reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > ABC funduszy unijnych > Przesłanki zwrotu dofinansowania udzielonego z budżetu Unii Europejskiej na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych cz.I

Przesłanki zwrotu dofinansowania udzielonego z budżetu Unii Europejskiej na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych cz.I

Jako kraj członkowski Unii Europejskiej, Polska otrzymuje duże środki na rozwój gospodarczy. Udzielane wsparcie finansowe przeznaczane jest m. in. na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę zatrudnienia i życia obywateli, rozwój nowych technologii. Wsparcie finansowe udzielane jest za pośrednictwem różnego rodzaju programów i funduszy. Jak pokazują statystyki, polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rodzaju wsparcia finansowego, celem rozwoju swojej firmy i podniesienia jej konkurencyjności. Jednakże środki z funduszy to nie tylko korzyści, ale też pewne zagrożenia.

Jako kraj członkowski Unii Europejskiej, Polska otrzymuje duże środki na rozwój gospodarczy. Udzielane wsparcie finansowe przeznaczane jest m. in. na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę zatrudnienia i życia obywateli, rozwój nowych technologii. Wsparcie finansowe udzielane jest za pośrednictwem różnego rodzaju programów i funduszy. Jak pokazują statystyki, polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rodzaju wsparcia finansowego, celem rozwoju swojej firmy i podniesienia jej konkurencyjności. Jednakże środki z funduszy to nie tylko korzyści, ale też pewne zagrożenia.

W związku z chęcią uzyskania dotacji z budżetu Unii Europejskiej koniecznym jest przejście procedury konkursowej, której warunki zróżnicowane są w zależności od rodzaju programu bądź funduszu. Wielu beneficjentów zapomina jednak o tym, że pozytywna kwalifikacja projektu oraz podpisanie umowy o dofinansowanie nie kończy procedury jego weryfikacji, gdyż podlega on kontroli przez instytucję udzielającą dofinansowania przez cały okres jego realizacji, a także pewien czas po jego zakończeniu.         

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

O ile popełnienie błędów na etapie składania wniosku aplikacyjnego i postępowania konkursowego nie powoduje co do zasady konsekwencji materialnych (w tym wypadku potencjalny beneficjent naraża się na odrzucenie wniosku o dofinansowanie), o tyle nieprawidłowa realizacja projektu bądź też brak utrzymania efektów przedsięwzięcia przez określony wymagany czas po zakończeniu jego realizacji prowadzić może do poważnych konsekwencji finansowych. Czym innym jest pozytywne przejście procedury aplikacyjnej, a czym innym pomyślne ukończenie realizacji projektu. Podpisując umowę o dofinansowanie beneficjent musi liczyć się z koniecznością poddania się kontroli, przedstawiania dokumentacji i wyjaśnień, prawidłowego rozliczenia środków, które otrzymał w ramach dofinansowania i koniecznością przeznaczenia ich w całości na cel założony we wniosku o dofinansowanie. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków ciążących na beneficjencie może prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z obowiązkiem zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami. W takich sytuacjach właściwe instytucje są zobligowane do dochodzenia zwrotu przyznanego wsparcia.

W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono przesłanki do zwrotu dofinansowania udzielonego z budżetu Unii Europejskiej na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przesłanki do zwrotu

Przesłanki do zwrotu udzielonego dofinansowania oraz procedura z tym związana została uregulowana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870), zwana dalej: u.f.p. Zgodnie z treścią art. 207 ust. 1 u.f.p.: w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 u.f.p., pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 u.f.p., na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.

Zgodnie z treścią art. 208 u.f.p., przepis art. 207 u.f.p. nie dotyczy Wspólnej Polityki Rolnej, która jest finansowana zgodnie z odrębnymi ustawami. Zakresem art. 207 ust. 1 u.f.p. objęte są zarówno środki z budżetu środków europejskich jak i środki pochodzące z tzw. współfinansowania krajowego, udzielanych w formie np. dotacji celowych. Zgodnie z art. 207 ust. 13 u.f.p., przepisów zawartych w ust. 1-9 tegoż artykułu nie stosuje się do państwowych jednostek budżetowych. Zakresem zastosowania art. 207 ust. 1 u.f.p. objęte są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b tej ustawy.

Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

Przesłanki wymienione w art. 207 ust. 1 u.f.p. należy traktować rozłącznie. Pierwszą z przesłanek umożliwiającą instytucji udzielającej dofinansowania żądanie zwrotu udzielonych środków od beneficjenta jest wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z art. 204 u.f.p., środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy. Umowy o dofinansowanie projektu, które są zawierane przez beneficjentów po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego, zawierają m.in. opis projektu, cel, na jaki przyznano środki, termin jego realizacji, harmonogram dokonywania wydatków. Elementy te podlegają kontroli instytucji udzielającej dofinansowanie na etapie ubiegania się o środki, jak i na etapie realizacji projektu i po jego zakończeniu, a beneficjent związany jest postanowieniami umowy lub porozumienia. Do realizacji przesłanki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczaniem dojdzie zatem w przypadku, gdy po przeprowadzeniu kontroli przez uprawniony organ okaże się, że beneficjent przeznaczył część lub całość przyznanych środków na inne cele lub zadania niż te wymienione w umowie o dofinansowanie, np. zakup środka pozostającego poza zakresem rzeczowym projektu bądź nieprzyczyniającym się do osiągnięcia założonych celów projektu[1].

Wówczas środki przeznaczone na zakup tego środka mogą zostać uznane za niekwalifikujące się do udzielenia dofinansowania i podlegające zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami liczonymi dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków. Nie można również wykluczyć sytuacji, gdy całość udzielonego dofinansowania zostanie przez beneficjenta spożytkowana na zupełnie inny cel niż ten przewidziany w umowie o dofinansowanie. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozumienie tej przesłanki należy interpretować w sposób ścisły. Dla ustalenia jej zaistnienia należy każdorazowo ustalić przeznaczenie dotacji oraz czy działania beneficjenta zmierzały do osiągnięcia założonego w umowie o dofinansowanie celu[2].

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Aktualizacja: 20.09.2017

Autor:

radca prawny w Kancelarii Radcowskiej Mariusz Boruch

Zdjęcia

Przesłanki zwrotu dofinansowania udzielonego z budżetu Unii Europejskiej na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych cz.I
Przesłanki zwrotu dofinansowania udzielonego z budżetu Unii Europejskiej na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych cz.I

Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama