REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Unia Europejska dla samorządów terytorialnych i grup podmiotów z jednego sektora gospodarczego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 oraz Poddziałanie 6.2.2
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 oraz Poddziałanie 6.2.2

REKLAMA

REKLAMA

W jedności siła! Dlatego Unia Europejska zadbała o możliwość finansowania samorządów terytorialnych oferując Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”. Na dofinansowanie mogą też liczyć grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorców, w ramach Działania 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Wspólny mianownik działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka takich jak Działanie 5.1  oraz Poddziałanie 6.2.2 to przede wszystkim wzrost konkurencyjności oraz wzmocnienie innowacyjności gospodarki. Przedsięwzięcia podjęte przez podmioty w ramach tych działań, mają szanse być atrakcyjne zarówno dla inwestorów i nabywców krajowych jak i zagranicznych. 

REKLAMA

Dla kogo?

Powiązania kooperacyjne (klastry)

REKLAMA

Działanie 5.1 skierowane jest do osób prawnych prowadzących powiązania kooperacyjne, a grupą docelową są członkowie powiązań kooperacyjnych tj. przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje badawcze. Celem tego Działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu. Współpracujące instytucje i przedsiębiorcy odniosą w efekcie korzyści ze wspólnej infrastruktury i lepszego dostępu do usług. Wsparciem zostaną objęte połączone przedsięwzięcia grup podmiotów, które mają na celu przygotowanie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i wprowadzenie ich na rynek. Dofinansowanie można uzyskać poprzez koordynatora powiązania kooperacyjnego. Jest to podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub na rzecz innowacyjności. Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być: fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacja badawcza, organizacja przedsiębiorców  lub Instytut Polskiej Akademii Nauk.

Dotychczas z programu mogły skorzystać już istniejące powiązania kooperacyjne, jednak nowelizacja przepisów - z dnia 15 lutego 2011r. -  regulujących Działanie 5.1 rozszerzyła pomoc także na klastry dopiero startujące tzw. we wczesnej fazie rozwoju.  W tym wypadku o dofinansowanie mogą ubiegać się koordynatorzy powiązań o profilu technologicznym lub przemyslowym w celu stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego oraz opracowania wspólnej strategii rozwoju takiego powiązania i jej wdrażania. Po otrzymaniu wsparcia i zrealizowaniu projektu we wczesnej fazie rozwoju koordynator powiązania kooperacyjnego może ubiegać się o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym. 

Instytucją wdrażającą i przyjmująca wnioski jest PARP. Nabór odbywa się w formie konkursu. Najbliższy termin składania wniosków to 19 września do 30 listopada 2011 r. (lub do wyczerpania alokacji na konkurs).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Samorządy terytorialne

Jednostki samorządu terytorialnego, oraz ich grupy takie jak: związki, stowarzyszenia i porozumienia mogą starać się o dofinansowanie swoich projektów w ramach Poddziałania 6.2.2.  Celem tego Poddziałania jest zwiększenie atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji. Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które zarządzają kompleksem terenów ma na celu przygotowanie atrakcyjnych tych obszarów pod inwestycje.

Konkurs ogłasza Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki. Instytucja przyjmuje wnioski w następujących terminach: od 1 sierpnia  do 31 sierpnia 2011r, oraz od 3 października do 31 października 2011r.

Procedura konkursowa w obydwu działaniach składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

Wspólne działania – szansą na sukces!

REKLAMA

Zarówno Działanie 5.1 jak i Poddziałanie 6.2.2 przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności podmiotów sięgających po wsparcie z Funduszy Unii Europejskiej. Jednostki samorządów terytorialnych dzięki wparciu z Poddziałania 6.2.2 mogą wykonać dokumentacje  (analizy, badania itp.) terenów, niezbędną dla przyszłych inwestorów, chcących ulokować właściwie swoje aktywa. Opracowanie spójnej i przejrzystej dokumentacji terenów pod inwestycje jest więc kluczem do rozmów z ewentualnymi kontrahentami, albowiem  inwestor mając do dyspozycji szereg dokumentów dotyczących interesujących go terenów może łatwiej podjąć decyzje o zainwestowaniu. Pozyskanie inwestora daje ogromne możliwości rozwoju regionu, począwszy od zwiększenia atrakcyjności terenu po zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Powiązania kooperacyjne poprzez wsparcie z Działania 5.1 mają duże szanse na sukces, dzięki m.in. wymianie doświadczeń, możliwości dokonania zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych, a także infrastruktury badawczej. Połączenie sił członków powiązania kooperacyjnego pozwala m.in. na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których wyniki są wykorzystywane do wytwarzania innowacyjnych produktów lub do świadczenia usług wykorzystujących nową technologie. Takie działania sprawiają, że powiązaniom kooperacyjnym łatwiej jest zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Warunki pomocy i przeznaczenie środków:

Poziom dofinansowania jaki powiązania kooperacyjne w ramach Działania 5.1 mogą otrzymać to nawet 100% wydatków kwalifikowanych. Dla fazy wczesnego rozwoju (klastry powstające) całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 2 milionów złotych, zaś maksymalna kwota dofinansowania na fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego (klastry istniejące) wynosi:

 • 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
 • 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
 • 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
 • 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
 • 600 tysięcy złotych w części dotyczącej współpracy międzynarodowej powiązania.
 • Wydatki kwalifikowane dla tego Działania są określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dotacje w ramach Działania 5.1 mogą uzyskać powiązania kooperacyjne, które spełniają m.in. poniższe warunki:

 • udział określonej liczby podmiotów w projekcje: faza rozwoju – co najmniej 10 uczestników, faza wczesnego rozwoju – co najmniej 6 uczestników;
 • nie mniej niż 50% uczestników współpracujących ze sobą przy projekcie należy do klasy MSP;
 • przynależność co najmniej 1 organizacji badawczej i 1 instytucji z otoczenia biznesu;
 • zgodność projektu z założeniami Działania 5.1 oraz zasadność wydatków kwalifikowanych;
 • zagwarantowanie wszystkim uczestnikom powiązania równego dostępu do produktu realizowanego projektu;
 • wpływ projektu na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności powiązania;
 • posiadanie wykwalifikowanego personelu biorącego udział w projekcie;
 • znaczący wpływ projektu na rozwój branży.

Natomiast beneficjenci (jednostki samorządu terytorialnego) Poddziałania 6.2.2 mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Wymagany wkład własny to 15%. Alokacja na rok 2011 wynosi 5 750 000 euro, zaś na każdą rundę (konkurs) 1 437 500 euro. Pomoc udzielana jest na projekty dotyczące działań studyjno-koncepcyjnych, w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych, których łączna powierzchnia wynosi co najmniej 15 ha (minimalna powierzchnia jednego terenu to 5 ha). Środki będzie można przeznaczyć na:

 • opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia;
 • opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
 • opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
 • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;
 • opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;
 • dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycje;
 • analizy formalno-prawne nieruchomości;
 • analizy kosztowe makroniwelacji:
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
 • projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Oni świecą przykładem!

Wspólny cel, wszechstronne doświadczenie to jedne z najskuteczniejszych metod utworzenia integralnego biznesu, typ tropem poszła właśnie grupa podmiotów korzystając z Działania 5.1 PO IG.  W sumie 35 podmiotów z 10 różnych branż  - od spożywczej, przez farmaceutyczną i weterynaryjną po gospodarkę odpadami - połączyła swoje siły w celu utworzenia bezodpadowej technologii wykorzystania substancji roślinnych i zwierzęcych, takich jak zboża i jaja. Efektem podjętych działań jest maksymalne zagospodarowanie surowców oraz pozostałych produktów ubocznych do tworzenia nowych produktów lub półproduktów takich jak: suplementy diety, preparaty biomedyczne, biosubstancje służące do utrwalania żywności. Wniosek złożono w 2008 roku, realizacja projektu została rozpoczęta w 2009 roku. Kwota dofinansowania to 10,83 mln zł, natomiast całkowita wartości projektu wyniosła 13,14 mln zł.

Władze Stargardu Szczecińskiego postanowiły również wykorzystać szanse jaką dają Fundusze Europejskie i sięgnęły po wsparcie z Poddziałania 6.2.2 skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki dofinansowaniu powstała dokumentacja po byłym wojskowym lotnisku w Kluczewie wraz z zapleczem.. Opracowanie objęło przygotowanie: kompleksowej analizy warstw geologicznych gruntu, jego właściwości fizykomechanicznych w celu oceny nośności, zbadano poziom lustra wód podziemnych, a także stopień skażenia ziemi, wykonano również raport wpływu rozwoju funkcji przemysłowych na środowisko.  Wszystkie te działania sprawiły, że zainteresowanie tymi terenami wzrosło, władze otrzymywały bardzo wiele ofert inwestycyjnych także tych z zagranicy. Dofinansowanie jakie uzyskano na ten cel wyniosło ponad  84 tys. złotych.

Więcej informacji:
Poddziałnie 6.2.2
Działanie 5.1
Rozporządzenia i inne akty prawne

Artykuł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaka umowa dla pracownika sezonowego?

Jaką umowę najlepiej zawrzeć z pracownikiem sezonowym? To zależy. Od konkretnej sytuacji, rodzaju wykonywanej pracy i jej warunków.

Jak globalne firmy przyspieszyły swój rozwój dzięki outsourcingowi

W czasach niepewności i nowych wyzwań największe światowe firmy szukają nowych rozwiązań biznesowych. Historie Procter & Gamble, Unilever, Google, Microsoft, Apple czy Nike udowadniają, że outsourcing pomaga zarówno w rozwoju firmy, jak i w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług.

Przedsiębiorca jedzie (wreszcie) na wakacje. Co może i powinien zrobić przedtem?

Zanim przedsiębiorca wyjedzie na zasłużony urlop, musi zatroszczyć się o swoją firmę. Podczas swojej nieobecności mogą wydarzyć się różne sytuacje. Warto wyznaczyć osobę, która będzie mogła reprezentować wtedy właściciela. Jeśli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się zawiesić działalność, musi zgłosić to w odpowiednim urzędzie. 

92 218 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zdobyć pieniądze?

16 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór w ramach programu dofinansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym. Budżet wynosi 10 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu to 92 218 zł.

REKLAMA

Generator wideo od TikToka (TikTok Symphony AI). Jak wykorzystać w firmie? Cyfrowe awatary - Twój ulubiony twórca będzie mówił po polsku?

TikTok chce ugruntować swoją pozycję w świecie reklam w mediach społecznościowych. Proponuje markom, aby wykorzystywały cyfrowe awatary mówiące w wielu językach. Po to, aby ich przekaz był jeszcze bardziej dopasowany do klientów w poszczególnych regionach. Ma być taniej niż w przypadku zatrudniania influencerów czy aktorów z konkretnych krajów. 

Tamara Czartoryska: za kolekcję Czartoryskich zapłacili polscy podatnicy

W 2016 roku polski Skarb Państwa kupił kolekcję sztuki od Fundacji XX Czartoryskich za pół miliarda złotych. Gdy środki ze sprzedaży trafiły do nowej Fundacji Czartoryskich w Liechtensteinie, mówiło się nawet o grabieży majątku narodowego. Dziś Tamara Czartoryska wspomina skandal sprzed lat.

CPK w zakresie lotniska jest na półmetku projektowania, kolejne etapy związane z budową po pozyskaniu finansowania

Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej poinformował, że po pierwszych analizach rekomendacje są u pana ministra i premiera i czekamy na decyzję, która w dużej mierze da nam impuls i zastrzyk. Większość zleceń i obowiązków, które ciążyły spółce są realizowane, ale do rozpoczęcia kolejnych etapów przedsięwzięcia trzeba pozyskać finansowanie.

Żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy fundusz kolejowy musi mieć mechanizm stabilizacji tak jak fundusz drogowy

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak ocenił, że jeżeli chodzi o kwestię finansowania branży, fundusz kolejowy musi mieć mechanizm jak w funduszu drogowym, żeby iść w normalność. Nie widzę innej podstawy dla zachowania normalności, ten mechanizm stabilizacji jest absolutną koniecznością.

REKLAMA

Sektor finansowy jednym z bardziej zainteresowanych wykorzystaniem Gen-AI

Jego przedstawiciele – w tym także z Polski – widzą w tej technologii dużo korzyści. Jak radzić sobie z wyzwaniami, a także generować pomysły, które są później realizowane?

Wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego w styczniu 2025 r. wymaga wprowadzenia i korzystania z recyklomatów

Przedstawiciele firm produkujących tzw. recyklomaty podczas debaty eksperckiej „Technologia w służbie ochrony środowiska” dyskutowali o stanie przygotowań do uruchomienia już za kilka miesięcy polskiego systemu kaucyjnego. 

REKLAMA