Kategorie

Firmę założymy bez wychodzenia z domu - wicepremier Waldemar Pawlak dla Wieszjak.pl

Waldemar Pawlak: Od początku istnienia CEIDG przetworzyła już blisko 650 tys. wniosków.
Waldemar Pawlak: Od początku istnienia CEIDG przetworzyła już blisko 650 tys. wniosków.
mg.gov.pl
- W CEIDG będzie można potwierdzić tożsamość przy użyciu pl.ID, czyli nowego elektronicznego dowodu osobistego. Pozwoli to uniknąć fizycznego kontaktu z urzędem - zapewnia w rozmowie z Wieszjak.pl wicepremier Waldemar Pawlak.

Marcin Milewski: Utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uprościło i przyspieszyło procedurę zakładania działalności gospodarczej. Jak zmianę przyjęli sami zainteresowani?

Waldemar Pawlak: Przedsiębiorcy pozytywnie odebrali zmianę sposobu rejestracji działalności gospodarczej zaproponowaną przez Ministerstwo Gospodarki. Chętnie również korzystają z możliwości wypełnienia wniosku na stronie firma.gov.pl, nawet jeśli nie dysponują podpisem elektronicznym czy zaufanym profilem, potrzebnym do jego podpisania. Formularz przygotowany w systemie otrzymuje kod, z którym można udać się do najbliższego urzędu gminy. Pozostaje tylko złożenie podpisu pod wnioskiem wydrukowanym przez urzędnika.

W systemie zarejestrowanych jest ponad 14 tys. przedsiębiorców, którzy skorzystali z pełnej ścieżki elektronicznej bez pomocy urzędów i obecnie samodzielnie zarządzają swoimi wpisami. Od początku istnienia CEIDG przetworzyła już blisko 650 tys. wniosków.

Polecamy: CEIDG - vademecum

Jak na CEIDG zareagowali urzędnicy?

- Ministerstwo Gospodarki wspiera pracę urzędników poprzez udostępnienie różnych narzędzi komunikacji. Uruchomiliśmy np. infolinię oraz skrzynkę poczty elektronicznej, za pomocą której eksperci na bieżąco odpowiadają na pytania i wyjaśniają wątpliwości powstałe podczas pracy w systemie. Przygotowaliśmy również cykl warsztatów dla pracowników urzędów w zakresie wymiany doświadczeń związanych z CEIDG. Spotkania odbywają się w Warszawie i innych miastach Polski. Najbliższe odbędą się w Gdańsku i Olsztynie. Dodatkowo wysyłamy do urzędów gmin komunikaty o wszelkich zmianach w systemie i na bieżąco uzupełniamy informacje na stronie CEIDG. Wnioski o zmiany w systemie postulowane przez urzędników na bieżąco analizujemy i wprowadzamy do systemu, a urzędnicy z zadowoleniem przyjmują nowe funkcjonalności.

Warto także pamiętać, że Minister Gospodarki przejmując rolę organu ewidencyjnego od burmistrzów, wójtów i prezydentów miast, przejął również wiele obowiązków związanych np. z wydawaniem decyzji i postanowień do wpisów przedsiębiorców. Głównym beneficjentem wdrożenia CEIDG i jednocześnie kluczowym użytkownikiem tego systemu stały się zatem gminy, które zostały odciążone od prowadzenia lokalnych ewidencji.

Ministerstwo nie obawiało się opóźnień w związku z przenoszeniem wpisów ze starej ewidencji do CEIDG? Wpisy były przenoszone do ostatniej chwili. Przed 1 lipca w samej Warszawie zarejestrowanych było ponad 0,5 miliona przedsiębiorców. Resort gospodarki zapowiadał, że w razie opóźnień odpowiedzialnością będą obarczone gminy. Samorządy przekazały resortowi dane na czas?

- Półtora roku przed uruchomieniem systemu CEIDG został udostępniony gminom system SAGED służący przygotowaniu gminnych ewidencji do umieszczenia danych w jednym systemie publicznym. Podczas przenoszenia danych przedsiębiorców z gmin do centralnego rejestru okazało się, że w lokalnych ewidencjach jest wiele błędów. Na przestrzeni lat znacznie zmieniały się przepisy określające zakres danych gromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej, a sami przedsiębiorcy często nie informowali organu ewidencyjnego o zmianach.

Przy okazji migracji danych weryfikowano i uzupełniano też informacje o firmach. Przenoszone były tylko te wpisy, które przechodziły weryfikację w bazach danych pozyskanych z Urzędów Skarbowych, GUS oraz w rejestrze PESEL. Z końcem 2011 roku przyjęliśmy również te dane, w których występowały braki. Wpisy te zostały poddane analizie i są na bieżąco uzupełniane bądź wykreślane już przez Ministerstwo Gospodarki. Zmian mogą dokonywać również sami przedsiębiorcy. Gminy na czas przeniosły dane, a migracja niemal 3 mln wpisów przebiegła skutecznie. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i trud związany z przygotowaniem i przekazaniem danych.

Polecamy: Jak wypełnić formularz CEIDG-1?


Na przełomie stycznia i lutego w CEIDG nadal brakowało około pół miliona wpisów. Resort informował, że ma już dane od samorządów, ale część wpisów jest nieaktywna. Skąd braki w danych udostępnianych w CEIDG?

- Wiele z przekazanych wpisów nie zawiera danych, które jednoznacznie identyfikują przedsiębiorcę. Występują również wpisy tych samych przedsiębiorców przekazane z różnych gmin.

Podczas migracji przeniesiono niemal 3 mln wpisów. Blisko 500 tys. z nich nie przeszło jednak automatycznej walidacji w innych rejestrach państwowych, a co za tym idzie nie zostały one udostępnione w publicznej wyszukiwarce CEIDG i dostęp do nich mają jedynie urzędy gmin.

W celu korygowania niektórych wpisów oraz wniosków przedsiębiorców opracowaliśmy nowe formularze: CEIDG-2 – do aktualizacji wpisów, które nie zostały poprawnie zweryfikowane podczas migracji danych z systemów gminnych, oraz CEIDG-3, służący do wykreślania wpisów zwielokrotnionych - dotyczących tego samego przedsiębiorcy, które zostały przekazane z różnych gmin.

Ministerstwo Gospodarki weryfikuje przekazane dane i na bieżąco, jeżeli jest taka możliwość, uzupełnia braki. Jeśli wpis jest nieaktywny, a przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, powinien jak najszybciej udać się do urzędu gminy i uzupełnić swoje dane.

Kiedy przedsiębiorcy mogą spodziewać się ostatecznego wyeliminowania luk w CEIDG?

- Po kilku miesiącach funkcjonowania systemu CEIDG zauważamy potrzebę skorygowania niektórych przepisów dot. rejestracji oraz ewidencjonowania działalności gospodarczej. Chcemy w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców oraz usprawnić pracę urzędników, wykorzystując możliwości techniczne systemu CEIDG. Opracowujemy też modyfikacje formularza CEIDG-1, które pozwolą wprowadzić kolejne udogodnienia np. w zakresie wypełniania wniosku oraz jego poprawny obieg pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji.

Przedsiębiorcy obawiali się, że przenoszenie wpisów może utrudnić im uzyskanie zaświadczenia o prowadzonej działalności. W szczególności dotyczyło to firm biorących udział w zamówieniach publicznych. Zaświadczenia były wydawane, pomimo przenoszenia wpisów, bez przeszkód?

- Do momentu przeniesienia wpisów do CEIDG organem ewidencyjnym był prezydent miasta, wójt i burmistrz, a przedsiębiorca mógł uzyskać zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bezpośrednio w gminie. Teraz dane i informacje zawarte w CEIDG są jawne. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG, dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej firma.gov.pl. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Ponadto Minister Gospodarki nie wydaje zaświadczeń potwierdzających, że dana osoba nie jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca dbał o aktualność swoich danych w ewidencji nie ma problemu z uzyskaniem zaświadczenia, a co ważne, dzięki ujawnieniu rejestru w Internecie wcale tego zaświadczenia nie potrzebuje. Wystarczy, że biorąc udział w przetargu oświadczy, że jest wpisany do CEIDG i poda swój NIP, który jest jego identyfikatorem, również w CEIDG. Jeżeli wpis firmy jest nieaktualny, przedsiębiorca ma obowiązek go uzupełnić.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało projekt zmian upraszczających pacjentom korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej. Lekarze mają nie żądać RMUA, bo sprawdzą ubezpieczenie chorego w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych na podstawie PESEL. W razie wątpliwości pomocny będzie dokument potwierdzający ubezpieczenie, ale wystarczające będzie też jedynie oświadczenie pacjenta. Obecnie przedsiębiorca udający się do lekarza musi posiadać potwierdzenie opłacenia składek do ZUS-u. Czy w ramach deregulacji Ministerstwo Gospodarki planuje współpracować z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, aby nowy system uwzględniał również sytuację przedsiębiorców?

- Przedsiębiorcy tak samo jak osoby fizyczne podlegają temu samemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS i opłacają składki, samodzielnie dokonują wpłat składek do ubezpieczenia zdrowotnego. Zostaną zatem objęci centralnym wykazem ubezpieczonych.

Polecamy: Składki ZUS 2012

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada depenalizację działalności gospodarczej oraz działania na rzecz podniesienia pozycji Polski w prestiżowym rankingu Banku Światowego Doing Business. Raport w dużej mierze opiera się na kryterium czasu potrzebnego przedsiębiorcy na rejestrację i wystartowanie z własną działalnością. Czy resorty zamierzają współpracować w tym zakresie?

- Od 1 stycznia 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą internetowego systemu KRS. Było to możliwe dzięki wejściu w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawową zaletą elektronicznej rejestracji jest przyspieszenie procesu wymiany danych. Dalsze prace w stronę integracji systemu KRS z CRP KEP Ministerstwa Finansów oraz GUS celem pozyskiwania - wzorem systemu CEIDG - numerów NIP i REGON drogą elektroniczną będzie niewątpliwie miało wpływ na podniesienie pozycji Polski w rankingu Doing Business. To właśnie m.in. czas rejestracji spółki jest jednym z kryteriów oceny.

Wiedzę na temat podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym już dziś można zdobyć również za pośrednictwem CEIDG. W naszym systemie znajdują się ponadto informacje o uzyskanych przez przedsiębiorców (również tych z KRS) licencjach, zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestru działalności regulowanej. Uzupełnianie danych w tym zakresie przez właściwe organy powinno zakończyć się 30 czerwca bieżącego roku.

Zmiany jakie wiązały się z wprowadzeniem CEIDG umożliwiły rejestrację działalności w ciągu jednego dnia. Od 1 stycznia br. funkcjonuje rejestr pełnomocnictw. Jeżeli osoba dysponuje podpisem kwalifikowanym lub profilem e-PUAP to w zasadzie może założyć firmę przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu, a nawet przez komórkę. Jakie są dalsze pomysły lub plany na rozwój CEIDG?

- Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość zarejestrowania własnej firmy przez Internet, bez konieczności udawania się do urzędu gminy. Planujemy również inne uproszczenia procesów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej np. wprowadzenie możliwości zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS drogą elektroniczną, czy rozszerzenie możliwości zgłoszenia do podatku towarów i usług (VAT R) dla przedsiębiorców dysponujących zaufanym profilem. Będziemy także rozwijać treści informacyjne na stronie www.firma.gov.pl, chcemy doprowadzić do zwiększenia użyteczności systemu pod kątem rozumienia go przez użytkowników, tak aby obsługa systemu była intuicyjna.

Dostrzegamy też potrzeby umożliwienia przedsiębiorcom składania wniosków o zmianę do CEIDG bezpośrednio w urzędach skarbowych, a także rozpowszechniania zdalnych form podpisywania wniosków. Prowadzimy ponadto prace nad uproszczeniem i elektronizacją wszelkich procedur dopełnianych przez przedsiębiorców. Trwa budowa platformy, która umożliwi firmom np. uzyskanie drogą elektroniczną zezwolenia czy wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Polecamy: Terminy rozliczeń z ZUS


Wpis do CEIDG wymaga obecnie co najmniej jednego kontaktu z urzędem (uzyskanie profilu e-PUAP, potwierdzenie tożsamości w Urzędzie Gminy). Czy resort zastanawiał się nad zmianą procedur potwierdzania tożsamości niezbędnej do dokonania wpisu do CEIDG, aby wyeliminować fizyczny kontakt osoby zakładającej działalność z urzędem?

- Zachęcamy do korzystania z profilu zaufanego ePUAP oraz podpisu elektronicznego, które umożliwiają wielokrotne realizowanie tych procedur drogą elektroniczną. W przyszłości w CEIDG będzie można potwierdzić tożsamość przy użyciu pl.ID, czyli nowego elektronicznego dowodu osobistego. Pozwoli to uniknąć fizycznego kontaktu z urzędem.

Rząd przedstawił pomysł uzależnienia wysokości składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do ZUS-u proporcjonalnie od ich dochodu. Minister Gospodarki popiera tę inicjatywę?

- Przedsiębiorcy przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności mogą bardziej elastycznie i samodzielnie decydować o wysokość składek ubezpieczeniowych, z tym że podstawa od której są one naliczane nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenia elastycznego zarządzania wysokością składek odprowadzanych do ZUS również dla tych osób, które kolejny raz próbują rozkręcić własny biznes. Aktualnie obowiązujące rozwiązanie uniemożliwia prowadzącym w okresie ostatnich 60 miesięcy działalność gospodarczą skorzystanie z opłacania obniżonych składek, nawet jeśli firmę prowadzili przez zaledwie kilka miesięcy. W ramach przygotowywanego w Ministerstwo Gospodarki pakietu na rzecz przedsiębiorczości chcielibyśmy zmienić przepisy w tym zakresie.

Pozwoli to na ograniczenie ryzyka związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz umożliwi przeznaczenie zaoszczędzonych przez przedsiębiorców środków na rozwój działalności.

W 2012 roku przedsiębiorcy doświadczyli wielu zmian – likwidacja Monitora Polskiego B, wydłużenie okresu na wykorzystanie zaległego urlopu do końca września, RMUA raz na rok. Dalsza deregulacja w planach? Wprowadzenie jakich ułatwień planuje Ministerstwo Gospodarki?

- Od czterech lat Ministerstwo Gospodarki intensywnie upraszcza prawo gospodarcze. Pierwszy etap zmian w przepisach zreformował 20 najistotniejszych dla przedsiębiorców aktów prawnych, m.in. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę o rachunkowości, prawo dewizowe i ordynację podatkową. Również dzięki zmianom w tych przepisach, od 1 lipca 2011 r. każdy może zarejestrować działalność gospodarczą przez Internet, bez konieczności wizyt w urzędach, wypełniania kilku formularzy i wysokich opłat.

Kolejnym krokiem uproszczenia prawa jest Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, której przepisy weszły w życie 1 lipca 2011 r. Reguluje ona kontakty obywatela z urzędem m.in. poprzez wprowadzenie kultury oświadczeń zamiast dotychczasowego obowiązku składania zaświadczeń czy możliwość przedstawiania kopii dokumentów. Zmniejsza również liczbę zbędnych licencji i koncesji.

Ministerstwo Gospodarki ponadto opracowało Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która jest kontynuacją działań na rzecz ułatwienia prowadzenia biznesu oraz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla obrotu gospodarczego. Zawarte w niej rozwiązania są korzystne dla wszystkich obywateli (np. wydłużają okres na wykorzystanie zaległego urlopu) oraz zmniejszają ponoszone przez nich koszty o ok. 3 mld zł rocznie. Pracujemy nad kolejnymi przepisami upraszczającymi m.in. prawo finansowe w zakresie podatku VAT, prawo budowlane, zamówienia publiczne.

W 2008 r. wyznaczyliśmy sobie cel zredukowania biurokracji o 25 proc. Wszystko wskazuje, że w 2012 r. obciążenia administracyjne w sześciu priorytetowych obszarach prawa będą mniejsze nawet o 27 proc. To szansa na odblokowanie potencjału polskich przedsiębiorców.

Rozmawiał Marcin Milewski

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.