REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy złożyć zaświadczenie o przychodzie osób pobierających świadczenie przedemerytalne?

Kiedy złożyć zaświadczenie o przychodzie osób pobierających świadczenie przedemerytalne?
Kiedy złożyć zaświadczenie o przychodzie osób pobierających świadczenie przedemerytalne?

REKLAMA

REKLAMA

Do 2 czerwca 2014 r. płatnicy składek mają obowiązek poinformować ZUS o przychodzie osób pobierających zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne w okresie od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Obowiązek dotyczy zarówno pracodawców, jak i zleceniodawców.

Osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych muszą niezwłocznie poinformować ZUS o podjęciu działalności zarobkowej objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych lub o wstąpieniu do służby, a także o wysokości uzyskiwanego przychodu. Niezależnie jednak od tego, pracodawca (zleceniodawca) po zakończeniu okresu rozliczeniowego każdego roku musi przekazać do ZUS informację o łącznej wysokości zarobków w tym okresie. W przypadku świadczeń/zasiłków przedemerytalnych ZUS dokonuje rozliczenia zarobków osiągniętych w okresie od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

REKLAMA

Płatnik musi wystawić zaświadczenie o przychodzie osób pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne i przesłać je do ZUS w terminie do 31 maja. W tym roku 31 maja wypada w sobotę, zatem termin upływa 2 czerwca.

Płatnicy mają obowiązek przekazać do 2 czerwca br. informacje dotyczące zarobków uzyskanych w okresie od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć do ZUS sporządzone przez siebie oświadczenie o przychodzie osiągniętym w minionym roku rozliczeniowym.

Zapisz się na nasz newsletter

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Składniki przychodu, które należy ująć w zaświadczeniu

REKLAMA

Wystawiając zaświadczenie potwierdzające przychód wypłacony osobie uprawnionej do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego w minionym roku rozliczeniowym, płatnik składek powinien ująć co do zasady tylko te jego składniki, od których przewidziany był obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tylko taki „oskładkowany” przychód ZUS uwzględnia przy rozliczaniu przychodu świadczeniobiorcy.

W przypadku pracownika zatrudniający go pracodawca powinien uwzględnić w wystawianym zaświadczeniu przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalając kwotę zarobków wypłaconych świadczeniobiorcy, pracodawca powinien wliczyć m.in.:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki czy nagrody,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Jak zatrudnić pracownika z zagranicy? Nowe przepisy od 1 maja 2014

Od powyższej zasady uwzględniania w zaświadczeniu wyłącznie oskładkowanych wypłat jest przewidziany 1 wyjątek. Otóż ustalając wysokość przychodu, płatnik składek powinien uwzględnić również kwoty wypłaconego:

 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłku opiekuńczego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Kwoty tych świadczeń nie są wprawdzie objęte składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego i tym samym są uwzględniane przez ZUS w ramach dokonywanego rozliczenia przychodu.

Mimo że świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie podlegają oskładkowaniu, to wpływają na zmniejszenie/ /zawieszenie świadczenia/ /zasiłku przedemerytalnego.


REKLAMA

Pozostałych wypłat, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie należy uwzględniać w zaświadczeniu wystawianym w celu rozliczenia z ZUS. Kwoty, od których pracodawca nie nalicza składek, zostały wymienione w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Płatnik składek, wystawiając zaświadczenie, musi zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zakwalifikowanie poszczególnych składników przychodu osoby ubezpieczonej. Jeśli w wystawianym zaświadczeniu nieprawidłowo uwzględni nieoskładkowany przychód, może spowodować zaniżenie świadczenia należnego do wypłaty w wyniku rozliczenia dokonanego przez ZUS. Z kolei w razie pominięcia niektórych „oskładkowanych” składników może spowodować zawyżenie świadczenia i narazić się na ryzyko zwrotu do ZUS kwoty nienależnie wypłaconej świadczeniobiorcy.

Przykładowy wzór zaświadczenia

Do kiedy należy złożyć pierwszą ratę odpisów na ZFŚS?

Hanna K. od 2 lat jest uprawniona do świadczenia przedemerytalnego. W lutym 2013 r. ponownie podjęła zatrudnienie. W okresie marzec 2013 r. – luty 2014 r. pracodawca wypłacił jej z tego tytułu: wynagrodzenie zasadnicze, nagrody kwartalne, dodatek stażowy oraz zapomogę pieniężną w związku z zalaniem domu w czasie powodzi. Hanna K. przez cały listopad 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i za ten okres otrzymywała wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Zwróciła się do pracodawcy o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przychód uzyskany w poprzednim roku rozliczeniowym. Wystawiając to zaświadczenie, płatnik składek powinien uwzględnić wypłacone pracownicy: wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, dodatek stażowy oraz wynagrodzenie chorobowe. Powinien natomiast pominąć kwotę wypłaconej zapomogi.

Wymagania formalne zaświadczenia

Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążącego dla płatników składek wzoru zaświadczenia o przychodzie.

Należy przyjąć, że płatnik składek powinien w zaświadczeniu podać własną nazwę i adres, datę i miejscowość wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres jednostki ZUS wypłacającej świadczenie, imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej PESEL, miejsce zamieszkania oraz okres, w którym jest (była) u niego zatrudniona. Wskazane jest również podanie numeru i symbolu przysługującego jej świadczenia.

W dalszej kolejności płatnik składek powinien wykazać kwotę przychodu wypłaconego świadczeniobiorcy w poprzednim roku rozliczeniowym w rozbiciu na poszczególne miesiące.


Ustalając kwotę przychodu wykazywaną w zaświadczeniu, płatnik powinien przyporządkować poszczególne wypłaty do miesiąca, w którym zostały wypłacone (postawione do dyspozycji osoby ubezpieczonej), z wyjątkiem przychodu, który został wypłacony z tytułu działalności wykonywanej przed ustaleniem prawa do zasiłku/świadczenia przedemerytalnego. Taki przychód nie wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia, mimo że został wypłacony już po ustaleniu uprawnień. Analogiczna zasada dotyczy przychodu świadczeniobiorcy wypłaconego z tytułu działalności wykonywanej po dniu ustania prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Firma zatrudnia ubezpieczoną, która od 1 stycznia 2014 r. jest uprawniona do świadczenia przedemerytalnego. W lutym 2014 r. wypłaciła jej nagrodę za IV kwartał 2013 r. Nagroda ta została wypłacona za poprzedni rok rozliczeniowy, dlatego nie powinna być ujęta w kwocie przychodu wykazanego w zaświadczeniu, które zostanie przedłożone w ZUS. Przysługuje bowiem w całości za okres, w którym pracownica nie była jeszcze uprawniona do świadczenia przedemerytalnego.

Zleceniodawca, wystawiając zaświadczenie o przychodzie dla zleceniobiorców, ma obowiązek wykazania przychodu w takiej wysokości, w jakiej przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozliczeniu podlegają także przychody osób wyłączonych z ubezpieczeń społecznych z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Osoba uprawniona do zasiłku/świadczenia przedemerytalnego jest rozliczana z łącznej kwoty przychodu niezależnie od tego, czy od tych przychodów opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS

Rozliczenie przychodu świadczeniobiorcy

ZUS rozliczy pracujące osoby uprawnione do zasiłku/świadczenia przedemerytalnego przy zastosowaniu 2 progów zarobkowych:

 • rocznej granicznej kwoty przychodu (29 582,40 zł),
 • rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu (10 566 zł).

Jeśli przychód uzyskany przez osobę uprawnioną do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego przekroczył roczną kwotę graniczną, ZUS ustali, że świadczenie (zasiłek) – w całym rozliczanym okresie – podlegało zawieszeniu. Gdy została przekroczona dopuszczalna kwota przychodu, świadczenie/zasiłek przedemerytalny podlega odpowiedniemu zmniejszeniu. Ponadto dokona rozliczenia miesięcznego, ustalając kwoty przychodu osiągnięte przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego w okresie kolejnych miesięcy roku rozliczeniowego i porówna je z kwotami przychodu: dopuszczalną (880,50 zł miesięcznie) i graniczną (2465,20 zł miesięcznie). W przypadku dokonania rozliczenia miesięcznego ZUS ustali kwoty przychodu osiągnięte przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego w okresie kolejnych miesięcy roku rozliczeniowego i porówna je z kwotami przychodu: dopuszczalną i graniczną, a następnie ustali kwoty nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia, albo dokona zwrotu kwoty świadczenia, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia.

Na podstawie ustaleń ZUS świadczeniobiorca może zostać zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Jednak na tym etapie pracodawcy/zleceniodawcy nie obciążają już żadne obowiązki.

Tylko część zaległych składek ZUS można zaliczyć do kosztów

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 5–6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 170),
 • art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 496),
 • art. 6, 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567),
 • § 1–3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860),
 • komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. z 2013 r. poz. 101).

Autor: Dariusz Noszczak

Źródło: Serwis Prawno - Pracowniczy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

REKLAMA

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA

Paragon fiskalny przy sprzedaży on-line: kiedy i jak powinien wystawić sprzedawca oraz dostarczyć klientowi [wszystkie przypadki]

Dla klientów kupowanie w e-sklepach jest wygodniejsze niż w placówkach stacjonarnych. Dla samych sprzedawców jednak procedura ta jest dużo bardziej skomplikowana od strony fiskalnej. Dotyczy to zwłaszcza wystawiania paragonów i obowiązków w podatku VAT.

Pomoc dla sadowników do 31 stycznia 2025 roku

Pomoc dla polskich sadowników (sady i winorośle) do 31 stycznia 2025 roku - Komisja Europejska zdecydowała. To wsparcie dla sadowników, którzy ucierpieli w trakcie kwietniowych przymrozków i gradobicia.

REKLAMA