REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak dochodzić roszczeń przed stałymi sądami polubownymi?

Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.
Warunkiem wszczęcia postępowania przed sądem polubowny jest uzyskanie zgody obu stron sporu.
Warunkiem wszczęcia postępowania przed sądem polubowny jest uzyskanie zgody obu stron sporu.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Każdy z nas spotykał się z sytuacją, w której przedsiębiorca np. sprzedał wadliwy towar, czy też nie wypłacił należnej kwoty ubezpieczenia, zatem wykonał umowę nienależycie. Jeżeli wezwanie przedsiębiorcy do należytego wykonania umowy okazało się nieskuteczne, konsumentowi pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze postępowania przed sądem powszechnym lub sądem polubownym. Co zatem jest korzystniejsze, biorąc pod uwagę koszty i czas związany z niniejszym postępowaniem?

Warto zaznaczyć, że wyrok sądu polubownego, czy ugoda przed nim zawarta, po uznaniu przez sąd powszechny, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą przed nim zawartą.. Oznacza to, że prawomocne zakończenie postępowania przed sądem polubownym pozwala na wystąpienie z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

REKLAMA

Postępowanie przed stałym sądem polubownym inicjowane jest poprzez złożenie stosownego wniosku wraz z odpisem (ksero) niezbędnych dokumentów, np. paragonu, korespondencji, umowy, czy polisy. We wniosku należy wskazać m.in. dane wnioskodawcy, stronę przeciwną, wartość przedmiotu sporu, przedmiot sporu, uzasadnienie roszczenia, własnoręczny podpis wnioskodawcy oraz datę.

Zobacz: Jak pośrednik w obrocie nieruchomościami może zabezpieczyć się przed nieuczciwym klientem?

Rola przewodniczącego

REKLAMA

Po wstępnej analizie złożonego wniosku, przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją do wyrażenia zgody na skierowanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz do ustosunkowania się do zarzutów wnioskodawcy w wyznaczonym terminie.

Należy podkreślić, że warunkiem wszczęcia postępowania przed sądem polubowny jest uzyskanie zgody obu stron sporu (brak ustosunkowania się do wezwania równoznaczny jest z brakiem zgody). Po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy, przewodniczący wyznacza termin rozprawy. Sąd rozpoznając sprawę na rozprawie, udziela głosu stronom i przeprowadza postępowanie dowodowe. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia i nie zakończą sporu w drodze ugody, sąd wyjaśnia sprawę i rozstrzyga spór wyrokiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszty

W zależności od rodzaju stałego sądu polubownego, postępowanie może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów, m.in. opłaty, opinii biegłego, czy badania medycznego. Ostatecznie koszty postępowania ponosi strona przegrywająca.

Orzeczenia stałych sądów polubownych są ostatecznie. Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd powszechny wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku.

Porównaj: Z którą umową do notariusza?

Stały polubowny sąd konsumencki

REKLAMA

Obecnie istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej. Sądy rozpatrują spory o prawa majątkowe powstałe w wyniku umów sprzedaży produktów i świadczenia usług konsumentom. Sądy ten nie rozstrzygają jednak sporów z zakresu usług energetycznych, finansowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezpłatne. Jeżeli jednak podjęcie przez sąd czynności związane jest z wydatkami np. w postaci opinii rzeczoznawcy, pobiera się od strony zaliczkę.

Po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy na poddanie sprawy pod sąd polubowny, przewodniczący wyznacza termin rozprawy oraz wzywa strony do wybrania po jednym arbitrze z listy. Są to osoby wyznaczone przez organizacje reprezentujące konsumentów i przedsiębiorców.

Sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie w składzie przewodniczącego i dwóch arbitrów.

Sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych rozstrzyga spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Organizację i tryb postępowania przed sądem regulują przepisy regulaminu Sądu Polubownego nadanego przez Rzecznika Ubezpieczonych.

W celu zainicjowania postępowania należy złożyć stosowny wniosek (wzór wniosku można pobrać ze strony Rzecznika Ubezpieczonych), do którego należy załączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w kwocie 15 zł oraz wskazać arbitra z listy arbitrów powoływanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Po wyrażeniu zgody przez zakład ubezpieczeń na rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty arbitrażowej (na pokrycie kosztów działalności arbitrów w analizowanej sprawie), której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodzonej kwoty, jednakże nie mniej niż 100 zł. Sąd polubowny rozpatruje sprawy, których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 1000 zł.

Sąd polubowny orzeka w składzie trzyosobowym tj. przewodniczący oraz dwóch arbitrów wskazanych przez strony. Spory o kwotę nie przekraczającą 5000 zł rozstrzygane są w składzie jednoosobowym.

Zobacz koniecznie wzory umów

Sąd polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Stałe sądy polubowne przy Prezesie UKE działają na podstawie przepisów ustawy o prawie telekomunikacyjnym oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego regulamin działania sądów polubownych przy Prezesie UKE.

Sądy polubowne przy Prezesie UKE rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z :

  • umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (np. zawyżona faktura, wyłączenie telefonu),
  • umów o świadczenie usług pocztowych (np. gdy przesyłka pocztowa nie została doręczona).

Do wniosku o wszczęcie postępowania należy załączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego.

Podobnie jak w przypadku postępowania przed innymi stałymi sądami polubownymi, po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy na poddanie sprawy pod sąd polubowny, przewodniczący wyznacza termin rozprawy oraz wzywa strony do wybrania po jednym arbitrze z listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urzędu. Na liście arbitrów znajdują się osoby wyznaczone przez organizacje pozarządowe reprezentujące interesy konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych.

Postępowanie przed sądem polubownym przy Prezesie UKE wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100 zł, którą należy uiścić po uzyskaniu wezwania sądu. Sąd orzekający rozpatruje sprawę w składzie superarbitra i dwóch arbitrów.

Arbiter bankowy

Arbiter bankowy działa przy Związku Banków Polskich na podstawie regulaminu bankowego arbitrażu bankowego. Arbiter bankowy rozstrzyga spory pomiędzy konsumentami, a bankami będącymi członkami Związków Banków Polskich, w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych, których wartość przedmiotu sporu jest nie wyższa niż 8000 zł. Należy podkreślić, że chodzi o wartość przedmiotu sporu, a nie o wartość umowy, co ma istotne znaczenie np. przy dochodzeniu roszczeń wynikających z kredytów, gdzie wartość umowy może znacznie przekroczyć kwotę 8000 zł natomiast roszczenie dotyczące wypłaty transzy kredytu, będzie niższe niż 8000 zł. Pozwoli to konsumentowi na dochodzenie niniejszych roszczeń w postępowaniu przed Arbitrem bankowym.

Do wniosku o wszczęcie postępowania należy załączyć dokument potwierdzający wyczerpanie drogi reklamacyjnej w banku lub oświadczenie konsumenta, że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę oraz dowód wniesienia opłaty w kwocie 50 zł. Gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł opłata wynosi 20 zł.

Podobnie jak w przypadku postępowania przed innymi sądami polubownymi, Arbiter przesyła wniosek stronie przeciwnej wraz z wezwaniem do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów. W odróżnieniu jednak od postępowania przed innymi sądami polubownymi, brak odpowiedzi banku nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sporu.

Jeżeli postępowanie przed Arbitrem bankowym zakończy się pozytywnie dla konsumenta to w terminie 14 dni bank zobowiązany jest wypłacić konsumentowi dochodzoną kwotę. Dzieje się tak dlatego, iż bank w przypadku przegranej, nie ma możliwości odwołania się od decyzji Arbitra. Jest ona dla banku ostateczna. Orzeczenie Arbitra nie jest jednak ostateczne dla konsumenta, który w razie przegranej przed Arbitrem, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozstrzyga spory wynikłe m.in. pomiędzy instytucjami finansowymi, a odbiorcami świadczonych przez nie usług, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.

Postępowanie przed Sądem Polubownym może zostać przeprowadzone tylko w przypadku uzyskania zgody obu stron sporu i zawsze poprzedzone jest mediacją kierowaną przez wybranego przez strony sporu mediatora. W przypadku braku zgody co do osoby mediatora, wyboru dokonuje Prezes Sądu Polubownego przy KNF. W przypadku, gdy nie uda się zawrzeć ugody w drodze mediacji, sprawa automatycznie przekazywana jest do arbitra Sądu Polubownego, który rozstrzyga spór. W sprawach o wartości przedmiotu sporu poniżej 50 tyś zł strony wspólnie wybierają arbitra, natomiast w sprawach gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tyś zł, spór rozstrzygany jest przez trzech arbitrów (dwóch wybranych przez każdą ze stron i jednego wybranego przez wcześniej wybranych arbitrów).

W celu przeprowadzenia postępowania przed Sądem Polubownym należy złożyć wniosek do Sądu Polubownego (formularz wniosku do pobrania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego). Po uzyskaniu zgody drugiej strony na przeprowadzenie postępowania, należy wnieść opłatę w wysokości 250 zł.

Idea konsumenckiego sądownictwa polubownego w naszym kraju, nie jest jeszcze silnie ukorzeniona w społeczeństwie, jednakże minimalne koszty, szybkość postępowania oraz możliwość uwolnienia się od znacznego formalizmu, który jest cechą postępowania przed sądami powszechnymi, stanowią niewątpliwe zalety stałych sądów polubownych. Ich rozwój jest jak najbardziej pożądany i nieunikniony.

Michał Dankowski Aplikant radcowski 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA