REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dotacje na biznes z Urzędu Pracy

Joanna Nadolska

REKLAMA

REKLAMA

Utraciłeś zatrudnienie, nie daj się zwieść czarnym myślom, nie wmawiaj sobie pecha, nie oceniaj swoich umiejętności i dotychczasowych doświadczeń, patrząc przez pryzmat restrukturyzacji… - nie siedź – działaj, a zauważysz w jak krótkim czasie uda Ci się opanować sytuację patową. W poradniku „ Dotacje na biznes z Urzędu Pracy” znajdziesz wskazówki – jak zdobyć pieniądze na własną firmę - własne małe przedsiębiorstwo.

Spis treści

REKLAMA

1. Pomysłowy bezrobotny
2. PUP pomaga rozkręcić biznes
3. W progu sukcesu – mam plan zostać biznesmenem
4. Biznesplan nie boli
5. Dobry wniosek gwarancją powodzenia
6. Tak Cię widzą jak napisałeś - ocena wniosku
7. Zabezpieczenie dotacji – asekuracja Urzędu


Pomysłowy bezrobotny

Jeśli chcesz rozkręcić biznes musisz spełnić przede wszystkim warunek konieczny – musisz być bezrobotnym zarejestrowanym. Tylko wtedy masz prawo ubiegać się o dotacje z Urzędu Pracy.

Kto jest bezrobotnym...

REKLAMA

 bezrobotny to osoba
• niezatrudniona i nie wykonująca pracy zarobkowej (np. umowa zlecenie lub o dzieło)
• gotowa i zdolna do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu, a jeśli jest niepełnosprawna na ½ etatu
• nieucząca się w szkole (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, lub jeśli jest studentem studiów niestacjonarnych) , która:

- ukończyła 18 lat ale nie 60 ( w przypadku kobiet) albo 65 (mężczyźni)
- nie nabyła prawa do emerytury, renty ( wszelkie rodzaje rent)
- nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, chorobowego lub macierzyńskiego
- nie jest właścicielem nieruchomości rolnej pow. 2 ha, nie podlega ubezpieczeniu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek, lub domownikiem w gospodarstwie rolnym
- nie uzyskuje przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej
- nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- nie jest tymczasowo aresztowana
- nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
- nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wolontariusz może posiada status bezrobotnego (musi przedstawić w PUP porozumienie z podmiotem korzystającym z jego świadczeń).

Co bezrobotny musi...

REKLAMA

 bezrobotny ma obowiązek
• zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w celu przyjęcia propozycji pracy ( tzw. „odhaczanie”) lub innej pomocy oferowanej przez PUP, lub stawić gotowość do podjęcia pracy – jeśli się nie stawi w wyznaczonym terminie – utraci status bezrobotnego,
• składać do PUP oświadczenie o uzyskanych przychodach
• poinformować o podjęciu zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy ( jeśli nie zawiadomi - podlega karze grzywny 500 zł).

Osoba utraciła pracę w wyniku restrukturyzacji, chcąc się zarejestrować powinna:
1. zgłosić się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania ( w przypadku gdy nie jest zameldowana do Urzędu, na którego obszarze przebywa)
2. powinna podczas rejestracji przedłożyć dokument tożsamości (najczęściej dowód osobisty)
3. przedłożyć dyplomy i świadectwa ukończonych szkół
4. przedłożyć świadectwo pracy
5. przedłożyć dokumenty o przeciwwskazaniu do wykonywania określonych prac

Zobacz: Sprawozdanie finansowe a likwidacja szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu - porada

Student studiów wieczorowych lub zaocznych również może starać się o dotację.


PUP pomaga rozkręcić biznes

Popularny „pośredniak” czyli PUP, istotnie jest pośrednikiem pomiędzy bezrobotnym
a pracodawcą:
• świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej
• pomaga w aktywnym szukaniu pracy
• inicjuje, organizuje i finansuje Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

Środki na podjęcie działalności przyznaje PUP, ale wniosek należy złożyć do Starosty

Wniosek o przyznanie dotacji może zostać przyjęty jeśli:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, bądź przygotowania zawodowego,
- nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych, środków na podjęcie działalności
- nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wysokość pomocy określona jest w umowie. Nie może ona przekraczać wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (dla spółdzielni socjalnych – pomoc nie może przekraczać czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz trzykrotności na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej złożeniu). 

Maksymalna kwota dotacji - 19.100 zł chyba, że regulamin danego urzędu ustala inną stawkę. W niektórych urzędach kwota dofinansowania wynosi 17.000 zł. 

Osoba, która otrzymała środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a okres trwania tej działalności był krótszy niż 12 miesięcy lub naruszone zostały warunki umowy, musi dokonać zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku, stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Zobacz: Kiedy spółka może korzystać z uproszczeń dotyczących ewidencji instrumentów finansowych?


W progu sukcesu – mam plan zostać biznesmenem

Zakładając firmę konieczne są środki „na start”. Jeśli nie udało Ci się utrzymanie środków na koncie, lokacie, czy w skarbonce – przy odrobinie wysiłku, dostaniesz je m.in. z Urzędu Pracy. Z naciskiem na słowo „dostaniesz”, gdyż są to środki bezzwrotne, ale też jednorazowe. To, że za pomocą 19 000 zł daje się rozkręcić dochodowy biznes, potwierdza fakt istnienia wielu firm, których właściciele skorzystali z tej pomocy i z sukcesem kontynuują działalność. 

Biznes kosztuje – bilans zysków i strat

Zanim złożysz wniosek o dotację, przemyśl, czy posiadasz doświadczenie w danej dziedzinie – jeśli je masz na pewno zaprocentuje na dalszych etapach zakładania i rozwoju firmy. Przemyśl również grupę docelową, do której chcesz trafić z produktem. Kolejny krok to czas na ustalenie kosztów. Należy pamiętać, że rozpoczynając bierzemy pod uwagę tylko niezbędne koszty.

Bezrobotny dla zwiększenia wiarygodności dołączył listę docelowych odbiorców, do których skierował produkt swej przyszłej firmy.

Zaplanuj wydatki miesięczne na utrzymanie firmy, np. ZUS, czynsz, wszelkie abonamenty. Wynotuj co musisz mieć na start – bez jakich środków Twoja firma „nie ruszy”, a co możesz dokupić później. Pamiętaj też o wyborze formy opodatkowania (VAT, ryczałt). Po dokonaniu wstępnej analizy, należy zapoznać się z warunkami aplikacji. 

Wymagane dokumenty - załączniki do wniosku

W poszczególnych punktach wniosku wypisane są niezbędne załączniki. Dobrze jest wypisać je wszystkie, by później skserować i dołączyć do wniosku. Są to np. świadectwa, dyplomy – potwierdzające nasze wykształcenie, oświadczenia, świadectwa pracy, listy intencyjne, akty notarialne. 

Zobacz: Jak przejąć i co zrobić, żeby transakcja była korzystna?


Biznesplan nie boli

Poważnie brzmiące słowo „biznesplan” wcale nie jest czymś wielkim do zrealizowania. Na poziomie małej firmy, nie jest konieczne posiadanie fachowej wiedzy.

Spisz na kartce to, co w drodze do przedsiębiorczości, spędza ci sen z powiek:
- punkt wyjścia - czy zostały podjęte jakieś działania, czy wszystko jest dopiero w planach?
- cel- co chcemy poprzez założenie działalności osiągnąć?
- strategia działania – jakie metody umożliwią osiągnięcie celu?
- koszty – czy to się opłaca ?- czyli rachunek zysków i strat

Cechy dobrego biznesplanu
• pomysł
• prosty język
• logiczna struktura
• opis sposobu kierowania firmą dla osiągnięcia sukcesu
• ilustracja zysków

Musisz zwrócić uwagę na:
 - znajomość rynku konkurencji
 - płynność finansową
 - szczegóły wdrażania

Jeśli nie jesteś w stanie napisać biznesplanu wynajmij profesjonalistę.

Naturalnie, że na wszystkie pytania nie jesteś w stanie odpowiedzieć , jednak biznesplan powinien pomóc uzyskać Ci odpowiedzi na te, dotyczące kwestii związanych ze stanem firmy istniejącym obecnie oraz prognozowanym charakterem zmian. Ot i biznesplan gotowy!

Przykładowy biznesplan


Dobry wniosek gwarancją powodzenia

Osoba, która chce złożyć wniosek o dofinansowanie powinna na wstępie zapoznać się z regulaminem obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o dotację składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Należy go złożyć na obowiązującym druku (można go pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej). 

Wniosek taki powinien zawierać:
• kwotę wnioskowanych środków
• rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć
• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
• kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
• specyfikację i harmonogram wydatków
• proponowaną formę zabezpieczenia środków

Do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny powinien dołączyć oświadczenia o:
• o korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności
• nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
• wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem
• niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej
• niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
• rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności
• niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien zawierać:
• kwotę wnioskowanych środków
• informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków
• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków 

a także oświadczenia o :
- korzystaniu bądź nie z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych
- nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia
- wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem
- niekaralności
- niezłożeniu wniosku do innego starosty.

Kandydaci na przyszłych przedsiębiorców powinni wniosek potraktować jako biznesplan. Szczególnie ważne są elementy opisowe wniosku. Należy je dokładnie przemyśleć i zaplanować – wówczas nasze szanse na dofinansowanie wzrasta. Uwypuklając mocne strony, a minimalizując słabsze – nasze szanse na dotacje wzrastają.

Bezrobotna składając wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności video – foto, wskazała, iż w związku z tym, że posiada podstawowy sprzęt ( komputer z oprogramowaniem) i wiedzę z zakresu obróbki zdjęć – zminimalizuje koszty wywoływania tych zdjęć w zakładzie fotograficznym.


Tak Cię widzą jak napisałeś - ocena wniosku

Wniosek o datację z Urzędu Pracy ocenia zespół ekspertów składających się zazwyczaj z pracowników Urzędu Pracy. Komisja rozpatruje wnioski pod kątem:
• wykształcenia i przygotowania zawodowego osoby składającej wniosek a prowadzeniem przyszłej dotowanej działalności;
• sposobu opisu planowanej działalności oraz perspektywy jej rozwoju;
• faktycznego stanu na rozpoczęcie działalności;
• analizy szans na rozwój a także przewidzianych we wniosku zagrożeń
• analizy kosztów i przychodów
• uzasadnienia planowanych i opisanych we wniosku zakupów

O przyjęciu bądź nie wniosku komisja ma obowiązek poinformować bezrobotnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Komisja dokonuje najpierw oceny prawnej wniosku, sporządza z tego protokół. Jeśli wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy – nie może być dalej przekazany do oceny merytorycznej. Urząd Pracy odrzuca taki wniosek. Wnioski ocenia komisja, a protokół z ich oceny przekazuje dyrektorowi Urzędu Pracy. Wsparcie otrzymują osoby, których wniosek otrzymał co najmniej minimalną liczbę punktów.

Zazwyczaj komisja bierze pod uwagę część opisową wniosku i zawarte w niej perspektywy rozwoju takiej firmy. Informację o przyznanej dotacji bezrobotny otrzymuje pisemnie, może ją tez znaleźć w gablocie urzędu lub na stronie internetowej urzędu. Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy oraz dostarczenie zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. 

Bezrobotna złożyła wniosek o dotację, wymieniając w części opisowej potrzebny jej do rozpoczęcia działalności sprzęt. Nie uzasadniła, dlaczego jest on jej potrzeby. Urząd Pracy rozpatrzył wniosek negatywnie.


Zabezpieczenie dotacji – asekuracja Urzędu

Z reguły jest tak, że wnioskujący o dotację mają jak najbardziej szczere intencje i wykorzystują ją zgodnie z przeznaczeniem. Zdarzają się jednak wyjątki od reguły… 

Urząd Pracy broni się przed nierzetelnymi osobami stosując zabezpieczenie dotacji. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków, urząd stosuje zabezpieczenie, którym jest:
• poręczenie cywilne - żyranci, osoby trzecie,
• weksel z poręczeniem wekslowym (awal)
• gwarancja bankowa
• zastaw na prawach lub rzeczach –zabezpieczenie własnym majątkiem
• blokada rachunku bankowego – jeśli na rachunku jest pokaźna sumka ( np. kilkanaście tys. zł) – blokuje się te pieniądze na okres 12 miesięcy (akredytywa) z tytułu zabezpieczenia

W każdym urzędzie wymagania odnośnie zabezpieczenia dotacji są inne. Zazwyczaj stosuje się poręczenie osób trzecich. 

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania bezrobotny musi zwrócić otrzymane od PUP pieniądze, jeśli:
- wykorzystał je niezgodnie z przeznaczeniem
- prowadził działalność krócej niż 12 miesięcy
- podjął zatrudnienie lub zawiesił działalność w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności
- złożył oświadczenia niezgodne z prawdą
- naruszył warunki umowy (inne)

Bezrobotny dostał dotację na rozpoczęcie działalności. Za zakupione pieniądze przeprowadził remont w mieszkaniu… W sytuacji gdy musiał przedłożyć w Urzędzie Pracy faktury, Urząd zauważył, iż dotację bezrobotny wykorzystał niezgodnie z jej przeznaczeniem. Bezrobotny musiał w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, zwrócić je wraz z odsetkami.

Opisane działania to oczywiście preludium do rozpoczęcia działalności. O finiszu stanowi kreatywność samego przedsiębiorcy. Powodzenia!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  BGK będzie mógł udzielać gwarancji spłaty kredytów mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 29 marca 2024 r.

  BGK będzie mógł gwarantować kredyty dla MŚP w ramach programu InvestEU. Jaka pomoc dla MŚP?

  Nie masz w tym miesiącu 1600,32 zł na składki dla ZUS? Nim zbankrutujesz czekając na rządowe wakacje od ZUS, zawieś działalność gospodarczą

  Obiecane przez rząd wakacje od ZUS będą nieprędko, a życie toczy się szybko. Od 5 lutego, z oficjalnego komunikatu ZUS wiadomo, ile trzeba będzie odprowadzić na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do grudnia 2024 r. To już więcej niż przed waloryzacją wynosi minimalna emerytura. Co więc robić gdy kolejny miesiąc czeka się na zapłatę faktury, w kasie firmowej pusto, a ZUS upomina się o składki.
  Na pewno nie czekać na obiecane wakacje od ZUS, ale po prostu zawiesić działalność gospodarczą na ten czas.

  Opłata roczna BDO w 2024 r. W lutym upływa ważny termin

  Przedsiębiorcy wpisani do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) powinni pamiętać o uiszczeniu opłaty rocznej. Jaki jest termin na wniesienie opłaty w 2024 roku?

  ESG jako klucz do zrównoważonego biznesu

  W czasach, gdzie zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna stają się kluczowymi determinantami sukcesu przedsiębiorstw, Beata Drzazga założyciel BetaMed SA i inicjator wielu projektów zarówno w kraju, jak i za granicą, dzieli się swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat wprowadzania zasad ESG (Environmental, Social, and Governance) w praktyce biznesowej.

  REKLAMA

  Przedsiębiorcy lepiej oceniają koniunkturę więc śmielej kupują samochody. W 2024 r. wróciła niechęć do elektryków

  W 2024 roku zakupem samochodu zainteresowany jest co czwarty przedsiębiorca. To podobnie jak przed dwunastoma miesiącami. Wynik w 2024 r. może być w rzeczywistości jeszcze lepszy, ponieważ 16 proc. ankietowanych nie umiało na etapie badania jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o zamiar zakupu samochodu.

  KAS: uwaga na podrobione, nielegalne środki ochrony roślin

  Rozpoczęła się właśnie VI. edycja kampanii edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policji oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przestrzegającej przed oszustami oferującymi nielegalne, w tym podrobione, środki ochrony roślin. Kampania prowadzona jest pod hasłem „Kupując podróbki, tracisz wiele razy!". 

  Rejestracja spółek od A do Z. Sprawdź nasz poradnik!

  W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Niektórzy robią to w pojedynkę, inni proponują współpracę znajomym lub prosperującym przedsiębiorcom. W ten sposób powstają spółki, wymagające odpowiedzialnej opieki prawnej i księgowości. Sprawdź, od czego zacząć!

  Protesty rolników w całej Europie. Jakie są powody? O co im chodzi?

  Protesty rolników trwają od kilku tygodniu w wielu krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji, Czechach i na Węgrzech. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom produktów rolnych, Europejskiemu Zielonemu Ładowi i taniemu importowi produktów rolniczych spoza Unii Europejskiej.

  REKLAMA

  Pompa ciepła, magazyn energii, fotowoltaika teraz dostępne w leasingu europejskim dla sklepów, punktów usługowych i rolników

  Teraz przedsiębiorcy, małe i średnie firmy produkcyjne, sklepy, salony samochodowe czy rolnicy, mogą ubiegać się o leasing pojazdów elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz maszyn i urządzeń na atrakcyjnych warunkach. Są nowe środki finansowe pozwalające zwiększyć ofertę – i to na korzystniejszych niż uprzednio warunkach.

  Aplikacje chmurowe ułatwiają pracę firmom, ale i ściągają na nie niebezpieczeństwa, których menadżerowie najczęściej nie są świadomi

  Wszechobecne aplikacje chmurowe pozwalają firmie z Warszawy bez wysiłku współpracować z zespołem z Londynie, organizując spotkania wideo, podczas których analizuje się dane, a nawet realizować skomplikowane zadania związane z zarządzaniem projektami. 

  REKLAMA