Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dotacje na biznes z Urzędu Pracy

Joanna Nadolska
Dotacje na biznes z Urzędu Pracy
Dotacje na biznes z Urzędu Pracy
Utraciłeś zatrudnienie, nie daj się zwieść czarnym myślom, nie wmawiaj sobie pecha, nie oceniaj swoich umiejętności i dotychczasowych doświadczeń, patrząc przez pryzmat restrukturyzacji… - nie siedź – działaj, a zauważysz w jak krótkim czasie uda Ci się opanować sytuację patową. W poradniku „ Dotacje na biznes z Urzędu Pracy” znajdziesz wskazówki – jak zdobyć pieniądze na własną firmę - własne małe przedsiębiorstwo.

Spis treści

1. Pomysłowy bezrobotny
2. PUP pomaga rozkręcić biznes
3. W progu sukcesu – mam plan zostać biznesmenem
4. Biznesplan nie boli
5. Dobry wniosek gwarancją powodzenia
6. Tak Cię widzą jak napisałeś - ocena wniosku
7. Zabezpieczenie dotacji – asekuracja Urzędu


Pomysłowy bezrobotny

Jeśli chcesz rozkręcić biznes musisz spełnić przede wszystkim warunek konieczny – musisz być bezrobotnym zarejestrowanym. Tylko wtedy masz prawo ubiegać się o dotacje z Urzędu Pracy.

Kto jest bezrobotnym...

 bezrobotny to osoba
• niezatrudniona i nie wykonująca pracy zarobkowej (np. umowa zlecenie lub o dzieło)
• gotowa i zdolna do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu, a jeśli jest niepełnosprawna na ½ etatu
• nieucząca się w szkole (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, lub jeśli jest studentem studiów niestacjonarnych) , która:

- ukończyła 18 lat ale nie 60 ( w przypadku kobiet) albo 65 (mężczyźni)
- nie nabyła prawa do emerytury, renty ( wszelkie rodzaje rent)
- nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, chorobowego lub macierzyńskiego
- nie jest właścicielem nieruchomości rolnej pow. 2 ha, nie podlega ubezpieczeniu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek, lub domownikiem w gospodarstwie rolnym
- nie uzyskuje przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej
- nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- nie jest tymczasowo aresztowana
- nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
- nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

Wolontariusz może posiada status bezrobotnego (musi przedstawić w PUP porozumienie z podmiotem korzystającym z jego świadczeń).

Co bezrobotny musi...

 bezrobotny ma obowiązek
• zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w celu przyjęcia propozycji pracy ( tzw. „odhaczanie”) lub innej pomocy oferowanej przez PUP, lub stawić gotowość do podjęcia pracy – jeśli się nie stawi w wyznaczonym terminie – utraci status bezrobotnego,
• składać do PUP oświadczenie o uzyskanych przychodach
• poinformować o podjęciu zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy ( jeśli nie zawiadomi - podlega karze grzywny 500 zł).

Osoba utraciła pracę w wyniku restrukturyzacji, chcąc się zarejestrować powinna:
1. zgłosić się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania ( w przypadku gdy nie jest zameldowana do Urzędu, na którego obszarze przebywa)
2. powinna podczas rejestracji przedłożyć dokument tożsamości (najczęściej dowód osobisty)
3. przedłożyć dyplomy i świadectwa ukończonych szkół
4. przedłożyć świadectwo pracy
5. przedłożyć dokumenty o przeciwwskazaniu do wykonywania określonych prac

Zobacz: Sprawozdanie finansowe a likwidacja szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu - porada

Student studiów wieczorowych lub zaocznych również może starać się o dotację.


PUP pomaga rozkręcić biznes

Popularny „pośredniak” czyli PUP, istotnie jest pośrednikiem pomiędzy bezrobotnym
a pracodawcą:
• świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej
• pomaga w aktywnym szukaniu pracy
• inicjuje, organizuje i finansuje Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

Środki na podjęcie działalności przyznaje PUP, ale wniosek należy złożyć do Starosty

Wniosek o przyznanie dotacji może zostać przyjęty jeśli:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, bądź przygotowania zawodowego,
- nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych, środków na podjęcie działalności
- nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wysokość pomocy określona jest w umowie. Nie może ona przekraczać wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (dla spółdzielni socjalnych – pomoc nie może przekraczać czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz trzykrotności na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej złożeniu). 

Maksymalna kwota dotacji - 19.100 zł chyba, że regulamin danego urzędu ustala inną stawkę. W niektórych urzędach kwota dofinansowania wynosi 17.000 zł. 

Osoba, która otrzymała środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a okres trwania tej działalności był krótszy niż 12 miesięcy lub naruszone zostały warunki umowy, musi dokonać zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku, stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Zobacz: Kiedy spółka może korzystać z uproszczeń dotyczących ewidencji instrumentów finansowych?


W progu sukcesu – mam plan zostać biznesmenem

Zakładając firmę konieczne są środki „na start”. Jeśli nie udało Ci się utrzymanie środków na koncie, lokacie, czy w skarbonce – przy odrobinie wysiłku, dostaniesz je m.in. z Urzędu Pracy. Z naciskiem na słowo „dostaniesz”, gdyż są to środki bezzwrotne, ale też jednorazowe. To, że za pomocą 19 000 zł daje się rozkręcić dochodowy biznes, potwierdza fakt istnienia wielu firm, których właściciele skorzystali z tej pomocy i z sukcesem kontynuują działalność. 

Biznes kosztuje – bilans zysków i strat

Zanim złożysz wniosek o dotację, przemyśl, czy posiadasz doświadczenie w danej dziedzinie – jeśli je masz na pewno zaprocentuje na dalszych etapach zakładania i rozwoju firmy. Przemyśl również grupę docelową, do której chcesz trafić z produktem. Kolejny krok to czas na ustalenie kosztów. Należy pamiętać, że rozpoczynając bierzemy pod uwagę tylko niezbędne koszty.

Bezrobotny dla zwiększenia wiarygodności dołączył listę docelowych odbiorców, do których skierował produkt swej przyszłej firmy.

Zaplanuj wydatki miesięczne na utrzymanie firmy, np. ZUS, czynsz, wszelkie abonamenty. Wynotuj co musisz mieć na start – bez jakich środków Twoja firma „nie ruszy”, a co możesz dokupić później. Pamiętaj też o wyborze formy opodatkowania (VAT, ryczałt). Po dokonaniu wstępnej analizy, należy zapoznać się z warunkami aplikacji. 

Wymagane dokumenty - załączniki do wniosku

W poszczególnych punktach wniosku wypisane są niezbędne załączniki. Dobrze jest wypisać je wszystkie, by później skserować i dołączyć do wniosku. Są to np. świadectwa, dyplomy – potwierdzające nasze wykształcenie, oświadczenia, świadectwa pracy, listy intencyjne, akty notarialne. 

Zobacz: Jak przejąć i co zrobić, żeby transakcja była korzystna?


Biznesplan nie boli

Poważnie brzmiące słowo „biznesplan” wcale nie jest czymś wielkim do zrealizowania. Na poziomie małej firmy, nie jest konieczne posiadanie fachowej wiedzy.

Spisz na kartce to, co w drodze do przedsiębiorczości, spędza ci sen z powiek:
- punkt wyjścia - czy zostały podjęte jakieś działania, czy wszystko jest dopiero w planach?
- cel- co chcemy poprzez założenie działalności osiągnąć?
- strategia działania – jakie metody umożliwią osiągnięcie celu?
- koszty – czy to się opłaca ?- czyli rachunek zysków i strat

Cechy dobrego biznesplanu
• pomysł
• prosty język
• logiczna struktura
• opis sposobu kierowania firmą dla osiągnięcia sukcesu
• ilustracja zysków

Musisz zwrócić uwagę na:
 - znajomość rynku konkurencji
 - płynność finansową
 - szczegóły wdrażania

Jeśli nie jesteś w stanie napisać biznesplanu wynajmij profesjonalistę.

Naturalnie, że na wszystkie pytania nie jesteś w stanie odpowiedzieć , jednak biznesplan powinien pomóc uzyskać Ci odpowiedzi na te, dotyczące kwestii związanych ze stanem firmy istniejącym obecnie oraz prognozowanym charakterem zmian. Ot i biznesplan gotowy!

Przykładowy biznesplan


Dobry wniosek gwarancją powodzenia

Osoba, która chce złożyć wniosek o dofinansowanie powinna na wstępie zapoznać się z regulaminem obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o dotację składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Należy go złożyć na obowiązującym druku (można go pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej). 

Wniosek taki powinien zawierać:
• kwotę wnioskowanych środków
• rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć
• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
• kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
• specyfikację i harmonogram wydatków
• proponowaną formę zabezpieczenia środków

Do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny powinien dołączyć oświadczenia o:
• o korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności
• nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
• wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem
• niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej
• niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
• rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności
• niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien zawierać:
• kwotę wnioskowanych środków
• informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków
• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków 

a także oświadczenia o :
- korzystaniu bądź nie z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych
- nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia
- wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem
- niekaralności
- niezłożeniu wniosku do innego starosty.

Kandydaci na przyszłych przedsiębiorców powinni wniosek potraktować jako biznesplan. Szczególnie ważne są elementy opisowe wniosku. Należy je dokładnie przemyśleć i zaplanować – wówczas nasze szanse na dofinansowanie wzrasta. Uwypuklając mocne strony, a minimalizując słabsze – nasze szanse na dotacje wzrastają.

Bezrobotna składając wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności video – foto, wskazała, iż w związku z tym, że posiada podstawowy sprzęt ( komputer z oprogramowaniem) i wiedzę z zakresu obróbki zdjęć – zminimalizuje koszty wywoływania tych zdjęć w zakładzie fotograficznym.


Tak Cię widzą jak napisałeś - ocena wniosku

Wniosek o datację z Urzędu Pracy ocenia zespół ekspertów składających się zazwyczaj z pracowników Urzędu Pracy. Komisja rozpatruje wnioski pod kątem:
• wykształcenia i przygotowania zawodowego osoby składającej wniosek a prowadzeniem przyszłej dotowanej działalności;
• sposobu opisu planowanej działalności oraz perspektywy jej rozwoju;
• faktycznego stanu na rozpoczęcie działalności;
• analizy szans na rozwój a także przewidzianych we wniosku zagrożeń
• analizy kosztów i przychodów
• uzasadnienia planowanych i opisanych we wniosku zakupów

O przyjęciu bądź nie wniosku komisja ma obowiązek poinformować bezrobotnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Komisja dokonuje najpierw oceny prawnej wniosku, sporządza z tego protokół. Jeśli wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy – nie może być dalej przekazany do oceny merytorycznej. Urząd Pracy odrzuca taki wniosek. Wnioski ocenia komisja, a protokół z ich oceny przekazuje dyrektorowi Urzędu Pracy. Wsparcie otrzymują osoby, których wniosek otrzymał co najmniej minimalną liczbę punktów.

Zazwyczaj komisja bierze pod uwagę część opisową wniosku i zawarte w niej perspektywy rozwoju takiej firmy. Informację o przyznanej dotacji bezrobotny otrzymuje pisemnie, może ją tez znaleźć w gablocie urzędu lub na stronie internetowej urzędu. Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy oraz dostarczenie zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. 

Bezrobotna złożyła wniosek o dotację, wymieniając w części opisowej potrzebny jej do rozpoczęcia działalności sprzęt. Nie uzasadniła, dlaczego jest on jej potrzeby. Urząd Pracy rozpatrzył wniosek negatywnie.


Zabezpieczenie dotacji – asekuracja Urzędu

Z reguły jest tak, że wnioskujący o dotację mają jak najbardziej szczere intencje i wykorzystują ją zgodnie z przeznaczeniem. Zdarzają się jednak wyjątki od reguły… 

Urząd Pracy broni się przed nierzetelnymi osobami stosując zabezpieczenie dotacji. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków, urząd stosuje zabezpieczenie, którym jest:
• poręczenie cywilne - żyranci, osoby trzecie,
• weksel z poręczeniem wekslowym (awal)
• gwarancja bankowa
• zastaw na prawach lub rzeczach –zabezpieczenie własnym majątkiem
• blokada rachunku bankowego – jeśli na rachunku jest pokaźna sumka ( np. kilkanaście tys. zł) – blokuje się te pieniądze na okres 12 miesięcy (akredytywa) z tytułu zabezpieczenia

W każdym urzędzie wymagania odnośnie zabezpieczenia dotacji są inne. Zazwyczaj stosuje się poręczenie osób trzecich. 

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania bezrobotny musi zwrócić otrzymane od PUP pieniądze, jeśli:
- wykorzystał je niezgodnie z przeznaczeniem
- prowadził działalność krócej niż 12 miesięcy
- podjął zatrudnienie lub zawiesił działalność w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności
- złożył oświadczenia niezgodne z prawdą
- naruszył warunki umowy (inne)

Bezrobotny dostał dotację na rozpoczęcie działalności. Za zakupione pieniądze przeprowadził remont w mieszkaniu… W sytuacji gdy musiał przedłożyć w Urzędzie Pracy faktury, Urząd zauważył, iż dotację bezrobotny wykorzystał niezgodnie z jej przeznaczeniem. Bezrobotny musiał w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, zwrócić je wraz z odsetkami.

Opisane działania to oczywiście preludium do rozpoczęcia działalności. O finiszu stanowi kreatywność samego przedsiębiorcy. Powodzenia!

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ustawa wiatrakowa – co zakłada projekt
  Rada Ministrów ma się we wtorek zająć tzw. ustawą wiatrakową - wynika z porządku obrad rządu. Zgodnie z projektem nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  Magazyny w Trójmieście na wysokiej fali
  Magazyny w Trójmieście. Województwo pomorskie jest jednym z najbardziej rozpędzonych rynków przemysłowo-magazynowych w kraju. W pierwszym kwartale tego roku, gdy niektóre regiony zaczęły lekko hamować, Trójmiasto odnotowało kolejny spadek poziomu pustostanów – wolnej powierzchni brakuje zarówno w istniejących, jak i powstających budynkach. Zainteresowanie najemców nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
  Parkowanie w strefie zamieszkania w miejscu niewyznaczonym
  Parkowanie w strefie zamieszkania w miejscu niewyznaczonym. Jest możliwe? Czy oznacza mandat? Co mówią przepisy?
  Ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych wpłynie na wzrost czynszów za wynajem
  Ograniczenie dostępności kredytów będzie oddziaływać na rynek długofalowo. Będziemy obserwować dalszy wzrost czynszów mieszkań na wynajem. Podczas gdy deweloperzy zmniejszają podaż, rosnąć będzie liczba osób odkładających decyzję o własnym mieszkaniu - prognozują analitycy HRE.
  Lotos: promocja na paliwo 2022?
  Lotos: promocja na paliwo 2022? Tak, zaraz po Orlenie i Lotos postanowił zaoferować kierowcom specjalną ofertę wakacyjną. Ile wynosi rabat na paliwo?
  30 groszy taniej na BP. Wakacyjna oferta nie tylko na Orlenie
  30 groszy taniej na BP? Dokładnie tak. Brytyjska sieć stacji paliwowych właśnie dołączyła do wakacyjnej oferty w roku 2022. Jakie są warunki?
  Prawo do wypoczynku a efektywność pracy. Jak zarządzać projektami w wakacje?
  Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopowy. Dla wielu firm oznacza to spowolnienie pracy i potencjalne opóźnienia w projektach. Czy jest się czym martwić? A może dać projektom wolne i pilnować tylko tych kluczowych?
  Bravoauto. Inchcape z pomysłem na sprzedaż aut używanych
  Bravoauto. Inchcape przedstawił właśnie sieć sprzedaży samochodów używanych wszystkich marek. Pierwszy tego typu punkt powstanie w Poznaniu.
  Kryzys żywnościowy w Afryce. Czy zboże z Polski popłynie do Afryki?
  Wojna w Ukrainie zagroziła bezpieczeństwu żywnościowemu państw Afryki, które są silnie uzależnione od importu m.in. zbóż i wrażliwe na podwyżki. Na całym kontynencie ceny żywności rosną nawet o kilkadziesiąt procent, pojawiły się też obawy o dostępność pieczywa. Na dodatek w dużej części Afryki rozpoczyna się pora deszczowa, więc za miesiąc przyjdzie czas zasiewów, a do tego brakuje nawozów.
  Gaz-System: ruszyła pierwsza aukcja przepustowości gazociągów do Danii oraz na Litwę i Słowację
  W poniedziałek ruszyła pierwsza w historii aukcja przepustowości połączeń gazociągowych z Danią, Litwą i Słowacją, które umożliwiają sprowadzanie do Polski gazu z różnych kierunków - poinformował w poniedziałek krajowy operator przesyłowy Gaz-System.
  Zarządzanie w czasach niepewności. Jak skutecznie wzmacniać zaangażowanie i efektywność?
  Czasy pandemii i konieczność wdrożenia pracy hybrydowej w organizacjach spowodowały przedefiniowanie priorytetów, związanych z zarządzaniem pracownikami. Dotychczas kluczowe były takie działania jak m.in. skuteczne delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie realizacji zadań. Pandemia i praca w zespołach rozproszonych pokazały, że kontrola wykonywanych przez pracowników projektów jest ważna, ale równie istotne jest znalezienie sposobu, jak być blisko pracownika, pomimo niemożności spotkania się „na żywo”. Ważne okazało się zrozumienie motywacji pracowników, ich obaw, niepokojów. To wymagało poświęcania jeszcze więcej czasu na rozmowę, na reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie tego typu okazało się skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości zespołów. W dzisiejszych czasach, które wiążą się z niepewnością, brakiem stabilizacji i wymagają jeszcze większego wspierania pracowników w kryzysach, warto zwrócić uwagę na istotne kwestie, bez których ciężko wyobrazić sobie współczesny model zarządzania.
  Czy można złożyć deklarację do CEEB po 30 czerwca 2022 roku?
  Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkiem właścicieli wszystkim nieruchomości, w których zainstalowane jest chociaż jedno źródło ciepła. Termin upłynął z końcem czerwca. Co mają zrobić osoby, które nie złożyły jej w ustawowym czasie?
  Wartość zapytań o kredyty hipoteczne w czerwcu spadła o 59,9%
  O kredyt hipoteczny w czerwcu 2022 wnioskowało łącznie 19,52 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 48,42 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 59,7%. W porównaniu do maja 2022 r. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 18,1%.
  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przekaże 5 mln zł na szkolenia dla uchodźców z Ukrainy
  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchamia specjalną rundę naboru w programie szkoleniowym. Dzięki temu firmy zatrudniające uchodźców z Ukrainy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie szkoleń, co przyczyni się do zdobywania przez nich nowych umiejętności, zawodów.
  Czy można tankować do kanistra?
  Czy można tankować do kanistra? To pytanie, które często zadają kierowcy. I możliwość taka występuje, ale trzeba dochować kilku warunków.
  Auto dla kobiety. Jak panie wybierają samochody?
  Auto dla kobiety, czyli zastanawialiście się kiedyś jaki jest klucz, który decyduje o zakupie konkretnego egzemplarza pojazdu przez panie? My to wiemy!
  Transgraniczne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
  Struktura organizacyjna grup kapitałowych ewoluuje, co wymusza naturalne procesy restrukturyzacyjne. Każdy proces restrukturyzacji niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe, które należy przeanalizować zanim grupa podejmie decyzję o reorganizacji. Jednym z takich przykładów jest sytuacja transgranicznego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  Limitowany Formentor VZ5. Powstanie tylko 999 sztuk!
  Limitowany Formentor VZ5, czyli pełnokrwista Cupra o mocy 390 koni, która powstanie w ilości tylko 999 sztuk. Każda otrzyma laserowy grawer!
  Ceny mieszkań na rynku wtórnym powoli się stabilizują — raport po II kwartale 2022
  Analiza 18 miast wojewódzkich wykazała, że w 12 z nich średnie ceny ofertowe mieszkań praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do I kwartału br. Największe wzrosty stawek zanotował rynek najmu, który przeżywa pozytywny szok popytowy. Z kolei rynek działek pod budowę domu mierzy się z brakiem ofert w miastach.
  Polska przedsiębiorczość w zapaści. Co trzeci właściciel firmy myśli o tym, aby ją zamknąć
  Z raport Assay Biznes wynika, że już prawie co trzeci przedsiębiorca myśli o zamknięciu swojej firmy, a co piąty – o jej sprzedaży. Połowa chętnie zamieniłaby własną działalność gospodarczą na pracę na etacie. Poza wojną, galopującą inflacją czy zerwanymi łańcuchami dostaw przedsiębiorcom sen z powiek spędza Polski Ład. 82 proc. przedsiębiorców przyznaje, że nie rozumie wprowadzonych w nim zmian, a podobny odsetek deklaruje, że w związku z reformą zwiększyły się ich obciążenia podatkowe. Jak szacują, po wprowadzeniu reformy stracili 2346 zł miesięcznie.
  Nissan Qashqai e-POWER. Cena w Polsce od 173 700 zł
  Nissan Qashqai e-POWER. Cena elektryka ze spalinowym zasilaczem została opublikowana. Wystartowały też zamówienia na auto.
  Świadectwo fitosanitarne w formie elektronicznej
  Od 1 lipca br. świadectwa fitosanitarne towarzyszące polskim produktom rolnym eksportowanym do państw trzecich, będą mogły być wydawane także w wersji elektronicznej - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Dofinansowanie do ogródków działkowych - jak je otrzymać?
  Dofinansowanie do ogródków działkowych przyznawane jest działkowcom na inwestycje w ich częściach wspólnych. Można otrzymać kwotę od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków.
  Gospodarka światowa - prognozy 2022-2023
  Wzrost światowy wchodzi w połowie 2022 roku w trudną fazę w związku z utrzymującym się wysokim poziomem niepewności wynikającej z ryzyk geopolitycznych. W związku z szybszym zaostrzaniem polityki monetarnej i pogarszającą się sytuacją geopolityczną rosną ryzyka dla rynków wschodzących - piszą analitycy Allianz Trade w komentarzu z 1 lipca 2022 r.
  Magazyny miejskie - bliżej klienta, szybsza dostawa
  Zdaniem najemców powierzchni magazynowych – niezależnie od branży, w jakiej działają, najbardziej atrakcyjne są magazyny zlokalizowane w pobliżu docelowego klienta, czyli przede wszystkim w miastach. Szybka dostawa jest szczególnie istotna w przypadku handlu internetowego, a więc to właśnie e-commerce ma szczególny wpływ na popularność tego typu obiektów.