Kategorie

Błędy początkujących przedsiębiorców w rozliczeniu VAT

wfirma.pl
wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.
błędy przy rozliczaniu vat
błędy przy rozliczaniu vat
Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma na głowie wiele spraw związanych z rozwinięciem biznesu. Mnogość nowych obowiązków dopełniają te związane z prowadzeniem księgowości, szczególnie jeżeli przedsiębiorca postanawia zająć się nią osobiście. Ponieważ dziedzina ta zwykle jest dla niego zupełną nowością, zdarzają się błędy - szczególnie w związku z rozliczeniem podatku VAT. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu VAT.

Konsekwencje braku rejestracji do VAT

Początkujący przedsiębiorca musi zmierzyć się z wieloma problemami: np. znalezieniem dostawców, jeśli zajmuje się handlem bądź produkcją, podpisaniem umowy na nowe lokum, założeniem strony/sklepu internetowego, odpowiednią kampanią reklamową… Gdy pojawia się klient, przedsiębiorca myśli głównie o zrealizowaniu pierwszej transakcji, a dopiero później o kwestiach formalnych, takich jak prawo do wystawienia faktury.

Przypomnijmy, że co do zasady przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to zwolnienie ze względu na limit obrotów do 150.000 zł (lub proporcjonalnej części tej kwoty, jeżeli działalność została założona w trakcie roku). Zatem jeśli przedsiębiorcy nie dokonają zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R z opłatą 170 zł, to automatycznie oznacza, że korzystają z powyższego zwolnienia.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

W dokumentowaniu sprzedaży na rzecz firm mogą korzystać z wystawiania faktur, ale bez naliczonego podatku VAT. Co natomiast wtedy, gdy przedsiębiorca omyłkowo wyda odbiorcy fakturę z wykazanym podatkiem VAT? Otóż w takim przypadku naliczenie VAT skutkuje obowiązkiem odprowadzenia tej daniny do urzędu skarbowego. Podatnik nie składa przy tym żadnej deklaracji, tylko dokonuje zapłaty podatku do 25. dnia kolejnego miesiąca. Nie ma przy tym prawa do skorzystania z odliczenia VAT od zakupów - prawo to przysługuje jedynie przedsiębiorcom, którzy dopełnią obowiązków formalnych. Ale co ważne, VAT naliczony można odzyskać po dokonaniu rejestracji - jeżeli będzie ona mieć miejsce w miesiącu otrzymania faktur kosztowych bądź w dwóch kolejnych okresach (miesiącach lub kwartałach, jeśli wybierze taką częstotliwość rozliczania VAT).

Mogłoby się wydawać, że brak rejestracji do VAT nie będzie rodzić zbyt wielu negatywnych konsekwencji. Przy błędnym udokumentowaniu sprzedaży ucierpi jednak nabywca. Nie ma on bowiem prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieuprawniony do jej wystawiania. Tym samym sprzedawca - nasz początkujący przedsiębiorca -  będzie już na starcie postawiony w złym świetle.

Faktury otrzymane przed dokonaniem dostawy - jak je rozliczyć?

Nieterminowe składanie deklaracji VAT

Po dokonaniu rejestracji do VAT przedsiębiorcę czekają dodatkowe obowiązki związane z naliczeniem podatku oraz sporządzeniem deklaracji VAT-7 (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub VAT-7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Tu należy mieć na uwadze, że brak sprzedaży w danym okresie nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji. Przedsiębiorca ma na to czas do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Jest to termin nieprzekraczalny. Niestety, zdarzają się uchybienia w tym zakresie, szczególnie na początku prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy dokonujący rozliczeń kwartalnych muszą pamiętać o wyznaczonych dla nich terminach do 25. kwietnia, lipca, października oraz stycznia. Za opóźnienia w składaniu deklaracji VAT w wyznaczonym terminie może grozić kara grzywny, która w 2014 roku waha się w granicach od 168 zł do 33.600 zł. Zwykle kary wynoszą kilkaset złotych, jednak dla nowego przedsiębiorcy każdy tego typu nieprzewidziany wydatek (w dodatku w tym przypadku niestanowiący kosztu uzyskania przychodu) ma znaczenie. Przed negatywnymi konsekwencjami może uchronić tzw. instytucja  czynnego żalu, którą należy złożyć wraz z opóźnioną deklaracją.

Przechowywanie dokumentów fiskalnych

Zapłata podatku VAT po terminie a odsetki

Złożenie deklaracji VAT w terminie nie jest jedynym cyklicznym obowiązkiem przedsiębiorcy, bowiem konieczne jest również opłacenie podatku. 25. dzień po danym okresie rozliczeniowym wyznacza termin płatności, którego przekroczenie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek od zaległości podatkowych. Wylicza się je od dnia następującego po terminie zapłaty do dnia dokonania płatności. Co ważne, przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego naliczenia i opłacenia odsetek wraz z należnością główną. Jedyna preferencja, jaka obowiązuje w tym zakresie, dotyczy odsetek nieprzekraczających kwoty 8,70 zł, bowiem w takim wypadku nie podlegają one naliczeniu, a tym samym zapłacie do urzędu.

Wydatki o charakterze osobistym a odliczenie VAT

Na początku prowadzenia działalności dość często występuje problem z określeniem, czy dany wydatek może stanowić koszt firmowy i podstawę do odliczenia VAT, czy też nie. Przedsiębiorcy niejednokrotnie kierują się zasłyszanymi opowieściami na temat tego, od których wydatków ktoś znajomy odliczył VAT. Trzeba jednak mieć na uwadze, że mimo iż w jednym przypadku odliczenie VAT będzie poprawne, nie oznacza to wcale, że w drugim będzie podobnie. Przykładem może być zakup ekspresu do kawy do firmy, która zatrudnia pracowników. W tym przypadku zarówno wydatek dotyczący samego sprzętu, jak i kawy oraz herbaty będzie uzasadniony. Jeżeli jednak tego typu zakupu dokonuje przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność w swoim mieszkaniu, to wydatek może zostać podważony przez organy skarbowe jako noszący znamiona prywatnego.

Przedsiębiorcy często mają problem oddzieleniem wydatków o charakterze osobistym od tych faktycznie poniesionych w celu prowadzenia firmy. Wydatki na dentystę, okulary korekcyjne, fitness czy basen, mimo iż można doszukiwać się tu związku z prowadzoną działalnością, nie będą stanowić podstawy do odliczenia podatku VAT.

Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu w praktyce

Odliczenie VAT z faktur bez prawa do odliczenia

Istnieje również grupa wydatków, które mogą stanowić koszt w podatku dochodowym, ale nie dają prawa do odliczenia VAT. Do tego grona zaliczamy faktury za:

 • usługi noclegowe - jeżeli na fakturze oprócz usługi hotelowej znajdują się inne wydatki np. parking, to brak możliwości odliczenia VAT występuje tylko w stosunku do kwoty za nocleg;
 • usługi gastronomiczne;
 • paliwo do samochodów osobowych w użytku mieszanym - możliwość odliczenia 50% kwoty VAT będzie przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r.

Sprzedaż środków trwałych a procedura VAT marża


Zastosowanie błędnej stawki VAT na fakturze sprzedaży

Jedną z dość częstych pomyłek przedsiębiorców jest stosowanie błędnych stawek podatku VAT. Zdarzają się przypadki opodatkowania czynności, które nie podlegają VAT lub korzystają ze zwolnienia z podatku (tu uwaga na konsekwencje dla odbiorcy, bowiem nie będzie mieć on prawa do odliczenia VAT), jak również zastosowania zaniżonej stawki. Drugi z przypadków jest dość częstym problemem w przypadku firm świadczących usługi budowlane. Ustawa o VAT wskazuje bowiem na możliwość korzystania z preferencyjnej stawki 8% w przypadku budowy, remontu, modernizacji obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Art. 41 ustawy o VAT:

“12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.”

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do karty podatkowej?

Tymczasem zdarza się, że przedsiębiorcy stosują obniżoną stawkę dla usługi budowlanej związanej z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu np. wykonania śmietników czy parkingów. W tym przypadku zastosowanie ma podstawowa stawka VAT 23%.

Przeniesienie kwoty nadwyżki VAT do kolejnej deklaracji

Przedsiębiorca, który w początkowej fazie prowadzenia własnego biznesu ponosi sporo wydatków, może nie być zobowiązany do opłacania VAT. Jeżeli w deklaracji VAT wykazuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego (od zakupów) nad należnym (od sprzedaży), to ma dwa rozwiązania - wnioskować o jej zwrot lub przenieść do rozliczenia na kolejny okres. W drugim przypadku wartość nadwyżki należy wykazać w kolejnej deklaracji VAT, w polu nr 37. Jak się okazuje, również w tym przypadku przedsiębiorcy popełniają błędy, wykazując kwoty wyższe niż wskazane w poprzedniej deklaracji. W takim wypadku konieczne będzie złożenie korekty wraz z wyjaśnieniem.

Błędy rachunkowe w deklaracji VAT

Kolejnym całkiem prozaicznym błędem są złe wyliczenia w deklaracji VAT, wynikające m.in. z nieprawidłowego podsumowania wartości. Tego typu błędy zdarzają się jeszcze w ręcznie wypełnianych deklaracjach. Co ciekawe, błędy rachunkowe dość często pojawiają się w polach 41 i 42 deklaracji VAT (nabycie towarów i usług pozostałych). Wartość podatku VAT (pole 42) nie może być wyższa niż kwota podstawy opodatkowania (pole 41) pomnożona przez najwyższą stawkę VAT 23%. Wyższa wartość podatku sugeruje błąd ze strony podatnika. Niższa kwota będzie natomiast akceptowana ze względu na występujące obniżone stawki VAT 5% i 8%.

Początkujący przedsiębiorca, który decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, staje nie tylko przed wyzwaniem związanym z rozwojem swojej firmy, ale również z poprawnym poruszaniem się w kwestiach podatkowych. Nie oznacza to, że prawidłowe prowadzenie rozliczeń w tytułu VAT jest niemożliwe. Wręcz przeciwnie, wystarczą świadomość czekających obowiązków (jak terminy płatności i składania deklaracji VAT) czy umiejętność oddzielenia wydatków prywatnych od firmowych. Od błędów rachunkowych może natomiast uchronić program do samodzielnego prowadzenia księgowości.

Kto nie musi składać VAT-R? - stanowisko MF

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC: czy taka usługa jest rynkowym standardem? Jeżeli tak, to na czym konkretnie polega?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jakie są zasady?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się każdemu poszkodowanemu. Na jakiej zasadzie to działa? Zaraz o tym opowiemy.

  Wyniki budownictwa w sierpniu 2021 roku

  Wyniki budownictwa. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

  Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

  Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

  Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

  Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.