Kategorie

Dotacje na biznes z Urzędu Pracy

Joanna Nadolska
Dotacje na biznes z Urzędu Pracy
Utraciłeś zatrudnienie, nie daj się zwieść czarnym myślom, nie wmawiaj sobie pecha, nie oceniaj swoich umiejętności i dotychczasowych doświadczeń, patrząc przez pryzmat restrukturyzacji… - nie siedź – działaj, a zauważysz w jak krótkim czasie uda Ci się opanować sytuację patową. W poradniku „ Dotacje na biznes z Urzędu Pracy” znajdziesz wskazówki – jak zdobyć pieniądze na własną firmę - własne małe przedsiębiorstwo.

Spis treści

1. Pomysłowy bezrobotny
2. PUP pomaga rozkręcić biznes
3. W progu sukcesu – mam plan zostać biznesmenem
4. Biznesplan nie boli
5. Dobry wniosek gwarancją powodzenia
6. Tak Cię widzą jak napisałeś - ocena wniosku
7. Zabezpieczenie dotacji – asekuracja Urzędu


Pomysłowy bezrobotny

Jeśli chcesz rozkręcić biznes musisz spełnić przede wszystkim warunek konieczny – musisz być bezrobotnym zarejestrowanym. Tylko wtedy masz prawo ubiegać się o dotacje z Urzędu Pracy.

Kto jest bezrobotnym...

Reklama

 bezrobotny to osoba
• niezatrudniona i nie wykonująca pracy zarobkowej (np. umowa zlecenie lub o dzieło)
• gotowa i zdolna do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu, a jeśli jest niepełnosprawna na ½ etatu
• nieucząca się w szkole (z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, lub jeśli jest studentem studiów niestacjonarnych) , która:

- ukończyła 18 lat ale nie 60 ( w przypadku kobiet) albo 65 (mężczyźni)
- nie nabyła prawa do emerytury, renty ( wszelkie rodzaje rent)
- nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, chorobowego lub macierzyńskiego
- nie jest właścicielem nieruchomości rolnej pow. 2 ha, nie podlega ubezpieczeniu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek, lub domownikiem w gospodarstwie rolnym
- nie uzyskuje przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej
- nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- nie jest tymczasowo aresztowana
- nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
- nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

Wolontariusz może posiada status bezrobotnego (musi przedstawić w PUP porozumienie z podmiotem korzystającym z jego świadczeń).

Co bezrobotny musi...

Reklama

 bezrobotny ma obowiązek
• zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w celu przyjęcia propozycji pracy ( tzw. „odhaczanie”) lub innej pomocy oferowanej przez PUP, lub stawić gotowość do podjęcia pracy – jeśli się nie stawi w wyznaczonym terminie – utraci status bezrobotnego,
• składać do PUP oświadczenie o uzyskanych przychodach
• poinformować o podjęciu zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy ( jeśli nie zawiadomi - podlega karze grzywny 500 zł).

Osoba utraciła pracę w wyniku restrukturyzacji, chcąc się zarejestrować powinna:
1. zgłosić się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania ( w przypadku gdy nie jest zameldowana do Urzędu, na którego obszarze przebywa)
2. powinna podczas rejestracji przedłożyć dokument tożsamości (najczęściej dowód osobisty)
3. przedłożyć dyplomy i świadectwa ukończonych szkół
4. przedłożyć świadectwo pracy
5. przedłożyć dokumenty o przeciwwskazaniu do wykonywania określonych prac

Zobacz: Sprawozdanie finansowe a likwidacja szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu - porada

Student studiów wieczorowych lub zaocznych również może starać się o dotację.


PUP pomaga rozkręcić biznes

Popularny „pośredniak” czyli PUP, istotnie jest pośrednikiem pomiędzy bezrobotnym
a pracodawcą:
• świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej
• pomaga w aktywnym szukaniu pracy
• inicjuje, organizuje i finansuje Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

Środki na podjęcie działalności przyznaje PUP, ale wniosek należy złożyć do Starosty

Wniosek o przyznanie dotacji może zostać przyjęty jeśli:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, bądź przygotowania zawodowego,
- nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych, środków na podjęcie działalności
- nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wysokość pomocy określona jest w umowie. Nie może ona przekraczać wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (dla spółdzielni socjalnych – pomoc nie może przekraczać czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz trzykrotności na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej złożeniu). 

Maksymalna kwota dotacji - 19.100 zł chyba, że regulamin danego urzędu ustala inną stawkę. W niektórych urzędach kwota dofinansowania wynosi 17.000 zł. 

Osoba, która otrzymała środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a okres trwania tej działalności był krótszy niż 12 miesięcy lub naruszone zostały warunki umowy, musi dokonać zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku, stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Zobacz: Kiedy spółka może korzystać z uproszczeń dotyczących ewidencji instrumentów finansowych?


W progu sukcesu – mam plan zostać biznesmenem

Zakładając firmę konieczne są środki „na start”. Jeśli nie udało Ci się utrzymanie środków na koncie, lokacie, czy w skarbonce – przy odrobinie wysiłku, dostaniesz je m.in. z Urzędu Pracy. Z naciskiem na słowo „dostaniesz”, gdyż są to środki bezzwrotne, ale też jednorazowe. To, że za pomocą 19 000 zł daje się rozkręcić dochodowy biznes, potwierdza fakt istnienia wielu firm, których właściciele skorzystali z tej pomocy i z sukcesem kontynuują działalność. 

Biznes kosztuje – bilans zysków i strat

Zanim złożysz wniosek o dotację, przemyśl, czy posiadasz doświadczenie w danej dziedzinie – jeśli je masz na pewno zaprocentuje na dalszych etapach zakładania i rozwoju firmy. Przemyśl również grupę docelową, do której chcesz trafić z produktem. Kolejny krok to czas na ustalenie kosztów. Należy pamiętać, że rozpoczynając bierzemy pod uwagę tylko niezbędne koszty.

Bezrobotny dla zwiększenia wiarygodności dołączył listę docelowych odbiorców, do których skierował produkt swej przyszłej firmy.

Zaplanuj wydatki miesięczne na utrzymanie firmy, np. ZUS, czynsz, wszelkie abonamenty. Wynotuj co musisz mieć na start – bez jakich środków Twoja firma „nie ruszy”, a co możesz dokupić później. Pamiętaj też o wyborze formy opodatkowania (VAT, ryczałt). Po dokonaniu wstępnej analizy, należy zapoznać się z warunkami aplikacji. 

Wymagane dokumenty - załączniki do wniosku

W poszczególnych punktach wniosku wypisane są niezbędne załączniki. Dobrze jest wypisać je wszystkie, by później skserować i dołączyć do wniosku. Są to np. świadectwa, dyplomy – potwierdzające nasze wykształcenie, oświadczenia, świadectwa pracy, listy intencyjne, akty notarialne. 

Zobacz: Jak przejąć i co zrobić, żeby transakcja była korzystna?


Biznesplan nie boli

Poważnie brzmiące słowo „biznesplan” wcale nie jest czymś wielkim do zrealizowania. Na poziomie małej firmy, nie jest konieczne posiadanie fachowej wiedzy.

Spisz na kartce to, co w drodze do przedsiębiorczości, spędza ci sen z powiek:
- punkt wyjścia - czy zostały podjęte jakieś działania, czy wszystko jest dopiero w planach?
- cel- co chcemy poprzez założenie działalności osiągnąć?
- strategia działania – jakie metody umożliwią osiągnięcie celu?
- koszty – czy to się opłaca ?- czyli rachunek zysków i strat

Cechy dobrego biznesplanu
• pomysł
• prosty język
• logiczna struktura
• opis sposobu kierowania firmą dla osiągnięcia sukcesu
• ilustracja zysków

Musisz zwrócić uwagę na:
 - znajomość rynku konkurencji
 - płynność finansową
 - szczegóły wdrażania

Jeśli nie jesteś w stanie napisać biznesplanu wynajmij profesjonalistę.

Naturalnie, że na wszystkie pytania nie jesteś w stanie odpowiedzieć , jednak biznesplan powinien pomóc uzyskać Ci odpowiedzi na te, dotyczące kwestii związanych ze stanem firmy istniejącym obecnie oraz prognozowanym charakterem zmian. Ot i biznesplan gotowy!

Przykładowy biznesplan


Dobry wniosek gwarancją powodzenia

Osoba, która chce złożyć wniosek o dofinansowanie powinna na wstępie zapoznać się z regulaminem obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o dotację składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Należy go złożyć na obowiązującym druku (można go pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej). 

Wniosek taki powinien zawierać:
• kwotę wnioskowanych środków
• rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć
• symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
• kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
• specyfikację i harmonogram wydatków
• proponowaną formę zabezpieczenia środków

Do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny powinien dołączyć oświadczenia o:
• o korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności
• nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
• wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem
• niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej
• niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
• rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności
• niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien zawierać:
• kwotę wnioskowanych środków
• informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków
• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków 

a także oświadczenia o :
- korzystaniu bądź nie z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych
- nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia
- wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem
- niekaralności
- niezłożeniu wniosku do innego starosty.

Kandydaci na przyszłych przedsiębiorców powinni wniosek potraktować jako biznesplan. Szczególnie ważne są elementy opisowe wniosku. Należy je dokładnie przemyśleć i zaplanować – wówczas nasze szanse na dofinansowanie wzrasta. Uwypuklając mocne strony, a minimalizując słabsze – nasze szanse na dotacje wzrastają.

Bezrobotna składając wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności video – foto, wskazała, iż w związku z tym, że posiada podstawowy sprzęt ( komputer z oprogramowaniem) i wiedzę z zakresu obróbki zdjęć – zminimalizuje koszty wywoływania tych zdjęć w zakładzie fotograficznym.


Tak Cię widzą jak napisałeś - ocena wniosku

Wniosek o datację z Urzędu Pracy ocenia zespół ekspertów składających się zazwyczaj z pracowników Urzędu Pracy. Komisja rozpatruje wnioski pod kątem:
• wykształcenia i przygotowania zawodowego osoby składającej wniosek a prowadzeniem przyszłej dotowanej działalności;
• sposobu opisu planowanej działalności oraz perspektywy jej rozwoju;
• faktycznego stanu na rozpoczęcie działalności;
• analizy szans na rozwój a także przewidzianych we wniosku zagrożeń
• analizy kosztów i przychodów
• uzasadnienia planowanych i opisanych we wniosku zakupów

O przyjęciu bądź nie wniosku komisja ma obowiązek poinformować bezrobotnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Komisja dokonuje najpierw oceny prawnej wniosku, sporządza z tego protokół. Jeśli wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy – nie może być dalej przekazany do oceny merytorycznej. Urząd Pracy odrzuca taki wniosek. Wnioski ocenia komisja, a protokół z ich oceny przekazuje dyrektorowi Urzędu Pracy. Wsparcie otrzymują osoby, których wniosek otrzymał co najmniej minimalną liczbę punktów.

Zazwyczaj komisja bierze pod uwagę część opisową wniosku i zawarte w niej perspektywy rozwoju takiej firmy. Informację o przyznanej dotacji bezrobotny otrzymuje pisemnie, może ją tez znaleźć w gablocie urzędu lub na stronie internetowej urzędu. Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy oraz dostarczenie zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. 

Bezrobotna złożyła wniosek o dotację, wymieniając w części opisowej potrzebny jej do rozpoczęcia działalności sprzęt. Nie uzasadniła, dlaczego jest on jej potrzeby. Urząd Pracy rozpatrzył wniosek negatywnie.


Zabezpieczenie dotacji – asekuracja Urzędu

Z reguły jest tak, że wnioskujący o dotację mają jak najbardziej szczere intencje i wykorzystują ją zgodnie z przeznaczeniem. Zdarzają się jednak wyjątki od reguły… 

Urząd Pracy broni się przed nierzetelnymi osobami stosując zabezpieczenie dotacji. W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków, urząd stosuje zabezpieczenie, którym jest:
• poręczenie cywilne - żyranci, osoby trzecie,
• weksel z poręczeniem wekslowym (awal)
• gwarancja bankowa
• zastaw na prawach lub rzeczach –zabezpieczenie własnym majątkiem
• blokada rachunku bankowego – jeśli na rachunku jest pokaźna sumka ( np. kilkanaście tys. zł) – blokuje się te pieniądze na okres 12 miesięcy (akredytywa) z tytułu zabezpieczenia

W każdym urzędzie wymagania odnośnie zabezpieczenia dotacji są inne. Zazwyczaj stosuje się poręczenie osób trzecich. 

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania bezrobotny musi zwrócić otrzymane od PUP pieniądze, jeśli:
- wykorzystał je niezgodnie z przeznaczeniem
- prowadził działalność krócej niż 12 miesięcy
- podjął zatrudnienie lub zawiesił działalność w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności
- złożył oświadczenia niezgodne z prawdą
- naruszył warunki umowy (inne)

Bezrobotny dostał dotację na rozpoczęcie działalności. Za zakupione pieniądze przeprowadził remont w mieszkaniu… W sytuacji gdy musiał przedłożyć w Urzędzie Pracy faktury, Urząd zauważył, iż dotację bezrobotny wykorzystał niezgodnie z jej przeznaczeniem. Bezrobotny musiał w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, zwrócić je wraz z odsetkami.

Opisane działania to oczywiście preludium do rozpoczęcia działalności. O finiszu stanowi kreatywność samego przedsiębiorcy. Powodzenia!

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Poznaj sposób na tanią i bezpieczną wysyłkę dokumentów

  Prowadzisz firmę, np. biuro księgowe czy agencję reklamową i zdarza Ci się nadawać dokumenty? Wysyłasz umowy, foldery ofertowe lub pisma urzędowe? Chcesz ułatwić sobie wysyłkę dokumentów, ograniczyć czas poświęcony na nadania, ograniczyć koszty wysyłek i zadbać o bezpieczeństwo? Jest na to skuteczny sposób.

  Gdzie na zagraniczne wakacje warto wybrać się z gotówką? [MAPA]

  Przed każdym wyjazdem warto zadbać o swoje finansowe bezpieczeństwo, czyli przygotować się na to, że w wielu krajach nie zapłacimy w sklepie czy restauracji kartą płatniczą. Gdzie na wakacjach musimy mieć ze sobą gotówkę w portfelu?

  5 najczęstszych błędów podczas pracy zdalnej i hybrydowej

  Od pracowników w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych – aż 89% przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji to właśnie wina człowieka – wynika z raportu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Jakie są najczęstsze błędy w pracy zdalnej i hybrydowej pod względem ochrony danych?

  Na co zwrócić uwagę przy zakupie elektronarzędzi?

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, na co zwracać uwagę przy zakupie elektronarzędzi. O czym powinny pamiętać osoby, które obrabiają drewno czy przycinają gałęzie?

  Wakacje 2021. Czy hotele z limitami osób odrobią straty?

  Wbrew oczekiwaniom branży i klientów, hotele nie zostaną na wakacje całkowicie uwolnione od restrykcji wynikających z walki z koronawirusem. Na początek sezonu urlopowego i tuż po zakończeniu roku szkolnego, od 26 czerwca, mogą oferować 75 proc. dostępnych miejsc.

  Kadry w budownictwie - kompetencje pracowników na wagę złota

  Kadry w budownictwie. Brak wykwalifikowanych pracowników budowlanych, niska renoma zawodu, dynamiczne zmiany w zakresie technologii budowlanych i ciągła konieczność doszkalania. Branżę budowlaną w najbliższych latach czeka prawdziwa rewolucja na rynku pracy, wynika z raportu PARP „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  W sklepach jest coraz drożej. W maju ceny poszły w górę średnio o ponad 5%

  W maju br. w sklepach było drożej niż w kwietniu średnio o 5,4%. Eksperci komentujący wyniki nie pozostawiają złudzeń, że konsumenci powinni przygotować się na kolejne podwyżki. Co podrożało najbardziej?

  Poprawki do ustawy dot. czynszów w galeriach handlowych odrzucone

  Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy dot. czynszów w galeriach handlowych. Jakie poprawki zostały przyjęte?

  Technologia wodorowa wchodzi do branży transportowej

  Polska kolej już wkrótce może stać się najbardziej ekologicznie świadomym środkiem transportu. Dzięki ostatnim decyzjom rodzimego przewodnika, a także inwestycjom partnerskim m.in. w Wielkopolsce, problem śladu węglowego odbił się jeszcze głośniejszym echem nie tylko w sektorze transportowym, ale również wśród samych pasażerów. Co jest przyszłością odpowiedzialnych podróży?

  122 mln zł kary dla polskich przewoźników

  W 2020 roku inspektorzy GITD stwierdzili ponad 65 tys. przypadków naruszeń ustawy o transporcie drogowym. Czy kierowca może nie przyjąć mandatu?

  Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą odholowywać pojazdów ani zakładać blokad

  Spółdzielnie mieszkaniowe a parkowanie pojazdów. Po pozwie skierowanym przez prokuraturę sąd unieważnił zapisy umowy, które zezwalały firmie współpracującej z jedną z katowickich spółdzielni mieszkaniowych usuwać na koszt kierowców pojazdy zaparkowane na jej terenie niezgodnie z zapisami regulaminu i bez jej zezwolenia.

  Kim jest polski najemca?

  Kim jest polski najemca? Rynek najmu jest dużo większy i zdecydowanie bardziej aktywny niż wskazywałyby na to oficjalne statystki. Tak wynika z badania wykonanego przez firmę badawczą SW Research na zlecenie Cushman & Wakefield na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czy można zobaczyć nagranie z egzaminu na prawo jazdy?

  Czy można zobaczyć nagranie z egzaminu na prawo jazdy? Jak najbardziej. Niestety tylko w przypadku, w którym kandydat... nie zda egzaminu.

  Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB od 1 lipca 2021 r.

  Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw. Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Jak złożyć deklarację? Jakie informacje trzeba ująć w deklaracji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dot. deklaracji i CEEB udzielił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

  Bezrobocie. Dane lepsze od oczekiwanych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,7 tys. osób i była o 27,1 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 15,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

  Magdalena Foremska (PAH): 7 zł to pomoc 1 osobie w obozie w Iraku przez miesiąc [PODCAST]

  Mimo, że konflikt zbrojny w Iraku zakończył się w 2017 roku, to nadal prawie 1,5 miliona osób przebywa w obozach. Dlaczego nie mogą wrócić do domu? Zapraszamy do wysłuchania podcastu

  77% firm chce wdrożyć na stałe hybrydowy model pracy [BADANIE]

  Wprowadzenie na stałe hybrydowego modelu pracy planuje 77 proc. firm, najczęściej przy utrzymaniu pracy zdalnej przez 2 lub 3 dni w tygodniu – wynika z badań ankietowych wśród prawie 200 najemców powierzchni biurowych w największych miastach w Polsce. Jakie są pozostałe wnioski z badania?

  Roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej - przedsiębiorcy apelują do Gowina

  Przedsiębiorcy piszą do Jarosława Gowina z apelem o roczne wstrzymanie podwyżki płacy minimalnej. Chcemy uniknąć zwolnień - apelują.

  Restrukturyzacja to najtańsza opcja dla zadłużonego rolnika

  Jak powinni postępować zadłużeni rolnicy? Eksperci podpowiadają możliwe scenariusze działania. Jednym z nich jest restrukturyzacja. Ile kosztuje takie postępowanie?

  Fotowoltaika - nadchodzą zmiany

  Fotowoltaika. Według prognoz Instytutu Energii Odnawialnej, moc zainstalowana w fotowoltaiki w Polsce podwoi się w ciągu najbliższych dwóch lat. W 2025 roku może osiągnąć nawet 15 GW. Rynek OZE swój dynamiczny wzrost zawdzięczał dotąd przede wszystkim prosumentom, którzy korzystali z programu „Mój Prąd”. Jednak proporcje zaczynają się zmieniać – miejsce mikroinstalacji zajmują farmy, a energia słoneczna „goni” wiatrową.

  Kurs reedukacyjny: co to jest?

  Kurs reedukacyjny: co to jest i w jakich przypadkach jest konieczny? Dziś opowiemy o szkoleniach organizowanych przez WORD-y.

  6 trendów nowej rzeczywistości - co się zmieniło w firmach? [RAPORT]

  Z badania przeprowadzonego przez GfK wynika, że firmy stały się bardziej online, ale początkowy entuzjazm związany z pracą zdalną nieco opadł. Sprawdź 6 trendów nowej rzeczywistości widocznych w Raporcie #RegionyNEXERY2021.

  Polski Ład - czy będą zmiany podatkowe dla przedsiębiorców?

  Rzecznik MŚP postuluje do Premiera o korzystne zmiany dla przedsiębiorców w rządowym planie „Polskiego Ładu”. O jakie zmiany wystąpił Adam Abramowicz?

  Jest stanowisko Rzecznika Finansowego na zapytanie SN w sprawie tzw. kredytów frankowych

  Rzecznik Finansowy uznał, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu frankowego, rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

  Ile kosztuje licencja taxi?

  Ile kosztuje licencja taxi? Kierowca musi spełnić parę wymogów formalnych. Na jaki wydatek musi się przygotować? Kilkaset złotych.