REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Czy sprzedaż wierzytelności jest dobrym rozwiązaniem dla wierzyciela?

Integral Collections
Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.
Podatkowe skutki sprzedaży wierzytelności; sprzedaż wierzytelności własnych a koszty uzyskania przychodów 2012 / 2013, strata, podatek, PIT, CIT
Podatkowe skutki sprzedaży wierzytelności; sprzedaż wierzytelności własnych a koszty uzyskania przychodów 2012 / 2013, strata, podatek, PIT, CIT

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy posiadający nieściągalne należności często planują ich zbycie. Szybka sprzedaż swoich wierzytelności jest czasem korzystniejsza od długotrwałej windykacji. Myśląc o sprzedaży wierzytelności warto też, oprócz znalezienia kupca, dokonać analizy skutków podatkowych tej transakcji.

Plusy i minusy windykacji

Najpierw wezwania do zapłaty, potem sąd i komornik - wszystko to może trwać nawet dwa lata, czasem dłużej, jeżeli dłużnik umiejętnie się broni. Nie każdy przedsiębiorca chce i może tyle czekać.

REKLAMA

Czekanie na wyrok i egzekucję komorniczą bywa ryzykowne. Upływ czasu sprzyja niektórym dłużnikom. Mogą ukryć majątek, zlikwidować działalność, postawić się w stan upadłości.

Poza tym windykacja oznacza ponoszenie dodatkowych kosztów. Trzeba zapłacić prawnikowi, uiścić wpis sądowy, opłatę komorniczą.

Dobrze, gdy windykujemy należność od dłużnika posiadającego majątek, z którego można dokonać egzekucji. Wtedy wszelkie poniesione koszty windykacji uda się wyegzekwować łącznie z należnością i odsetkami od niej.

Gorzej, gdy nie mamy pewności, czy znajdzie się wartościowe mienie dłużnika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może, a kto musi złożyć wniosek o głoszenie upadłości?

Gdy komornik wyda nam postanowienie o nieściągalności wierzytelności będziemy chociaż mogli zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów (o ile wcześniej tą należność zaliczyliśmy do przychodów).

Więcej na temat zasad zaliczania nieściągalnych należności do kosztów podatkowych:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i

- w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Czy warto sprzedać wierzytelność

REKLAMA

Oczywiście wiele zależy od ceny i aktualnej płynności finansowej wierzyciela. Sprzedaż wierzytelności pozwala na niemal natychmiastowe pozyskanie jakiejś części “zamrożonej” gotówki, a w przypadku zawarcia transakcji definitywnego zakupu przerzuca całe ryzyko odzyskania pieniędzy na firmę windykacyjną.

Nie każdą jednak wierzytelność uda się sprzedać. Firmy windykacyjne unikają bowiem zakupu niepewnych roszczeń. Analizują i szacują one ryzyko nabycia każdej wierzytelności, co przekłada się na decyzję o zakupie i oferowaną cenę.

Zobacz: Sprzedaż wierzytelności z niezapłaconych faktur

Praktyka rynkowa pokazuje, że najczęściej nabywane są wierzytelności firm i podmiotów wypłacalnych - takich jak np. zakłady opieki zdrowotnej, czy spółki akcyjne.

Przedstawiciel firmy windykacyjnej, która analizuje zakup długu, przy wycenie usługi będzie zwracał uwagę przede wszystkim na formę udokumentowania wierzytelności.

Uznanie długu jako okoliczność przerywająca bieg terminu przedawnienia

Warto posiadać w szczególności:

- dokumenty w których dłużnik uznaje i potwierdza swoje zadłużenie,

- dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru, a także

- właściwie opisane faktury, przyjęte przez kontrahenta.

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane - poradnik

Równie istotna jest sytuacja formalno-prawna dłużnika, jego wypłacalność i posiadany majątek.

REKLAMA

Cena zakupu wierzytelności jest proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości jej ściągnięcia od dłużnika. W obecnych warunkach rynkowych ceny zakupu standardtowych długów ustalane są w przedziale od 50% do 90% wartości faktury. Im szacowane ryzyko wyegzekwowania należności jest wyższe - tym niższą cenę oferuje firma windykacyjna za tą wierzytelność.

Ważną kwestią przy transakcjach nabycia wierzytelności jest forma umowy z firmą windykacyjną. Umowy takie zawierają często klauzule odnoszące się do potencjalnych wad prawnych nabywanych wierzytelności.

Firmy windykacyjne mają często możliwość odstąpienia od transakcji, jeśli sprzedający nie poinformował na przykład o toczących się postępowaniach reklamacyjnych czy klauzulach pozwalających na zwrot towaru przez kontrahenta. W praktyce zawierane umowy nabycia posiadają często odroczony termin płatności pozwalający windykatorowi na sprawdzenie jakości nabywanej należności.

Sprzedaż długu może być alternatywą dla windykacji – szczególnie dla firm, które potrzebują zastrzyku gotówki potrzebnej do podtrzymania płynności. Także dla tych podmiotów, które mogą uzyskać większe zyski z szybkiego obrotu środkami finansowymi.

Koszt takich transakcji wynosi od 10% do 50% wartości faktury - o tyle mniej zbytej należności dostaniemy.

Koszt ten jest jednak znacznie wyższy od kosztów typowego postępowania windykacyjnego. Honorarium profesjonalnej firmy odzyskującej należności wynosi tutaj od 5% do 18% wartości faktury.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Polecamy: Najczęstsze błędy w PIT-ach

Skutki podatkowe zbycia wierzytelności

W podatkach dochodowych (PIT i CIT) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę ze sprzedaży wierzytelności własnych.

Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 39 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta została uprzednio zarachowana jako przychód należny. Analogiczny jest art. art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 31 maja 2012 r. - sygn. II FSK 2273/10): (...) ustawodawca uzależnił uznanie straty z odpłatnego zbycia wierzytelności za koszt podatkowy, od uprzedniego zarachowania jej do przychodu należnego na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. Nie przesądził natomiast co w przypadku jej zbycia jest kosztem podatkowym: wierzytelność, która obejmuje całą kwotę należności, czy przychód należny z tej wierzytelności. Wykładnia językowa, systemowa wewnętrzna jak i celowościowa przemawiają za przyjęciem, że kosztem uzyskania przychodów jest wierzytelność obejmująca całą kwotę należności wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto), o tę bowiem kwotę skarżąca zbywając wierzytelność w celu uzyskania przychodów uszczupli swój majątek. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że takiej kwoty podatnikwierzyciel mógł żądać od swojego kontrahenta – dłużnika.

Taką samą wykładnię zaprezentował NSA w wyroku z 22 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1948/09 i uchwale z 11 czerwca 2012 r. (sygn. I FPS 3/11).

Możliwość zaliczenia do kosztów nie dotyczy jednak strat z tytułu sprzedaży wierzytelności przedawnionych w rozumieniu kodeksu cywilnego ani wierzytelności nabytych od innego podmiotu.

Cena za sprzedaną wierzytelność nie jest przychodem podatkowym dla zbywcy (o ile należność była wcześniej zaliczona do przychodów, a co za tym idzie - opodatkowana podatkiem dochodowym), bo oznaczałoby to podwójne opodatkowanie.

Jednak warto wiedzieć, że można się spotkać z inną interpretacją.

Przykładowo zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, wyrażonym w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Rz 109/11) podatnik dokonując sprzedaży własnych wierzytelności, zaliczonych uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, uzyskuje z tego tytułu przychód. W celu uzyskania tego przychodu podatnik dokonał uszczuplenia swojego majątku o wartość nominalną wierzytelności. Zatem nominalna wartość wierzytelności stanowić będzie równocześnie koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem WSA w Rzeszowie w takim przypadku kosztem uzyskania przychodu będzie również strata poniesiona z tytułu sprzedaży wierzytelności, a tą niewątpliwie będzie zbycie wierzytelności poniżej jej wartości. Dochód lub stratę z tytułu sprzedaży wierzytelności wyznacza porównanie ceny ze sprzedaży wierzytelności (jako przychodu) i wartości wierzytelności (jako koszt uzyskania przychodu).

Skarga na czynności komornika a obowiązki wierzyciela


Podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) mogą odzyskać zapłacony VAT należny z niezapłaconych przez dłużników faktur zgodnie z art. 89a ustawy o VAT. Jest to tzw. ulga na złe długi w VAT.

W skrócie można skorzystać z tej ulgi jeżeli:
- dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
- wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
- wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
- wierzytelności nie zostały zbyte;
- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
- wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Więcej na temat ulgi na złe długi:

Ulga na złe długi w VAT

Nie można skrócić terminu 180 dni w uldze na złe długi

Zatem podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi jeżeli wierzytelności mu przysługują (nie zostały zbyte) w dniu dokonywania korekty.

A co będzie jeżeli po dokonaniu tej korekty wierzytelność będzie sprzedana? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2010 r. (nr ITPP1/443-271a/10/KM):
Stosownie do art. 89a ust. 4 ustawy, w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.
Powyższy przepis nie wprowadza wymogu, aby należność została uregulowana tylko i wyłącznie przez dłużnika. Tym samym uregulowanie należności lub części należności przez podmiot trzeci również spowoduje, iż u Wnioskodawcy powstanie obowiązek rozliczenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność lub jej część zostanie uregulowana
.

Dlatego też zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (…) Wnioskodawca, który zbył wierzytelność na rzecz podmiotu trzeciego będącego czynnym podatnikiem podatku VAT, otrzymując od niego z tego tytułu część jej wartości, a wierzytelność ta uprzednio została objęta korektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona), ma obowiązek dokonania zwiększenia podatku należnego w części uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności w myśl art. 89a ustawy o VAT.

Organy podatkowe uważają, że sama sprzedaż wierzytelności (bez względu na ich pochodzenie) firmie windykacyjnej nie podlega opodatkowaniu VAT. Ale opodatkowana jest stawką 22% usługa nabycia wierzytelności w celu windykacji.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 września 2010 r. (nr IPPP1-443-695/10-2/EK):
(…) usługi wymienione w pkt 5 załącznika nr 4 pod poz. 3, tj. ściągania długów oraz usługi faktoringu w każdej postaci łącznie z usługami nabywania wierzytelności innych podmiotów, niemające charakteru usług faktoringu, lecz realizowane w celu ściągnięcia (windykacji) długów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki 22%, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Podejmując ostateczną decyzję o sprzedaży wierzytelności należy więc wykonać dokładny rachunek potencjalnych zysków i strat porównujący korzyści i priorytety z finalnym kosztem usługi. Warto też znać konsekwencje podatkowe tej sprzedaży.

 Sprzedaż wierzytelności z niezapłaconych faktur

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

  Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać? 

  REKLAMA

  Polskie firmy co roku wyrzucają do kosza miliony złotych! Recykling oprogramowania jest możliwy

  W zasobach wielu firm i instytucji publicznych zalegają niekiedy nawet setki sztuk niewykorzystywanych licencji wieczystych na oprogramowanie wartych dziesiątki, a czasem i setki tysięcy złotych. Nieliczne podmioty decydują się na ich odsprzedaż – a szkoda, bo to przedsięwzięcie nie tylko zgodne z prawem, ale i mogące stanowić jeden z elementów optymalizacji kosztowej działalności każdej organizacji.

  Będą przepisy regulujące zasady wykonywania działalności kosmicznej

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o działalności kosmicznej. Nowa ustawa będzie regulowała m.in. zasady wykonywania działalności kosmicznej, jak również warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej. Działalność kosmiczna będzie mogła być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia udzielanego przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

  PIT kasowy coraz bliżej. Rząd chce w II kw. przyjąć projekt ustawy. Ale nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli wybrać PIT kasowy

  Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

  Od 2025 roku zapłacisz podatek dopiero gdy kontrahent zapłaci za fakturę. Uwzględnisz koszty, gdy za nie zapłacisz [kasowy PIT]

  Najprawdopodobniej w 2025 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. kasowy PIT. Opublikowano już założenia nowelizacji wprowadzającej te przepisy. Co z nich wynika?

  REKLAMA

  Polska wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na połów szprota w kwietniu. Chodzi o zapewnienie żywności ukraińskim żołnierzom

  Połów szprota w kwietniu na głębokości większej niż 65 m – to będzie przedmiotem wniosku polskiego rządu do Komisji Europejskiej. Argumentem za uwzględnieniem tego wniosku przez władze Unii Europejskiej ma być fakt, że łowiony przez polskich rybaków szprot stanowi podstawę wyżywienia ukraińskich żołnierzy walczących na froncie wojny z Rosją.

  Dominujący wspólnik sp. z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako jedyny wspólnik spółki – uchwała Sądu Najwyższego

  21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SN) podjął uchwałę (III UZP 8/23), w której stwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów (wspólnik dominujący) nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

  REKLAMA