształcić firmę rodzinną w spółkę akcyjną i upublicznić ją. Tą drogę rozwoju wybrało wiele firm rodzinnych, prowadzących interesy na dużą skalę,  m. in. Zakłady Mięsne Duda.

REKLAMA

Notowanie firmy na rynku regulowanym wiąże się jednak z uciążliwymi obowiązkami informacyjnymi, koniecznością badania sprawozdań, a także możliwością ingerencji w działalność firmy przez osoby z zewnątrz. Spółki notowane na rynku regulowanym narażają się na wrogie przejęcie, np. przez firmy konkurencyjne. Wskazuje się także, że firmy rodzinne podejmując przedsięwzięcia inwestycyjne oczekują efektów w znacznie dłuższej perspektywie czasowej, niż w przypadku spółek giełdowych, których kadra zarządzająca bywa rozliczana po roku obrotowym. Często więc trudno jest  pogodzić  filozofię działania firm rodzinnych z oczekiwaniami instytucji finansowych, które kupują akcje w celu osiągnięcia szybkich zysków.

Zaletą firm rodzinnych jest również skupienie kompetencji decyzyjnych w bardzo wąskim kręgu osób, dzięki czemu możliwe jest szybkie i elastyczne działanie. Powstaje więc pytanie, czy można uzyskać finansowanie inne niż kredyty i pożyczki, nie rezygnując z takich wartości, jak: szybkość procesu decyzyjnego, niezależność, brak ryzyka wrogiego przejęcia, ograniczony wpływ osób z zewnątrz na proces decyzyjny? Okazuje się, że tak. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo – akcyjnej.

Dlaczego spółka komandytowo – akcyjna ?

REKLAMA

W nauce prawa handlowego wskazuje się, że spółka komandytowo-akcyjna jest formą prawną właściwą do realizacji zamierzeń gospodarczych, które łączą osobiste zaangażowanie wspólnika aktywnego (komplementariusza), dysponującego renomą, znajomością rynku, know-how w określonej dziedzinie, z dawcą kapitału (akcjonariuszem), który jest wspólnikiem pasywnym i decyduje się na zaangażowanie wolnych środków w dany biznes, licząc na wyższą stopę zwrotu niż w przypadku innych inwestycji . Z tego właśnie powodu jest to  forma prawna odpowiednia m.in. dla inwestycji funduszy venture capital w zakresie nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych, gdzie umiejętności osobiste i wiedza wspólnika aktywnego łączą się z kapitałem wspólnika pasywnego.

Ważną cechą spółki komandytowo-akcyjnej jest, że ta forma prawna poszukiwania kapitału (emisja akcji) - w przeciwieństwie do spółki akcyjnej - zabezpiecza komplementariusza przed wrogim przejęciem. Dzięki temu jest to również dobre rozwiązanie dla firm rodzinnych, które mogą pozyskiwać kapitał na rozwój, nie ryzykując utraty kontroli nad spółką. Z uwagi na to, że akcjonariusz ma bardzo ograniczony wpływ na spółkę, kompetencje decyzyjne pozostają w tym modelu w rękach rodziny, dzięki czemu możliwe jest szybkie i elastyczne reagowanie na sytuację rynkową oraz kontynuowanie rodzinnych tradycji. Ponadto - przynajmniej teoretycznie - firma rodzinna w formie spółki komandytowo-akcyjna może poszukiwać kapitału na rynku publicznym, tj. w drodze publicznej oferty w trybie przepisów ustawy o ofercie publicznej. Nie sprzyjają temu jednak aktualne przepisy podatkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Definicja spółki komandytowo – akcyjnej

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Reprezentowanie spółki na zewnątrz

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby akcjonariusz został prokurentem spółki. Prokura jest wszakże rodzajem pełnomocnictwa, którego zakres określony został w kodeksie cywilnym.  Jeżeli akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Prowadzenie spraw spółki

Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Statut spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu albo kilku komplementariuszom. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki, przekazanych do kompetencji walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej przez przepisy kodeksu lub statut spółki. W związku z tym wszystko, co nie jest zastrzeżone w sprawie prowadzenia spraw dla walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, należy do kompetencji komplementariusza. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Jej powołanie staje się konieczne dopiero wówczas, jeżeli liczba akcjonariuszy przekroczy 25. Członkiem rady nadzorczej nie może być komplementariusz ani jego pracownik.

Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.  Każda akcja objęta lub nabyta przez osobę, która nie jest komplementariuszem, daje prawo do jednego głosu, chyba że statut stanowi inaczej. Nie można całkowicie pozbawić akcjonariusza prawa głosu.  W związku z tym w spółce komandytowo – akcyjnej nie ma akcji niemych. Każda akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza daje prawo do jednego głosu. Wynika z tego, że akcje należące do komplementariusza , w przeciwieństwie do akcji należących do akcjonariuszy nie będących komplementariuszami, nie mogą być uprzywilejowane co do głosu.

Polecamy: Co, gdy spółka zagubi weksel?

Podejmowanie uchwał w spółce komandytowo – akcyjnej

Zgodnie z art. 146 kodeksu, uchwały walnego zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w ustawie  lub w statucie, wymaga: 
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, 
2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
4) wybór biegłego rewidenta, chyba ze statut przewiduje w tej sprawie kompetencję rady nadzorczej, 
5) rozwiązanie spółki. 

Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach: 

1) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jednemu albo kilku komplementariuszom, 
2) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom, 
3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, 
4) zbycia nieruchomości spółki, 
5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, 
6) emisji obligacji, 
7) połączenia i przekształcenia spółki, 
8) zmiany statutu, 
9) rozwiązania spółki, 
10) innych czynności przewidzianych w dziale niniejszym lub w statucie. 
Zgody większości komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach: 
1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom, 
2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, 
3) innych czynności przewidzianych w statucie. 

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

Udział w zyskach

Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

Zalety spółki komandytowo – akcyjnej dla inwestorów

Argumentów za stosowaniem formy prawnej spółki komandytowo – akcyjnej jest naprawdę wiele. Zostały one rzetelnie omówione w innych artykułach dostępnych w serwisie wieszjak.pl . Do podstawowych  korzyści zaliczyć można:

 • Brak osobowości prawnej. Spółka komandytowo – akcyjna nazywana bywa "ułomną osobą prawną". To nieeleganckie sformułowanie, które weszło do języka prawniczego za sprawą A. Woltera, służy do określenia jednostek organizacyjnych, które nie mając przymiotu osobowości prawnej, są podmiotami prawa. To określenie jest o tyle niefortunne, że brak osobowości prawnej nie jest przejawem ułomności, ale zaletą. Dzięki temu spółka nie musi płacić 19 – procentowego podatku CIT. W związku z tym zysk wypracowany przez spółkę komandytowo – akcyjną jest opodatkowany tylko jeden raz, w przeciwieństwie do zysków osiąganych przez wspólników spółki z o.o., która jest osobą prawną.
 • Inwestorzy, będący osobami fizycznymi lub prawnymi, mogą rozliczać dochody oraz straty ze stratami i dochodami z innych spółek osobowych. Często zdarza się, że biznes w początkowej fazie rozwoju przynosi straty. Inwestor może o kwoty strat zmniejszyć dochód do opodatkowania z działalności gospodarczej w innej, dochodowej spółce osobowej.
 • Przy zastosowaniu spółki z o.o. w charakterze komplementariusza, wspólnicy nie będą ponosili odpowiedzialności za zobowiązania. W takim przypadku w grę wchodzi jedynie ryzyko majątkowe z wniesionych do spółki z o.o. wkładów. Ponadto takie rozwiązanie zapewni wspólnikom tarczę podatkową. Zgodnie z art. 115 jedynie komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe spółki, solidarnie ze spółką i innymi wspólnikami (komplementariuszami). Jeżeli komplementariuszem będzie spółka z o.o., to w myśl art. 116 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponosić będą wyłącznie członkowie zarządu i to pod warunkiem, że egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna i nie dopełnione zostaną opisane w tym przepisie obowiązki.

W związku z tym udziałowcy spółki są wolni od odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Polecamy: Czym jest suma komandytowa?

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wzrost płacy minimalnej: pracodawcy będą ciąć koszty a pracownicy stracą zapał do pracy?

  Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. będzie wyzwaniem dla przedsiębiorców. Niektórzy eksperci prognozują, że paradoksalnie może wpłynąć negatywnie na nastroje pracowników i spowodować kolejne podwyżki. 

  Akcje, obligacje, giełda, rynek kapitałowy – komentarz rynkowy - listopad 2023 r. Jak rynek zareagował na wynik wyborów?

  W listopadowym komentarzu rynkowym eksperciVIG/C-QUADRAT TFI sprawdzają jak zachowują się obligacje korporacyjne oraz skarbowe w aktualnym otoczeniu makroekonomicznym; zastanawiają się, czy rynki akcji mogą kontynuować wzrosty z początku listopada. A także analizują jak wynik wyborów przełożył się na krajowy rynek akcji. 

  Złota jesień dla branży reklamowej. Politycy dali zarobić. Nowe trendy w bilboardach

  Politycy zapewnili polskiej branży reklamowej w 2023 roku owocne jesienne zbiory. W przypadku reklamy outdoor przychody wzrosły o 25% w porównaniu z anabolicznym okresem minionego roku. To dla tego segmentu rynku dobry znak, choćby dlatego, że niebawem czekają nas dwie kampanie wyborcze. Jednak najważniejsze dla branży reklamy jest to, że nie musi ona “wisieć” na pasku polityków. Nadal tę formę reklamy najczęściej wybierają firmy z sektora handlowego. To on stoi za najbardziej kreatywnymi rozwiązaniami i inwestycjami w cyfrową część reklamy zewnętrznej. 

  Gazetki promocyjne, kupony, spersonalizowane listy - Polacy wciąż lubią tę formę promocji

  Polacy potrafią szukać promocji i świadomie robić zakupy. Informacji szukamy w internecie, ale równie chętnie sięgamy po tradycyjne gazetki i listy z ofertami. 

  REKLAMA

  Włamania na konto e-mail możesz nie zauważyć! Jak działają cyberprzestępcy?

  Cyberprzestępcy wciąż szukają nowych sposobów na wyłudzanie danych. Na przykład przejmując konto e-mail przenoszą wybrane wiadomości do ukrytych folderów lub usuwają je, tak aby ofiary nie widziały alertów bezpieczeństwa. 

  Technologia rozpoznawania obrazu szansą dla sklepów z monitoringiem półek

  Technologia rozpoznawania obrazu może poprawić efektywność zarządzania sprzedażą. Nie tylko skróci do minimum czas potrzebny na przeprowadzenie audytu, ale i zmniejszy koszty. Eksperci przewidują, że sektor wdrażania tej technologii w ciągu najbliższych 4 lat będzie się rozwijał średnio o 20,4 proc. rocznie.

  Chleb coraz gorszy i coraz droższy? Co nas czeka od nowego roku?

  Ceny pieczywa się stabilizują? Może chwilowo, bo według ekspertów od 2024 roku kilka czynników może mocno wpłynąć na finalne ceny detaliczne. Branża piekarnicza ma kilka pomysłów dla nowego rządu. 

  Branżę handlową w walce z kradzieżami wspiera technologia. A liczba kradzieży rośnie

  Polacy w tym roku mogą przebić liczbę zamówień internetowych i zakupów stacjonarnych w Black Friday względem ubiegłego roku. Na pewno natomiast już na ten moment odnotowano wzrost liczby kradzieży w sklepach. Jak właściciele radzą sobie z kradzieżami? Jak mogą monitorować ruch w sklepie? 

  REKLAMA

  Uszkodzony towar i paczki wypełnione powietrzem. Uwaga na zakupy online podczas Black Friday

  Black Friday i okres przedświąteczny to czas kiedy chętnie kupujemy świece, wino, wyroby szklane - często przez internet. Tego typu towary, w porównaniu z innymi produktami, są dwa razy bardziej podatne na stłuczenie w trakcie dostawy. Do tego klienci często dostają produkty w paczkach nieodpowiadających ich wielkości. 

  Jak sformułować klauzulę arbitrażową, by móc ominąć sądy państwowe?

  Arbitraż online zamiast sądów powszechnych? Duże i małe firmy coraz częściej korzystają z tego sposobu na odzyskanie zaległych płatności. Bo czasem wyrok zapada już 3 tygodnie od złożenia wniosku. W jaki sposób sformułować skuteczną klauzulę arbitrażową? 

  REKLAMA