Kategorie

Rozwiązywanie konfliktów w biznesie i mediacje online - zmiany w 2016 r.

Magda Judejko
Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Menadżer
Rozwiązywanie konfliktów w biznesie i mediacje online - zmiany w 2016 r./Fot. Fotolia
Rozwiązywanie konfliktów w biznesie i mediacje online - zmiany w 2016 r./Fot. Fotolia
Fotolia
Prowadząc biznes nie można uniknąć sytuacji konfliktowych, czy to z klientami, partnerami czy dostawcami. Coraz więcej przedsiębiorstw rozpoczyna lub przenosi biznes do sieci ze względu na niższe koszty i szerszy zasięg działalności. Co roku wzrasta liczba sklepów internetowych, a wraz z nimi liczba konfliktów związanych z rozpatrywaniem reklamacji lub zwrotów. Prawodawcy unijni oraz RP zauważyli potrzebę dostosowania prawa do nowych realiów, w związku z czym w 2016 r. w polskim prawie pojawią się dwie znaczące zmiany mające na celu propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji.

Słownik pojęć

Konsument – to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 23 KC).

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

B2B (business to business)transakcja zawierana przez dwóch przedsiębiorców.

B2C (business to consumer) – transakcja zawierana pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem.

ADR (alternative dispute resolution) – alternatywne metody rozpatrywania sporów dokonywane w ramach mediacji bądź w drodze postępowania przed sądem polubownym.

ODR (online dispute resolution) – forma alternatywnego rozpatrywania sporów w środowisku elektronicznym oraz nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie internetowego systemu rozpatrywania sporów konsumenckich w całej UE.

UEUnia Europejska.

W 2016 r. w polskim prawie pojawią się dwie znaczące zmiany mające na celu propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji.

Mediacje - prawo UE

W 2016 r. wejdzie do polskiego systemu prawnego rozporządzenie ODR, które reguluje relacje z Konsumentami (B2C), wprowadzając platformę internetową rozpatrywania sporów online na terenie całej UE. Według rozporządzenia ODR, które przewiduje wprowadzenie e-mediacji, alternatywne metody rozpatrywania sporów z konsumentami (B2C) są jedną z 12 dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia jednolitego rynku.

W jaki sposób ma być upowszechniana mediacja?

Jedną z informacji, którą sklep internetowy jest zobowiązany przekazać konsumentowi w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową (tzn. w momencie wejścia na stronę WWW sklepu internetowego) jest możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dlaczego e-mediacje?

Przy zawieraniu umów online, trudniej rozwiązuje się spory w sposób tradycyjny ze względu m.in. na:

 • brak bezpośredniego kontaktu;
 • duże odległości, które dzielą strony;
 • różnice w systemach prawnych;
 • duże koszty;
 • obawę przedsiębiorcy o utratę dobrego wizerunku lub utratę partnera biznesowego poprzez podjęcie działań w sądzie.

Mediacje, a prawo RP.

25 września b.r. Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą postępowanie cywilne, która zakłada upowszechnienie wykorzystywania arbitrażu i mediacji w sprawach cywilnych.  

Jak polskie prawo będzie propagowało mediacje?

 • w pozwie będzie musiała znaleźć się informacja wraz z uzasadnieniem czy została podjęta próba polubownego rozpatrzenia sporu w drodze mediacji;
 • sąd będzie organizował przed rozpoczęciem postępowania spotkanie informacyjne dotyczące mediacji;
 • sąd może skierować strony na mediacje w każdym momencie postępowania i więcej niż raz w trakcie procesu;
 • zachęty finansowe: jeżeli ugoda zostanie zawarta przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwróci całość wpłaconej opłaty sądowej, którą strony wniosły przy złożeniu pozwu oraz wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd będzie zwolniony z jakichkolwiek opłat;
 • strona konfliktu, która będzie uchylać się od podjęcia mediacji może zostać obciążona kosztami;
 • uregulowana została kwestia kwalifikacji mediatorów oraz zostanie stworzona internetowa lista stałych mediatorów.

Dołącz do nas na Facebooku

Dlaczego ustawodawca wprowadza przepisy upowszechnienia alternatywnych metod rozpatrywania sporów?

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej (https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7535,mediacja-szansa-na-odciazenie-sadow--ustawa.html#prettyPhoto) zmiany mają prowadzić do:

 • usprawnienia rozwiązania spraw cywilnych i gospodarczych;
 • skrócenia postępowania;
 • obniżenia kosztów stron konfliktu;
 • utrzymania dobrych relacji gospodarczych pomiędzy stronami.

Należy zauważyć, że propagowanie mediacji wśród przedsiębiorców RP, którzy coraz częściej prowadzą biznes online na dużych odległościach, umożliwi im poznanie zasad mediacji i stworzy podstawę do oszczędności. Upowszechnienie się tradycyjnych mediacji w Polsce pozwoli na rozwinięcie mediacji online, co aktualnie w Europie promowane jest przez wprowadzanie rozporządzenia ODR.

Mediacje online zarówno w relacjach B2C jak i B2B, umożliwiają rozwiązywanie konfliktów na dużych odległościach oraz rozwiązanie konfliktu pomimo różnic w systemach prawnych.

Zarówno prawodawcy unijni jak i krajowi dostrzegli szanse na skuteczne, tańsze i szybsze rozwiązanie konfliktu za pośrednictwem mediacji. Jednakże brak wiedzy na temat zasad i korzyści mediacji oraz przywiązanie do sądownictwa powszechnego, często blokuje zarówno prawników jak i przedsiębiorców do podjęcia prób skorzystania z tej formy. W związku z tym poniżej przedstawię krótkie wprowadzenie do mediacji.

Zadaj pytanie na FORUM

Co to jest mediacja?

Mediacja (mediare – być w środku) – alternatywna metoda rozwiązywania sporów mająca swoje źródła w starożytnym Rzymie. Jest rodzajem negocjacji, przy czym mediator jako bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji. Celem mediacji jest zakończenie konfliktu w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Mediacja nie ogranicza stronom drogi sądowej w razie braku ugody bądź chęci na mediacje. Strony w każdej chwili mogą złożyć pozew.

Mediacje dzielą się na:

 • sądowe – sąd może skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania;
 • umowne – zapis w umowie bądź ustne ustalenie stron o rozwiązaniu sporu za pośrednictwem mediacji jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Mediacja charakteryzuje się:

 • Dobrowolnym (konsensualny) charakterem procedury i jej rezultatu (ugody).
 • Równością stron (autonomia stron) – brak wzajemnej, szczególnie prawnej wzajemnej podległości stron.
 • Bezstronnością mediatora/arbitra, który wybierany jest przez strony jako ich rzecznik.
 • Poufnością – mediator ma obowiązek zachować wszystkie fakty, których dowiedział się w trakcie mediacji w tajemnicy. Wyłączona jest też możliwość powołania mediatora na świadka na okoliczności faktów, których dowiedział się podczas mediacji.

Ważną cechą szczególnie w mediacjach gospodarczych jest to, że to strony mają wpływ na przebieg i osiągnięte porozumienie w toku mediacji. Co oznacza, że możliwa jest ich dalsza współpraca.


Ugoda

W razie osiągnięcia porozumienia w toku mediacji strony z pomocą mediatora redagują treść ugody. Ugoda jest wiążąca – każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie w sądzie ugody zawartej podczas mediacji.

Od stycznia 2016 r. wniosek o zatwierdzenie ugody będzie wolny od opłat.

Zatwierdzona ugoda daje możliwość zastosowania przymusowych instrumentów prawnych do wyegzekwowania jej postanowień. Oznacza to, że faktycznie można uniknąć długotrwałego oraz kosztownego postępowania sądowego, osiągając dzięki mediacji te same skutki.

Ugoda zawarta podczas mediacji i zatwierdzona przez sąd ma taki sam skutek jak postanowienie sądu.

Jan Kowalski prowadzi sklep internetowy „Akwarium” i dostarcza swoje produkty do dużych hoteli oraz do odbiorców indywidualnych (Konsumentów) w całej UE. Pan Jan nabywa od producenta towar z terminem płatności do 30 dni od wystawienia faktury VAT. Niestety odbiorcy opóźniają się z płatnościami, co powoduje narastający dług pana Jana u swojego producenta. Producent, ze względu na generowane przez pana Jana duże obroty jego firmy i chęć utrzymania dobrych relacji biznesowych, a jednocześnie nieponoszenie kosztów ze względu na opłatę sądową przy składaniu nakazu zapłaty, decyduje się poprzez mediacje online dojść do porozumienia. Strony wybierają mediatora i wciągu 30 dni podpisują ugodę, w której należność została rozbita na raty bez naliczania odsetek, warunkiem jest terminowa spłata rat przez pana Jana. Ugoda otrzymuje klauzulę wykonalności. Ugoda taka ma moc wyroku sądowego - jeśli pan Jan nie zapłaci, producent nie będzie musiał już iść do Sądu, tylko od razu do komornika. Obie strony są zadowolone, ponieważ kontynuują współpracę, a jednocześnie producent ma pewność, że będzie mógł wyegzekwować szybciej swoje pieniądze.

Niezatwierdzona w sądzie ugoda mediacyjna ma skutek jak umowa cywilnoprawna.

Czym różni się mediacja od postępowania sądowego?

MEDIACJE

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Jakie są koszty?

Niskie.

- zawarcie ugody – zwrot opłat;

- zatwierdzenie ugody bez opłat (od 2016 r.);

- osoba, która wykaże ubóstwo całkowicie jest zwolniona z opłat.

Wysokie.

- opłaty przy wnoszeniu pozwu;

- wynagrodzenie adwokata/radcy prawnego;

- opłaty komornicze.

Jaki jest czas trwania rozpatrzenia konfliktu?

Krótki:

Średnio - 1- 45 dni.

Długi:

Średni czas trwania postępowania sądowego od dnia rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji to średnio:

-9,7 miesiąca dla spraw cywilnych;

-12,6 miesiąca dla spraw gospodarczych.

*Dane opracowane w raporcie MS „Sprawność postępowań sądowych w 2014 roku”

Kto wpływa na tempo rozwiązania konfliktu?

Strony.

Sąd.

Jaka jest gwarancja zachowania poufności?

Poufność jest jedną z ważnych cech mediacji.

Zasadą postępowania sądowego jest jego jawność.

Kto ma wpływ na przebieg i rezultat postępowania?

Strony.

Sąd.

Jaki jest charakter dochodzenia do rozwiązania konfliktu?

Dowolna forma rozwiązania sporu przez strony. Możliwość znalezienia rozwiązania niewskazanego przez przepisy prawne. Mediacja nie wyznacza, kto ma rację w sporze, a jej celem jest wypracowanie przez strony takich rozwiązań, które będą zadowalały obie strony. Tym samym ugoda zatwierdzona przez sąd ma ten sam skutek, co wyrok sądu.

Bardzo formalny.

Formalny charakter rozwiązania sporu daje pewnego rodzaju pewność stron co do rozwiązania.

Prawodawcy UE oraz RP stawiają na skuteczność polubownego rozpatrywania sporów. Nowe zasady wprowadzane do postępowania cywilnego dotyczą głównie mediacji, na którą kieruje sąd. Mediacja jest również możliwa jeszcze przed wniesieniem pozwu. Ważne jest, aby mediacja stała się również powszechna w świadomości przedsiębiorców, konsumentów oraz adwokatów i radców prawnych, którzy już na etapie redagowania umowy informowaliby drugą stronę o rozpatrywaniu ewentualnych konfliktów w pierwszej kolejności za pomocą mediacji.

Warto pamiętać:

 1. W 2016 r. powstanie platforma internetowa, dzięki której będzie można rozwiązać konflikt z Konsumentem (B2C) na odległość na terenie całej UE.
 2. Mediacje online zarówno w relacjach B2C jak i  B2B, umożliwią rozwiązywanie konfliktów na dużych odległościach oraz rozwiązanie konfliktu pomimo różnic w systemach prawnych.
 3. Polski prawodawca wprowadza szereg zmian mających na celu rozpowszechnienie mediacji w relacjach gospodarczych oraz w sprawach sklepów internetowych z konsumentami.
 4. Sklepy internetowe już teraz mają obowiązek informacyjny dotyczący rozwiązywania konfliktów związanych z reklamacjami i prawem odstąpienia od umowy w drodze mediacji.
 5. Mediacja jest znacznie tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania konfliktów.
 6. Mediacja jest poufna.
 7. Ugoda zawarta podczas mediacji, a zatwierdzona przez sąd ma takie same skutki jak wyrok sądu i możliwe jest jej egzekwowanie np. w drodze postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.