Kategorie

Czy sprzedaż wierzytelności jest dobrym rozwiązaniem dla wierzyciela?

Integral Collections
Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.
Podatkowe skutki sprzedaży wierzytelności; sprzedaż wierzytelności własnych a koszty uzyskania przychodów 2012 / 2013, strata, podatek, PIT, CIT
Podatkowe skutki sprzedaży wierzytelności; sprzedaż wierzytelności własnych a koszty uzyskania przychodów 2012 / 2013, strata, podatek, PIT, CIT
Przedsiębiorcy posiadający nieściągalne należności często planują ich zbycie. Szybka sprzedaż swoich wierzytelności jest czasem korzystniejsza od długotrwałej windykacji. Myśląc o sprzedaży wierzytelności warto też, oprócz znalezienia kupca, dokonać analizy skutków podatkowych tej transakcji.

Plusy i minusy windykacji

Najpierw wezwania do zapłaty, potem sąd i komornik - wszystko to może trwać nawet dwa lata, czasem dłużej, jeżeli dłużnik umiejętnie się broni. Nie każdy przedsiębiorca chce i może tyle czekać.

Czekanie na wyrok i egzekucję komorniczą bywa ryzykowne. Upływ czasu sprzyja niektórym dłużnikom. Mogą ukryć majątek, zlikwidować działalność, postawić się w stan upadłości.

Poza tym windykacja oznacza ponoszenie dodatkowych kosztów. Trzeba zapłacić prawnikowi, uiścić wpis sądowy, opłatę komorniczą.

Dobrze, gdy windykujemy należność od dłużnika posiadającego majątek, z którego można dokonać egzekucji. Wtedy wszelkie poniesione koszty windykacji uda się wyegzekwować łącznie z należnością i odsetkami od niej.

Gorzej, gdy nie mamy pewności, czy znajdzie się wartościowe mienie dłużnika.

Kto może, a kto musi złożyć wniosek o głoszenie upadłości?

Gdy komornik wyda nam postanowienie o nieściągalności wierzytelności będziemy chociaż mogli zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów (o ile wcześniej tą należność zaliczyliśmy do przychodów).

Więcej na temat zasad zaliczania nieściągalnych należności do kosztów podatkowych:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i

- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy warto sprzedać wierzytelność

Oczywiście wiele zależy od ceny i aktualnej płynności finansowej wierzyciela. Sprzedaż wierzytelności pozwala na niemal natychmiastowe pozyskanie jakiejś części “zamrożonej” gotówki, a w przypadku zawarcia transakcji definitywnego zakupu przerzuca całe ryzyko odzyskania pieniędzy na firmę windykacyjną.

Nie każdą jednak wierzytelność uda się sprzedać. Firmy windykacyjne unikają bowiem zakupu niepewnych roszczeń. Analizują i szacują one ryzyko nabycia każdej wierzytelności, co przekłada się na decyzję o zakupie i oferowaną cenę.

Zobacz: Sprzedaż wierzytelności z niezapłaconych faktur

Praktyka rynkowa pokazuje, że najczęściej nabywane są wierzytelności firm i podmiotów wypłacalnych - takich jak np. zakłady opieki zdrowotnej, czy spółki akcyjne.

Przedstawiciel firmy windykacyjnej, która analizuje zakup długu, przy wycenie usługi będzie zwracał uwagę przede wszystkim na formę udokumentowania wierzytelności.

Uznanie długu jako okoliczność przerywająca bieg terminu przedawnienia

Warto posiadać w szczególności:

- dokumenty w których dłużnik uznaje i potwierdza swoje zadłużenie,

- dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru, a także

- właściwie opisane faktury, przyjęte przez kontrahenta.

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - poradnik

Równie istotna jest sytuacja formalno-prawna dłużnika, jego wypłacalność i posiadany majątek.

Cena zakupu wierzytelności jest proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości jej ściągnięcia od dłużnika. W obecnych warunkach rynkowych ceny zakupu standardtowych długów ustalane są w przedziale od 50% do 90% wartości faktury. Im szacowane ryzyko wyegzekwowania należności jest wyższe - tym niższą cenę oferuje firma windykacyjna za tą wierzytelność.

Ważną kwestią przy transakcjach nabycia wierzytelności jest forma umowy z firmą windykacyjną. Umowy takie zawierają często klauzule odnoszące się do potencjalnych wad prawnych nabywanych wierzytelności.

Firmy windykacyjne mają często możliwość odstąpienia od transakcji, jeśli sprzedający nie poinformował na przykład o toczących się postępowaniach reklamacyjnych czy klauzulach pozwalających na zwrot towaru przez kontrahenta. W praktyce zawierane umowy nabycia posiadają często odroczony termin płatności pozwalający windykatorowi na sprawdzenie jakości nabywanej należności.

Sprzedaż długu może być alternatywą dla windykacji – szczególnie dla firm, które potrzebują zastrzyku gotówki potrzebnej do podtrzymania płynności. Także dla tych podmiotów, które mogą uzyskać większe zyski z szybkiego obrotu środkami finansowymi.

Koszt takich transakcji wynosi od 10% do 50% wartości faktury - o tyle mniej zbytej należności dostaniemy.

Koszt ten jest jednak znacznie wyższy od kosztów typowego postępowania windykacyjnego. Honorarium profesjonalnej firmy odzyskującej należności wynosi tutaj od 5% do 18% wartości faktury.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Skutki podatkowe zbycia wierzytelności

W podatkach dochodowych (PIT i CIT) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę ze sprzedaży wierzytelności własnych.

Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 39 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta została uprzednio zarachowana jako przychód należny. Analogiczny jest art. art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 31 maja 2012 r. - sygn. II FSK 2273/10): (...) ustawodawca uzależnił uznanie straty z odpłatnego zbycia wierzytelności za koszt podatkowy, od uprzedniego zarachowania jej do przychodu należnego na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. Nie przesądził natomiast co w przypadku jej zbycia jest kosztem podatkowym: wierzytelność, która obejmuje całą kwotę należności, czy przychód należny z tej wierzytelności. Wykładnia językowa, systemowa wewnętrzna jak i celowościowa przemawiają za przyjęciem, że kosztem uzyskania przychodów jest wierzytelność obejmująca całą kwotę należności wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto), o tę bowiem kwotę skarżąca zbywając wierzytelność w celu uzyskania przychodów uszczupli swój majątek. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że takiej kwoty podatnikwierzyciel mógł żądać od swojego kontrahenta – dłużnika.

Taką samą wykładnię zaprezentował NSA w wyroku z 22 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1948/09 i uchwale z 11 czerwca 2012 r. (sygn. I FPS 3/11).

Możliwość zaliczenia do kosztów nie dotyczy jednak strat z tytułu sprzedaży wierzytelności przedawnionych w rozumieniu kodeksu cywilnego ani wierzytelności nabytych od innego podmiotu.

Cena za sprzedaną wierzytelność nie jest przychodem podatkowym dla zbywcy (o ile należność była wcześniej zaliczona do przychodów, a co za tym idzie - opodatkowana podatkiem dochodowym), bo oznaczałoby to podwójne opodatkowanie.

Jednak warto wiedzieć, że można się spotkać z inną interpretacją.

Przykładowo zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, wyrażonym w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Rz 109/11) podatnik dokonując sprzedaży własnych wierzytelności, zaliczonych uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, uzyskuje z tego tytułu przychód. W celu uzyskania tego przychodu podatnik dokonał uszczuplenia swojego majątku o wartość nominalną wierzytelności. Zatem nominalna wartość wierzytelności stanowić będzie równocześnie koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem WSA w Rzeszowie w takim przypadku kosztem uzyskania przychodu będzie również strata poniesiona z tytułu sprzedaży wierzytelności, a tą niewątpliwie będzie zbycie wierzytelności poniżej jej wartości. Dochód lub stratę z tytułu sprzedaży wierzytelności wyznacza porównanie ceny ze sprzedaży wierzytelności (jako przychodu) i wartości wierzytelności (jako koszt uzyskania przychodu).

Skarga na czynności komornika a obowiązki wierzyciela


Podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) mogą odzyskać zapłacony VAT należny z niezapłaconych przez dłużników faktur zgodnie z art. 89a ustawy o VAT. Jest to tzw. ulga na złe długi w VAT.

W skrócie można skorzystać z tej ulgi jeżeli:
- dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
- wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
- wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
- wierzytelności nie zostały zbyte;
- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
- wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Więcej na temat ulgi na złe długi:

Ulga na złe długi w VAT

Nie można skrócić terminu 180 dni w uldze na złe długi

Zatem podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi jeżeli wierzytelności mu przysługują (nie zostały zbyte) w dniu dokonywania korekty.

A co będzie jeżeli po dokonaniu tej korekty wierzytelność będzie sprzedana? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2010 r. (nr ITPP1/443-271a/10/KM):
Stosownie do art. 89a ust. 4 ustawy, w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.
Powyższy przepis nie wprowadza wymogu, aby należność została uregulowana tylko i wyłącznie przez dłużnika. Tym samym uregulowanie należności lub części należności przez podmiot trzeci również spowoduje, iż u Wnioskodawcy powstanie obowiązek rozliczenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność lub jej część zostanie uregulowana
.

Dlatego też zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (…) Wnioskodawca, który zbył wierzytelność na rzecz podmiotu trzeciego będącego czynnym podatnikiem podatku VAT, otrzymując od niego z tego tytułu część jej wartości, a wierzytelność ta uprzednio została objęta korektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona), ma obowiązek dokonania zwiększenia podatku należnego w części uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności w myśl art. 89a ustawy o VAT.

Organy podatkowe uważają, że sama sprzedaż wierzytelności (bez względu na ich pochodzenie) firmie windykacyjnej nie podlega opodatkowaniu VAT. Ale opodatkowana jest stawką 22% usługa nabycia wierzytelności w celu windykacji.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 września 2010 r. (nr IPPP1-443-695/10-2/EK):
(…) usługi wymienione w pkt 5 załącznika nr 4 pod poz. 3, tj. ściągania długów oraz usługi faktoringu w każdej postaci łącznie z usługami nabywania wierzytelności innych podmiotów, niemające charakteru usług faktoringu, lecz realizowane w celu ściągnięcia (windykacji) długów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki 22%, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Podejmując ostateczną decyzję o sprzedaży wierzytelności należy więc wykonać dokładny rachunek potencjalnych zysków i strat porównujący korzyści i priorytety z finalnym kosztem usługi. Warto też znać konsekwencje podatkowe tej sprzedaży.

Sprzedaż wierzytelności z niezapłaconych faktur

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC: czy taka usługa jest rynkowym standardem? Jeżeli tak, to na czym konkretnie polega?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jakie są zasady?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się każdemu poszkodowanemu. Na jakiej zasadzie to działa? Zaraz o tym opowiemy.

  Wyniki budownictwa w sierpniu 2021 roku

  Wyniki budownictwa. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

  Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

  Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

  Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

  Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.