REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej

Odpowiedzialność wspólników / Fot. Fotolia
Odpowiedzialność wspólników / Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Członkowie zarządu spółki akcyjnej zobowiązani są do należytego wykonywania powierzonych im zadań z korzyścią dla spółki. Za podejmowane działania odpowiadają przed spółką.

Zgłoszenie fałszywych danych

REKLAMA

W świetle art. 479 Kodeksu spółek handlowych jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 320 § 1 pkt 3 i 4 lub w art. 441 § 2 pkt 5, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez 3 lata (termin zawity) od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiedzialność dotyczy zobowiązań powstałych od dnia zarejestrowania spółki lub od zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

REKLAMA

Powyższa odpowiedzialność powstaje w razie podania fałszywych danych:
1) w oświadczeniu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem (art. 320 § 1 pkt 3),
2) w oświadczeniu, że wniesienie wkładów niepieniężnych po zarejestrowaniu spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3 (art. 320 § 1 pkt 4), składanych wraz ze zgłoszeniem spółki do rejestru,
3) w oświadczeniu, że wkłady na akcje podwyższenia kapitału zakładowego zostały wniesione, a w przypadku gdy wniesienie wkładów ma nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału.

Zgodnie z tym rozwiązaniem umyślne podanie fałszywych danych w niektórych oświadczeniach składanych sądowi rejestrowemu lub podanie ich poprzez niedbalstwo przez członków zarządu rozciąga ich odpowiedzialność na wszystkie zobowiązania spółki. Nie ma znaczenia czy opisana okoliczność miała wpływ na powstanie tych zobowiązań oraz czy wierzyciel poniósł szkodę. Wniesienie  brakujących wkładów po zarejestrowaniu również nie likwiduje odpowiedzialności członków zarządu.

Rygorystyczna odpowiedzialność powstaje niezależnie od tego czy wkłady w ogóle nie zostały wniesione czy nie zostały wniesione tylko w części.

Nie jest ważne, jaki stosunek prawny łączy członka zarządu ze spółką. Nie obowiązują przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności pracowniczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto wspomnieć, że zdania dotyczące zastosowania powyższego przepisu do likwidatorów spółki oraz członków rady nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka zarządu są podzielone.

Polecamy serwis: ABC spółek

Naruszenie zasad tworzenia spółki

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

REKLAMA

Odpowiada w szczególności ten, kto:
1)  zamieścił lub współdziałał w zamieszczeniu w statucie, sprawozdaniach, opiniach, ogłoszeniach i zapisach fałszywych danych lub dane te w inny sposób rozpowszechniał bądź też pominął lub współdziałał w pominięciu w tych dokumentach danych istotnych dla powstania spółki, w szczególności dotyczących wkładów niepieniężnych, nabycia mienia oraz przyznania akcjonariuszom lub innym osobom wynagrodzenia lub szczególnych korzyści, albo
2)  współdziałał w czynnościach prowadzących do zarejestrowania spółki na podstawie dokumentu zawierającego fałszywe dane.

Dla powstania odpowiedzialności z art. 480 Kodeksu spółek handlowych niezbędne jest zawinione działanie niezgodne z przepisami prawa (działanie i zaniechanie) oraz powstanie szkody po stronie spółki (odpowiedzialność odszkodowawcza). Między działaniem i powstaniem szkody musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Odpowiedzialność ta rodzi obowiązek naprawnienia szkody ciążący na osobach biorących udział w tworzeniu spółki (przede wszystkim założyciele spółki oraz członkowie jej zarządu i rady nadzorczej).

Strona, która domaga się odszkodowania, powinna wykazać istnienie wszystkich przesłanek, w tym także związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zawinionym zachowaniem biorącego udział w tworzeniu spółki polegającym na zachowaniu sprzecznym z prawem, przy czym zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynika szkoda (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 listopada 2001 r. II CKN 459/99).

Odpowiedzialność powstaje, gdy doszło do zarejestrowania spółki, jak i wtedy, gdy spółka nie została zarejestrowana.

Uzyskanie nadmiernych korzyści

Kto w związku z powstaniem spółki akcyjnej lub podwyższeniem jej kapitału zakładowego z winy swojej zapewnia sobie albo osobie trzeciej zapłatę nadmiernie wygórowaną ponad wartość zbywczą wkładów niepieniężnych albo nabywanego mienia lub też wynagrodzenie albo korzyści szczególne, niewspółmierne z oddanymi usługami, obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej spółce.

Powyższy przepis dotyczy wyłącznie spółki akcyjnej. To również odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie winy.

Na podstawie art. 481 Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność mogą ponosić:

1) członkowie zarządu,

2) założyciele,

3) akcjonariusze, wnoszący wkłady niepieniężne,

4) osoby zbywające spółce mienie,

4) osoby świadczące usługi spółce.

Zobacz także: Formularze KRS potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej

Wina rewidenta

Kolejny przepis dotyczy członków rady nadzorczej i biegłych rewidentów. Odpowiedzialność w nim uregulowana ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i opiera się za zasadzie winy (umyślna i nieumyślna).

Kto przy badaniu sprawozdania finansowego spółki z winy swojej dopuścił do wyrządzenia spółce szkody, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ciężar dowodu ciąży na spółce.

Zawinione czyny członków władz

Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. W stosunku do tych podmiotów został podwyższony miernik staranności.

Jeżeli członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator wyrządzi działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem (wszystkie źródła prawa wskazane w art. 87 Konstytucji RP) lub postanowieniami statutu spółki szkodę, odpowiada wobec spółki, chyba że nie ponosi winy.

To odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie winy. Ciężar udowodnienia braku winy ciąży na członku zarządu, rady nadzorczej lub likwidatorze.

Rozpowszechnianie fałszywych danych

Kto współdziałał w wydaniu przez spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach albo podziale majątku, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli zamieścił w ogłoszeniach lub zapisach fałszywe dane lub w inny sposób dane te rozpowszechniał albo, podając dane o stanie majątkowym spółki, zataił okoliczności, które powinny być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jest to odpowiedzialność odszkodowawcza zarówno wobec spółki jak i osób trzecich, które poniosły szkodę. Mimo wątpliwości, należy uznać, że jest to także odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

Odpowiedzialność solidarna

Szkoda, o której mowa w wyżej opisanych przepisach może zostać wspólnie wyrządzona przez kilka osób. W takiej sytuacji odpowiadają one wobec spółki solidarnie.

Nie dotyczy to art. 479 Kodeksu spółek handlowych.

Powództwo akcjonariusza; ochrona pozwanego

Nie tylko spółka może wnieść powództwo o naprawienie szkody. Jeżeli spółka tego nie uczyni w terminie 1 roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę (data ujawnienia a nie powstania szkody), każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku (powód działa w imieniu własnym, ale na rzecz spółki, której przypada zasądzone odszkodowanie), może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Pozwany może przy pierwszej czynności procesowej zażądać złożenia kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony.

Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda.

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

Polecamy również: Zasady wykonywania prawa głosu w spółce akcyjnej - uprzywilejowanie, zawieszenie oraz ograniczenie prawa głosu

Nieskuteczność zwolnienia z odpowiedzialności

W przypadku wytoczenia powództwa na podstawie art. 486 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Przedawnienie

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem:
- 3 lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia;
- 5 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (w każdym przypadku).

Właściwość sądu

Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki. Jest to właściwość wyłączna, co oznacza, że nie może być zmieniona na podstawie umowy stron.

Odpowiedzialność na zasadach ogólnych

Powyżej opisane przepisy nie stoją na przeszkodzie prawom akcjonariuszy oraz innych osób do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dominujący wspólnik sp. z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako jedyny wspólnik spółki – uchwała Sądu Najwyższego

  21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SN) podjął uchwałę (III UZP 8/23), w której stwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów (wspólnik dominujący) nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

  Ceny zbóż 2024 - koniec lutego. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

  Ile kosztują zboża na polskim rynku i w eksporcie w ostatniej dekadzie lutego 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Jakie ceny osiągają: pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto? 

  Szynka ze zmodyfikowanej genetycznie świni już za kilka lat?

  Dzięki edycji genów metodą CRISPR udało się uzyskać świnie odporne na zespół rozrodczo-oddechowy, chorobę powodującą wielkie straty w hodowli – informuje „The CRISPR Journal”.

  Polska stała się liderem pod względem złóż srebra. Wartość naszych złóż to 127 miliardów USD

  Polska stała się liderem pod względem złóż srebra, tak wynika z danych United States Geological Survey. Według aktualnych cen wartość naszych złóż rud srebra wynosi około 127 miliardów USD. Złoża szacuje się na 170 tys. ton. KGHM jest jednym z liderów światowego wydobycia srebra.

  REKLAMA

  Prawo do odłączenia, czyli czas na europejskie Porozumienie o cyfryzacji

  Prawo do odłączenia jest jednym z elementów europejskiego Porozumienia o cyfryzacji. Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej w miejscu pracy oraz przygotowanie do wdrożenia Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji na poziomie krajowym to główne cele projektu EFAD przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy.

  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  REKLAMA

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  REKLAMA