Kategorie

Kto może skorzystać z oferty Funduszy Europejskich w listopadzie 2017

Kto może skorzystać z oferty Funduszy Europejskich w listopadzie 2017 /Fot. Fotolia
Kto może skorzystać z oferty Funduszy Europejskich w listopadzie 2017 /Fot. Fotolia
Fotolia
W tym miesiącu przewidziano aż 190 możliwości finansowego wsparcia dla pomysłów i rozwoju działalności! Przedstawiamy ofertę Funduszy Europejskich.

W listopadzie szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Nadchodzący miesiąc to 190 konkursów, z czego 93 zupełnie nowe. Wśród nich znajdziesz 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach. 

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Reklama

Na początku listopada otwiera się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wejdą w konsorcjum z jednostką naukową. Konsorcjum może jednak liczyć nie więcej niż 5 podmiotów, a liderem musi być jednostka naukowa. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Koszty kwalifikowalne projektu muszą wynosić co najmniej 1 mln zł. 

Dla przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami listopad to ostatnia szansa na przystąpienie do konkursu z Programu sektorowego PBSE. To oferta zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsorcjów przedsiębiorstw. Na projekty zarezerwowano 120 mln zł. Konkurs PSBE dotyczy sektora elektroenergetycznego, a w szczególności rozwiązań w obszarze:

 • energetyka konwencjonalna
 • energetyka odnawialna
 • sieci elektroenergetyczne. 

Tu możesz otrzymać pieniądze na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu może wynosić od 2 mln zł do 40 mln zł. Dowiedz się więcej 

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zapraszamy do składania wniosków na projekty związane z:

 • prowadzeniem badań przemysłowych, czyli takich badań, które służą zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym opracowane będą nowe produkty, procesy i usługi lub wprowadzone znaczące ulepszenia do już istniejących produktów, procesów i usług,  
 • eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, które polegają na  nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności np. z dziedziny nauki, technologii czy działalności gospodarczej w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
 • zakupem wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu, usługi czy technologii.

Infrastruktura B+R

Reklama

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na inwestycje w tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w listopadzie mogą ruszać po środki z ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój. Pula środków w konkursie na takie projekty wynosi 460 mln zł.  

W skali regionalnej zapraszamy przedsiębiorców, m.in. z województwa mazowieckiego i podkarpackiego do składania wniosków na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotację unijną możesz przeznaczyć na zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Chodzi tu o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Możesz dofinansować np. koszty wiedzy technicznej oraz doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Dowiedz się więcej o konkursie.

Dla przedsiębiorstw, które wejdą w konsorcjum z jednostką naukową lub uczelnią, w listopadzie otwiera się szansa na pozyskanie unijnych środków na rozwój infrastruktury naukowej. Możesz dostać środki np. na zakup wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej czy zakup oprogramowania. Środki przeznaczone na projekty wyłonione w tym konkursie to 550 mln zł. Koszty kwalifikowalne Twojego projektu muszą wynosić co najmniej 30 mln zł. Maksymalnie możesz otrzymać dotację w wysokości 80% tych kosztów.

O pieniądze mogą starać się projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które są na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PDF).

Innowacje

W listopadzie ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać dodatkowe środki finansowe dla swojej firmy. Dzięki dotacji mogą skorzystać z usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przewidziano na projekty pulę ok. 790 tys. zł, dla projektów z pozostałych województw ok. 13,5 mln zł. W zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja, wsparcie może wynieść od 60 tys. zł do 800 tys. zł. 

Zobacz: Dotacje

Energetyka

Listopad to również miesiąc z 7 konkursami w obszarze energetyki. Dla dużych przedsiębiorstw, jak również przedsiębiorców – wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, otwiera się oferta m.in. na inwestycje w obszarach: 

 • budowa nowych lub zwiększenie mocy jednostek, które wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe,
 • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu, które wykorzystują energię cieplną wytworzoną jednocześnie z energią elektryczną, w tym wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE,
 • budowa nowych lub przebudowa instalacji, dzięki którym zwiększy się moc wytwarzanej energii cieplnej, wykorzystującej biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną,
 • przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, które zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji energii.

Wzornictwo przemysłowe

Listopad to ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim rozwijaj swoją firmę w oparciu o design. Sprawdź potencjał wzorniczy swojej firmy. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tys. złotych, przy poziomie dofinansowania do 85%. 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Efektywność energetyczna

Działasz w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej? W listopadzie otwiera się możliwość pozyskania środków unijnych na tzw. głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej (woj. łódzkie). Taka modernizacja energetyczna budynku obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym m.in.:

 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • wymianę oświetlenia części wspólnych na energooszczędne
 • przebudowę systemów grzewczych
 • przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji
 • instalację odnawialnych źródeł energii

Nabory listopadowe to również szansa na pozyskanie środków unijnych na zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi w województwie zachodniopomorskim, małopolskim i śląskim. Do skorzystania z oferty zapraszamy m.in. przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Organizacje pozarządowe

Działasz w organizacji pozarządowej lub jako partner społeczny? Listopad to okazja na pozyskanie środków na organizację szkoleń, a  np. w województwie opolskim, śląskim czy podlaskim na wsparcie edukacji przedszkolnej. Szkoleń potrzebują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z kolei pracownicy służby geodezyjnej i kartograficznej wymagają przeszkolenia z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. 

Ochrona środowiska

 W listopadzie można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:

 • na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (woj. zachodniopomorskie),
 • na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. opolskie),
 • na gospodarowanie odpadami (woj. śląskie),
 • na gospodarkę wodno-ściekową (woj. pomorskie).

Infrastruktura społeczna

W listopadzie możesz również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej, a konkretnie na:

 • wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
  - społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  - zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
  - edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
 • ułatwienia dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych,
 • realizowanie lokalnych działań z aktywnym udziałem społeczności (organizowanie grup inicjatywnych, grup samopomocowych, grup wsparcia).

W programach regionalnych (m.in. województwo mazowieckie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie) dostępnych będzie aż 17 konkursów o tej tematyce.

Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne i związki wyznaniowe.

Jednostki naukowe i uczelnie

O pieniądze unijne na rozwój infrastruktury naukowej w listopadzie mogą się również ubiegać konsorcja jednostek naukowych lub uczelni. Inwestycja może obejmować m.in. zakup wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej czy zakup oprogramowania. 

Wsparcie unijne jest jednak zarezerwowane wyłącznie na projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które znajdują się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PDF).

Jednostki samorządu terytorialnego

Dla jednostek samorządu terytorialnego w listopadzie otwiera się nabór na projekty dotyczące gospodarki odpadami np. inwestycje dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Inwestycje nie obejmują instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

Do wzięcia są również pieniądze unijne na projekty związane ze zdrowiem, na przykład na:

 • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (woj. mazowieckie),
 • rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego (woj. zachodniopomorskie),
 • edukację prozdrowotną o charakterze regionalnym i lokalnym polegającą na zachęcaniu do skorzystania z badań profilaktycznych raka piersi (woj. opolskie),
 • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (woj. łódzkie),
 • projekty wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową (woj. podlaskie).
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.