Kategorie

Projektowane rozporządzenie e-privacy, lex specialis RODO

Chałas i Wspólnicy
Kancelaria Prawna
Projektowane rozporządzenie e-privacy, lex specialis RODO
Komisja Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sieci. 10 stycznia 2017 r. opublikowała projekt rozporządzenia ePrivacy. Jego przepisy mają skuteczniej zapewniać prywatność w łączności elektronicznej.
Reklama

Przyjęte przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 2016/679 (RODO), które wejdzie w życie w dniu 25 maja 2018 r. wprowadza znaczne zmiany w zakresie oraz sposobie ochrony danych osobowych. Postanowiono w związku z tym, że w motywie 173, a także artykule 98 tego rozporządzenia należy dokonać przeglądu oraz zmiany innych aktów prawnych Unii dotyczących danych, w tym dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L 201 z 31 lipca 2002 r. s. 54 i n.) w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (dalej dyrektywa).

W związku z powyższym Parlament Europejski oraz Komisja podjęły prace nad zmianą regulacji dotyczącej powyższego zakresu czyli e-privacy, tak aby był on spójny z innymi wprowadzanymi zmianami w unijnym prawie. Efektem prac było opublikowanie 10 stycznia 2017 r. projektu rozporządzenia e-privacy (dalej EPR), które ma zastąpić dotychczas obowiązującą dyrektywę 2002/58/WE. Ma też wejść w życie w tym samym czasie co RODO, czyli 25 maja 2018 r.).

Niewystarczające regulacje

Reklama

Rozporządzenie EPR stanowi lex specialis w stosunku do RODO. Unowocześnia przestarzałe i niewystarczające już w związku z rozwojem technologicznym rozwiązania. Zaznacza się bowiem, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy w co raz większym stopniu przenoszą swoją działalność do Internetu, który zastępuje dotychczasowe, tradycyjne środki komunikacji. W ostatnich latach tymczasem powstają nowe rodzaje usług, m.in. tak zwane Over-the-Top communcation services (OTT), które polegają na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej poprzez działające w Internecie aplikacje zapewniane przez usługodawców, np. komunikatory WhatsApp czy Messenger. Tego typu usługi nie są jednak objęte regulacjami dyrektywy e-privacy, co stanowi lukę w ochronie użytkowników.

Ponadto, zapewnienie ochrony użytkowników na poziomie dyrektywy, jest w ocenie Komisji i Parlamentu UE, niewystarczające. Prowadzi bowiem do fragmentaryzacji prawa, a także do nierównego poziomu ochrony w poszczególnych krajach UE. Wobec powyższego, uznano, że najbardziej odpowiednim środkiem prawnym będzie rozporządzenie, które na nowo, w bardziej przystający do rzeczywistości sposób oraz w zgodzie z kolejnymi aktami prawnymi przyjmowanymi przez unijnego prawodawcę, w tym przede wszystkim RODO, ureguluje powyższe kwestie.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W rozporządzeniu znajduje odzwierciedlenie zasada rozliczalności. Wskazuje ona, że dostawcy sieci i dostawcy usług muszą podjąć wszelkie starania i środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług. Będą oni mieć również obowiązek informowania abonentów o szczególnym ryzyku naruszenia bezpieczeństwa sieci, a także o środkach, które abonenci mogą podejmować w celu ochrony bezpieczeństwa łączności, np. przez zastosowanie szczególnych rodzajów oprogramowania lub technologii kodowania. Rozporządzenie pozwala w jednolity sposób uregulować we wszystkich państwach członkowskich podejście, które zapewniałoby, że nowe technologie, nowe możliwości i sposoby świadczenia usług i komunikowania się nie będą zagrażały prywatności. Nie będą również uniemożliwiały korzystania z zagwarantowanych praw dotyczących ochrony komunikowania się i ochrony danych oraz ze nie będą uderzać w bezpieczeństwo i porządek państwa. Rozporządzenie nie ogranicza równego i swobodnego dostępu do prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji.

Bezpośrednie stosowanie

Przyjęcie przepisów e-privacy w rozporządzeniu, podobnie jak w przypadku RODO, oznacza, że ten akt będzie obowiązywał wprost we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności, a także możliwości wprowadzania odrębnych przepisów przez poszczególne państwa. Kraje UE będą mogły wprowadzić do swoich porządków prawnych jedynie takie przepisy, które będą niezbędne do należytego egzekwowania rozporządzenia. Powyższe będzie skutkować koniecznością uchylenia lub znaczącej zmiany polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tak aby usunąć z niej przepisy, które byłyby sprzeczne z EPR lub stanowiłyby powtórzenie jego postanowień.

Projekt rozporządzenia e-privacy wskazuje, że podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych jest RODO. Niemniej jednak, aby zapewnić odpowiednią ochronę w związku z komunikacją elektroniczną, rozporządzenie e-privacy przyjmuje dodatkowe rozwiązania. Podstawowym założeniem przyjętej konstrukcji jest stworzenie kompletnej i spójnej regulacji, która będzie miała zastosowanie niezależnie od zastosowanych technologii komunikowania się na odległość, tak aby ochrona była rzeczywista, także w przyszłości, gdy mogą powstać nowe sposoby komunikacji elektronicznej.

Modyfikacja pojęć

Rozporządzenie EPR ma zastosowanie do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, będących dostawcami usług łączności elektronicznej udostępnianych ogółowi. Wymaga od nich zapewnienia przestrzegania zobowiązań dotyczących poufności telekomunikacji i ochrony danych osobowych oraz praw i obowiązków w odniesieniu do sieci i usług łączności elektronicznej. Przypomnijmy, że przedsiębiorca telekomunikacyjny oznacza przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub usług telekomunikacyjnych. Taki przedsiębiorca, uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych zwany jest „dostawcą usług”, a przedsiębiorca uprawniony do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących zwany jest „operatorem”.

Rozporządzenie EPR odnosi się nie tylko do komunikatów, które aktywnie i świadomie są przesyłane do innych użytkowników, ale również tych, które przesyłane są pomiędzy sobą przez podłączone do sieci przedmioty, jeżeli zawierają one dane osobowe (Internet rzeczy). Zresztą EPR znacząco modyfikuje i rozszerza dotychczasowe pojęcia zdefiniowane na gruncie dyrektywy, a także odsyła do definicji zawartych w innych unijnych aktach prawnych. W zakresie w jakim EPR dotyczy kwestii ochrony danych osobowych zastosowanie będą miały pojęcia zawarte w RODO, przede wszystkim definicja przetwarzania. Natomiast w zakresie zasad ochrony prywatności i zasad świadczenia usług łączności elektronicznej, zastosowanie będą miały pojęcia zawarte w Europejskim Kodeksie Komunikacji Elektronicznej (EECC). Obecnie jest on również w fazie projektu. Znalazły się w nim definicje wielu pojęć. Jedną z nich jest „usługa łączności elektronicznej”. Jest to usługa świadczona za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej polegająca na dostępie do Internetu, czy też świadczenie usług łączności maszyna-maszyna tzw. Internet rzeczy. Z kolei pojęcie „użytkownika końcowego” rozumiane jest jako podmiot, który korzystając z publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, nie udostępnia publicznych sieci lub usług. Jest wyłącznie odbiorcą usługi i uczestnikiem sieci.

W opinii unijnego ustawodawcy, wobec znacznego poszerzenia ochrony prywatności użytkowników sieci - przede wszystkim Internetu - niezbędnym było szczegółowe określenie czym jest komunikacja elektroniczna i co stanowi jej części składowe. Z tego też względu EPR wprowadza pojęcie połączenia elektronicznego, które będzie rozumiane, jako wymiana elektronicznych komunikatów pomiędzy skończoną liczbą użytkowników. Nowymi pojęciami są także:

 • treść połączeń elektronicznych - oznaczająca tekst, głos, dźwięk, obraz;
 • metadane połączeń elektronicznych - oznaczające wszelkie dane dotyczące użytkownika końcowego, przetwarzane na potrzeby transmisji, dystrybucji lub wymiany zawartości elektronicznego komunikatu, obejmujące m.in. datę, miejsce, długość trwania komunikatu, jego typ oraz przeznaczenie, jak również dane dotyczące urządzenia umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika końcowego;
 • dane połączeń elektronicznych – na które składają się treść oraz metadane.

EPR odsyła także do definicji urządzenia końcowego, zawartego w Dyrektywie Komisji 2008/63/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie konkurencji na rynkach końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, przez które należy rozumieć każde urządzenie podłączone do sieci publicznej w celu przesyłania, przetwarzania lub odbierania informacji – a zatem przede wszystkim komputery, smartfony, czy tablety.

Zakres obowiązywania EPR

EPR swoimi postanowieniami obejmuje przetwarzanie danych połączeń elektronicznych, w związku z korzystaniem z usług łączności elektronicznej oraz przetwarzanie informacji związanych z urządzeniami końcowymi użytkowników końcowych realizowane przez wszelkie podmioty zapewniające usługi łączności elektronicznej oraz prowadzące publicznie dostępne spisy abonentów, a także podmioty, których działalność nie była dotychczas objęta regulacją e-privacy – zapewniające dostęp do oprogramowania umożliwiającego elektroniczną komunikację tzw. OTT.

Ponadto EPR ma także zastosowanie do jakichkolwiek podmiotów, które korzystając z usług łączności elektronicznej zbierają informacje o użytkownikach końcowych lub kierują do nich reklamy wykorzystując przy tym środki marketingu bezpośredniego. Są to a zatem takie podmioty, jak Google, które poprzez swoje usługi monitorowania użytkownika umożliwiają reklamodawcom profilowanie reklam dla konkretnego użytkownika. Należy przy tym zwrócić uwagę, że elektroniczne komunikaty są objęte ochroną niezależnie od tego, czy dotyczą one osób fizycznych czy prawnych – w przeciwieństwie do zasad ochrony danych osobowych. Z tego też względu każde przetwarzanie danych połączeń elektronicznych będzie podlegało ochronie rozporządzenia EPR. Ponadto w przeciwieństwie do obowiązującej dyrektywy e-privacy rozporządzenie obejmuje wszelkie elementy łączności elektronicznej, a nie jedynie dane osobowe przekazywane w związku z jej prowadzeniem.

Nie dla systemów wewnętrznych

Przepisy EPR nie mają jednak zastosowania do działań leżących poza kompetencją Unii, usług łączności elektronicznej niedostępnych publicznie (np. wewnętrzne systemy w przedsiębiorstwach), a także przetwarzania takich komunikatów przez organy państw członkowskich UE spowodowanych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, obrony, czy też egzekwowania krajowego prawa karnego. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny przyjąć stosowne przepisy w tym względzie, tak aby ewentualne przetwarzanie przez władze państwowe poufnych komunikatów, pozostało, zgodnie z EPR wyjątkiem, a nie stało się zasadą.

Aby ochroną objąć jak największą ilość przetwarzanych danych łączności elektronicznej, EPR będzie miało zastosowanie do świadczenia usług łączności elektronicznej na rzecz użytkowników końcowych zamieszkujących w UE - niezależnie od tego, czy usługa jest płatna bądź darmowa. EPR ma być też stosowane do użytkowania takich usług oraz w celu zapewnienia ochrony informacjom, które są związane z urządzeniem końcowym należącym do użytkownika końcowego, zamieszkującego w UE. Każda usługa, która w ostatecznym rezultacie jest wykonywana na terenie UE lub użytkownik końcowy zamieszkały w Unii z niej korzysta, będzie musiała spełniać wszelkie wymogi przewidziane w EPR.

Rozszerzony w stosunku do dyrektywy e-privacy zakres zastosowania EPR, obejmuje poza tradycyjnymi środkami łączności elektronicznej takich jak telefon czy SMS, wspomniane wyżej usługi OTT, a także komunikację na linii maszyna-maszyna. Chodzi tu o połączenia elektroniczne pomiędzy urządzeniami, bez udziału człowieka, o ile przetwarzają dane osobowe lub informacje dotyczące użytkowników końcowych. Także podmioty, które udostępniają publicznie dostępne sieci wifi (hotspoty), będą zobowiązane do przestrzegania przepisów EPR.

Szeroka ochrona

Proponowany zakres ochrony EPR jest zatem bardzo szeroki i będzie obejmował dużo większą liczbę podmiotów niż obecnie. Obowiązanymi będą przede wszystkim wszystkie podmioty prowadzące strony internetowe umożliwiające wzajemną komunikację użytkowników, podmioty dostarczające oprogramowanie w postaci przeglądarek internetowych, czy różnego aplikacji instalowanych na komputerach, smartfonach, tabletach itp., które będą przetwarzać jakiekolwiek dane osobowe w rozumieniu RODO lub dane połączeń elektronicznych. W dzisiejszych realiach właściwie każdy usługodawca - nawet jeżeli jego podstawową działalnością nie jest działalność usług łączności elektronicznej (np. bank), o ile jednak tworzy on aplikację na smartfon umożliwiającą dostęp do konta - będzie zobowiązany do wdrożenia i przestrzegania regulacji zawartych w EPR.

Zobowiązane będą też podmioty, które niejako przy okazji, świadczą usługi np. dostępu do sieci wifi, a zatem wszelkiego rodzaju kawiarnie, restauracje czy tradycyjne sklepy. A zatem właściwie każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób wykorzystuje nowoczesne technologie komunikacji z klientami, będzie zobowiązany do przestrzegania rygorów EPR.

Najpierw poufność

Zasadą, która leży u podstaw świadczenia jakiejkolwiek usługi łączności elektronicznej, podobnie jak na gruncie dotychczasowej dyrektywy e-privacy, jest zasada poufności określona w art. 5 EPR. A zatem jakakolwiek ingerencja w połączenie elektroniczne, takie jak podsłuchiwanie, monitorowanie, skanowanie, nagrywanie czy przetwarzanie przez jakikolwiek podmiot, bez zgody użytkowników końcowych, jest zakazana, o ile EPR nie stanowi inaczej. Przetwarzanie takich danych jest więc wykluczone, poza ściśle określonymi wyjątkami.

Usługodawcy, zgodnie z EPR, będą mogli przetwarzać dane, gdy będzie to niezbędne do:

 • przeprowadzenia transmisji danego połączenia, na czas jego trwania,
 • utrzymania lub odtworzenia bezpieczeństwa połączenia, lub wykrywania błędów i wad w transmisji danych.

W przypadku metadanych ich przetwarzanie będzie dopuszczalne wyłącznie w przypadkach gdy:

 • jest to niezbędne do utrzymania przewidzianych w prawie UE wymogów jakości świadczonych usług,
 • jest to niezbędne dla celów obliczania wynagrodzenia za usługi, wykrywania i zapobiegania oszustwom, nadużyciom lub do wykonywania subskrypcji usług,
 • użytkownik końcowy, którego metadane dotyczą, udzielił uprzedniej zgody usługodawcy na przetwarzanie konkretnych metadanych, w ściśle określonym celu, zakładając, że ten określony cel, nie może być osiągnięty poprzez przetwarzanie zanonimizowanych informacji.

Natomiast treść połączeń elektronicznych będzie mogła być przetwarzana przez usługodawców, wyłącznie:

 • w celu realizacji konkretnej usługi dla użytkownika końcowego, jeżeli ten wyraził zgodę na przetwarzanie treści, a zrealizowanie usługi nie jest bez tego możliwe,
 • wszyscy zainteresowani użytkownicy końcowi wyrazili zgodę na przetwarzanie treści łączności elektronicznej w jednym lub kilku określonych celach, które nie mogą być osiągnięte przez przetwarzanie zanonimizowanych informacji, a usługodawca uprzednio skonsultował się w tej sprawie z krajowym organem nadzorczym.

Niezbędna anonimizacja

Ponadto przetworzona treść musi zostać usunięta lub zanonimizowana niezwłocznie po tym, jak tylko komunikacja zostanie nawiązana pomiędzy użytkownikami. Niemniej dozwolone będzie zapisywanie lub przechowywanie tych danych przez użytkowników końcowych lub podmiot trzeci, o ile podmiot ten będzie spełniał wymogi przetwarzania określone w RODO.

Z kolei metadane muszą zostać usunięte lub zanonimizowane, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu w postaci przeprowadzenia transmisji lub połączenia. Natomiast gdy metadane będą przetwarzane do obliczania wynagrodzenia, mogą być przechowywane do czasu gdy zapłata może być skutecznie dochodzona w świetle krajowego prawa, czyli w praktyce do czasu przedawnienia roszczenia o zapłatę.

Przedmiotowa regulacja dotycząca zasad, w oparciu o które będzie możliwe przetwarzanie danych jest bardzo istotna z punktu widzenia praktycznego. Wymagana będzie bowiem zgoda, na każde przetwarzanie treści i meta danych/ Zgoda ta nie jest niezbędna do zrealizowania usługi, a zatem przede wszystkim wszelkiego rodzaju działania marketingowe, czy reklamowe.

Informacje a urządzenia końcowe użytkowników

Nowością na gruncie ochrony e-privacy będzie również wprowadzona ochrona informacji znajdujących się na urządzeniach końcowych oraz danych związanych z tym urządzeniem, takich jak jego parametry, funkcje, oprogramowanie, aktywność użytkownika w sieci itp., których to zbieranie będzie zakazane z wyłączeniem przypadków, gdy:

 • jest to niezbędne wyłącznie w celu zrealizowania transmisji w danej komunikacji,
 • użytkownik końcowy wyraził na to uprzednią zgodę,
 • jest to niezbędne dla zapewnienia usług społeczeństwa informacyjnego, których zażądał użytkownik (czyli wszelkiego rodzaju portale społecznościowe).

Ponadto zbieranie danych, wysyłanych przez samo urządzenie końcowe w celu umożliwienia połączenia się z innym urządzeniem lub siecią, będzie zakazane, z wyjątkiem gdy:

 • takie zbieranie jest realizowane wyłącznie w celu zapewnienia połączenia,
 • zostanie podana do publicznej informacji, w jasny i widoczny sposób, wiadomość, z której będzie wynikać co najmniej sposób zbierania danych, cel zbierania danych, dane podmiotu odpowiedzialnego oraz informacje, jakie zgodnie z RODO musi podać administrator, a także informacje w jaki sposób użytkownik końcowy może przedsięwziąć, aby wyłączyć lub zminimalizować zbieranie takich danych.

Informacje takie mogą być podane poprzez przedstawienie zestandaryzowanych znaków graficznych, tak aby przekaz był jasny i zrozumiały dla jego odbiorcy. Znaki takie będą mogły być ustalone przez Komisję w wydawanych przez nią aktach prawnych. Oznacza to w praktyce, że podmiot, chcąc uzyskiwać dane np. dotyczące lokalizacji urządzenia, będzie musiał podać użytkownikowi podczas uruchamiania aplikacji lub otwarcia strony internetowej ww. informacje dotyczące sposobu i celu zbierania takich danych, a także sposobu umożliwiającego użytkownikowi wyłączenie takiego dostępu do danych.


Dostęp do cookies

EPR w swoich postanowieniach podkreśla i uwydatnia znaczenie zgody, w stosunku do poprzedniej regulacji zawartej w dyrektywie. Wskazuje, że zgoda udzielana na przetwarzanie jakichkolwiek danych łączności elektronicznej może być udzielana na zasadach określonych w RODO. Powyższe oznacza, że zgoda musi być dobrowolna, świadoma i wyraźna, a dany użytkownik musi mieć świadomość na co dokładnie się godzi, czyli komu udostępnia swoje dane, jakie konkretnie dane będą przetwarzane i w jakim celu. Zgoda taka będzie mogła być udzielona zarówno wyraźnie (np. zaznaczenie właściwego okienka na konkretnej stronie internetowej), lub też poprzez ustawienie odpowiednich opcji w danym programie umożliwiającym dostęp do Internetu – przede wszystkim w przeglądarce internetowej.

Unijny ustawodawca w EPR szczególny nacisk położył na tzw. cookies (ciasteczka), a także oprogramowanie śledzące i pozyskujące informacje o urządzeniu końcowym lub samym użytkowniku, a które to mogą zawierać dane dotyczące życia, zdrowia, światopoglądu, życia rodzinnego, czy jego lokalizacji. Z tego też względu przyjęto, że dostęp do takich danych lub ich pozyskanie, będzie dozwolone, gdy użytkownik końcowy wyrazi na to zgodę, która będzie obejmowała konkretny cel przetwarzania.

Z tego też względu wszelkie podmioty tworzące takie oprogramowanie będą zobowiązane do modyfikacji swoich programów, tak aby przewidywały należyty poziom ochrony oraz procedurę wyrażania zgody. Z EPR wynika, iż powinno to odbywać się poprzez prosty wybór odpowiednich opcji w programie (przeglądarce). Użytkownik będzie mógł zatem wybrać, na co domyślnie wyraża zgodę oraz jakiego przetwarzania jego danych nie akceptuje. Oprogramowanie będzie musiało zatem przewidywać możliwość zapobieżenia przechowywaniu przez podmioty trzecie informacji na urządzeniu końcowym (cookies) lub przetwarzania danych znajdujących się na tym urządzeniu (np. danych dotyczących lokalizacji urządzenia).

Natomiast wskazanie w programie i ustawienie preferowanych przez użytkownika końcowego opcji dostępu podmiotów trzecich do danych łączności elektronicznej, będzie wiązało wszelkie inne podmioty uzyskujące łączność z użytkownikiem za pośrednictwem tego programu. W praktyce ustawienie w przeglądarce swoich preferencji dotyczących np. cookies, będzie miało zastosowanie automatycznie do wszystkich odwiedzanych przez użytkownika końcowego stronach, a użytkownik końcowy będzie mógł z góry odmówić zgody na przetwarzanie wytwarzanych przez niego informacji i danych.

Bez przechwytywania aplikacji śledzących

Powyższe zmiany w sposób znaczący zmodyfikują zasady panujące w sieci, przede wszystkim na rynku reklamy internetowej. Obecnie, właściwie z każdą stroną internetową powiązane są dodatkowe aplikacje śledzące, czy to związane z oferowaniem reklam, czy też z działalnością portali społecznościowych. Podmioty trzecie mogą obecnie właściwie bez przeszkód, monitorować aktywność użytkownika, tj. ile czasu poświęca na poszczególne aktywności, jakiego typu strony przegląda itp. – chyba że konkretny użytkownik zainstaluje dodatkowe oprogramowanie blokujące taką możliwość), a co przekłada się na możliwość personalizowania treści oferowanych użytkownikowi.

Przepisy EPR przewidują natomiast, że w zakresie przetwarzania danych dotyczących użytkownika końcowego, w szczególności na potrzeby oferowania reklam, będzie musiała być udzielona przez użytkownika zgoda. Taka regulacja z pewnością największy wpływ wywrze na podmioty zajmujące się wyłącznie nabywaniem i sprzedażą reklam w sieci oraz na podmioty świadczące darmowe usługi internetowe. Są one bowiem w przeważającej mierze finansowane ze sprzedaży reklam.

Usługodawcy bez stosownej zgody użytkownika końcowego, nie będą zatem mogli przechowywać ciasteczek na jego urządzeniu, monitorować aktywności użytkownika w sieci, czy np. śledzić jego położenia, w celu oferowania mu odpowiednio dobranych reklam. Z kolei dostawcy poczty e-mail np. Google skanujący e-maile użytkowników, w celu spersonalizowania kierowanych do nich reklam, nie będą mogli tego realizować, bez zgody użytkownika.

Jednakże dopiero praktyka pokaże, czy podnoszone przez przedsiębiorców obawy, jakoby wprowadzane przepisy miałyby zmniejszyć przychody z reklam i utrudnić prowadzenie działalności w internecie. Niemniej wydaje się, że przepisy EPR z pewnością przyczynią się do uregulowania unijnego rynku reklamy internetowej, a ponadto mogą wymusić na przedsiębiorcach zmianę sposobu oferowania reklam, czy też wręcz spowodować zasadniczą zmianę źródeł finansowania działalności w sieci, przede wszystkim w zakresie usług darmowych dla użytkownika końcowego.

Udostępnianie danych państwom członkowskim

EPR przewiduje ponadto, że poszczególne kraje Unii będą uprawnione, aby w krajowym ustawodawstwie ograniczyć niektóre prawa i obowiązki przewidziane w tym rozporządzeniu, m.in. w celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa publicznego, czy też w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw lub też prowadzenia postępowań karnych, w tym wykonywania kar.

Natomiast usługodawcy będą musieli ustalić wewnętrzne procedury odpowiadania na zapytania państw oraz udostępniania danych, w oparciu o krajowe przepisy. Jest to istotna regulacja, bowiem w praktyce bardzo często zdarza się, że usługodawcy np. Facebook odmawiają udostępnienia jakichkolwiek danych, często nie wskazując konkretnej przyczyny. Przepisy EPR pozwolą to zmienić, tak aby usługodawcy częściej udzielali informacji na zapytania poszczególnych organów państwowych, gdy ich prawo zostało naruszone.

Spisy publicznie dostępne

W zakresie publicznie dostępnych spisów wprowadzono regulację przewidującą, iż usługodawcy prowadzący spisy (public available directories), będą musieli uzyskać uprzednią zgodę osób fizycznych, na użycie ich danych osobowych w danym spisie. EPR nie dzieli osób fizycznych na przedsiębiorców oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, a zatem konieczne będzie uzyskanie zgody każdej osoby fizycznej, przed umieszczeniem jej danych w spisie.

Odnośnie natomiast osób prawnych, będzie dopuszczalne umieszczenie w spisie danych jej dotyczących bez konieczności uzyskiwania zgody. Takie podmioty natomiast będą uprawnione do złożenia sprzeciwu, co do umieszczenia ich w spisie. Ponadto zarówno osoby fizyczne, jak i os. prawne, będą uprawnione do weryfikacji, poprawy i usunięcia takich danych.

Komunikaty niezamówione

To nie wszystkie zmiany, jakie wprowadza projekt rozporządzenia e-privacy. Modyfikuje on bowiem także zasady dotyczące niezamówionych komunikatów reklamowych. Używanie przez jakikolwiek podmiot usług łączności elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego jest dozwolone wyłącznie, gdy użytkownik końcowy, będący osobą fizyczną, wyraził na to zgodę. Powyższy zakaz został zatem rozszerzony na wszelkie reklamy i marketing bezpośredni - niezależnie od tego, kto jest nadawcą takiego przekazu i niezależnie od tego, poprzez jaką usługę taki przekaz jest wysyłany.

Niemniej w dalszym ciągu podmioty, które uzyskały zgodnie z RODO od swoich klientów dane kontaktowe, np. e-mail, będą uprawnione do przekazywania tym klientom informacji czy reklam dotyczących wprowadzania nowych produktów czy usług, a klient został pouczony o możliwości sprzeciwiania się wykorzystywania jego danych w taki sposób i nie sprzeciwił się takiemu wykorzystywaniu.

Nowością będzie także to, że każdy podmiot kontaktujący się w celu marketingu bezpośredniego, będzie musiał przedstawić użytkownikowi końcowemu swoje dane lub numer, jak również przedstawić specjalny kod lub prefiks numeru telefonu, wykazujący że dane połączenie jest realizowane w celach marketingowych. Powyższe powoduje, że wszelkie połączenia reklamowe, wykonywane np. przez pracowników call-center, będą musiały posiadać specjalny, ustalany przez Komisję UE, prefiks przed numerem telefonu identyfikujący połączenie reklamowe, tak aby odbiorca połączenia z góry wiedział, że ma do czynienia z połączeniem realizowanym w celach marketingowych.

Autorzy:

Bogdan Fischer, radca prawny i partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy, szef departamentu ochrony własności intelektualnej i danych Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Miłosz Mazewski, radca prawny w Kancelarii Chałas i Wspólnicy w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.