Kategorie

Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, które powinien znać każdy przedsiębiorca

Talento
Firma konsultingowa
Najważniejsze zmiany są związane z zasadą przejrzystości i konkurencyjności oraz z kwestią zatrudnienia personelu w projekcie.
Najważniejsze zmiany są związane z zasadą przejrzystości i konkurencyjności oraz z kwestią zatrudnienia personelu w projekcie.
Nowy rok przyniósł spore zmiany w projektach realizowanych oraz składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 1 stycznia 2011 obowiązują do projektów nowe wytyczne, które związane są ze zmianami w dwóch podstawowych dokumentach: „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 22 listopada 2010 oraz „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 21 grudnia 2010.

Zmiany dotyczące projektów realizowanych

Najważniejsze zmiany, które dotyczą starych projektów są owiązane z zasadą przejrzystości i konkurencyjności oraz z kwestią zatrudnienia personelu w projekcie. Nowe zasady dotyczą realizacji projektów po 1 stycznia 2011 roku, czyli w praktyce nie powinny dotyczyć umów zawartych przed tym terminem, jednak jeśli mamy umowy długoterminowe to lepiej jest podpisać z wykonawcami aneksy zapewniające ich prawidłową realizację.

Zasada konkurencyjności, nie jest niczym nowym, jeśli chodzi o realizację projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podlegają jej wydatki przekraczające równowartość kwoty 14 tyś EURO. Przedsiębiorcy byli zobowiązani do jej stosowania już wcześniej, jednak obecne zapisy zaostrzają nieco limity oraz wprowadzają bardziej precyzyjne zapisy dotyczące udzielania zamówień w projektach. Wydaje się, że zmiany te mają upodobnić procedurę zamówień w przedsiębiorstwach do zamówień w podmiotach publicznych. W przypadku niezastosowania się do przepisów przez Beneficjenta organ kontrolujący projekt ma prawo do nałożenia kar określonych przez taryfikator korekt.

Wprowadzono m.in. obowiązek sumowania wydatków w budżecie wg Słownika Zamówień Publicznych, czyli tzw. kodów CPV. Sprawia to, że podmiot realizujący projekt musi zapoznać się z obszernym dokumentem szczegółowo określającym kryteria klasyfikacji i podającym 9 cyfrowe kody, dla każdej z kategorii zamówień. Według wspomnianych kodów CPV powinniśmy uszeregować budżet naszego projektu i zgodnie z nim posumować zamówienia dla różnych zadań w projekcie. Również jesteśmy zobowiązani do stosowania tych kodów przy opisie przedmiotów zamówienia. Niestety ustawodawca nie precyzuje, do której cyfry powinniśmy sumować zamówienia, jeśli przyjmiemy, że będziemy stosować 9 cyfrową dokładność to np. nie będziemy sumować komputerów stacjonarnych z laptopami, jeśli 7 cyfrową to sumować powinniśmy...

Przeczytaj również: Jakie dotacje dla przedsiębiorców w 2011 roku?

Doprecyzowano również zasady dokonywania wyboru wykonawców. Wprowadzono zapisy, że zapytane ofertowe powinno być wysłane przynajmniej do 3 potencjalnych wykonawców, od których musimy uzyskać potwierdzenie odbioru naszego zapytania zawierające datę i podpis. Nie podpisana cyfrowo korespondencja prze e-mail nie wchodzi więc w grę. W praktyce oznacza to, że pozostaje nam osobiste składanie ofert i branie każdorazowo podpisu lub wysłanie oferty za zwrotnym potwierdzenie m odbioru. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zobowiązani jesteśmy upublicznić zarówno na stronie internetowej, jak i w siedzibie firmy.

Zmiany również zaszły w kwestiach dotyczących personelu projektu i zatrudniania pracowników w projekcie. Nowa definicja personelu podkreśla konieczność osobistego wykonywania zadań przez osoby, które mają być traktowane jako personel. Dodatkowo definicja ta została rozszerzona o tzw. „osoby współpracujące” tj. np. członków rodziny przedsiębiorcy, którzy wykonują pracę w ramach Projektu.

Dwie najistotniejsze kwestie w zmianach dotyczących personelu to bezwzględny zakaz zatrudniania na umowy cywilno-prawne, jeśli osoba jest zatrudniona na umowę o pracę w ramach tego samego projektu oraz wprowadzenie obowiązku ewidencji i podziału zadań w projekcie. Ewidencja godzin i zadań dotyczy każdej z osób zatrudnionych, dodatkowo dla osób, które są zaangażowane również w inne projekty finansowane z funduszy strukturalnych musimy od nich uzyskać ewidencję czasu pracy i zadań, zarówno z umów o pracę, jak i innych form zatrudnienia. Beneficjent musi przed zatrudnieniem osoby do projektu zweryfikować czy dana osoba będzie w stanie wykonywać efektywnie obowiązki w ramach swojego czasu pracy i czy nie będzie jej to kolidowało z zadaniami wykonywanymi w ramach innych projektów.

Zmiany dotyczące projektów składanych w 2011 r.

Konkursy ogłaszana po 1 stycznia 2011 roku odbywają się już na nieco zmienionych zasadach niż w latach ubiegłych, do najbardziej znaczących zmian należy zaliczyć zastosowanie reguły proporcjonalności. Polega ona na tym, że rozliczenie projektu będzie zależne od stopnia osiągnięcia jego założeń merytorycznych, a w szczególności kryteriów dostępu i strategicznych oraz realizacji celów projektu wyrażonych przez wskaźniki produktu i rezultatu. W przypadku braku realizacji projektu zgodnie z kryteriami dostępu, czyli podstawowymi założeniami ogłaszanego konkursu, całość poniesionych wydatków zostaje uznana za niekwalifikowaną. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. kiedy okaże się, że realizujemy projekt z jakiegoś priorytetu w ramach działań regionalnych, a grupę beneficjentów mamy spoza województwa, gdzie przyznano nam dofinansowanie.

W przypadku nie spełnienia kryteriów strategicznych, czyli takich, za które otrzymujemy dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej, wysokość wydatków może zostać proporcjonalnie zmniejszona. Z sytuacją taką będziemy mieć do czynienia, jeśli regulamin konkursu zakłada jako grupę docelową studentów, zaś dodatkowe punkty otrzymujemy za realizację szkoleń dla studentów nauk medycznych, niestety w naszej grupie znaleźli się również studenci innych kierunków, wtedy proporcjonalnie do liczby przyznawanych punktów na ocenie strategicznej zostanie nam obniżona wielkość dofinansowania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku nie osiągnięcia wskaźników, również kwota przyznanych nam środków będzie obniżana, czego konsekwencją może być zwrot części dotacji przez podmiot realizujący projekt. Furtką pozostawioną dla podmiotów realizujących projekty, jest zapis, że obniżenie wystąpi tylko w przypadku, kiedy nieosiągnięcie kryterium lub celu wynika z przyczyn nie leżących po stronie beneficjenta.

Nowością dotyczącą konstrukcji budżetu w ramach nowych projektów jest możliwość finansowania wyposażenia stanowiska pracy tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony na ponad ½ etatu. W przypadku zatrudnienia poniżej tego czasu pracy możemy jedynie sfinansować proporcjonalną cześć wyposażenia stanowisk.

Istotna zmiana dotyczy również wprowadzenie limitów na zarządzanie projektem, których przekroczenie będzie musiało zostać uzasadnione. Limity te będą obowiązywały zarówno na etapie konstruowania budżetu projektu, jak i na etapie rozliczenia.

a)    Wartość projektu

b)   Limit kosztów na zarządzanie

c)    Do 500 tyś (włącznie)

d)   30% wartości projektu

e)    Powyżej 500 tyś do 1 mln (włącznie)

f)     25% wartości projektu

g)   Powyżej 1 mln do 2 mln (włącznie)

h)   20% wartości projektu

i)     Powyżej 2 mln do 5 mln (włącznie)

j)     15% wartości projektu

k)    Powyżej 5 mln 

l)     10% wartości projektu

Generalnie wprowadzenie limitów można uznać za bardzo dobry pomysł, jednak w kilku sytuacjach może to doprowadzić do absurdalnych sytuacji, kiedy poprzez dobre zarządzanie projektem możemy doprowadzić do sytuacji, że jako beneficjent będziemy zmuszeni do zwrotu części dofinansowania. Przykładowo napisaliśmy projekt na 2.000.000 PLN, przy założeniu maksymalnego 20% limitu na zarządzanie tj. przeznaczeniu na to zadanie 400.000 PLN. Jednak w wyniku racjonalnego wykorzystania kosztów (przetargi, negocjacje umów z wykonawcami) udało nam się zaoszczędzić 150. 000 PLN. Wartość naszego Projektu spadła do 1.850.000 PLN. Wraz ze spadkiem wartości Projektu spadła również kwota środków możliwych na wydatkowanie w ramach zarządzania projektem do 370.000 PLN. Automatycznie jesteśmy zmuszeni do zwrotu 30.000 PLN jako środki niekwalifikowane. Przykład ten uświadomi, że może jednak nie należy zbyt racjonalnie dysponować środkami?

Polecamy serwis Dotacje

Na etapie konstruowania budżetu istotną zmianę stanowi również sposób liczenia kosztów pośrednich oraz zmiany dotyczące cross-financingu. Zostały doprecyzowane zapisy dotyczące tych dwóch pozycji. W przypadku cross-financingu zostało jasno powiedziane, że sprzęt, który zostaje przekazany beneficjentom, a ma wartość powyżej 350 PLN stanowi również środki wydatkowane w ramach cross-financingu. W przypadku kosztów pośrednich został zamieszczony katalog kosztów pośrednich, a wydatki spoza niego nie mogą wejść w nasze obliczenia. Ma to znaczenie w szczególności dla kosztów pośrednich wyliczanych na podstawie wydatków bezpośrednich. Ułatwienie za to wprowadzono dla tych beneficjentów, którzy chcą rozliczać koszty pośrednie ryczałtem. Nie trzeba obecnie już zamieszczać metodologii wyliczania takich kosztów, wystarczy jedynie ustalić wartość projektu odjąć od niej tzw. zadania zlecone i wybrać przysługujący nam wg tabeli limit.

a)    Wartość projektu minus zadania zlecone

b)   Ryczałt % kosztów pośrednich

c)    Do 500 tyś (włącznie)

d)   9% kosztów pośrednich

e)    Powyżej 500 tyś do 1 mln (włącznie)

f)     8% kosztów pośrednich

g)   Powyżej 1 mln do 2 mln (włącznie)

h)   7% kosztów pośrednich

i)     Powyżej 2 mln do 5 mln (włącznie)

j)     5% kosztów pośrednich

k)    Powyżej 5 mln 

l)     4% kosztów pośrednich

Przy wyliczaniu ryczałtu nie odejmujemy już cross-financingu, jak to jeszcze było do końca zeszłego roku, ale tzw. zadania zlecone, czyli zadania, które zostaną podzlecone w całości lub w znacznej części na zewnątrz, a nasz personel nie będzie odpowiedzialny za ich bezpośrednią realizację.

Przykładem może być zlecenie zadania pod nazwą „Szkolenia językowe” w całości do realizacji wybranej szkole językowej.

Omawiane zmiany w wytycznych zostały również wprowadzone w nowej wersji generatora wniosków aplikacyjnych. Wydaje się, że teraz projekty będą trochę bardziej spójne i dostosowane do popularnych metod zarządzania projektami (w szczególności metody PMI). Zmiany te jednak nie są jeszcze ostatnimi, które nas czekają, dlatego realizując projekty należy na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronach Instytucji Wdrażającej nasz program oraz na stronach ogólnopolskich związanych z tematyką unijną.

Kinga Korniejenko i Szymon Woźniak

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.