REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak dochodzić roszczeń przed stałymi sądami polubownymi?

Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.
Warunkiem wszczęcia postępowania przed sądem polubowny jest uzyskanie zgody obu stron sporu.
Warunkiem wszczęcia postępowania przed sądem polubowny jest uzyskanie zgody obu stron sporu.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Każdy z nas spotykał się z sytuacją, w której przedsiębiorca np. sprzedał wadliwy towar, czy też nie wypłacił należnej kwoty ubezpieczenia, zatem wykonał umowę nienależycie. Jeżeli wezwanie przedsiębiorcy do należytego wykonania umowy okazało się nieskuteczne, konsumentowi pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze postępowania przed sądem powszechnym lub sądem polubownym. Co zatem jest korzystniejsze, biorąc pod uwagę koszty i czas związany z niniejszym postępowaniem?

Warto zaznaczyć, że wyrok sądu polubownego, czy ugoda przed nim zawarta, po uznaniu przez sąd powszechny, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą przed nim zawartą.. Oznacza to, że prawomocne zakończenie postępowania przed sądem polubownym pozwala na wystąpienie z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

REKLAMA

Postępowanie przed stałym sądem polubownym inicjowane jest poprzez złożenie stosownego wniosku wraz z odpisem (ksero) niezbędnych dokumentów, np. paragonu, korespondencji, umowy, czy polisy. We wniosku należy wskazać m.in. dane wnioskodawcy, stronę przeciwną, wartość przedmiotu sporu, przedmiot sporu, uzasadnienie roszczenia, własnoręczny podpis wnioskodawcy oraz datę.

Zobacz: Jak pośrednik w obrocie nieruchomościami może zabezpieczyć się przed nieuczciwym klientem?

Rola przewodniczącego

REKLAMA

Po wstępnej analizie złożonego wniosku, przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją do wyrażenia zgody na skierowanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz do ustosunkowania się do zarzutów wnioskodawcy w wyznaczonym terminie.

Należy podkreślić, że warunkiem wszczęcia postępowania przed sądem polubowny jest uzyskanie zgody obu stron sporu (brak ustosunkowania się do wezwania równoznaczny jest z brakiem zgody). Po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy, przewodniczący wyznacza termin rozprawy. Sąd rozpoznając sprawę na rozprawie, udziela głosu stronom i przeprowadza postępowanie dowodowe. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia i nie zakończą sporu w drodze ugody, sąd wyjaśnia sprawę i rozstrzyga spór wyrokiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszty

W zależności od rodzaju stałego sądu polubownego, postępowanie może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów, m.in. opłaty, opinii biegłego, czy badania medycznego. Ostatecznie koszty postępowania ponosi strona przegrywająca.

Orzeczenia stałych sądów polubownych są ostatecznie. Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd powszechny wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku.

Porównaj: Z którą umową do notariusza?

Stały polubowny sąd konsumencki

REKLAMA

Obecnie istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej. Sądy rozpatrują spory o prawa majątkowe powstałe w wyniku umów sprzedaży produktów i świadczenia usług konsumentom. Sądy ten nie rozstrzygają jednak sporów z zakresu usług energetycznych, finansowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezpłatne. Jeżeli jednak podjęcie przez sąd czynności związane jest z wydatkami np. w postaci opinii rzeczoznawcy, pobiera się od strony zaliczkę.

Po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy na poddanie sprawy pod sąd polubowny, przewodniczący wyznacza termin rozprawy oraz wzywa strony do wybrania po jednym arbitrze z listy. Są to osoby wyznaczone przez organizacje reprezentujące konsumentów i przedsiębiorców.

Sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie w składzie przewodniczącego i dwóch arbitrów.

Sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych rozstrzyga spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Organizację i tryb postępowania przed sądem regulują przepisy regulaminu Sądu Polubownego nadanego przez Rzecznika Ubezpieczonych.

W celu zainicjowania postępowania należy złożyć stosowny wniosek (wzór wniosku można pobrać ze strony Rzecznika Ubezpieczonych), do którego należy załączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w kwocie 15 zł oraz wskazać arbitra z listy arbitrów powoływanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Po wyrażeniu zgody przez zakład ubezpieczeń na rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty arbitrażowej (na pokrycie kosztów działalności arbitrów w analizowanej sprawie), której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodzonej kwoty, jednakże nie mniej niż 100 zł. Sąd polubowny rozpatruje sprawy, których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 1000 zł.

Sąd polubowny orzeka w składzie trzyosobowym tj. przewodniczący oraz dwóch arbitrów wskazanych przez strony. Spory o kwotę nie przekraczającą 5000 zł rozstrzygane są w składzie jednoosobowym.

Zobacz koniecznie wzory umów

Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Stałe sądy polubowne przy Prezesie UKE działają na podstawie przepisów ustawy o prawie telekomunikacyjnym oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego regulamin działania sądów polubownych przy Prezesie UKE.

Sądy polubowne przy Prezesie UKE rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z :

 • umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (np. zawyżona faktura, wyłączenie telefonu),
 • umów o świadczenie usług pocztowych (np. gdy przesyłka pocztowa nie została doręczona).

Do wniosku o wszczęcie postępowania należy załączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego.

Podobnie jak w przypadku postępowania przed innymi stałymi sądami polubownymi, po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy na poddanie sprawy pod sąd polubowny, przewodniczący wyznacza termin rozprawy oraz wzywa strony do wybrania po jednym arbitrze z listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urzędu. Na liście arbitrów znajdują się osoby wyznaczone przez organizacje pozarządowe reprezentujące interesy konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych.

Postępowanie przed sądem polubownym przy Prezesie UKE wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100 zł, którą należy uiścić po uzyskaniu wezwania sądu. Sąd orzekający rozpatruje sprawę w składzie superarbitra i dwóch arbitrów.

Arbiter bankowy

Arbiter bankowy działa przy Związku Banków Polskich na podstawie regulaminu bankowego arbitrażu bankowego. Arbiter bankowy rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami, a bankami będącymi członkami Związków Banków Polskich, w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych, których wartość przedmiotu sporu jest nie wyższa niż 8000 zł. Należy podkreślić, że chodzi o wartość przedmiotu sporu, a nie o wartość umowy, co ma istotne znaczenie np. przy dochodzeniu roszczeń wynikających z kredytów, gdzie wartość umowy może znacznie przekroczyć kwotę 8000 zł natomiast roszczenie dotyczące wypłaty transzy kredytu, będzie niższe niż 8000 zł. Pozwoli to konsumentowi na dochodzenie niniejszych roszczeń w postępowaniu przed Arbitrem bankowym.

Do wniosku o wszczęcie postępowania należy załączyć dokument potwierdzający wyczerpanie drogi reklamacyjnej w banku lub oświadczenie konsumenta, że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę oraz dowód wniesienia opłaty w kwocie 50 zł. Gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł opłata wynosi 20 zł.

Podobnie jak w przypadku postępowania przed innymi sądami polubownymi, Arbiter przesyła wniosek stronie przeciwnej wraz z wezwaniem do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów. W odróżnieniu jednak od postępowania przed innymi sądami polubownymi, brak odpowiedzi banku nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sporu.

Jeżeli postępowanie przed Arbitrem bankowym zakończy się pozytywnie dla konsumenta to w terminie 14 dni bank zobowiązany jest wypłacić konsumentowi dochodzoną kwotę. Dzieje się tak dlatego, iż bank w przypadku przegranej, nie ma możliwości odwołania się od decyzji Arbitra. Jest ona dla banku ostateczna. Orzeczenie Arbitra nie jest jednak ostateczne dla konsumenta, który w razie przegranej przed Arbitrem, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozstrzyga spory wynikłe m.in. pomiędzy instytucjami finansowymi, a odbiorcami świadczonych przez nie usług, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.

Postępowanie przed Sądem Polubownym może zostać przeprowadzone tylko w przypadku uzyskania zgody obu stron sporu i zawsze poprzedzone jest mediacją kierowaną przez wybranego przez strony sporu mediatora. W przypadku braku zgody co do osoby mediatora, wyboru dokonuje Prezes Sądu Polubownego przy KNF. W przypadku, gdy nie uda się zawrzeć ugody w drodze mediacji, sprawa automatycznie przekazywana jest do arbitra Sądu Polubownego, który rozstrzyga spór. W sprawach o wartości przedmiotu sporu poniżej 50 tyś zł strony wspólnie wybierają arbitra, natomiast w sprawach gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tyś zł, spór rozstrzygany jest przez trzech arbitrów (dwóch wybranych przez każdą ze stron i jednego wybranego przez wcześniej wybranych arbitrów).

W celu przeprowadzenia postępowania przed Sądem Polubownym należy złożyć wniosek do Sądu Polubownego (formularz wniosku do pobrania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego). Po uzyskaniu zgody drugiej strony na przeprowadzenie postępowania, należy wnieść opłatę w wysokości 250 zł.

Idea konsumenckiego sądownictwa polubownego w naszym kraju, nie jest jeszcze silnie ukorzeniona w społeczeństwie, jednakże minimalne koszty, szybkość postępowania oraz możliwość uwolnienia się od znacznego formalizmu, który jest cechą postępowania przed sądami powszechnymi, stanowią niewątpliwe zalety stałych sądów polubownych. Ich rozwój jest jak najbardziej pożądany i nieunikniony.

Michał Dankowski Aplikant radcowski 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  REKLAMA

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  REKLAMA

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  REKLAMA