Kategorie

Jakie świadczenia przysługują zwalnianym pracownikom?

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
wypowiedzenie umowy, zwolnienia grupowe, świadczenia pracownicze. /fot. Fotolia
W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy pracodawca powinien przede wszystkim wypłacić przysługujące wynagrodzenie za pracę. Dodatkowo pracodawca powinien ustalić prawo do innych świadczeń, m.in. ekwiwalent za urlop czy odprawę emerytalną lub rentową. Dodatkowe świadczenia pracodawca oblicza i wypłaca.
Reklama

Z pracownikiem, z którym pracodawca rozwiązuje stosunek pracy, powinien rozliczyć się nie tylko z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Pracodawca ustala również prawo do innych świadczeń wiążących się z zakończeniem współpracy (np. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odprawy emerytalnej lub rentowej, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, wynagrodzenia za dni na poszukiwanie pracy), oblicza je i wypłaca.

Nie zawsze przyjęty u danego pracodawcy termin wypłaty wynagrodzenia pokrywa się z datą odejścia pracownika. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę przed obowiązującym terminem wypłaty wynagrodzeń, np. w trakcie miesiąca czy w ostatnim dniu miesiąca, gdy płatności są dokonywane w miesiącu następnym (np. 10. dnia miesiąca następnego), należne wynagrodzenie za pracę wraz z pozostałymi świadczeniami powinny być wypłacone w dniu ustania stosunku pracy. Niektórzy eksperci prawa pracy zajmują stanowisko, że można rozliczyć się z byłym pracownikiem nie w dniu rozwiązania stosunku pracy, lecz w najbliższym terminie płatności przypadającym w zakładzie pracy.

Począwszy od dnia następnego po ustaniu zatrudnienia osoba nie jest już pracownikiem i nie dotyczy jej termin wypłat u byłego pracodawcy. Dlatego, zdaniem autorki, rozliczenie powinno mieć miejsce najpóźniej ostatniego dnia pracy. W przeciwnym razie były pracownik może wystąpić z roszczeniem o odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń ze stosunku pracy. Jedynie w szczególnych sytuacjach można uregulować należności później. Dotyczy to przypadków, gdy na dzień ustania stosunku pracy pracodawca nie jest w stanie ustalić wysokości należnych świadczeń, np. premii czy prowizji, a więc dodatkowych składników płacowych.

Umowa o pracę rozwiązuje się ostatniego dnia miesiąca, a w firmie wypłaty są realizowane 10. dnia miesiąca następnego. Wobec tego pracodawca dokonał wypłaty w kolejnym miesiącu, czyli 10. Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Reklama

Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania (lub wygaśnięcia) stosunku pracy (art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego tylko wówczas, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Za zaległy, nieprzedawniony urlop przysługuje pracownikowi ekwiwalent w pełnej wysokości. Jeżeli stosunek pracy ustaje w trakcie roku, urlop bieżący ulega proporcjonalnemu obniżeniu, a więc należy się również ekwiwalent za urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednak z pewnymi różnicami. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu, tj. w dniu ustania stosunku pracy. Natomiast elementy zmienne, przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy jego ustalaniu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.


Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

Krok 1. dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik, który w 2014 r. wynosi 20,83 (przy zatrudnieniu na pełny etat),

Krok 2. dzieląc otrzymany wynik (ekwiwalent za 1 dzień urlopu) przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika (zwykle przez 8),

Krok 3. mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

W podstawie ekwiwalentu za urlop uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. Chodzi o te wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu, np. premię roczną przyjmuje się w wysokości 1/12.

Podstawę ekwiwalentu ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem należności wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Są to np. jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenie: urlopowe, chorobowe, za czas niezawinionego przestoju, nagrody jubileuszowe, kwoty wyrównań do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy przyjąć, że do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu nie włącza się premii uznaniowych o cechach nagrody, niemających charakteru roszczeniowego. Nie jest to składnik wynagrodzenia przysługujący pracownikowi, lecz wypłacany wyłącznie w zależności od swobodnego uznania i woli pracodawcy. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Premii uznaniowych pracodawca nie powinien włączać do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Odprawa emerytalna lub rentowa

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia (chyba że przepisy wewnętrzne u pracodawcy przewidują wypłatę odpraw korzystniejszych). Odejście na emeryturę nie musi być jednak jedyną, wyłączną i bezpośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 16 listopada 2000 r., I PKN 81/00, OSNP 2002/11/265, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl). Przyczyną ustania stosunku pracy może być przejście na emeryturę bądź rentę, a podstawą rozwiązania umowy – np. ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych). Wówczas pracownikowi przysługują 2 odprawy, tj. jedna emerytalna, a druga pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Odprawę emerytalną oblicza się według zasad ustalania podstawy do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa jest zwolniona ze składek na ZUS, ale podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Umowa o pracę została rozwiązana z pracownikiem 30 kwietnia 2014 r. w związku z przejściem na emeryturę. Otrzymywał on:

● wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce – 2500 zł,
● dodatek funkcyjny – 200 zł,
● zmienną premię miesięczną w wysokości: za styczeń 150 zł, za luty 100 zł i za marzec 200 zł.

Składniki stałe wynagrodzenia w sumie wyniosły 2700 zł. Suma premii uzyskanych w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy (450 zł) podzielona przez 3 daje premię średnią 150 zł (450 zł : 3). Premia wraz z kwotą stałych składników, tj. 2850 zł (2700 zł + 150 zł), stanowi wysokość odprawy emerytalnej.

Odprawa przy zwolnieniach grupowych


Odprawa w razie zwolnień grupowych

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn stojących po stronie pracodawcy przysługuje od firmy zatrudniającej co najmniej 20 pracowników.

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego (bądź indywidualnego), przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-, 2- lub 3-miesięcznego wynagrodzenia, w zależności od stażu pracy u zwalniającego pracodawcy. Odprawę obliczamy na zasadach, jakie obowiązują przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Maksymalną wysokość odprawy wyznacza 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wskazane przez ustawodawcę ograniczenie nie oznacza jednak, że pracodawca nie może podnieść świadczenia w razie dokonywania zwolnień wśród pracowników. Prawo pracy nie zakazuje stosowania wobec pracowników korzystniejszych rozwiązań niż wynikające z ogólnych przepisów.

W 2014 r. maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych wynosi 25 200 zł (15-krotność minimalnego wynagrodzenia, tj. 1680 zł).

Odprawa jest opodatkowana podatkiem dochodowym niezależnie od wysokości i jest zwolniona ze składek na ZUS.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje:

● z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo

● z innych przyczyn niedotyczących pracowników,

pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie oblicza się również, stosując zasady dotyczące ekwiwalentu za urlop.

Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest zwolnione ze składek na ZUS. Nie korzysta natomiast ze zwolnienia podatkowego.

Jak rozliczyć odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 37 § 1 k.p.).

Wymiar zwolnienia wynosi:

● 2 dni robocze – w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia,

● 3 dni robocze – w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia do 1 miesiąca, np. w razie likwidacji pracodawcy (art. 361 § 1 k.p.).

Zwolnienie od pracy przeznaczone na szukanie nowego zatrudnienia nie spowoduje obniżenia pensji. Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas tego zwolnienia od pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej (chodzi tu o zmienne elementy płacy) oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy, a nie z 3 miesięcy poprzedzających to zwolnienie.


Z pracownikiem zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony 29 kwietnia 2014 r. rozwiązano umowę o pracę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Umowa rozwiązała się 31 maja br. W dniach 12 i 13 maja pracownik korzystał z 2 przysługujących mu dni wolnych na poszukiwanie pracy. Otrzymywał wynagrodzenie stałe w wysokości 3550 zł miesięcznie oraz miesięczną premię, wynoszącą od 10 do 30% płacy zasadniczej. W maju premia pracownika wyniosła 355 zł (10% x 3550 zł). Do przepracowania było 160 godzin. Obliczając wynagrodzenie za płatne dni nieobecności, należy uwzględnić wynagrodzenie zmienne w wysokości wypłaconej w maju. Podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowi stawka godzinowa ustalona z kwoty 355 zł (premia), z tym że bierzemy pod uwagę tylko godziny faktycznie przepracowane.

355 zł : 144 godz. (godziny do przepracowania 160 godz. – 16 godz. zwolnienia) = 2,47 zł,

2,47 zł x 16 godz. (2 x 8 godz.) = 39,52 zł.

Pracownik powinien w maju otrzymać stałe, pełne wynagrodzenie w wysokości 3550 zł, wynagrodzenie za dni wolne na szukanie pracy – 39,52 zł oraz przysługującą premię.

Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia

Pracodawca, który dotąd potrącał pracownikowi – dłużnikowi określone należności zgodnie z zajęciem egzekucyjnym, w razie rozwiązania z nim stosunku pracy ma określone obowiązki wynikające z ustawy – Kodeks postępowania cywilnego; dalej: k.p.c. (art. 884 k.p.c.). Przede wszystkim zajęcie obowiązuje nadal, nawet gdy po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta wiedziała o zajęciu.

W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornikowi ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy.

Z kolei nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego zakładu stwierdzające, że jego należności nie były zajęte.

Obowiązek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciąża również dłużnika. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dłużnik powinien być pouczony przy zawiadomieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy – prawa pracownika

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 361–37, art. 921, 97, 171, 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 • art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654),
 • art. 884 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 616),
 • § 2 pkt 1, pkt 7, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 • § 6, 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353),
 • § 2 ust. 1 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860).
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.