Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Potrącenia z wynagrodzeń za pracę

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Potrącenia z wynagrodzeń za pracę. / Fot. Fotolia
Potrącenia z wynagrodzeń za pracę. / Fot. Fotolia
Fotolia
Ochronie przed potrąceniami podlegają wynagrodzenia zasadnicze, jak również dodatkowe składniki wynagrodzeń – obowiązkowe i dobrowolne, np. premie czy nagrody. Ochrona obejmuje również inne świadczenia o charakterze finansowym, które nie stanowią składników wynagrodzenia, np. odprawa emerytalna.

Kodeksowej ochronie podlegają również inne świadczenia o charakterze finansowym, niebędące wynagrodzeniem za pracę w ścisłym znaczeniu, jednak pozostające w związku ze stosunkiem pracy, m.in.: ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, odprawa rentowa, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem prawa (wyrok SN z 12 maja 2005 r., I PK 248/04, OSNP 2006/1–2/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl), wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenie urlopowe.

Jeżeli w danym miesiącu, oprócz periodycznego wynagrodzenia, dochodzi do wypłaty składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premia kwartalna, nagroda roczna), wówczas potrąceń należy dokonywać od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego ponownie

Potrącenia ze świadczeń finansowanych z zfśs

Świadczenia pieniężne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są składnikami wynagrodzenia za pracę, ale są to niewątpliwie świadczenia związane ze stosunkiem pracy. Nie mieszczą się jednak w pojęciu pracowniczych należności, a to oznacza, że nie mogą być potrącane na podstawie zajęcia samego tylko wynagrodzenia za pracę. Podlegają egzekucji w całości, ale wtedy, gdy zajęcie zostanie rozszerzone także o inne wierzytelności lub gdy zajęcie obejmuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.

Ochrona przed potrąceniami, wynikająca z Kodeksu pracy, dotyczy tylko wynagrodzenia w rozumieniu przepisów prawa pracy. Natomiast przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego potrącenia z wynagrodzenia dotyczą wynagrodzenia w szerszym tego słowa znaczeniu, a tym samym dotyczą w ogóle możliwości dokonania potrącenia. Rozszerzenie definicji wynagrodzenia za pracę następuje wyłącznie na podstawie przepisów egzekucyjnych, a nie przepisów prawa pracy.

Ponieważ świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) nie jest wynagrodzeniem za pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (ale podlega zajęciu w myśl przepisów art. 881 k.p.c.), nie jest chronione przepisami art. 87 i 871 k.p. Oznacza to, że może zostać potrącone w całości.

Świadczenia z zfśs należy potrącać w całości, bez stosowania limitu potrąceń i kwot wolnych od potrąceń.

Zatem pracodawca powinien dokonywać potrąceń ze świadczeń pieniężnych pochodzących z funduszu socjalnego. Ma przy tym obowiązek przekazać komornikowi pełną kwotę tego świadczenia.

Pracodawcy, w ramach prowadzenia działalności socjalnej, przyznają pracownikom różnego rodzaju świadczenia także ze środków własnych, np. o charakterze zapomogi lub dofinansowania do wypoczynku (m.in. świadczenia urlopowe). Świadczenia te również podlegają zajęciu w całości.

Firma farmaceutyczna „Pollek” wypłaca świadczenia urlopowe w wysokości 1000 zł każdemu pracownikowi udającemu się na 14-dniowy wypoczynek. Świadczenie jest wypłacane w dniu poprzedzającym urlop. Jeden z pracowników miał otrzymać świadczenie 17 kwietnia 2014 r. Pracodawca dysponuje jednak tytułem wykonawczym, na podstawie którego z wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy tego pracownika dokonuje potrąceń z tytułu alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie. Ponieważ świadczenie urlopowe nie podlega ochronie przed potrąceniami, pracodawca przekaże na konto komornika 800 zł, a różnicę otrzyma pracownik.

Do kiedy należy złożyć pierwszą ratę odpisów na ZFŚS?


Wyłączenia z egzekucji

Pracownikowi-dłużnikowi nie wolno odbierać zajętej części wynagrodzenia ani rozporządzać nią w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących mu za okres jego zatrudnienia, a także związanego ze stosunkiem pracy prawa do zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy (art. 881 § 1 k.p.c.). Zatem egzekucją można objąć nie tylko wynagrodzenie za wykonaną pracę, ale również wszelkie inne składniki dodatkowe, jakie otrzymuje pracownik. Należy jedynie rozstrzygnąć, które z nich podlegają ochronie (na zasadach omówionych wyżej), a które są z niej wyłączone.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje pewne ograniczenia w dokonywaniu egzekucji, wskazując na konkretne przedmioty, prawa i świadczenia, z których nie wolno potrącać żadnych wierzytelności. Egzekucji nie podlegają sumy i świadczenia w naturze przyznane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych (art. 831 § 1 pkt 1 k.p.c.). Oznacza to, że nie można dokonać potrąceń z należności i diet wypłaconych pracownikowi odbywającemu podróż służbową na polecenie przełożonego. Diety są przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów żywieniowych, a w czasie zagranicznego wyjazdu w sprawach firmowych – również innych wydatków. Nie stanowią one dodatkowej korzyści czy elementu pensji, zatem nie podlegają egzekucji.

Zajęciu nie podlegają również inne świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi poniesionych przez niego wcześniej wydatków, np. ekwiwalenty za konserwację obuwia i pranie odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalenty za używanie przez pracownika własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu na potrzeby pracodawcy, ryczałty za używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych.

Nie wolno dokonywać potrąceń z należności z tytułu podróży służbowych.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie 1680 zł i ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej w wysokości 60 zł miesięcznie. Komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia tego pracownika na poczet świadczenia alimentacyjnego (zaległość ok. 7000 zł). Pracownik korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej. W takim przypadku pracodawca nie może włączyć ekwiwalentu do kwoty, od której dokona potrąceń, ponieważ ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej nie podlega egzekucji (nie jest dla pracownika przysporzeniem majątkowym).

Skoro kwota wynagrodzenia brutto wynosi 1680 zł, pracownik powinien otrzymać do wypłaty 1237,20 zł. Maksymalnie pracodawca może zająć kwotę 742,32 zł (3/5 x 1237,20 zł). W przypadku potrącania świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Stąd po potrąceniu pracownik otrzyma tylko 494,88 zł (1237,20 zł – 742,32 zł).

Wypłaty w różnych terminach płatności

Zdarza się, że w ciągu miesiąca pracodawcy dokonują w różnych terminach kilku wypłat różnych składników wynagrodzenia, np. wynagrodzenia zasadniczego, premii, prowizji, dodatków, nagród itp. Aby prawidłowo ustalić granice potrąceń i kwoty wolne, należy zsumować wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone w danym miesiącu.

Wynagrodzenia za pracę pracodawca wypłaca 25. dnia miesiąca za dany miesiąc. Komornik zajął wynagrodzenie jednego z pracowników na kwotę 8000 zł (zajęcie niealimentacyjne). Pracownik jest wynagradzany miesięczną stawką 3000 zł. Dodatkowo otrzymuje prowizje od sprzedaży, które pracodawca wypłaca 10. dnia kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Prowizję za kwiecień pracownik otrzyma 10 maja, a 24 maja otrzyma wynagrodzenie za ten miesiąc. Ustalono, że prowizja wyniesie 550 zł brutto.

Ponieważ kwota prowizji do wypłaty będzie niższa niż kwota wolna od potrąceń (prowizja wyniesie 431,88 zł, tj. 550 zł pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), pracodawca powinien wypłacić ją pracownikowi w całości w terminie jej wypłaty, czyli 10 maja, a potrącenia dokonać dopiero przy wypłacie wynagrodzenia za pracę. Obliczając kwotę netto wynagrodzenia za pracę pracodawca uwzględnia koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) i kwotę wolną od podatku. Ponadto podstawę opodatkowania należy zwiększyć o wypłaconą prowizję. Wynagrodzenie za pracę do wypłaty wyniesie zatem 2107,72 zł. Aby prawidłowo ustalić kwotę do potrącenia w maju, należy zsumować wysokość netto wynagrodzenia za pracę i prowizji, która łącznie wyniesie 2539,60 zł.

Pracodawca może zająć połowę zsumowanego wynagrodzenia i prowizji, tj. 2539,60 zł x 1/2 = 1269,80 zł. Jest to kwota wyższa niż minimalne wynagrodzenie objęte ochroną przed potrąceniami. Drugą połowę wynagrodzenia pracodawca przekazuje pracownikowi, przy czym kwotę 431,88 zł prowizji pracownik otrzymał 10 maja, zatem do wypłaty pozostaje różnica, tj. 837,92 zł (1269,80 zł – 431,88 zł).

Upadłość pracodawcy a ekwiwalent za zaległy urlop

Wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy

Oprócz wynagrodzenia za pracę pracownik może otrzymywać również inne świadczenia ze stosunku pracy, np. odprawę emerytalno-rentową, z tytułu zwolnień grupowych czy nagrodę jubileuszową. Powstają wówczas wątpliwości, czy w celu ustalenia granicy potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń należy sumować te świadczenia, czy dla każdego z nich ustalać odrębne limity. Przepisy nie regulują jednak wprost tej kwestii. Stanowiska w tej sprawie są również podzielone.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotychczas twierdziło, że potrąceń należy dokonywać odrębnie od każdego świadczenia, czyli zachować oddzielne kwoty wolne, gdyż np. odprawa emerytalna przysługuje z innego tytułu prawnego niż wynagrodzenie. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrąceń zostało wyrażone w piśmie z 14 grudnia 2007 r.:

(...) Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia „wynagrodzenie za pracę dla celów ochrony przed potrąceniami ze strony pracodawcy”. Obejmuje ono także odprawy emerytalne. W wyroku z 17 lutego 2004 r. (I PK 217/03, OSNP z 2004 r., nr 24, poz. 419) Sąd Najwyższy stwierdził, że odprawa emerytalna (art. 921 k.p.) oraz nagroda jubileuszowa (art. 773 § 3 pkt 3 k.p.) podlegają ochronie przed potrąceniami (art. 87 k.p.) jak wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie za pracę oraz odprawa emerytalna stanowią jednak dwa odrębne świadczenia ze stosunku pracy przysługujące z dwóch różnych tytułów prawnych (wynagrodzenie – art. 80 k.p., odprawa emerytalna – art. 921 k.p.).

Zatem, zdaniem departamentu, przewidziane w art. 87 i art. 871 k.p. zasady i warunki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę mają zastosowanie do każdego z tych świadczeń odrębnie. Opinia resortu pracy uległa jednak zmianie. Co prawda dotyczyła ona dodatkowego wynagrodzenia rocznego i stosowania w tym przypadku jednej kwoty wolnej w miesiącu, ale należy przyjąć, że stanowisko to ma zastosowanie w przypadku innych należności.

Tego zdania jest też Państwowa Inspekcja Pracy, która uważa, że wszystkie świadczenia należy skumulować i dopiero wtedy potrącić dług z uwzględnieniem jednej kwoty wolnej. Dwie kwoty wolne należy stosować wówczas, gdy w danym miesiącu pracodawca oprócz bieżącego wynagrodzenia wypłaca np. spóźnioną pensję za poprzedni miesiąc.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1800 zł oraz dodatek za pracę przy komputerze w wysokości 200 zł. Wynagrodzenie i dodatek pracodawca wypłaca ostatniego dnia miesiąca. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) oraz do stosowania kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł). W kwietniu pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 3000 zł, której wypłata nastąpiła na koniec kwietnia razem z pozostałym wynagrodzeniem. Pensja pracownika jest zajęta przez komornika (z tytułu niespłaconego kredytu).

Czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest tajemnicą?


Zgodnie ze stanowiskiem PIP, stosuje się jedną kwotę wolną od potrąceń i określa granicę potrącenia od łącznej sumy wypłat.

KROK 1. Obliczamy kwotę netto całego dochodu pracownika:

● podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i wysokość tych składek (bez nagrody, która jest zwolniona):

(1800 zł + 200 zł) x 13,71% = 274,20 zł,

● podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wysokość tej składki:

2000 zł – 274,20 zł = 1725,80 zł,

1725,80 zł x 9% = 155,32 zł,

1725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł (część składki do odliczenia od podatku),

● podstawa opodatkowania:

1725,80 zł + 3000 zł = 4725,80 zł,

4725,80 zł – 111,25 zł = 4614,55 zł; po zaokrągleniu 4615 zł,

● zaliczka na podatek:

(4615 zł x 18%) – 46,33 zł = 784,37 zł,

● zaliczka na podatek do przekazania do US:

784,37 zł – 133,75 zł = 650,62 zł; po zaokrągleniu 651 zł,

● do wypłaty:

(2000 zł + 3000 zł) – 274,20 zł – 155,32 zł – 651 zł = 3919,48 zł.

KROK 2. Ustalamy kwotę potrącenia z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń:

● granica potrąceń:

3919,48 zł x 1/2 = 1959,74 zł.

Kwota, jaka zostanie po potrąceniu 1/2 wynagrodzenia, jest wyższa od kwoty wolnej od potrąceń (1959,74 zł > 1237,20 zł), zatem wysokość potrącenia należy ograniczyć do połowy pensji, a pracownik otrzyma 1959,74 zł.

Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i należy mu się 1-miesięczna odprawa pieniężna w wysokości 1230 zł netto na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Odprawa zostanie wypłacona razem z wynagrodzeniem za pracę wynoszącym 1380 zł brutto oraz stałą premią regulaminową w wysokości 300 zł. Wynagrodzenie pracownika jest zajęte z tytułu alimentów w wysokości 700 zł.

Odprawa pieniężna jest świadczeniem płacowym związanym ze stosunkiem pracy, dlatego podlega takiej samej ochronie jak wynagrodzenie za pracę. Odprawa jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, ale podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Wynagrodzenie netto (pensja plus premia) pracownika wynosi 1237,20 zł, a odprawa netto wynosi 1230 zł. Razem należności wynoszą 2467,20 zł.

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych limit potrącenia wynosi 3/5 wynagrodzenia. Przy potrącaniu świadczeń alimentacyjnych nie ma żadnej kwoty wolnej od potrąceń. Zatem pracownik otrzyma:

2467,20 zł – 700 zł = 1767,20 zł,

przy czym granica potrącenia nie została przekroczona (2467,20 zł x 3/5 = 1480,32 zł).

Egzekucja składek ZUS

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 80, art. 82, art. 84, art. 87, art. 871, art. 88, art. 91, art. 108, art. 282 § 1pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 • art. 498, 505 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • art. 758, art. 759, art. 760, art. 761, art. 770, art. 773 § 1, art. 831, art. 832, art. 833, art. 881, art. 883, art. 884, art. 886 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 435),
 • art. 62 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 379),
 • art. 331 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
 • art. 7, 32–33 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371),
 • art. 139–141 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 496),
 • § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292),
 • § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1074),
 • załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509).

Źródło: Serwis Prawno - Pracowniczy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  30 groszy na litrze taniej. Orlen ma pomysł na wysokie ceny paliw
  30 groszy na litrze taniej? Tak, to nowa promocja stworzona przez Orlen. Zanim jednak zatankujesz tańsze paliwo, musisz poznać trzy główne warunki.
  Stagflacja – perspektywa na kryzys ekonomiczny z podwójnym dnem
  Wzrost PKB nie może trwać w sposób ciągły i niezmącony. Gospodarka zamożnego kraju dokonuje znacznych postępów w długiej perspektywie czasowej jednak po drodze występują potknięcia. Kryzys finansowy 2008 r. został spowodowany nieumiarkowanym rozdawaniem kredytów hipotecznych przez amerykańskie banki, co spowodowało efekt domina i odbiło się mocno na kondycji finansowej Unii Europejskiej. Jednak wtedy Bruksela nie znajdowała się pod presją wysokiej inflacji.
  Wakacyjne zniżki cen paliw na Orlen
  PKN Orlen wprowadza zniżki cen paliw na swoich stacjach. Promocja przewiduje trzy tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde, ze zniżką 30 groszy na litrze w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy.
  Nowa Ustawa deweloperska - co zmieni dla kupującego?
  Od 1 lipca 2022 roku obowiązującą od 10 lat ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawę deweloperską, zastąpi nowa. Będzie korzystniejsza dla kupującego mieszkanie od dewelopera?
  Bezpłatne projekty domów do 70 m2 na stronach ministerstwa rozwoju i technologii. Mniej formalności z budową
  Minister Waldemar Buda na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział zmiany w prawie budowalnym, a wśród nich, rozszerzenie możliwości budowy w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych, bez limitu powierzchni użytkowej. Minister przekazał w ręce obywateli także pakiet projektów domów jednorodzinnych do 70 m kw. do pobrania za darmo, w celu budowy domu na własne potrzeby mieszkaniowe.
  Przeprowadzki z miasta na wieś coraz bardziej popularne od czasu pandemii
  W czasie pandemii z dużych miast na wsie przeprowadziło się 50 tyś. Polaków. Ostatni tak duży ruch migracyjny z miasta na wieś Polska odnotowała przed kryzysem finansowym w 2008 r. – podsumowuje dr Andrzej Zborowski z Instytutu Geografii i Gospodarki przestrzennej UJ.
  Pandemia zmieniła nie tylko modele pracy, ale i biura. Coraz więcej firm decyduje się je zmodernizować
  Blisko 3/4 firm zamierza docelowo wdrożyć u siebie hybrydowy model pracy – wynika z raportu „EMEA Office Occupier Sentiment Survey”, opracowanego przez CBRE. Pracownicy z home office powoli wracają więc do biur, choć w niepełnym wymiarze godzin, a firmy są w trakcie wypracowywania nowych strategii i polityk. Wiele z nich doszło już do wniosku, że stare biura i ich zasady funkcjonowania nie przystają do nowych realiów pracy hybrydowej. Stąd też fala modernizacji i remontów, które mają uczynić przestrzenie biurowe nowocześniejszymi, bardziej przytulnymi, wygodnymi i sprzyjającymi ponownemu budowaniu więzi w zespołach.
  Sasin o fuzji Orlen-Lotos-PGNiG i planowanym holdingu spożywczym
  Prowadzimy prace nad stworzeniem dużego holdingu przemysłowego; chcemy budować silny podmiot ochrony infrastruktury krytycznej - powiedział PAP wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Procesy konsolidacyjne będą kontynuowane - zapowiedział.
  Likwidacja pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego na własne potrzeby od 2023 roku
  Rząd chce od 2023 r. zrezygnować z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego na własne cele mieszkaniowe, bez ograniczeń powierzchni zabudowy - powiedział 23 czerwca 2022 r. w trakcie konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
  W długiej perspektywie zboże nie będzie tanie. Perspektywa tranzytu ukraińskiego zboża z użyciem polskich portów
  Rolnicy dysponujący magazynami, powinni je wykorzystać do przetrzymywania zboża; w kilkudniowej perspektywie ceny mogą spaść, jednak w dłuższym czasie na pewno nie będzie tanie - powiedział w czwartek Studiu PAP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.
  Toyota RAV4 2023. Nowy rocznik i lifting. Co się zmieni?
  Toyota RAV4 2023, czyli Japończycy zaprezentowali lekki lifting swojego hitowego SUV-a. I niektóre z nowości widać już na pierwszy rzut oka!
  Nowy Peugeot 408. Wyrazisty, nowoczesny i... rodzinny!
  Nowy Peugeot 408 został pokazany w pełnej krasie. Pierwszy SUV z nadwoziem coupe francuskiej marki wygląda imponująco! Co wiadomo o tym aucie?
  Jak obniżyć koszty reklamy w Google Ads?
  Jak obniżyć koszty reklamy w Google Ads i docierać do większej liczby zainteresowanych Twoją ofertą klientów? Znamy na to dobry sposób! Wystarczy zarejestrować znak towarowy w urzędzie patentowym, a koszt kliknięcia w reklamę może zmniejszyć się nawet o złotówkę. Jak to możliwe? Wyjaśniamy.
  Gdzie i kiedy wymienić złotówki na inną walutę, żeby nie przepłacić? Wakacyjny poradnik ZFPF
  W końcu możemy wybrać się na upragniony urlop za granicę! Bilety lotnicze zakupione, hotel wybrany. Ubezpieczenie turystyczne opłacone (to zawsze dobry pomysł!), lista miejsc i atrakcji, które zobaczymy także zrobiona. Czy to wszystko? Pozostało przygotować na letni urlop nasze finanse i odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie: w jaki sposób będziemy płacić na wakacjach. Gotówką? Przecież to nie jest wygodne i podobno nie do końca bezpieczne. Czasami w podróży jesteśmy do tego zmuszeni, gdy w grę nie wchodzą inne formy płatności.
  Kurs reedukacyjny 2022. Ile kosztuje? Od kiedy obowiązuje?
  Kurs reedukacyjny 2022. Kiedy kursy zaczną obowiązywać i ile mają kosztować? O tym wszystkim opowiemy w naszym materiale.
  Nowa ustawa deweloperska od 1 lipca 2022 r. Większa ochrona praw kupujących mieszkania w zamian za wyższą cenę mieszkań
  Czy wchodząca w życie nowa ustawa deweloperska zapewni wyższą ochronę nabywców mieszkań, a może jednak wprowadzi chaos wśród deweloperów, zwiększy koszty inwestycji a tym samym cen mieszkań?
  Po jakim czasie znikają punkty karne 2022? Zmiana 17 września
  Po jakim czasie znikają punkty karne 2022? Odpowiedź może wydawać się oczywista, ale tylko może. Bo już 17 września zmienią się przepisy.
  PwC: Apetyt w biznesie rośnie w miarę jedzenia - ponad 60 proc. polskich firm planuje dalszą ekspansję za granicą
  Im więcej doświadczenia na zagranicznych rynkach, tym większa gotowość i otwartość polskich firm na korzyści związane z internacjonalizacją. To jedne z głównych wniosków wynikających z najnowszego raportu PwC na temat polskich inwestycji za granicą. Ponad 60 proc. przedsiębiorców, którzy już są obecni na innych rynkach, planują dalszą ekspansję . Niemały wpływ na te decyzje mają konsekwencje gospodarcze pandemii czy trwająca wojna w Ukrainie.
  Budownictwo mieszkaniowe w maju 2022
  Z najnowszych danych GUS wynika, że w maju 2022 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 13,1 tys. mieszkań. To najwyższy miesięczny wynik od ubiegłorocznych wakacji. Zdaniem analityków Otodom ożywienie jest jednak tylko „wirtualne”, a na rynku obserwujemy inną ważną zmianę – powrót rynku kupującego.
  Długi firm transportowych to już 2,5 mld zł. Nie jest dobrze...
  Długi firm transportowych rosną w tempie lawinowym. Winna temu jest pandemia, inflacja, rosnące koszty paliwa, Pakiet Mobilności i wojna w Ukrainie.
  Jak zacząć poszukiwanie pracy jako przedstawiciel handlowy?
  Praca w szeroko rozumianym handlu marzy się wielu osobom. To zupełnie zrozumiałe, ponieważ zarobki przedstawicieli handlowych bywają naprawdę imponujące. Sporo młodych osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób stawiać swoje pierwsze kroki w tej profesji. Poniżej zdradzamy garść przydatnych informacji, dzięki którym łatwiej będzie planować rozwój kariery w handlu lub po prostu przebranżowić się i rozpocząć zupełnie nową ścieżkę zawodową w życiu.
  Budowa domu w 2022 droższa o 58 tys. zł niż rok temu
  Budowa domu w Polsce jest coraz droższa. 53 proc. osób budujących je w 2022 roku odczuło wzrost cen materiałów. Postawienie domu kosztuje od 42000 zł do nawet 58 000 zł więcej niż rok temu w zależności od metrażu.
  Zaangażowanie biznesu w działania ekologiczne ważne dla większości Polaków
  Dla 73 proc. konsumentów ważne jest, by biznes angażował się i podejmował działania ekologiczne - wynika z raportu „Green Mood” opracowanego przez firmę badawczą GfK. Dodano, że 26 proc. konsumentów czuje się winnych, gdy nie postępuje w sposób przyjazny dla środowiska.
  Punkty karne za prędkość 2022
  Punkty karne za prędkość 2022, czyli omówimy stan rzeczy przed zmianami taryfikatora punktów i po nich. Co musi wiedzieć kierowca?
  Ekspert: obniżka dolnej stawki PIT będzie wspierać konsumpcję w drugiej połowie roku
  W II kwartale br. wzrost konsumpcji w ujęciu rocznym będzie wyższy niż w I kwartale tego roku - ocenia Adam Antoniak z ING komentując środowe dane GUS. Zwrócił uwagę, że obniżka dolnej stawki PIT spowoduje wzrost płac netto i będzie wspierać konsumpcję w drugiej połowie 2022 r.