REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

Małgorzata Kozłowska
Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP. / Fot. Fotolia
Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Płatnik składek zobowiązany jest opłacać składki za ubezpieczonego na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. W jaki sposób opłacać składki po zmianach?

Po nowelizacji przepisów nie opłaca się składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

REKLAMA

Składki na FP i FGŚP należy opłacać m.in. za pracowników i zleceniobiorców w okresie trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, przy czym obowiązek opłacania składek na FP powstaje wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

 • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. w 2014 r. – 1680 zł) lub
 • 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy (w 2014 r. – 1344 zł),

w przeliczeniu na okres miesiąca.

W sytuacji gdy pracownik lub zleceniobiorca osiąga wynagrodzenie w niższej kwocie, nie ma obowiązku opłacania za niego składek na FP, z tym, że jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opłacania składek na FP powstaje z każdego z tych tytułów wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Ubezpieczony musi złożyć każdemu z płatników oświadczenie w powyższym zakresie.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek opłacania składek na FGŚP

Osoby, które wcześniej były zarejestrowane w urzędzie pracy

REKLAMA

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę. Dotyczy to tylko pracowników, a zwolnienie nie obejmuje zleceniobiorców.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli w dniu nawiązania stosunku pracy pracownik miał ukończone 50 lat, a więc gdy 50. urodziny przypadają najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę.

Marcin W. został zatrudniony od 16 czerwca 2014 r. na podstawie umowy o pracę w firmie budowlanej. W okresie od 15 marca do 15 czerwca 2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 17 czerwca 2014 r. skończył 50 lat. W tym przypadku zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP nie przysługuje, gdyż pracownik nie miał ukończonych 50 lat w dniu zawarcia umowy o pracę.

Od 27 maja 2014 r. pracodawca nie opłaca również składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Pismo ZUS z 18 czerwca 2014 r.

REKLAMA

Zgodnie z art. 104 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) oraz z art. 9 c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272), obowiązującymi od 27 maja 2014 r., pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Zgodnie z powołanym przepisem okres 12 miesięcy, za który płatnik zwolniony będzie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za danego pracownika, powinien być liczony począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa o pracę.

Radosław Milczarski

Biuro Prasowe ZUS

Opłacanie składek na Fundusz Pracy


Osoby, które ukończyły 55 lub 60 lat

Niezależnie od wysokości osiąganego dochodu i niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc w przypadku zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, zwolnione z opłacania składek są przychody kobiet powyżej 55. roku życia oraz mężczyzn powyżej 60. roku życia.

W sytuacji gdy osiągnięcie powyższego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje dopiero od następnego miesiąca.

Maria P. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w połowie sierpnia 2014 r. skończy 55 lat. Począwszy od września, pracodawca nie będzie za nią opłacał składek na FP i FGŚP.

Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek: 55 lub 60 lat.

Jan C. skończy 60 lat 1 września 2014 r. Od 1 kwietnia 2014 r. wykonuje w firmie umowę zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem 1800 zł. W tej sytuacji od września br. zleceniodawca nie będzie miał obowiązku opłacania za niego składek na FP i FGŚP.

Powrót z urlopów rodzicielskich

Składek na FP i FGŚP nie opłaca się m.in. za pracowników powracających z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu wychowawczego

przez 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tego urlopu. Należy podkreślić, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do tych pracowników, którzy powrócili po urlopie, jaki został im udzielony przez tego pracodawcę.

Anna B. przebywała na urlopie rodzicielskim do 7 czerwca 2014 r. Pracodawca nie opłaca składek na FP i FGŚP za pracownicę przez 36 miesięcy, tj. licząc od 1 lipca 2014 r. do czerwca 2017 r.

Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przez 36 miesięcy biegnie w każdym okresie po powrocie z:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu, do miesiąca, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części, a także – po powrocie z każdej części wykorzystanego urlopu wychowawczego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po powrocie do miesiąca rozpoczęcia kolejnej części urlopu wychowawczego, aż do wyczerpania (w wyniku sumowania) 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania tych składek.

Składka na Fundusz Pracy 2015 r.

Joanna P. wróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego 20 stycznia 2013 r. Następnie pracodawca udzielił tej pracownicy urlopu wychowawczego na okres od 1 marca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r., a od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. dalszą część tego urlopu. W tym przypadku pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za tę pracownicę w następujących okresach:

 • od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. (1 miesiąc),
 • od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r. (3 miesiące),
 • od 1 lipca 2014 r. do 28 lutego 2017 r. (32 miesiące).

Do okresu 36 miesięcy wlicza się wszystkie okresy zwolnienia z opłacania składek, które będą miały miejsce po powrocie z urlopu udzielonego z tytułu urodzenia dziecka lub dzieci przy jednym porodzie.

Urodzenie kolejnego dziecka lub dzieci przy kolejnym porodzie powoduje, że pracodawca nabywa nowe uprawnienie do zwolnienia z opłacania składek na FP po powrocie tej osoby z urlopu macierzyńskiego na okres kolejnych 36 miesięcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik, w stosunku do którego pracodawca korzysta już ze zwolnienia z opłacenia składek na FP po jego powrocie z urlopu, przyjmuje dziecko na wychowanie i nabywa prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.


W sytuacji gdy pracodawca wykorzysta w całości 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP, a następnie udzieli pracownikowi urlopu wychowawczego (na to samo dziecko), wówczas nie będzie temu pracodawcy przysługiwało kolejne 36-miesięczne zwolnienie z opłacania składek.

Katarzyna W. przebywała na urlopie rodzicielskim do 26 maja 2014 r. Od 27 maja do 31 grudnia br. korzysta z urlopu wychowawczego. Pracodawca będzie zwolniony z opłacania za nią składek na FP i FGŚP przez okres 36-miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Jeśli pracownica udaje się na urlop wychowawczy nie bezpośrednio, lecz po pewnym czasie od powrotu z urlopu macierzyńskiego, wówczas pracodawca może korzystać ze zwolnienia w okresie pomiędzy urlopem macierzyńskim i wychowawczym, a pozostałą część wykorzysta po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego.

Gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu pracownik korzysta np. z urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny lub zwolnienia lekarskiego, wówczas przyjmuje się, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po zakończonym urlopie wypoczynkowym czy okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. W tej sytuacji 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek zacznie biec od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu (macierzyńskiego, wychowawczego), a nie dopiero po zakończeniu urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego.

W tym przypadku okres urlopu wypoczynkowego, okres choroby czy sprawowania opieki jest traktowany na równi z okresem świadczenia pracy.

Zgłoszenie do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych

Izabela W. przebywała na urlopie wychowawczym do 30 sierpnia 2013 r. W okresie od 31 sierpnia do 13 września 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Następnie pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego na dalszy okres, tj. od 14 września do 31 grudnia 2013 r. W tym przypadku pracodawca będzie zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownicę w okresie od 1 do 30 września 2013 r. (1 miesiąc) oraz od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2016 r. (35 miesięcy), co daje w sumie 36 miesięcy.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników. Nie przysługuje ono np. w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. W przypadku pracowników, w stosunku do których pracodawca będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP, którzy zawarli dodatkowo z pracodawcą np. umowę zlecenia lub jeżeli w ramach takiej umowy będą wykonywali pracę na rzecz swojego pracodawcy, zwolnienie to nie obejmuje przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia pracy na podstawie tej umowy.

Zdaniem ZUS, powrót z urlopu ojcowskiego, ojca wychowującego dziecko, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP. Urlop ojcowski w świetle Kodeksu pracy jest urlopem regulowanym odrębnymi przepisami, nie jest więc tożsamy z urlopem macierzyńskim, jakkolwiek pracownikowi – ojcu dziecka – przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyński.

Pozostałe przypadki zwolnienia ze składek na FP i FGŚP

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 180, art. 1821–1821a, art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 • art. 104–105 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 • art. 9–10 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 272; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 923),
 • art. 6 ust. 2d, art. 6a i 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA