REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Forma i procedura reklamacyjna – uprawnienia wynikające z gwarancji i ustawy

Marek Opiela
Radca prawny
reklamacja, gwarancja, prawa konsumenta,
reklamacja, gwarancja, prawa konsumenta,
Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Z reklamacjami mamy do czynienia w związku z zakupem różnych produktów, począwszy od odzieży czy obuwia przez sprzęt elektroniczny aż do samochodów. Rzadko jednak zwracamy uwagę na przepisy regulujące procedurę reklamacyjną czy uprawnienia przysługujące klientowi.

W sprzedaży konsumenckiej konsument nabywa od przedsiębiorcy rzecz w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W związku z zakupem określonych towarów przysługują mu uprawnienia, wynikające z gwarancji lub ustawy.

REKLAMA

Gwarancja

Udzielenie kupującemu gwarancji nie wymaga wnoszenia odrębnej opłaty. Następuje przez oświadczenie gwaranta (czyli podmiotu, udzielającego gwarancji), zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszącej się do towaru konsumpcyjnego.

Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.

REKLAMA

Podmiotem udzielającym gwarancji może być sprzedawca, lecz zwykle jest nim producent lub importer danego towaru. Gwarancja powinna każdorazowo określać obowiązki gwaranta na wypadek, gdyby właściwość rzeczy nie odpowiadała właściwości określonej w gwarancji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warunki gwarancji muszą być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały oraz zawierać dane potrzebne do dochodzenia roszczeń, w tym nazwę i adres gwaranta lub przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.

Udzielenie gwarancji może wynikać także z reklamy, przy czym muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

Należy pamiętać, że uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują kupującemu tylko wówczas, gdy kupujący otrzymuje dokument gwarancyjny lub gwarancja wynika z reklamy towaru.

Co do zasady, brak takiego dokumentu lub gwarancji w reklamie oznacza po prostu nieudzielenie gwarancji, która nie jest obligatoryjnym elementem umowy sprzedaży. Najczęściej spotykanym sposobem udzielenia gwarancji jest wręczenie kupującemu razem z rzeczą nabytą książeczki lub karty gwarancyjnej.

Dokument ten ma charakter prawny znaku legitymacyjnego, stwierdzającego obowiązek świadczenia. Może być on dokumentem imiennym albo na okaziciela.

Sprzedawca udzielający gwarancji powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.

Uprawnienia konsumenta wynikające z gwarancji są wymienione każdorazowo w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie, stanowiąc jednocześnie pochodną obowiązków gwaranta.

REKLAMA

Zazwyczaj będą to żądanie naprawienia rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad Przyjmuje się jednak, że wybór uprawnień i zobowiązań wynikających z gwarancji należy do gwaranta. To gwarant, a nie kupujący, jest uprawniony do dokonania stosownego wyboru.

Naprawa rzeczy polega nie tylko na usunięciu wszelkich ujawnionych wad, lecz również na skuteczności tej naprawy. Usunięcie wad musi wyeliminować możliwość ponownego ich wystąpienia. Nie każda bowiem naprawa, lecz tylko naprawa skuteczna, przywraca możność niezakłóconego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem (wyrok Sądu Najwyższego z 26.11.1996 r., II CKU 35/96, Prok. i Pr. 1997, Nr 4, s. 26).

Jak opodatkować PIT sprzedaż własnych obrazów i praw do nich?

Sprzedaż przetworów domowych bez podatku


Uprawnienia przysługujące konsumentowi z mocy ustawy

Oprócz uprawnień wynikających z gwarancji, konsumenta chronią także przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176, zwana dalej „uswsk”).

Co istotne, praw konsumenta unormowanych w tej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową.

Według ogólnej zasady obowiązującej w przypadku sprzedaży konsumenckiej, sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Niezgodny z umową jest np. towar, który nie nadaje się do używania w celu określonym w umowie lub w którym towar zwykle jest używany, a także nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub właściwościom, którym odpowiadać powinien zwyczajowo towar danego rodzaju.

Niezgodnym z umową sprzedaży jest towar, z którego nabywca nie może swobodnie korzystać w związku z niewywołaniem w następstwie wady prawnej jej skutku rozporządzającego, czyli braku nabycia przez kupującego własności rzeczy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2008 r. sygn. akt V CSK 293/2008, LexPolonica nr 2077728).

Jak sprzedaż detaliczna ma się do rynku pracy?

Warto pamiętać o domniemaniu istnienia wady w chwili wydania rzeczy, o ile od wydania towaru do stwierdzenia wady nie upłynęło sześć miesięcy. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla konsumenta, który nie musi udowadniać przyczyny powstania wady, która ujawniła się w ciągu pół roku od wydania towaru. W wypadku ewentualnego sporu sądowego, to sprzedawca musi wykazać, że przyczyna powstania wady nie tkwiła w produkcie, lecz wynika z innych okoliczności.

Uprawnienia kupującego zostały wymienione w art. 8 uswsk. Są nimi:

1) żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
2) żądanie wymiany na nowy,
3) żądanie stosownego obniżenia ceny,
4) odstąpienie od umowy – żądanie zwrotu ceny.

Zwykle konsument może skorzystać z jednego z dwóch pierwszych uprawnień. Żądanie stosownego obniżenia ceny albo prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Warto pamiętać o domniemaniu istnienia wady w chwili wydania rzeczy, o ile od wydania towaru do stwierdzenia

Kim jest „przeciętny konsument”?

Umowa o kredyt konsumencki - krok po kroku

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Uprawnienia te przysługują także, gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniom wymienionym w pkt. 1 i 2 w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności. Konsument może w tym przypadku zażądać stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy

Od umowy nie można jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego (w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia).

Czym są niedozwolone klauzule umowne

W celu zdyscyplinowania sprzedawców, ustawodawca wprowadził w art. 8 ust. 3 uswsk bardzo korzystną dla konsumentów zasadę. Otóż, jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Istotne jest przy tym, że w terminie tym sprzedawca ma obowiązek poinformować klienta, a zatem doręczyć mu oświadczenie woli uwzględniające albo oddalające roszczenie konsumenta. Nie wystarcza do tego nadanie w terminie pisma na poczcie.

Powyższa argumentacja jest zgodna z treścią art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Ze względu na bezpieczeństwo obrotu oraz ułatwienia dowodowe domniemywa się, że adresat zapoznał się z treścią oświadczenia, gdy doszło ono do niego w taki sposób, że zapoznanie się z nim stało się możliwe (domniemanie prawne).

Jeżeli więc oświadczenie zostało przesłane adresatowi listem albo innym sposobem porozumiewania się na odległość, składający powinien wykazać, np. za pomocą zwrotnego poświadczenia odbioru, że list (telegram, teleks) został adresatowi doręczony. Pocztowy dowód nadania listu poleconego nie jest dowodem doręczenia go adresatowi (tak: S. Rudnicki w: Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Wydawnictwo LexisNexis, LexPolonica).

Zobacz serwis: Umowy w firmie

Zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

Konsument zobowiązany jest do zgłoszenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia. Po upływie tego terminu traci przysługujące mu  uprawnienia.

Po raz kolejny jednak ustawodawca wprowadza rozwiązanie korzystne dla konsumentów, stanowiąc w art. 9 ust. 1 uswsk, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Brak szczególnej formy zawiadomienia sprzedawcy pozwala na zastosowanie np. formy e-mailowej czy też wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie internetowej sprzedawcy, choć najpewniejszym i najbezpieczniejszym sposobem jest wysłanie listu poleconego.

Bardzo ważne jest także, że uprawnienia przysługujące konsumentom na mocy uswsk ograniczone są okresem 2 letnim, liczonym od dnia wydania rzeczy, co w praktyce oznacza dwuletni okres ochronny. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

Jakie są podstawowe prawa konsumenta w Czechach

Dodatkowo należy wskazać, że wymienione powyżej roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Przedawnienie nie może skończyć się jednak przed upływem dwóch lat (lub odpowiedni 1 roku w przypadku towaru używanego) od dnia jego wydania.

Ponadto samo zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie także w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

Dodatkowym zabezpieczeniem interesów konsumentów jest brak możliwości przedawnienia lub wygaśnięcia uprawnień konsumenta na skutek upływu powyższych terminów, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.

Kredyty konsumpcyjne chętnie reklamowane

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Klient sprawdza opinie w internecie, ale sam ich nie wystawia. Jak to zmienić?

Klienci niechętnie wystawiają pozytywne opinie w internecie, a jeśli już to robią ograniczają się do "wszystko ok, polecam". Tak wynika z najnowszych badań Trustmate. Problemem są także fałszywe opinie, np. wystawiane przez konkurencję. Jak zbierać więcej autentycznych i wiarygodnych opinii oraz zachęcać kupujących do wystawiania rozbudowanych recenzji? 

Będą wyższe podatki w 2025 roku, nie będzie podwyższenia kwoty wolnej w PIT ani obniżenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy nie mają złudzeń. Trzech na czterech jest przekonanych, że w 2025 roku nie tylko nie dojdzie do obniżenia podatków, ale wręcz zostaną one podniesione. To samo dotyczy oczekiwanej obniżki składki zdrowotnej. Skończy się na planach, a w praktyce pozostaną dotychczasowe rozwiązania.

Niewykorzystany potencjał. Czas na przywództwo kobiet?

Moment, gdy przywódcą wolnego świata może się okazać kobieta to najlepszy czas na dyskusję o kobiecym leadershipie. O tym jak kobiety mogą zajść wyżej i dalej oraz które nawyki stoją im na przeszkodzie opowiada Sally Helgesen, autorka „Nie podcinaj sobie skrzydeł” i pierwszej publikacji z zakresu kobiecego przywództwa „The female advantage”.

Influencer marketing - prawne aspekty współpracy z influencerami

Influencer marketing a prawne aspekty współpracy z influencerami. Jak influencer wpływa na wizerunek marki? Dlaczego tak ważne są prawidłowe klauzule kontraktowe, np. klauzula zobowiązująca o dbanie o wizerunek marki? Jakie są kluczowe elementy umowy z influencerem?

REKLAMA

Jednoosobowe firmy coraz szybciej się zadłużają

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że mikroprzedsiębiorstwa mają coraz większe długi. W ciągu 2 lat zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosło z 4,7 mld zł do 5,06 mld zł. W jakich sektorach jest najtrudniej?

Sprzedaż mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej - kiedy nie zapłacimy podatku?

Wykorzystanie mieszkania w ramach działalności gospodarczej stało się powszechną praktyką wśród przedsiębiorców. Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy przychodzi czas na sprzedaż takiej nieruchomości. Czy można uniknąć podatku dochodowego? Skarbówka rozwiewa te wątpliwości w swoich interpretacjach.

PARP: Trwa nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła kolejny nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Działanie jest realizowane w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dlaczego premiera kontraktów na Ethereum jest ważną chwilą dla kryptowalut

Debiut funduszy ETF na największą z kryptowalut, czyli bitcoin, okazał się absolutnym sukcesem. Premiera tego instrumentu inwestycyjnego opartego o kryptowalutę pozwoliła na dostęp do zakupów BTC inwestorom instytucjonalnym, a to podbiło cenę do kryptowaluty do rekordowych poziomów. Choć regulacyjna saga i batalia banków inwestycyjnych oraz emitentów funduszy trwała kilka lat, zakończyła się sukcesem. W marcu bitcoin osiągnął rekordową cenę ponad $73 000 i choć od tamtej pory jego kurs uległ korekcie, to nadal utrzymuje się powyżej $63 000, a więc znacznie wyżej niż w ubiegłych latach. 

REKLAMA

Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

REKLAMA