Kategorie

Uprawnienia i obowiązki komornika

Jacek Janusz
Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego
Komornik przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien przede wszystkim postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Komornik to funkcjonariusz publiczny prowadząc egzekucję. Do zadań komornika należy wykonywanie orzeczeń sądowych, poszukiwanie majątku dłużnika czy zabezpieczanie spadku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa komornikowi powierzono m.in. następujące zadania:

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
 • Doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
 • Sprawowanie urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami – ale tylko na wniosek organizatora licytacji;
 • Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
 • Zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Zobacz: Skarga na czynności komornika a obowiązki wierzyciela

Zasady wykonywania zawodu

Komornik przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien przede wszystkim postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rażące lub uporczywe naruszenie prawa przez komornika stanowi podstawę do jego odwołania.

Przy wykonywaniu czynności komornik obowiązany jest używać identyfikatora (wydanego przez Krajową Radę Komorniczą) zawierającego jego zdjęcie, imię, nazwisko, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu, przy którym działa. Ma to na celu właściwą identyfikacje osób uprawnionych do podejmowania czynności egzekucyjnych. Komornik prowadzi kancelarię komorniczą, w której przyjmuje interesantów.

Godziny pracy i przyjęcie interesantów

Reklama

Dni i godziny przyjęć interesantów komornik dostosowuje do miejscowych warunków. Przyjmuje się, że przynajmniej raz w tygodniu kancelaria powinna być dostępna dla interesantów w godzinach popołudniowych. Ponadto komornik powinien wyznaczyć dni i godziny, w których osobiście będzie przyjmować interesantów. Po uzgodnieniu tych warunków z prezesem sądu rejonowego, przy którym działa podaje je do publicznej informacji na tablicy informacyjnej wywieszonej u wejścia do kancelarii.

W sprawach pilnych komornik powinien przyjąć interesantów poza ustalonymi porami przyjęć. Ponadto z uwagi na ważny interes strony wymagający niezwłocznego działania z udziałem komornika powinien on przyjąć interesantów także w niedziele i święta.

Zobacz: Jak złożyć wniosek do komornika?

Reklama

Komornik może wykonywać czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7.00 do 21.00. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21.00 mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez wymienionej zgody prezesa, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.

Przez czynności urzędowe należy rozumieć wszelkie czynności związane z wypełnianiem przez komornika spoczywających na nim zadań. Do czynności tych należeć będą przede wszystkim czynności egzekucyjne i inne czynności określone w przepisach. Za dni ustawowo wolne od pracy uważa się: niedziele, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 1 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia. Decyzja o dalszym prowadzeniu czynności rozpoczętych przez 21.00 należy do komornika. Do komornika należy tez ocena czy ich przerwanie nie utrudni znacznie egzekucji.

Komornik prowadzi egzekucję przeciwko dłużnikowi. W trakcie postępowania wierzyciel w piątek uzyskał informacje, iż dłużnik planuje wywóz za granice posiadanych przez siebie ruchomości, które komornik nie zdążył zająć oraz opuszczenie kraju na stale. Wierzyciel nie ustalił jedynie, gdzie te rzeczy znajdują się. Wierzyciel uzgodnił z komornikiem, że informację o miejscu przechowywania rzeczy dłużnika przekaże mu w sobotę wieczorem lub niedzielę rano. W niedziele rano wierzyciel został przyjęty przez komornika w kancelarii celem podania mu miejsca przechowywania ruchomości i ustalenia szczegółów dotyczących planowanej czynności ich zajęcia. Czynności zajęcia komornik podjął w poniedziałek o godz. 19.00. czynności zajęcia i odebrania ruchomości dłużnikowi była kontynuowana przez komornika także po godz. 21.00, gdyż zachodziła obawa, że na skutek przerwania czynności zajęcia dłużnik ukryje pozostałe, nie zajęte ruchomości (przerwanie czynności znacznie utrudniłoby dalszą egzekucję).

Tajemnica zawodowa

Komornik obowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy komornik składa zeznanie jako świadek lub strona przed sadem lub prokuratorem. Ponadto w postępowaniu karnym sąd lub prokurator mogą zwolnić komornika z obowiązku zachowania tajemnicy. Obowiązek zachowania tajemnicy odnosi się do wszystkich okoliczności wszystkich spraw prowadzonych przez komornika.

Obowiązek ten obejmuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o planowanych i dokonanych czynnościach, (w tym również o wydanych postanowieniach i zarządzeniach) oraz o okolicznościach faktycznych towarzyszących tym czynnościom. W szczególności komornik nie może udostępniać akt spraw egzekucyjnych, wydawać odpisów z tych akt, udzielać informacji o stanie majątkowym dłużnika, jego zobowiązaniach i sytuacji rodzinnej.

Obowiązek zachowania tajemnicy ma przede wszystkim na celu ochronę interesów uczestników posterowania egzekucyjnego, w tym zwłaszcza dłużnika przed ujemnymi konsekwencjami ujawnienia osobom trzecim danych objętych tajemnica. Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy komornikowi grozi odpowiedzialność karna i dyscyplinarna, (która może skutkować ukaraniem go karą wydalenia ze służby komorniczej).

Komornik obowiązany jest w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu (wierzycielowi) wyegzekwowane należności. Jeżeli dopuści się opóźnienia jest obowiązany do zapłaty uprawnionemu odsetek od kwot otrzymanych i nierozliczonych. Oznacza to, że komornik wyegzekwowane należności przekazuje niezwłocznie (a nie np. lokuje na korzystnie oprocentowanych kontach bankowych), za wyjątkiem sytuacji (określonych w przepisach), gdzie należności te składa na rachunek depozytowy sądu.

Początek czterodniowego terminu zależy od sposobu egzekucji i okoliczności danej sprawy. Tam gdzie komornik dokonuje podziału sumy uzyskanej z egzekucji początek liczony jest od daty uprawomocnienia się planu podziału sumy. W pozostałych sprawach termin ten należy liczyć od dnia uzyskania przez komornika egzekwowanej należności (np. otrzymania od pracodawcy dłużnika potrącenia z jego wynagrodzenia).

Czterodniowy termin będzie zachowany przez komornika, jeżeli w ostatnim dniu terminu złoży on w banku polecenie przelewu lub nada przekaz na poczcie.

Jeżeli komornik nie może pełnić obowiązków z powodu przeszkód prawnych (tj. zmarł, został odwołany lub zawieszony) lub faktycznych (jest chory lub przebywa na urlopie) pełnienie obowiązków zleca się zastępcy. Zastępca może być komornik innego rewiru lub asesor komorniczy. W przypadku, gdy zastępcą jest asesor przysługują mu prawa i obowiązki komornika.

Jak walczyć z opieszałym komornikiem?

Asesor i aplikant komorniczy

Komornik z zasady sam podejmuje czynności, wyjątkowo może przekazać ich przeprowadzenie zatrudnionemu przez siebie asesorowi (na podstawie zlecenia) lub aplikantowi komorniczemu (na podstawie upoważnienia). Asesor lub aplikant mogą podejmować czynności w sprawach o świadczenie pieniężne, gdzie roszczenie nie przekracza obecnie kwoty ok. 227.540 zł. Ponadto asesor/aplikant mogą dokonywać czynności w innych sprawach za wyjątkiem czynności ściśle określonych w przepisach (m.in. asesor lub aplikant nie wykonują eksmisji).

Zlecenie (dla asesora) lub upoważnienie (dla aplikanta) powinny być wystawione na piśmie i określać sprawy lub czynności, na które opiewa zlecenie/upoważnienie. Komornik może ponadto zatrudniać innych pracowników (np. niezbędnych do obsługi kancelarii). Za działania wszystkich pracowników komornik odpowiada jak za działania własne. Asesorzy i aplikanci komorniczy zatrudnieni przez komornika także używają identyfikatora wystawionego przez Krajową Radę Komorniczą.

Aplikanci i asesorzy (i inni pracownicy) również obowiązani są do zachowania tajemnicy w takim samym stopniu, co komornik. Za ujawnienie informacji objętych tajemnicą aplikantom i asesorom (oraz innym pracownikom) grozi odpowiedzialność karna. Zastępca komornika (m.in. asesor) ponosi odpowiedzialność odszkodowawcza taką jak komornik, ale powstałych na skutek czynności, które wykonywał.

Naprawienie szkody

Komornik obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności.

1. Dniami ustawowo wolnymi od pracy nie są soboty!
2. Obowiązek zachowania tajemnicy przez komornika nie dotyczy stron postępowania, którym komornik ma obowiązek udzielania informacji o stanie sprawy i podjętych czynnościach oraz udostępniać możliwość przeglądania akt, otrzymywania odpisów, kopii, dokumentów i wyciągów z tych akt. Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy nie obowiązuje wobec tych z wierzycieli, którzy mając tytuł egzekucyjny lub wykonawczy żądają od komornika udzielenia informacji na temat tego czy przeciwko dłużnikowi prowadzone są postępowania a jeżeli tak udzielenia informacji o stanie tych spraw.

Zobacz: Jaki i kiedy złożyć wniosek o wyłączenie komornika?

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?