Kategorie

Niedozwolone klauzule w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci
Niedozwolone klauzule w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne (telefon, internet, telewizja) muszą wiedzieć jakie zapisy w umowach dotyczących tych usług są niedopuszczalne.

Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług telewizji kablowej, internetu czy telefonii zawierają na co dzień, podlegają częstym kontrolom.

Kontroli tych dokonują Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ten ostatni organ bada umowy i regulaminy stosowane przez przedsiębiorców pod kątem niedozwolonych klauzul umownych.

Jeżeli stwierdzi, że postanowienia takie znajdują się we wzorach umów zawieranych z konsumentami, nakłada na przedsiębiorcę dotkliwe kary, nawet w wysokości 10% przychodu danej firmy, osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Zobacz: Niedozwolone postanowienia umowne – kto może wytoczyć powództwo?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek na bieżąco śledzić prowadzony przez Prezesa UOKiK rejestr klauzul niedozwolonych. Ujawnione w tym rejestrze klauzule wiążą wszystkich przedsiębiorców, a użycie ich w umowie lub regulaminie traktowane będzie jako zawinione.

Trzeba również zwrócić uwagę na działania stowarzyszeń, które w ramach swoich celów statutowych zajmują się ochroną praw konsumentów.

W ostatnim czasie stowarzyszenia te stosują praktykę pozywania przedsiębiorców do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone.

Stowarzyszenia te występują z kilkoma pozwami, z których każdy dotyczy jednej klauzuli, co prowadzi do mnożenia kosztów postępowania, w szczególności kosztów wynagrodzenia pełnomocnika stowarzyszenia.

W przypadku gdy objęta pozwem klauzula ujawniona jest już w rejestrze klauzul niedozwolonych przedsiębiorca w zasadzie nie ma szans na skuteczną obronę.

Po wystąpieniu z powództwem stowarzyszenia chętnie zawierają pozasądowe ugody, na podstawie których cofają pozwy w zamian za usunięcie niedozwolonych klauzul z wzorców umownych oraz zwrot poniesionych kosztów.

Dzięki ugodzie przedsiębiorca uniknie wprawdzie ujawnienia zapisów ze stosowanych przez niego umów i regulaminów w rejestrze klauzul, oraz kosztownego ogłoszenia wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi jednak ponieść często znaczące koszty.

Umowa przedwstępna - jak skutecznie zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy?

Przykłady niedozwolonych klauzul umownych

Biorąc pod uwagę powyższe, warto przeanalizować wzorce umowne pod kątem występowania w nich niedozwolonych zapisów i dostosować je do obowiązującego prawa.

1. Postanowienia regulujące zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa

W przypadku gdy umowa zawierana jest poza biurem obsługi przedsiębiorcy np. w miejscu zamieszkania konsumenta, operator musi zagwarantować abonentowi:

- prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od zawarcia umowy;

- poinformować go, że zachowania 10 dniowego terminu liczy się chwila wysłania oświadczenia, nie doręczenia;

- niedozwolone jest obciążanie konsumenta opłatami instalacyjnymi w przypadku gdy skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, a w razie gdy opłaty zostały pobrane powinny zostać zwrócone nie później niż w terminie 14 dni.

Postanowienia regulujące procedurę zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w inny sposób będą niezgodne z prawem.

Przykład klauzuli niedozwolonej: W przypadku zawarcia umowy poza BOA abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i doręczone na adres dostawcy usług.

2. Postanowienia regulujące świadczenie usług telekomunikacyjnych

Przy ustalaniu zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych należy pamiętać, że:

Reklama

a) naliczanie opłat jest dopuszczalne dopiero z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług; postanowienia przewidujące inne rozwiązania mogą być uznane za niedozwolone ponieważ nakładają na konsumenta obowiązek zapłaty za usługę, z której jeszcze nie korzysta lub nie będzie mógł korzystać z przyczyn od niego niezależnych.

Przykład klauzuli niedozwolonej: Operator rozpoczyna naliczanie opłat z tytułu usługi w dniu następnym po doręczeniu klientowi zestawu instalacyjnego albo w dniu następnym po doręczeniu przesyłki z loginem oraz hasłem – UOKiK:

b) braku technicznych możliwości świadczenia usług operator musi:

- zawiadomić konsumenta;

- dać możliwość rozwiązania umowy z odpowiednim terminem

Przykład klauzuli niedozwolonej: W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług z prędkością wybraną przez klienta, operator będzie świadczyć usługi z najwyższą możliwą prędkością, po cenach odpowiadających tej prędkości, o czym klient zostanie powiadomiony, w takim przypadku może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, a po upływie tego terminu klient może zmienić umowę poprzez wybór innej opcji (…)

Zobacz: Zwłoka w wykonaniu zobowiązania i jej konsekwencje

3. Postanowienia regulujące prawo operatora do pobierania dodatkowych opłat

Wykluczone jest pobieranie opłat:

- za zmianę pakietu - gdy opłata jest pobierana  tylko za zmianę pakietu na niższy;

- za zmianę opcji usługi na opcję o niższej jakości transmisji – gdy opłata jest pobierana tylko za zmianę opcję usługi o niżej jakości transmisji;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „opłata za zmianę taryfy, gdy abonent zmienia taryfę na inną z niższą opłatą abonamentową”;

Reklama

- za ponowną aktywację usług po ich zawieszeniu lub wyłączeniu, także z przyczyn zawinionych przez konsumenta – wykluczone jest więc uzależnianie podłączenia konsumenta do sieci dopiero po dokonaniu przez niego zapłaty za ponowną aktywację;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „w przypadku odłączenia sygnału z winy abonenta jego ponowne podłączenie nastąpi po uregulowaniu zaległości i wniesieniu opłaty za ponowną aktywację”

- za wezwania do zapłaty i windykację;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „kosztami wezwania do zapłaty oraz kosztami niezbędnymi do skutecznego dochodzenia należności operatora obciążony zostanie abonent.”

Ponadto kary umowne i odsetki nie mogą być rażąco wygórowane, w szczególności kary umowne naliczane za brak zwrotu dekodera lub innego urządzenia dostępowego nie mogą przewyższać wartości odtworzeniowej tego urządzenia.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „abonent jest zobowiązany do zwrotu operatorowi dekodera w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy. Uchybienie temu terminowi skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł”.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „jeśli abonent nie zwróci dekodera wówczas operator może żądać od abonenta uiszczenia opłaty abonenckiej w 10-krotnej wysokości za bezumowne korzystanie z programu HBO w okresie od rozwiązania umowy do zwrotu dekodera”

Niedopuszczalny jest także zapis, że: „niedoręczenie faktury za abonament nie zwalnia abonenta z obowiązku opłaty abonamentowej”

Zobacz: ABC umów

4. Postanowienia regulujące odpowiedzialność operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usłu

Ponieważ zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego budzi zawsze największe wątpliwości, wymaga krótkiego wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, do odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a więc art. 471 i następne k.c.

Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z odpowiedzialności zwalnia go jedynie wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Skoro tak, to gdy usługa nie jest świadczona, lub jest świadczona nienależycie z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność przedsiębiorca, wówczas konsumentowi należy się odszkodowanie.

Przepis art. 105 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na który często powołują się operatorzy ograniczając swoją odpowiedzialność choćby poprzez zastrzeżenie, że odszkodowanie przysługuje tylko gdy w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw przekroczył 36 h, ma zastosowanie tylko do przedsiębiorców wyznaczonych, świadczących usługę powszechną.

Usługa powszechna jest to – zgodnie z definicją zawartą w art. 81 ustawy Prawo telekomunikacyjne – zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tylko przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia takiej usługi decyzją Prezesa UKE, ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie usług na  preferencyjnych warunkach wskazanych w art. 105 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Trzeba także zwrócić uwagę, że czym innym jest odszkodowanie, a czym innym zwrot części opłaty konsumentowi w związku z brakiem usługi. UOKiK stoi na stanowisku, że nie można pobierać od konsumenta opłaty za okres, w którym nie otrzymał usługi, niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy.

W związku z powyższym UOKiK uznał za niedopuszczalne:

a) wyłączenie odpowiedzialności operatora za awarie trwające krócej niż określona ilość godzin, a także ograniczenie odpowiedzialności tylko za pełny dzień awarii:

Przykład klauzuli niedozwolonej:za okres przerwy w świadczeniu usługi wynikającej z awarii trwającej dłużej niż 36 h abonentowi przysługuje prawo obniżenia opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 za każdy dzień braku sygnału”;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „odszkodowanie i obniżenie opłat abonamentowych nie przysługują, jeżeli łączny czas przerw w okresie miesięcznym był krótszy niż 36 h”;

b) ograniczenie odpowiedzialności operatora od momentu zgłoszenia awarii przez abonenta:

Przykład klauzuli niedozwolonej: „odszkodowanie i obniżenie opłat abonamentowych następuje na wniosek abonenta, w trybie postępowania reklamacyjnego, pod warunkiem zawiadomienia dostawcy usług o awarii. Odszkodowanie i obniżenie opłat abonamentowych naliczane jest od dnia zgłoszenia”

c) ograniczenie odpowiedzialności operatora do wysokości poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści:

Przykład klauzuli niedozwolonej: „dostawca usługi ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez wypłatę użytkownikowi kary umownej, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez użytkownika korzyści”;

d) ograniczenie odpowiedzialności operatora do określonej kwoty:

Przykład klauzuli niedozwolonej: „w przypadku roszczeń użytkownika niezależnie od ich przedmiotu i podstawy odpowiedzialność finansowa dostawcy jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystywanego abonamentu”

e) ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności operatora bez względu na okoliczności powodujące nienależyte wykonanie umowy – z odpowiedzialności zwalnia tylko przyczyna niezależna od operatora;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za określoną prędkość przepływu”

Przykład klauzuli niedozwolonej: „abonent nie może wnosić żadnych roszczeń  stosunku do operatora w związku z brakiem możliwości dostępu do sieci Internet z powodu trudności technicznych lub braku możliwości technicznych wykonania usługi w umownym terminie”

Przykład klauzuli niedozwolonej:operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez abonenta w wyniku utraty lub opóźnienia w przesyłaniu danych, które spowodowane jest brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w działaniu sieci”;

f) wyłączenie odpowiedzialności za nienależyte świadczenie usług wynikające z przyczyn leżących po stronie nadawców i innych operatorów – operator ponosi odpowiedzialność za podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działania sieci, wynikające z działania siły wyższej, lub pracy nadajników w pobliżu sieci usługodawcy, oraz awarie łącz innych operatorów”.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych i radiowych rozprowadzanych w sieci telewizji kablowej wynikające z przyczyn niezależnych od operator, a w szczególności z przyczyn występujących poza siecią”

5. Postanowienia regulujące tryb zmiany regulaminów i cenników

Dokonując zmiany umowy (w tym postanowień zawartych w regulaminie) oraz cenniku operator musi:

- powiadomić konsumenta o zmianie na piśmie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego,

- umożliwić konsumentowi rozwiązanie umowy,

- udzielić terminu do końca obowiązywania starych regulacji,

- powiadomić konsumenta, że w razie skorzystania z prawa do rozwiązania umowy operatorowi nie będzie przysługiwało odszkodowanie ani zwrot udzielonych konsumentowi ulg – chyba że zmiana wynika ze zmiany przepisów prawa bądź usunięciem niedozwolonych klauzul umownych;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „abonent nie później niż na 14 dni przed datą wskazaną w powiadomieniu, może dostarczyć dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu  umowy z powodu braku akceptacji zamiany umowy lub regulaminu”.

Dodatkowo UOKiK przyjął, że zmiana cennika jest zmianą umowy; niedozwolony jest więc zapis: „zmiana opłaty za doprowadzenie sygnału nie oznacza zmiany warunków umowy”

6. Tryb zmiany oferty programowej

Zmiana oferty programowej jest zmianą umowy. Dokonując więc takiej zmiany przedsiębiorca powinien zachować tryb przewidziany dla zmiany warunków umowy.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „o zmianach w programowych abonenci będą informowani na antenie programu informacyjnego dostawcy usług; w takim przypadku abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż do 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany”

Ponadto za niedozwoloną klauzulę umowną uznany został zapis, który daje przedsiębiorcy możliwość dokonania zmiany oferty programowej z innych niż niezależne od niego przyczyn.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta stwierdził, że nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana warunków umowy przez przedsiębiorcę poprzez usuwanie programów, na które decydował się konsument przy zawieraniu umowy, poza przypadkami gdy zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy.

Za takie nie można zaś zdaniem sądu uznać np. zmian ekonomicznych czy niskiej oglądalności danego programu.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „operator z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych może wprowadzić zmiany liczby i rodzaju programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów. Zmiany te, wynikające z faktu zaistnienia siły wyższej, zastąpienia danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacji z danego programu z uwagi na jego niską oglądalność, zaprzestania nadawania programu z przyczyn obciążających jego nadawcę, nie wymagają zmiany umowy.”

7. Postanowienia regulujące automatyczne przekształcanie umowy zawartej na czas oznaczony w umowę na czas nieoznaczony

Postanowienia takie są jak najbardziej dopuszczalne, jednak niedozwolone jest:

- wyłączenie uprawnienia konsumenta do uniknięcia skutku automatycznego przekształcenia umowy;

- zbyt krótki termin na złożenie oświadczenia o braku woli przedłużenia umowy;

- niesprecyzowanie warunków, na jakich umowa ma zostać przedłużona.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „w przypadku zawarcia umowy na czas określony, umowa po upływie tego okresu obowiązuje nadal przez czas nieokreślony, a abonament za usługi będzie zgodny z aktualnymi cennikami”.

Uwagi te nie wyczerpują zagadnienia niedozwolonych klauzul umownych, jednak wskazują na podstawowe zastrzeżenia, jakie UOKiK w przeszłości zgłaszał do wzorów umownych stosowanych w usługach telekomunikacyjnych.


Adwokat Anna Gąsecka

Kancelaria Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem. Co musisz o nim wiedzieć?

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem to tak naprawdę prawo jazdy na tramwaj. Jak się je zdobywa i jakie warunki należy spełnić?

  Internet i pandemia przyczyną zwiększonego obrotu podróbkami

  Komenda Główna Policji podaje, że w I kwartale br. stwierdzono prawie 7 tys. przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Co głównie kupują nabywcy podróbek?

  Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

  Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

  Maksymalna opłata za śmieci przy metodzie "od wody"

  Ustawa śmieciowa. Przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. około 150 zł. Jakie jeszcze zmiany zawiera nowela ustawy śmieciowej?

  ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premii dla młodych rolników

  Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

  Jak branża handlowa może wykorzystać analitykę danych?

  Ponad połowa wiodących producentów oraz dystrybutorów już wykorzystuje analitykę danych i sztuczną inteligencję, a trzy czwarte z nich osiąga dzięki tym działaniom wymierne korzyści. Po co analizować dane w handlu?

  Peugeot 2008 [TEST]: mały, miejski lew dorósł!

  Peugeot 2008 jest miejskim crossoverem. Niech jednak ten tytuł Was nie zmyli. Bo auto jest bardziej dojrzałe, niż mogłoby się wydawać!

  Co może zrobić pracodawca, kiedy pracownik jest dłużnikiem?

  Biorąc pod uwagę statystyki, co dziesiąty Polak ma długi, a większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które na co dzień pracują. Pracownik dłużnik może być dla firmy dużym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

  Niezapłacone faktury wpływają na kondycję firmy

  60 proc. firm w pandemii skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie faktur. Dodatkowo 44 proc. wskazuje, że odbiorcy w ostatnich trzech miesiącach w ogóle nie uregulowali należności za otrzymane towary czy wykonane usługi.

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

  Jak zgłosić informację o porzuconych odpadach?

  Informację o porzuconych odpadach, niebezpiecznych czy komunalnych może zgłosić przez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

  Jakich pracowników poszukuje branża logistyczna?

  Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody. Kto jest potrzebny najbardziej?

  Pandemia oszczędziła rynek fundacji

  Fundacje w Polsce wciąż nieźle się trzymają. Rocznie sądy rejestrują ponad 2 tys. nowych organizacji. Eksperci zwracają też uwagę na to, że rynek ten jest u nas dobrze wyważony i nawet pandemia nie zmieniła tego stanu rzeczy.

  280 tys. zł dotacji dla firm na przygotowanie dokumentacji

  Od początku czerwca przyjmowane są wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty. Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem mogą otrzymać nawet 280 tys. zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Kiedy upływa termin składania wniosków?

  Nawet 100 tys. zł dla rolników poszkodowanych w pożarze

  Minister Grzegorz Puda podjął decyzję o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym w pożarze we wsi Nowa Biała w Małopolsce. Jaka pomoc zostanie przyznana? Kto otrzyma wsparcie?

  Zgubiłem numer PKK. Co zrobić w takiej sytuacji?

  Zgubiłem numer PKK. Jak go odzyskać? No i tu pojawia się spory problem, bo kandydata na kierowcę czeka... No właśnie co?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jak wpłynie na ceny mieszkań?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Czy ceny mieszkań będą nadal rosły? Czy wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, postępująca inflacja, rosnące koszty budowy i zakupu gruntów, czy opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych przełożą się na dalszy wzrost cen na rynku mieszkaniowym? O ile w tym roku mogą zdrożeć mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę - za co odpowiada właściciel mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę. Najemcy dość często powodują szkody wykraczające poza lokal. Ucierpieć może mieszkanie sąsiada albo część wspólna budynku. Kto odpowiada za te szkody?

  Sprzedaż części używanych na oku fiskusa. Ruszają kontrole.

  Sprzedaż części używanych na celowniku skarbówki. Powód? Wielu sprzedawców albo nie zarejestrowało nawet firmy, albo zaniża dochody ze sprzedaży.

  Działka rekreacyjna - na co zwracać uwagę przy zakupie

  Działka rekreacyjna. Na rynku nieruchomości zapanował boom na działki rekreacyjne. Warto wiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie, aby się nie naciąć. Wzmożone zainteresowanie sprawiło, że ceny w tym segmencie rynku poszybowały w górę. Duża konkurencja wśród nabywców i presja na szybką decyzję mogą spowodować, że źle ulokujemy swoje oszczędności. Aby ograniczyć ryzyko związane z zakupem działki rekreacyjnej warto się do niego wcześniej przygotować. Przede wszystkim należy wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby inwestycja była trafiona.

  Ile elektryk przejedzie na rezerwie?

  Firma Edmunds sprawdziła, jaki dystans może pokonać samochód elektryczny, gdy komputer pokładowy pokazuje, że mają 0 km zasięgu.

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?