REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

Małgorzata Kozłowska
Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP. / Fot. Fotolia
Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Płatnik składek zobowiązany jest opłacać składki za ubezpieczonego na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W jaki sposób opłacać składki po zmianach?

Po nowelizacji przepisów nie opłaca się składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

REKLAMA

Składki na FP i FGŚP należy opłacać m.in. za pracowników i zleceniobiorców w okresie trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, przy czym obowiązek opłacania składek na FP powstaje wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

 • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. w 2014 r. – 1680 zł) lub
 • 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy (w 2014 r. – 1344 zł),

w przeliczeniu na okres miesiąca.

W sytuacji gdy pracownik lub zleceniobiorca osiąga wynagrodzenie w niższej kwocie, nie ma obowiązku opłacania za niego składek na FP, z tym, że jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na FP powstaje z każdego z tych tytułów wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Ubezpieczony musi złożyć każdemu z płatników oświadczenie w powyższym zakresie.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek opłacania składek na FGŚP

Osoby, które wcześniej były zarejestrowane w urzędzie pracy

REKLAMA

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę. Dotyczy to tylko pracowników, a zwolnienie nie obejmuje zleceniobiorców.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli w dniu nawiązania stosunku pracy pracownik miał ukończone 50 lat, a więc gdy 50. urodziny przypadają najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę.

Marcin W. został zatrudniony od 16 czerwca 2014 r. na podstawie umowy o pracę w firmie budowlanej. W okresie od 15 marca do 15 czerwca 2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 17 czerwca 2014 r. skończył 50 lat. W tym przypadku zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP nie przysługuje, gdyż pracownik nie miał ukończonych 50 lat w dniu zawarcia umowy o pracę.

Od 27 maja 2014 r. pracodawca nie opłaca również składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Pismo ZUS z 18 czerwca 2014 r.

REKLAMA

Zgodnie z art. 104 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) oraz z art. 9 c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272), obowiązującymi od 27 maja 2014 r., pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Zgodnie z powołanym przepisem okres 12 miesięcy, za który płatnik zwolniony będzie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za danego pracownika, powinien być liczony począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa o pracę.

Radosław Milczarski

Biuro Prasowe ZUS

Opłacanie składek na Fundusz Pracy


Osoby, które ukończyły 55 lub 60 lat

Niezależnie od wysokości osiąganego dochodu i niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc w przypadku zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, zwolnione z opłacania składek są przychody kobiet powyżej 55. roku życia oraz mężczyzn powyżej 60. roku życia.

W sytuacji gdy osiągnięcie powyższego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje dopiero od następnego miesiąca.

Maria P. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w połowie sierpnia 2014 r. skończy 55 lat. Począwszy od września, pracodawca nie będzie za nią opłacał składek na FP i FGŚP.

Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek: 55 lub 60 lat.

Jan C. skończy 60 lat 1 września 2014 r. Od 1 kwietnia 2014 r. wykonuje w firmie umowę zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem 1800 zł. W tej sytuacji od września br. zleceniodawca nie będzie miał obowiązku opłacania za niego składek na FP i FGŚP.

Powrót z urlopów rodzicielskich

Składek na FP i FGŚP nie opłaca się m.in. za pracowników powracających z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu wychowawczego

przez 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tego urlopu. Należy podkreślić, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do tych pracowników, którzy powrócili po urlopie, jaki został im udzielony przez tego pracodawcę.

Anna B. przebywała na urlopie rodzicielskim do 7 czerwca 2014 r. Pracodawca nie opłaca składek na FP i FGŚP za pracownicę przez 36 miesięcy, tj. licząc od 1 lipca 2014 r. do czerwca 2017 r.

Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przez 36 miesięcy biegnie w każdym okresie po powrocie z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu, do miesiąca, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części, a także – po powrocie z każdej części wykorzystanego urlopu wychowawczego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie do miesiąca rozpoczęcia kolejnej części urlopu wychowawczego, aż do wyczerpania (w wyniku sumowania) 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania tych składek.

Składka na Fundusz Pracy 2015 r.

Joanna P. wróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego 20 stycznia 2013 r. Następnie pracodawca udzielił tej pracownicy urlopu wychowawczego na okres od 1 marca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r., a od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. dalszą część tego urlopu. W tym przypadku pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za tę pracownicę w następujących okresach:

 • od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. (1 miesiąc),
 • od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r. (3 miesiące),
 • od 1 lipca 2014 r. do 28 lutego 2017 r. (32 miesiące).

Do okresu 36 miesięcy wlicza się wszystkie okresy zwolnienia z opłacania składek, które będą miały miejsce po powrocie z urlopu udzielonego z tytułu urodzenia dziecka lub dzieci przy jednym porodzie.

Urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci przy kolejnym porodzie powoduje, że pracodawca nabywa nowe uprawnienie do zwolnienia z opłacania składek na FP po powrocie tej osoby z urlopu macierzyńskiego na okres kolejnych 36 miesięcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik, w stosunku do którego pracodawca korzysta już ze zwolnienia z opłacenia składek na FP po jego powrocie z urlopu, przyjmuje dziecko na wychowanie i nabywa prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.


W sytuacji gdy pracodawca wykorzysta w całości 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP, a następnie udzieli pracownikowi urlopu wychowawczego (na to samo dziecko), wówczas nie będzie temu pracodawcy przysługiwało kolejne 36-miesięczne zwolnienie z opłacania składek.

Katarzyna W. przebywała na urlopie rodzicielskim do 26 maja 2014 r. Od 27 maja do 31 grudnia br. korzysta z urlopu wychowawczego. Pracodawca będzie zwolniony z opłacania za nią składek na FP i FGŚP przez okres 36-miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Jeśli pracownica udaje się na urlop wychowawczy nie bezpośrednio, lecz po pewnym czasie od powrotu z urlopu macierzyńskiego, wówczas pracodawca może korzystać ze zwolnienia w okresie pomiędzy urlopem macierzyńskim i wychowawczym, a pozostałą część wykorzysta po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego.

Gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu pracownik korzysta np. z urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny lub zwolnienia lekarskiego, wówczas przyjmuje się, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po zakończonym urlopie wypoczynkowym czy okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. W tej sytuacji 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek zacznie biec od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu (macierzyńskiego, wychowawczego), a nie dopiero po zakończeniu urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego.

W tym przypadku okres urlopu wypoczynkowego, okres choroby czy sprawowania opieki jest traktowany na równi z okresem świadczenia pracy.

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych

Izabela W. przebywała na urlopie wychowawczym do 30 sierpnia 2013 r. W okresie od 31 sierpnia do 13 września 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Następnie pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego na dalszy okres, tj. od 14 września do 31 grudnia 2013 r. W tym przypadku pracodawca będzie zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownicę w okresie od 1 do 30 września 2013 r. (1 miesiąc) oraz od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2016 r. (35 miesięcy), co daje w sumie 36 miesięcy.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników. Nie przysługuje ono np. w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. W przypadku pracowników, w stosunku do których pracodawca będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP, którzy zawarli dodatkowo z pracodawcą np. umowę zlecenia lub jeżeli w ramach takiej umowy będą wykonywali pracę na rzecz swojego pracodawcy, zwolnienie to nie obejmuje przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia pracy na podstawie tej umowy.

Zdaniem ZUS, powrót z urlopu ojcowskiego, ojca wychowującego dziecko, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP. Urlop ojcowski w świetle Kodeksu pracy jest urlopem regulowanym odrębnymi przepisami, nie jest więc tożsamy z urlopem macierzyńskim, jakkolwiek pracownikowi – ojcu dziecka – przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyński.

Pozostałe przypadki zwolnienia ze składek na FP i FGŚP

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 180, art. 1821–1821a, art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 • art. 104–105 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 • art. 9–10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 272; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 923),
 • art. 6 ust. 2d, art. 6a i 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA