reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Pracownik i ZUS > Jakie składniki wlicza się do wynagrodzenia minimalnego?

Jakie składniki wlicza się do wynagrodzenia minimalnego?

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat wynosi 1750 zł. W pierwszym roku pracy zawodowej pensja pracownika nie może być niższa niż 1400 zł. Obliczając wynagrodzenie, pracodawca powinien uwzględnić składniki zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, takie jak wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody czy wynagrodzenie dodatkowe.

W umowie o pracę, w zakresie warunków płacowych, obowiązkowe jest zawarcie postanowienia o wynagrodzeniu za pracę odpowiadającemu rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (art. 29 § 1 pkt 3 ustawy – Kodeks pracy). W przypadku wynagrodzenia minimalnego można podać tu konkretną stawkę aktualnie obowiązującą lub dokonać zapisu, że wynagrodzenie pracownika odpowiada kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1750 zł, a dla pracowników rozpoczynających pracę zawodową – 1400 zł (1750 zł × 80%).

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Ustalenie wynagrodzenia

Na wynagrodzenie pracownika może składać się kilka różnych elementów, np. wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki, prowizje, nagrody. W celu obliczenia wysokości wynagrodzenia, pod kątem przyrównania go do progu minimalnego, przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Są jednak wyjątki. Sumując poszczególne pozycje listy płac, pomija się:

● nagrodę jubileuszową,

● odprawę emerytalną lub rentową,

● wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (w tym dodatki i ryczałty za nadgodziny).

Pracodawca przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownik ma gwarantowane prawo do wynagrodzenia minimalnego za każdy miesiąc. Dla ustalenia wynagrodzenia pracownika, będącego podstawą do porównania go z minimalną stawką miesięczną, bierze się tylko składniki wypłacone za dany miesiąc, np. premia kwartalna zostanie zaliczona do miesiąca, w którym została wypłacona i nie podlega przeliczeniu na okres jednego miesiąca danego kwartału, za który przysługuje.

Kwalifikując poszczególne należności do „wynagrodzenia”, należy posiłkować się załącznikiem do objaśnień do formularzy Z-06 i Z-03 (dostępnym na stronie internetowej GUS – www.stat.gov.pl), który zawiera zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Zgodnie z nim, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy, niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Usprawiedliwione zwolnienie od pracy - 7 powodów

Wynagrodzenia osobowe (skadniki wliczane do płacy minimalnej) oraz wyłączenia (pozycje nieuznawane za wynagrodzenia i wykluczone przy ustalaniu płacy minimalnej)

Wynagrodzenia osobowe

Wyłączenia

l wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

l dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

l premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

l wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,

l wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

l wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

l wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i in.),

l ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,

l świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

l świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

l świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ze środków budżetu państwa (zasiłki: chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie oraz świadczenia rodzinne),

l świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i świadczenia urlopowe,

l wartość świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp (w tym profilaktycznych posiłków i napojów) oraz dopuszczalnych ekwiwalentów pieniężnych za te świadczenia, a także ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników i ekwiwalentów pieniężnych za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,

l ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy,

l wypłaty należności z tytułu podróży służbowych (diety, zwrot kosztów noclegów, przejazdów),

l świadczenia przysługujące pracownikom przeniesionym do pracy w innej miejscowości, a także należności z tytułu wyrównania wydatków ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania (m.in. dodatki i ryczałty za rozłąkę, strawne),

l wartość środków wydawanych do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyzakładowego),

l wartość zakwaterowania oraz wyżywienia świadczonego bezpłatnie lub częściowo odpłatnie na kursach i szkoleniach,

l określone ustawowo odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,

l odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,

l wartość polis ubezpieczeniowych na życie oraz składek podstawowych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (III filar) wykupionych pracownikom przez pracodawcę,

l odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji (po ustaniu zatrudnienia)

Do wynagrodzenia minimalnego wlicza się również dodatki za pracę w porze nocnej, co potwierdził GIP (pismo z 6 kwietnia 2009 r., GPP-471-4560-25/09/PE/RP). Należy jednak pamiętać, że są one wliczane tylko wtedy, gdy praca w godzinach nocnych odbywa się w normalnym czasie pracy i nie stanowi jednocześnie pracy w godzinach nadliczbowych. Do wynagrodzenia minimalnego zalicza się tylko te składniki, które przysługują z tytułu pracy w umówionym wymiarze czasu pracy.

Do ustalenia wynagrodzenia nie bierze się pod uwagę również: wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy, a także trzynastek i honorariów za prace autorskie (nie są to wynagrodzenia osobowe).

Wynagrodzenie czy czas wolny za pracę w sobotę?

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Richter

międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej z ponad z 10-letnim stażem

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama