Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dlaczego restaurator nie kupi alkoholu w monopolowym?

Tomasz Piotrowski
Prawnik, aplikant radcowski.
Dlaczego restaurator może nabywać alkohol w hurtowni, ale nie od detalisty?
Dlaczego restaurator może nabywać alkohol w hurtowni, ale nie od detalisty?
Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych wymaga spełnienia określonych ustawowo warunków. Ich istnieniu przyświeca cel, jakim jest ograniczenie zjawiska alkoholizmu. Jednak nie wszystkie wymogi stawiane przed przedsiębiorcami wydają się być uzasadnione z punktu widzenia wychowywania obywateli w trzeźwości. Dlaczego restaurator może nabywać alkohol w hurtowni, ale nie od detalisty? Przeczytaj.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza nim może być prowadzona tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Zezwolenie takie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Podstawą wydania zezwolenia jest pisemny wniosek zainteresowanego. Oczywiście niezbędne jest spełnienie przez wnioskodawcę określonych warunków, którymi są:

 • prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej,
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, który będzie punktem sprzedaży,
 • decyzja powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca wpis punktu sprzedaży do specjalnego rejestru zakładów,
 • pozytywna opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na temat zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży lub spożycia alkoholu.
 • pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku w przypadku, gdy punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym.

Warto wiedzieć, że przewidziane zostały oddzielne zezwolenia na trzy kategorie napojów alkoholowych:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (wyłączając piwo),
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu (dotyczy także drinków na bazie tej kategorii alkoholu, nawet jeśli procentowa zawartość alkoholu w całym drinku jest dużo mniejsza).

W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca chcący sprzedawać trunki należące do trzech powyższych kategorii, będzie miał obowiązek uzyskania trzech zezwoleń. Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu nie uprawnia do sprzedaży tych o mniejszej mocy.

Zezwolenie jest wydawane na czas w nim oznaczony, który nie może być krótszy niż 4 lata w przypadku zezwolenia na podawanie alkoholu (np. restaurator) lub niż 2 lata w przypadku zwykłego sprzedawcy (np. sklep).

Polecamy: Jak wybrać i rozliczyć lokal dla firmy?

Ile w praktyce

Posiadanie zezwolenia uprawnia przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, ale nakłada na niego także pewne obowiązki. Nieprzestrzeganie ich powoduje cofnięcie zezwolenia przez organ, który je wydał. Poniżej znajduje się lista najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy sprzedającego alkohol.

 • Coroczne wnoszenie na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Co roku (łącznie z pierwszym rokiem) jest to kwota 525 zł z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż produktów z każdej z dwóch pierwszych kategorii napojów alkoholowych (łącznie 1050 zł) lub 2 100 zł na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu większej niż 18 %.

Po przekroczeniu określonej w ustawie wysokości obrotów przedstawione powyżej ryczałtowe opłaty zastępowane są stawkami określonymi przez procent wartości rocznej sprzedaży. Oczywiście przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż uiszczają opłaty ryczałtowe, gdyż ich obroty nie są jeszcze znane. W związku z tym prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę wnosi się w trzech ratach.

 • Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

Praktycznie rzecz ujmując, jeżeli restauratorowi, wskutek dużego ruchu, skończy się alkohol do drinków, to nie będzie mógł on udać się do pobliskiego sklepu monopolowego po kilka butelek potrzebnych do zaspokojenia potrzeb obecnych w lokalu klientów, ponieważ sprzedawca w zwykłym punkcie nie będzie zapewne posiadał zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Z uwagi na fakt, iż hurtownie w porze wieczornej mogą być nieczynne oraz mogą znajdować się daleko, restaurator będzie zazwyczaj pozbawiony możliwości bieżącego uzupełnienia zapasów.

Trudno jednoznacznie stwierdzić jaki jest powód istnienia takiego ograniczenia. Cele samej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mogą być ujęte w cztery grupy:

1) ograniczenie spożywania alkoholu,
2) przeciwdziałanie powstawaniu następstw nadużywania alkoholu,
3) usuwanie skutków nadużywania alkoholu,
4) wspieranie organizacji społecznych i zakładów pracy w ich działalności nastawionej na wyżej wymienione cele.

Czy którykolwiek z tych punktów uzasadnia zakaz sprzedaży alkoholu przez detalistów podmiotom, które w ramach działalności gospodarczej ten alkohol podają? Cel, jaki przyświeca unormowaniom ograniczającym spożycie alkoholu może uświęcać środki, które mają w praktyce doprowadzić do tego ograniczenia.

Jednakże można przypuszczać, iż istnienie albo nieistnienie omawianego zakazu nie ma większego wpływu na trzeźwość narodu, a za to wprowadza utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej. Istotne, ponieważ powszechnie wiadomo, iż w praktyce i wbrew przepisom, restauratorzy radzą sobie z pojawiającymi się nagle brakami w alkoholowych zapasach, dokonując zakupów w pobliskich sklepach lub pożyczając w innych lokalach na zasadzie wzajemnego wsparcia. Właściciel restauracji, kawiarni lub pubu nie może sobie pozwolić na wyczerpanie zapasów w obecności gości z uwagi na dbałość o swoją renomę.

Można sobie wyobrazić sytuację, w której w restauracji zabrakło alkoholu w czasie trwania długiego weekendu, a najbliższe hurtownie są zamknięte. Najlepsze co może restaurator w takiej sytuacji zrobić, aby nie zawieść gości, to udanie się do czynnego sklepu, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna i uzupełnienie zapasów o niewielką ilość alkoholu, której mu brakuje. Niestety będzie to działanie niezgodne z prawem, które skutkować może cofnięciem pozwolenia. Kolejnym przykładem będzie właściciel małej kawiarni, który potrzebuje jedynie kilku butelek mocnego trunku, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Dla takiego przedsiębiorcy konieczność jeżdżenia do odległej hurtowni może okazać się droższa niż zakup alkoholu u pobliskiego detalisty.

Unormowanie zakazujące przedsiębiorcy podającemu alkohol kupowania go od detalisty wydaje się być jednak regulacją przemyślaną przez ustawodawcę i nie można jej uznać za niedopatrzenie. Zastanawiające jest to, co złego ustawodawca widzi w zdarzających od czasu do czasu zakupach kilku butelek trunku u detalisty dokonywanych przez restauratora. Z uwagi na rachunek ekonomiczny, kupowanie alkoholu poza hurtownią może mieć dla właściciela restauracji charakter jedynie incydentalny.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której istnieje zakaz znacząco utrudniający życie przedsiębiorcom, a jednocześnie nie można istnienia tego zakazu uzasadnić ochroną dobra jakim jest wychowanie w trzeźwości. Należy zastanowić się, czy jego wprowadzenie przez ustawodawcę jest zgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, która wymaga, by wszelkie ograniczenia wolności obywateli były uzasadnione w ten sposób, że ich wprowadzenie jest niezbędne dla ochrony pewnych dóbr i wartości oraz, aby ograniczenia te rzeczywiście dobra i wartości chroniły. Ponadto Konstytucja RP gwarantuje obywatelom, że ograniczenie działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Czy incydentalne zakupy restauratora u detalisty mogą naruszać interes publiczny w postaci obowiązku zwalczania alkoholizmu? Wydaje się, że nie. W praktyce zakaz ten lub jego brak nie wpływa na ilość spożywanego przez Polaków alkoholu, a utrudnia prowadzenie restauracji, kawiarni i pubów.

Polecamy: Jak założyć sklep monopolowy?

Warto zwrócić uwagę, iż w wielu krajach Unii Europejskiej praktyka incydentalnego kupowania alkoholu przez restauratorów u detalistów jest zgodna z prawem.

Sprawą omawianego zakazu zajmowała się nadzwyczajna komisja sejmowa „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Zwracano uwagę na wady zakazu obejmującego restauratorów i innych detalistów.

Na tym nie kończy się lista obowiązków przedsiębiorcy sprzedającego lub podającego alkohol, przy czym pozostałe z nich nie są tak kontrowersyjne jak ten przedstawiony powyżej.

 • Przedsiębiorca jest obowiązany do posiadania tytułu prawnego do korzystania z lokalu będącego punktem sprzedaży przez cały czas prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży alkoholu. Może to być np. umowa najmu lokalu.
 • Osoba posiadająca zezwolenie nie może przenosić praw objętych zezwoleniem na inne osoby i nie może zmieniać miejsca, w którym zlokalizowany jest punkt sprzedaży. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawartych w zezwoleniu muszą być zgłaszane organowi zezwalającemu w terminie 14 dni od dnia ich nastąpienia.
 • Przedsiębiorca nie może sprzedawać napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym ani na kredyt lub pod zastaw. Musi także działać zgodnie z wieloma warunkami dotyczącymi miejsca sprzedaży alkoholu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Sprzedawca ma obowiązek zawiadamiania policji lub straży miejskiej o zakłócaniu porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Niedopełnienie tego obowiązku połączone z powtarzającymi się co najmniej dwukrotnie w ciągu półrocza ekscesami będzie podstawą do cofnięcia zezwolenia.
 • Nie wolno przedsiębiorcy wprowadzać do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lata od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Jak widać prowadzenie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych obciążone jest koniecznością spełnienia wielu warunków. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa je bardzo szczegółowo. Wypada w tym miejscu ponownie przywołać kwestię obowiązku detalistów zakupu alkoholu u hurtowników, czyli zakazu kupowania napojów alkoholowych u detalisty przez detalistę. Biorąc pod uwagę uciążliwość zakazu, konieczne jest zaapelowanie do ustawodawcy o jak najszybsze usunięcie tej wadliwej regulacji w duchu dążenia do ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej.

Polecamy: Jak założyć restaurację?

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nieoficjalnie: Węgry, Czechy i Słowacja blokują embargo na rosyjską ropę
  Podejście Węgier, Czech i Słowacji wyhamowało prace w UE nad przyjęciem szóstego pakietu sankcji na Rosję, czyli embarga na rosyjską ropę. Do tego nie widać zabiegów po stronie Niemiec i Francji, żeby jak najszybciej przyjąć ten pakiet. To osłabia unijną jedność i solidarność - przekazało PAP źródło dyplomatyczne w Brukseli
  Zadłużenie firm deweloperskich
  Zadłużenie firm deweloperskich - liczba firm deweloperskich wpisanych na koniec marca br. do Krajowego Rejestru Długów spadła o 0,6% rdr. Równocześnie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie informacji kredytowych BIK przybyło dłużników wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.
  Von der Leyen w Davos: Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń, co ma globalne reperkusje
  Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń, co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim wtorkowym przemówieniu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.
  Czy w kamperze można spać podczas jazdy? Sprawdźmy.
  Czy w kamperze można spać podczas jazdy? To pytanie, które często pojawia się z ust osób, zaczynających dopiero przygodę z kamperingiem. A więc?
  Wzrośnie płaca minimalna, a za nią preferencyjny ZUS dla przedsiębiorców
  W 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej: pierwszy raz w styczniu do wartości 3350 zł brutto, drugi raz w lipcu do 3500 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 3010 zł, a więc docelowy wzrost wyniesie ponad 16%.
  Jaką szerokość mają drogi w Polsce? Odpowiedzi jest wiele...
  Jaką szerokość mają drogi w Polsce? Ciężko udzielić jednej odpowiedzi. Bo wszystko zależy od tego, o drodze jakiej kategorii mówimy.
  Stacje ładowania w Łodzi. 100 nowych punktów dla elektryków
  Stacje ładowania w Łodzi, czyli właśnie rozpoczyna się nowa inwestycja. W jej ramach powstanie 100 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
  Niemiecki minister gospodarki: embargo na rosyjską ropę "w zasięgu ręki"
  Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w wywiadzie udzielonym w poniedziałek wieczorem dla niemieckiej telewizji publicznej stwierdził , że embargo na rosyjską ropę naftową jest "w zasięgu ręki"
  Premier o sankcjach na Rosję: mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni osiągniemy porozumienie
  Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni dojdziemy do porozumienia, choć bardzo ważną wartością jest też zachowanie jedności - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o postępy w dyskusji między państwami UE nad wprowadzeniem szóstego pakietu sankcji wobec Rosji
  Peugeot 9X8 waży tylko 1030 kg i ma... 980 koni mocy!
  Peugeot 9X8 będzie walczyć w wyścigach długodystansowych FIA. Tak, to hybryda. Jej silniki mają jednak w sumie 980 koni mocy. A to dopiero początek.
  PIE: Silny wzrost sprzedaży detalicznej to efekt migracji z Ukrainy
  Silny wzrost sprzedaży detalicznej związany z zakupami m.in. odzieży czy kosmetyków to efekt migracji z Ukrainy. Budownictwo czeka wyraźne spowolnienie - przekazał w poniedziałek Polski Instytut Ekonomiczny
  30 lat relacji gazowych między Polską a Rosją przestaje istnieć
  Po 30 latach relacje gazowe między Polską a Rosją przestaną istnieć; nasz rząd podjął uchwałę o rozwiązaniu porozumień między rządami, nazywanych jamalskimi, które podpisano w 1993 r. - poinformował w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
  Komisja Europejska: Plan awaryjny dla unijnego transportu w przypadkach kryzysowych
  Komisja Europejska przyjęła w poniedziałek plan awaryjny w dziedzinie transportu, który ma zapewnić odporność tej branży na terenie Unii w sytuacjach kryzysowych. Uwzględniła przy tym doświadczenia zebrane w trakcie pandemii Covid-19, ale także wyzwania wynikające z rosyjskiej agresji na Ukrainę
  Własny biznes na wsi? Wniosek o premię do 31 maja 2022 r.
  Tylko do 31 maja 2022 r. ci, którzy chcą założyć własny biznes na wsi, mogą ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020 - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  GUS: Budownictwo mieszkaniowe w kwietniu 2022 w trendzie spadkowym
  GUS: Budownictwo mieszkaniowe w kwietniu 2022 - publikująca wstępne dane budownictwa mieszkaniowego w kwietniu oraz czterech pierwszych miesiącach bieżącego roku okazała się w pełni zgodna z oczekiwaniami. A te jak wiadomo nie są już od dłuższego czasu optymistyczne, a raczej zdecydowanie nastawione na spadek dynamiki inwestycji mieszkaniowych.
  Wpływ sankcji na system finansowy
  Świat finansów targany jest toczonymi na ogromną skalę wojnami ekonomicznymi. Nie mniejszy wpływ mają na nie również wojny informacyjne, dyplomatyczne, a także otwarty konflikt zbrojny rozgrywany pomiędzy Rosją a Zachodem – w Ukrainie. Wszystko to powoduje niestabilność światowego systemu finansów.
  Jakie opony do motocykla? Podpowiadamy o czym pamiętać
  Jakie opony do motocykla? To pytanie, przed którym może stanąć wielu motocyklistów na początku sezonu. Jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać.
  Problem z samochodem zastępczym. UOKiK reaguje
  Problem z samochodem zastępczym? Miało go wielu Polaków. Teraz kwestię postanowił uregulować UOKiK. Jakie są wnioski i działania?
  Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. Pomysł Forda i Volvo
  Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r.? Ford i Volvo chcą wprowadzenia takiej regulacji na terenie UE. Ma dotyczyć aut osobowych i dostawczych.
  Prawo zatrzymania problemem dla frankowiczów?
  Prawo zatrzymania - krajowe banki w ramach „frankowych” sporów coraz częściej powołują się na tak zwane prawo zatrzymania. O co dokładnie chodzi?
  Frankowicze w sądach: W I kwartale br. do sądów wpłynęło ponad 20 proc. więcej spraw niż rok wcześniej
  Frankowicze w sądach: Jak wynika z danych ponad 40 sądów okręgowych, w I kwartale br. wpłynęło do nich łącznie prawie 16 tys. nowych spraw frankowych. To o przeszło 21% więcej niż dokładnie rok wcześniej.
  Kara za brak licencji wspólnotowej to nawet... 12 tys. zł!
  Kara za brak licencji wspólnotowej? Tak po 21 maja 2022 roku jest realna. Dokument jest wymagany podczas międzynarodowego transportu rzeczy.
  Credit Agricole: dane o produkcji przemysłowej są sygnałem silnego spowolnienia wzrostu PKB
  Dane o produkcji przemysłowej są pierwszym sygnałem oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce w II kw. - do 3,1 proc. r/r z 8,5 proc. w I kw. – stwierdzili ekonomiści banku Credit Agricole w piątkowym komentarzu do danych GUS.
  Światowy Dzień Pszczół
  Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii, obchodzony jest 20 maja. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.
  Natura 2000 - ma już prawie 1 tys. obszarów
  Natura 2000 to już 20 proc. powierzchni Polski. Wkrótce pojawią się nowe, a niektóre z istniejących zostaną powiększone.