Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zabezpieczyć transakcję by w razie kłopotów skutecznie dochodzić swoich roszczeń?

Integral Collections
Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.
Warto pamiętać, że najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję.
Warto pamiętać, że najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję.
Jednym z najlepszych sposobów uniknięcia kłopotów przy transakcjach handlowych jest zawarcie umowy z wiarygodnym, sprawdzonym, wypłacalnym partnerem. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a nawet sprawdzony kontrahent może popaść w kłopoty. Podpowiadamy zatem jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń.

I. Zabezpieczenia na majątku

Warto pamiętać, że najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Dlatego przegląd zabezpieczeń warto zacząć od zabezpieczeń na majątku kontrahenta (zabezpieczenia rzeczowe).

Chodzi tu w szczególności o hipotekę, zastaw (zwykły i rejestrowy) oraz tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Przyznajmy jednak od razu, że te zabezpieczenia nie są często akceptowane przez kontrahentów, gdyż oznaczają istotne ograniczenie praw do określonych składników ich majątku. Poza tym żądanie takich zabezpieczeń może być odbierane jako brak zaufania, czy wykorzystywanie pozycji rynkowej - co często zniechęca drugą stronę do zawarcia kontraktu.

Tak więc żądanie tego typu zabezpieczenia można polecać tylko firmom o silnej pozycji rynkowej, które rozważają zawarcie dużej transakcji zwłaszcza z niezbyt dobrze znanym, słabszym partnerem.

Hipoteka

Instytucja ta jest uregulowana w art. 65 i następnych ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Obciążenie nieruchomości hipoteką w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności oznacza, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z tej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie wieczyste. W tym wypadku hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia na użytkowanym terenie, stanowiące własność wieczystego użytkownika.

Przedmiotem hipoteki mogą być również:
1) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
4) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Polecamy: serwis PIT

Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. A do tego wpisu niezbędne jest oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki złożone w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). Tylko w przypadku hipotek na rzecz banków wystarcza oświadczenie złożone w formie pisemnej (dokument bankowy z pieczęciami banku) pod rygorem nieważności. Rygor formy nie dotyczy oświadczenia składanego przez drugą stronę (czyli tzw. wierzyciela hipotecznego).

Warto wiedzieć, że hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej kwocie pieniężnej. Jeżeli wierzytelność zgodnie z prawem została wyrażona w innym pieniądzu niż pieniądz polski, hipotekę wyraża się w tym innym pieniądzu.

Przy transakcjach handlowych najczęściej wykorzystywana jest hipoteka kaucyjna, którą ustanawia się dla zabezpieczenia:
- wierzytelności o nieustalonej wysokości,
- wierzytelności przyszłych albo
- wynikających z dokumentów zbywalnych przez indos (w szczególności weksle).

Warto tu wspomnieć o hipotece przymusowej. Gdy dysponujemy tytułem egzekucyjnym (chodzi w szczególności o prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenia sądu, ugody sądowe, wyroki (ugody) sądów polubownych czy też akty notarialne w trybie art. 777 kpc, w których dłużnicy poddali się dobrowolnie egzekucji wprost z tych aktów) możemy skutecznie wystąpić do sądu o ustanowienie takiej hipoteki na nieruchomości dłużnika. Nie jest tu wymagana zgoda właściciela nieruchomości (dłużnika).

Zastaw zwykły i zastaw rejestrowy

Zastaw zwykły jest regulowany przez art. 306-326 kodeksu cywilnego. Podobnie jak hipoteka zastaw polega na obciążeniu składnika majątku prawem wierzyciela polegającym na tym, że będzie on mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.

Zastaw dotyczyć może tylko rzeczy ruchomych i praw zbywalnych (np. wierzytelności, akcji). Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej.

Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą obie strony się zgodziły. Jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza sama umowa.

Polecamy: serwis VAT

Zastaw rejestrowy jest regulowany przez ustawę z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. W tym przypadku nie jest konieczne wydanie przedmiotu zastawu przez właściciela wierzycielowi ani osobie trzeciej. Zastaw ten jest bowiem wpisywany do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd rejonowy - (analogicznie jak hipoteka do księgi wieczystej) na podstawie pisemnej umowy między wierzycielem (zastawnikiem), a podmiotem uprawnionym do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą).

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Chodzi tu o umowę, na mocy której, że jedna ze stron transakcji przenosi na drugą własność rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wykonania umowy, czy jako zabezpieczenie roszczeń. Natomiast wierzyciel, na którego przeniesiono własność tej rzeczy zobowiązuje się po zaspokojeniu swoich roszczeń, czy wierzytelności z powrotem przenieść własność rzeczy na poprzedniego jej właściciela (już na mocy nowej umowy).

Stosowana też jest konstrukcja polegająca na przeniesieniu własności rzeczy ruchomej na wierzyciela pod warunkiem rozwiązującym (warunkiem tym jest zaspokojenie wierzytelności lub roszczenia). Tu nie potrzebna jest „powrotna” umowa przenosząca własność.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest dopuszczalne również w odniesieniu do nieruchomości ale tylko w pierwszym z ww. wariantów, bo własności nieruchomości nie można przenosić warunkowo (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 r. – sygn. III CKN 246/2000 i z 8 marca 2002 r. – sygn. III CKN 748/2000.

Zastrzeżenie własności

Dobrym sposobem zabezpieczenia transakcji i często stosowanym w praktyce (np. sprzedaż ratalna) jest umowne zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej (nie dotyczy nieruchomości) do czasu uiszczenia całej ceny. W tym przypadku własność rzeczy sprzedanej przechodzi na nabywcę dopiero w dacie zapłaty całej ceny (tzw. warunek zawieszający). A do tej pory nabywca może jedynie użytkować rzecz.

Zabezpieczenie to jest regulowane przez art. 589-591 kodeksu cywilnego.

Jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Ale zastrzeżenie własności będzie skuteczne względem wierzycieli kupującego, tylko jeżeli pismo (umowa) ma datę pewną (można ją uzyskać np. u notariusza).

Jeżeli data pewna będzie wcześniejsza od daty wszczęcia egzekucji komorniczej na rzecz innych wierzycieli danego dłużnika – wierzyciel zabezpieczony zastrzeżeniem własności może skutecznie żądać wyłączenia takiej rzeczy spod egzekucji.

W razie zastrzeżenia prawa własności sprzedawca odbierając rzecz może żądać odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy.

Ryzykiem jest tu możliwość sprzedaży rzeczy osobie trzeciej, która nie wie o tym zabezpieczeniu (działa w tzw. dobrej wierze).

II. Zabezpieczenia uzyskane od osób trzecich

Jeżeli potencjalny kontrahent nie budzi naszego zaufania i nie ma majątku, na którym można by ustanowić zabezpieczenia transakcji - może zaproponować nam czasem poręczenie majątkowe, czy weksel innego wiarygodnego podmiotu albo wręcz (rzadko) gwarancję bankową. Oczywiście osoby trzecie mogą też wskazać majątek do wyżej opisanych zabezpieczeń majątkowych na rzecz naszego kontrahenta.

Poręczenie

Jest to umowa regulowana przez art. 876- 887 kodeksu cywilnego. W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela musi być (pod rygorem nieważności) złożone na piśmie.

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Oznacza to, że wierzyciel może wedle swego uznania dochodzić całości lub części wymagalnego zobowiązania dłużnika od poręczyciela.

Można poręczyć za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej. Przy czym bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie.

Gwarancja bankowa

To zabezpieczenie jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty pewnej kwoty (sumy gwarancyjnej) na wypadek gdyby zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wypełni swojego zobowiązania. Podobny charakter ma poręczenie bankowe. Są to dość kosztowne formy zabezpieczenia wykonania umowy. Gwarancja kosztuje rocznie w zależności od banku 2-5% sumy gwarancyjnej, a poręczenie jest z reguły nieco tańsze.

Przelew wierzytelności

Dłużnik może przelać na wierzyciela wierzytelność przysługującą mu wobec innego, bardziej wiarygodnego lub wypłacalnego podmiotu. Takie zabezpieczenie wierzyciel może zrealizować w sytuacji, gdy dłużnik nie wykona swego zobowiązania. Do przelewu nie jest konieczna, co do zasady zgoda dłużnika przelewanej wierzytelności.

Z kolei wierzyciel może przelać („sprzedać”) wymagalną wierzytelność np. firmie windykacyjnej, przez co nie traci czasu na dochodzenie swego roszczenia ale dostaje mniej niż 100% tego, co powinien otrzymać zgodnie z umową.

Przystąpienie do długu

Chodzi tu o przyjęcie przez osoby trzecie solidarnej współodpowiedzialności za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Przystąpienie do długu następuje najczęściej na skutek umowy zawartej z wierzycielem. Natomiast w przypadku nabycia całości lub części przedsiębiorstwa ma miejsce ustawowe przystąpienie do długu.

III. Zabezpieczenia przyśpieszające postępowanie sądowe

Ta kategoria jest najczęściej stosowana w praktyce, gdyż są to najtańsze i najprostsze formy zabezpieczeń. Pomogą one wierzycielowi szybciej uzyskać tytuł wykonawczy, czyli „papier” z którym będzie można pójść do komornika i rozpocząć egzekucję z majątku dłużnika. Jednak cała operacja będzie skuteczna tylko wtedy jeżeli dłużnik będzie miał ten majątek i to wolny od zabezpieczeń typu hipoteka, czy zastaw.

Wspomnimy tu o karach i odsetkach umownych, wekslu własnym in blanco i dobrowolnym poddaniu się przez dłużnika egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 kpc.

Kara umowna i odsetki

Kara umowna dotyczyć może tylko świadczeń niepieniężnych. Ustanowiona w umowie kara umowna ma ten skutek, że w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej zastosowanie wierzyciel nie musi wykazywać szkody, aby otrzymać rekompensatę za brak świadczenia dłużnika (art. 483-485 kc).
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Czyli nawet gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody może żądać kary umownej. Karę umowną można zastosować też na wypadek odstąpienia od umowy, czy opóźnienia w wykonaniu świadczeń niepieniężnych (np. za każdy dzień opóźnienia oddania do użytku budynku, czy mieszkania).

Zasadniczo też żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w umowie kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony umowy postanowiły inaczej.

Często stosowane są w umowach karne odsetki za opóźnienie (nawet niezawinione przez dłużnika) w realizacji świadczeń pieniężnych (art. 481 kc).

Kary zastrzega się jednak również na wypadek odstąpienia od umowy, podobnie jak można ją ustanowić za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu świadczenia (np. kiedy przyjmujący zamówienie nie odda na czas zamówionego dzieła).

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Zgodnie z art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są (oprócz w szczególności prawomocnych lub podlegających natychmiastowemu wykonaniu orzeczeń sądu, ugód sądowych, czy wyroków (ugód) sądów polubownych) również:

- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

- akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem osobistym właściciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje się egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika.

Takie zabezpieczenia są o tyle korzystne, że wystarczy uzyskać dla nich sądową klauzulę wykonalności (co trwać powinno 3 dni – w praktyce nieco dłużej) i można skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Nie trzeba uzyskiwać wyroku, czy ugody, bo ww. akty notarialne mają taką samą moc prawną.

Weksel in blanco

Weksel to papier wartościowy, na którym wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego dokonania zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Weksel in blanco, to weksel zawierający z reguły tylko podpis wystawcy, do którego dołączona jest deklaracja wekslowa (inaczej porozumienie wekslowe). Deklaracja ta (również musi być podpisana przez wystawcę) określa kiedy i w jaki sposób posiadacz tego weksla może go wypełnić, tak by można było na jego podstawie uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny w postaci nakazu zapłaty.

Taki prawomocny nakaz zapłaty z weksla opatrzony klauzulą wykonalności wystarcza komornikowi do rozpoczęcia egzekucji z majątku dłużnika. Dla uzyskania nakazu zapłaty z weksla nie trzeba udowadniać istnienia zobowiązania, a tylko autentyczność weksla i zaistnienie okoliczności przewidzianych w deklaracji wekslowej uzasadniających wypełnienie weksla.

Zadatek

To popularna forma zabezpieczenia wykonania umowy, dyscyplinująca strony – stosowana często również w umowach przedwstępnych.

Zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego gdy strony umowy nie postanowiły inaczej zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, a jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

Natomiast w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Czyli jeżeli napiszemy w umowie, że mamy dostać zadatek, to skutki prawne są takie jak to wynika z ww. art. 394 kc. Ale gdy nie użyjemy słowa zadatek, to będziemy mieli do czynienia z zaliczką, którą będziemy musieli oddać, gdy druga strona się rozmyśli i odstąpi od umowy.

 Zobacz serwis: Przedsiębiorca w sądzie

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PKO BP: w kolejnych miesiącach płace będą rosły wolniej niż inflacja
  W kolejnych miesiącach przeciętne wynagrodzenie będzie zapewne rosło wolniej niż inflacja, bo z powodu mniejszego popytu firmy będą mniej skłonne do spełniania żądań płacowych – stwierdzili ekonomiści PKO BP w komentarzu do piątkowych danych GUS.
  Credit Agricole: scenariusz technicznej recesji
  Piątkowe dane GUS o stanie krajowego przemysłu nie zmieniają naszego scenariusza zakładającego techniczną recesję w Polsce w II i III kw. br. - poinformowali eksperci banku Credit Agricole. Ich zdaniem dane te są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.
  Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego - kto pierwszy, ten lepszy
  Myślisz o zastrzeżeniu znaku towarowego swojej marki? Nie znajdziesz lepszego momentu! Do połowy grudnia możesz zaoszczędzić nawet do 75% na opłatach urzędowych. To oznacza, że ochrona Twojej marki będzie kosztować niecałe 40 zł rocznie. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania Funduszu dla MŚP The Ideas Powered for Business.
  22 sierpnia mija termin na zmianę formy opodatkowania
  Ryczałtowcy, którzy chcieliby od drugiego półrocza przejść na skalę podatkową, mogą to zrobić do 22 sierpnia. Aby zmienić formę opodatkowania, należy zmodyfikować wpis w CEIDG na stronie biznes.gov.pl. Eksperci wyjaśniają dla kogo taka zmiana jest korzystna.
  Dlaczego aktywność w Internecie jest tak ważna? Wskazówki dla małych i średnich firm
  Obecność firmy w sieci to dziś już konieczność. Coraz więcej osób szuka produktów i usług w Internecie. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw coraz chętniej promują swoje biznesy w świecie online. Odpowiednio zaplanowana strategia pozwala zdobywać rozpoznawalność i pozyskiwać więcej klientów. Dlaczego warto być aktywnym w Internecie? Jak wykorzystać możliwości marketingu internetowego?
  Przed zimą magazyny gazu w Europie zapełnią się w 90%
  W sierpniu stany magazynowe gazu wróciły do dziesięcioletniej średniej - do końca października poziom wypełnienia magazynów w Europie będzie bliski 90 proc. - poinformował UBS. Dodano, że jest to przede wszystkim zasługa importu LNG, który w lipcu wzrósł o 110 proc. rdr.
  Coraz gorsza sytuacja w budownictwie
  W III kw. 2022 r. sytuacja w budownictwie pogorszyła się. Wśród głównych przyczyn spadku koniunktury firmy wymieniają problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych oraz ich wysokie ceny, a także odpływ pracowników z Ukrainy.
  Dlaczego firmy nie płacą swoim kontrahentom? [BADANIE]
  Aż 42% przedsiębiorców wskazuje, że kontrahenci nie płacą im faktur na czas, bo sami mają problem z uzyskaniem płatności od odbiorców swoich usług czy towarów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie?
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie? Niestety nie dla każdego kierowcy będziemy mieli dobre informacje...
  Oszczędności i inwestycje w czasach inflacji
  W pierwszym półroczu 2022 roku prawie połowie Polaków nie udało się zaoszczędzić (47%). Wśród tych, którzy to zrobili (53%), jedynie 27% postanowiło zainwestować odłożone środki finansowe. Najczęściej na ten ruch decydowały się osoby z najmłodszych grup wiekowych czyli 18-24 lata. Byli oni również najliczniejszą grupą oszczędzających (71%).
  Taryfikator punktów karnych 2022. Aktualna tabela!
  Taryfikator punktów karnych 2022? Tak, mamy najnowszą tabelę z punktami karnymi. A wszystko za sprawą projektu rozporządzenia. Został opublikowany.
  Energia: przygotowania na trudną zimę również w Szwajcarii
  Szwajcaria jest niezależna od rosyjskich paliw w porównaniu z resztą Europy. Jednak alpejska federacja planuje wziąć przykład z innych krajów UE i ograniczać zużycie energii.
  Narzędzia do warsztatu na... Oscara. Oscara designu!
  Narzędzia do warsztatu samochodowego nie muszą być nudne czy brzydkie. Ten zestaw otrzymał właśnie nagrodę Red Dot za wzornictwo.
  Elektrownie atomowe korzystne dla polskiej gospodarki według ekspertów
  Polski program jądrowy będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę, do 2043 r. może podnieść polskie PKB o ponad 1 proc. - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. Według PIE w 2043 r. atom może zaspokajać prawie 40 proc. polskiego popytu na energię elektryczną.
  Czy mieszkaniówka hamuje z produkcją – opinie ekspertów
  Czy nowe uwarunkowania rynkowe zmuszają deweloperów do zmiany planów? Czy kolejne projekty będą realizować zgodnie z wcześniejszymi założeniami? Czy firmy poszukują atrakcyjniejszych sposobów na finansowanie inwestycji niż kredyty? O ile wzrósł koszt budowy mieszkań w ciągu ostatniego roku?
  Opony z butelki. Butelki wyłowionej z Bałtyku. Pomysł Continentala
  Opony z butelki? Continental już takie produkuje. Teraz będzie jednak używać butelek wyłowionych z Bałtyku. Musisz jednak pomóc. Wystarczy aplikacja.
  Jaki scenariusz polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie? Znamy zdanie Polaków
  Około 57% Polaków przewiduje wzrost cen paliw, a niemal 51% uważa, że sankcje nałożone na Rosję przełożą się na energetykę w Polsce. Jaki scenariusz dla polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie widzą Polacy?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego. Realny problem?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego, czyli dziś porozmawiamy o realnych obawach potencjalnych nabywców aut zasilanych prądem.
  Wspólne przejazdy samochodem. Carpooling w modzie w Polsce
  Wspólne przejazdy samochodem? Od lat już trwa nowa moda na podróżowanie w Polsce. A modą tą jest właśnie carpooling.
  Mercedes EQS SUV. Cena w Polsce od 590 800 zł
  Mercedes EQS SUV i cena? To zdecydowanie drażliwy temat. Cennik elektrycznego SUV-a na polskim rynku steruje bowiem od prawie 600 tys. zł.
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowe inwestycje
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku roku Zarząd PSSE wydał 35 decyzji o wsparciu o łącznej wartości ponad 1,14 mld zł, z równoczesną deklaracją utworzenia 168 nowych miejsc pracy.
  Nieruchomości luksusowe wciąż w cenie
  Nieruchomości luksusowe to segment nieruchomości, który ma się dobrze w trudnych czasach. Piętna nie odznaczyła na nim ani pandemia, ani bieżące zawirowania gospodarcze, które tak bardzo dotknęły nieruchomości z tzw. segmentu popularnego. W momentach kryzysowych rynek luksusowy zyskuje, ponieważ, zamożni nabywcy szukają nieprzeciętnych aktywów, które dają perspektywę na wzrost wartości w czasie.
  Jak urządzić 50-metrowe mieszkanie? Pomysły na aranżacje
  Popularne mieszkania o średniej wielkości można łatwo zaaranżować na wiele ciekawych sposobów. Jak dobrze urządzić swoje 50-metrowe mieszkanie?
  Trudna sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców
  Północna Izba Gospodarcza informuje o dramatycznej sytuacji przedsiębiorców prowadzących biznes nad Odrą. Ilość klientów wypożyczalni sprzętu sportowego czy agroturystyki z dnia na dzień spadła niemal do zera.
  Negatywne nastroje konsumenckie - 60% oszczędza na bieżących zakupach
  Według badania pt. „Bieżące nastroje konsumenckie. Na czym Polacy oszczędzają?”, 6 na 10 rodaków obniża wydatki na codzienne zakupy. W III kw. ub.r. postępowało tak prawie 41% respondentów. Ankietowani szukają oszczędności przede wszystkim ze względu na wciąż rosnące ceny. W co czwartym przypadku szacunkowe obniżenie miesięcznych wydatków wynosi 10-15%. Z deklaracji rodaków wynika również, że najbardziej oszczędzają na art. odzieżowych, słodyczach i przekąskach oraz napojach alkoholowych.