Kategorie

Przykładowy biznesplan

Sławomir Kietliński
Przykład biznesplanu
Przykład biznesplanu
inforCMS
Biznesplan może przybierać różne formy. Przedstawiony poniżej zarys biznesplanu jest całkowicie wymyślony. Dane finansowe nie przedstawiają prawdziwej sytuacji, a sposób konstrukcji dokumentu jest jednym z wielu możliwych.

Opis inwestycji

Spółka cywilna „Zdrowe Ciało” została założona przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego. Wspólnicy wnieśli do niej aport finansowy w równej wysokości. Umowa przewiduje równy podział zysków i ewentualnych roszczeń, po 20% z całości, na każdego wspólnika. Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu i prowadzeniu fitness clubu. Działalność realizowana będzie w wydzierżawionych pomieszczeniach klubu osiedlowego. W początkowej fazie działalności pracownikami klubu będą członkowie spółki. Zdobyta na studiach wiedza w połączeniu z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, pozwoliły opracować plan uruchomienia inwestycji i dokonać prognozy rozwoju przedsięwzięcia. Obliczenia dotyczące kosztów rozpoczęcia inwestycji oraz korzyści z niej wynikających, wskazują jakie kwoty są niezbędne aby zagwarantować powodzenie. Kwoty te wymagają źródła finansowania, dlatego podjęto decyzję o wystąpieniu o kredyt bankowy. Jak wskazują wyliczenia finansowe, nie ma zagrożenia dla zwrotu pożyczki w terminie.

Misja

Spółka „Zdrowe Ciało” świadczy usługi w zakresie profesjonalnego prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu treningowego. Usługi te są dostępne dla szerokiej grupy odbiorców o przeciętnym stanie majątkowym.

Zobacz: Czy jest potrzebny – podstawowe zastosowanie oraz rola biznesplanu

Cele strategiczne

Celem firmy jest stworzenie, w okresie pięciu lat, sieci placówek wzorowanych na pierwszym fitness clubie. Zakłada się, że w okresie pięciu lat powstanie pięć fitness clubów wchodzących w skład spółki „Zdrowe Ciało”, a w każdym z nich kierowniczą funkcję będzie pełnił jeden z obecnych wspólników. Zarządzaniem całością, na poziomie strategicznym, będzie zajmować się Zarząd złożony z kierowników poszczególnych klubów, będących jednocześnie odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie swoich jednostek.

Produkt

Produktem spółki „Zdrowe Ciało” jest usługa polegająca na profesjonalnym przygotowaniu i prowadzeniu zajęć rekreacyjno-sportowych odpowiednio dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Będzie to możliwe dzięki wykwalifikowanym trenerom i wysokiej klasy sprzętowi treningowemu zainstalowanemu w lokalu pod nazwą „Fitness Club Zdrowe Ciało”. Dla podniesienia komfortu, do dyspozycji klientów przeznaczy się odpowiednio przygotowane zaplecze: szatnie, prysznice i sauna oraz bufet zaopatrzony w napoje i drobne przekąski.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Kadra

Personelem fitness clubu będą członkowie spółki. Pracując wspólnie na sukces przedsięwzięcia, każdy będzie odpowiadać za wyznaczone mu zadanie. Rodzaj, zakres i czas prac będzie elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb. Nadzór nad swoją sferą działalności nie zwalnia ich z zaangażowania w inne dziedziny. Wspólnicy zobowiązani są poznać wszelkie rodzaje prac i obowiązków oraz problematykę z tym związaną, także po to, by w przyszłości móc sprawnie zarządzać nowym obiektem w powstałej sieci.

Rynek

Rynek usług fitness posiada jeszcze duże, wolne obszary i wykazuje tendencje rosnące. Najważniejsze jest zajęcie na nim odpowiedniego miejsca i umocnienie swojej pozycji. Jest to rynek z przyszłością. Jego głównymi klientami są ludzie młodzi a w zasięg jego oddziaływania wchodzą coraz młodsze grupy odbiorców. Ważna jest szybkość i trafność decyzji, także lokalizacyjnych.

Marketing

Działania marketingowe dostosowane będą do specyfiki przedsięwzięcia. Produkt podany na przyzwoitym poziomie i po przystępnej cenie, promuje się przede wszystkim dzięki brakowi konkurencji na danym obszarze, co przy polityce jakościowej firmy, stwarza okazję przywiązania klientów. Marketingowe podejście do swoich klientów (godziny dostosowane do potrzeb, warunki pozwalające na długie spędzanie czasu w lokalu, możliwość negocjacji płatniczych), pozwoli skutecznie zaistnieć na zaplanowanym terenie.

Sytuacja ekonomiczna

I. Nakłady inwestycyjne.

Do uruchomienia działalności klubu potrzebne są następujące nakłady:

 • remont i adaptacja pomieszczeń : 10 000
 • zakup i podłączenie sprzętu do ćwiczeń : 30 000
 • zakup sprzętu pomocniczego : 10 000

razem : 50 000

Pomieszczenia znajdują się w dobrym stanie technicznym i nie będą sprawiać trudności adaptacyjnych. Dzięki kontaktom prywatnym wspólników istnieje możliwość zakupu dobrego sprzętu do ćwiczeń po cenach promocyjnych. Aby zrealizować powyższe zamierzenia, zostaną wykorzystane dwa źródła finansowania:

 1. Kapitał własny – aport finansowy (20 000 zł), wniesiony przez wspólników wrównych częściach tj. po 4 000 zł.
 2. Kapitał obcy – kredyt finansowy (30 000 zł), uzyskany na okres 5 lat, o stopie

procentowej w wysokości 18 %.

II. Rachunek wyników.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i prognoz wykonano obliczenia finansowe przyjmując za podstawę dane o najbardziej prawdopodobnych i możliwych do wystąpienia wielkościach. Przedstawiony rachunek wyników (tzn. zysków i strat), pokazuje powstawanie wyniku finansowego w pierwszym, z całej sieci planowanych, fitness clubów „Zdrowe Ciało”, za pierwszy rok działalności (2010):

Lp.

Tytuł

Suma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Przychód ogółem:

-         za usługi

-         przychody z  bufetu

Koszty ogółem:

-         zapłata za sprzęt

-         za energię

-         czynszu

-         reklamy

-         telefonu

-         transportu

-         ubezpieczenia

-         płac z ZUS

Zysk brutto

Amortyzacja

Podatek dochodowy

Zysk netto

297 618

234 000

63 618

297 584

46 800

45 244

14 040

5 000

5 000

1 500

6 000

84 000

78 634

6 300

23 590

55 044

Przepływ pieniądza

Cash flow

 

2010 r.

 

2011 r.

 

2012 r.

 

2013 r.

 

2014 r.

Przychody

Koszty

Spłata kredytu

Zysk brutto

Podatki

Wynik netto

Cash flow

(netto + amortyzacja)

 

297 618

207 584

11 400

78 634

23 590

55 044

61 344

(6 300)

300 594

209 584

10 400

80 615

24 184

56 431

62 731

(6 300)

303 600

211 756

9 240

82 160

24 781

57 823

64 123

(6 300)

306 636

213 873

8 160

84 603

25 380

59 223

65 523

(6 300)

309 702

216 012

7 080

86 610

25 983

60 625

66 925

(6 300)

Przepływ pieniężny obserwowany w pięcioletniej perspektywie działalności fitness clubu, pozwala optymistycznie patrzeć na szanse zrealizowania celów strategicznych. Przewidywany zysk netto za pierwszy rok działalności klubu, będącego zalążkiem przyszłej sieci, wyniesie 55 044 zł. Nie zdecydowano się na natychmiastową spłatę kredytu, gdyż uniemożliwiałoby to zainwestowanie pieniędzy w rozwój sieci. Z całej kwoty, do podziału na pięciu wspólników, przeznaczono tylko 5044 zł, co daje 1008 zł na osobę. Prawie cały zysk tj. 50 000 zł przeznaczono na uruchomienie drugiego fitness clubu, którego szefem zostanie jeden ze wspólników. Będzie on działał podobnie jak pierwszy klub, z tą różnicą, że będą tam zatrudnieni nowi pracownicy, na podobnych warunkach finansowych. Jest to zgodne z realizacją założonych celów strategicznych przewidujących zbudowanie w okresie pięciu lat, sieci podobnych lokali.


Analiza SWOT

Mocne strony:

 • profesjonalizm i komfort usług: dostępność do sprzętu wysokiej jakości, opieka i nadzór wykwalifikowanej kadry, wyposażenie lokalu zapewniające poczucie komfortu, dostęp do bufetu
 • przyjazna atmosfera: stałe, znające się towarzystwo, zamieszkujące w rejonie lokalu, wszechstronna pomoc i opieka personelu, zakaz konsumowania napojów alkoholowych i palenia tytoniu, nieograniczony limitem wiekowym wstęp
 • rozwojowa forma wypoczynku: nieograniczony zakres i czas dostępu do ćwiczeń, ciekawa forma rozrywki.

Słabe strony:

 • uzależnienia od decyzji zewnętrznych: konieczność dostosowania działalności do warunków powstałych wskutek decyzji zewnętrznych tj. właściciela wynajmowanej nieruchomości, kontraktów zapewniających połączenia,
 • ograniczenia promocyjne: mała możliwość przeprowadzenia kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu terytorialnym z powodu wysokich kosztów, a także przewidywania niewspółmiernie niskich do nich wyników, konieczność szukania usługobiorców głównie w najbliższym otoczeniu i w dużej mirze dzięki „public relation”,
 • ograniczenia inwestycyjne: wynajmowanie pomieszczeń w budynku placówki spółdzielczej oraz ich usytuowania w obiekcie nie pozwala na rozszerzanie zakresu usług o inne formy ani nawet zwiększenie ilości usługi obecnie proponowanej.

Szanse:

 • dogodne położenie: placówka mieści się na dużym osiedlu mieszkaniowym, w dzielnicy pozbawionej szerokiej gamy propozycji spędzenia wolnego czasu, szczególnie dla młodzieży,
 • wzrost zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną: działalność spółki oparta jest na świadczeniu usług w dziedzinie, która znajduje się w ciągłej ekspansji, a w wielu sferach życia, także zawodowych, korzystanie z niej staje się koniecznością,
 • brak alternatyw wypoczynku: w osiedlu zamieszkałym przez wiele tysięcy ludzi, w tym sporo młodzieży, brak jest ambitnych i interesujących propozycji spędzenia wolnego czasu, w okolicy nie znajdują się żadne ośrodki promujące wypoczynek w sposób twórczy, miły i ciekawy.

Zagrożenia:

 • pauperyzacja społeczeństwa: stałe zubożenie społeczeństwa jest największym zagrożeniem dla egzystencji firmy, wzrost bezrobocia a tym samym problemy z zaspakajaniem podstawowych ludzkich potrzeb, stwarzają niebezpieczeństwo rezygnacji klientów z wizyt w fitness clubie,
 • wzrost kosztów działalności: dużym ryzykiem dla utrzymania się firmy na rynku jest stały wzrost poziomu kosztów działalności, co wymusza wzrost cen, a przy pogłębiającej się pauperyzacji społeczeństwa, grozi brakiem klientów,
 • rozwój konkurencji: rynek usług typu fitness, chociaż jeszcze wykazujący tendencje wzrostowe, osiągnie kiedyś barierę popytu i dlatego trzeba na nim zająć jak najdogodniejszą pozycję oraz stale rozwijać zakres, a także poziom oferowanych usług.

Wnioski z analizy SWOT

Wyniki analizy pokazują, że największe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu dają zidentyfikowane siły przedsiębiorstwa skierowane na wykorzystanie istniejących szans. Moc oddziaływania takiej kombinacji jest o wiele silniejsza niż oddziaływanie słabości firmy, nawet przy występujących zagrożeniach. Placówka ofiarująca profesjonalną usługę w komfortowych warunkach, zapewniając przy tym życzliwą, przyjazną atmosferę jest w stanie przyciągnąć klientów i osiągnąć zakładany dochód, pomimo nie sprzyjających warunków, powodowanych trudną sytuacją ogólną. Wykorzystanie dogodnego położenia obiektu w gęsto zaludnionym rejonie, nie posiadającym alternatywnych propozycji ambitnych sposobów spędzania wolnego czasu, jest olbrzymią szansą na powodzenie całej inwestycji. Dużym atutem jest tu sama dziedzina działalności. Wzrost zainteresowania zdrowym sposobem życia i poprawą tężyzny fizycznej nie wynika tylko z chęci nadążenia za postępem i sprostania wymogą aktualnego stylu bycia, ale jest także koniecznością spowodowaną przez ograniczony, konkurencyjny rynek pracy. Tak więc korzystanie z usług firmy jest nie tylko rozrywką, ale także swego rodzaju inwestycją w siebie, ponoszoną przez usługobiorców.

Analiza otoczenia konkurencyjnego – punktowa ocena atrakcyjności sektora

Wykorzystano metodę polegającą na ocenie czynników determinujących atrakcyjność sektora. Wprowadzenie ocen ważonych dla poszczególnych kryteriów, spowodowane jest ich różnym znaczeniem dla oceny sektora.

Lp.

Kryteria oceny sektora

Waga (1÷3)

Wartość kryterium w sektorze (1÷5)

Ocena ważona

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wielkość rynku

Przewidywana stopa wzrostu rynku

Rentowność sektora

Stopień koncentracji sektora

Ostrość walki konkurencyjnej

Wysokość barier wejścia

Wysokość barier wyjścia

Groźba pojawienia się substytutów

Groźba pojawienia się nowych konkurentów

Pewność zaopatrzenia

Stabilność technologiczna

Możliwość różnicowania produktów

Możliwość dywersyfikacji działalności

Sezonowość i cykliczność

Zagrożenia środowiska naturalnego

3

3

3

2

3

3

1

2

3

1

2

1

1

1

1

5

5

5

4

5

4

4

3

5

5

4

3

4

4

2

15

15

15

8

15

12

4

6

15

5

8

3

4

4

2

                                              Łączna ocena    

30

131

Max pkt=150

Główni konkurenci w sektorze:

Kluczowe czynniki sukcesu

„Zdrowe Ciało”

Konkurent 1

Konkurent 2

Konkurent 3

Jakość usług

Cena usługi

Lokalizacja

Promocja

5

4

5

4

4

4

4

3

4

4

5

4

5

4

5

5

Punktacja:
5 – bardzo dobra
4 – dobra
3 – przeciętna
2 – słabo
1 – bardzo słaba

Wnioski z punktowej oceny atrakcyjności sektora

Ocena atrakcyjności sektora wypada zadowalająco. Także ocena głównych konkurentów, przeprowadzona metodą benchmarkingu, pokazuje, że przed firmą „Zdrowe Ciało” otwiera się szansa wyjścia zwycięsko z walki konkurencyjnej i zajęcia dobrej pozycji w sektorze.


Strategia

Sytuacja rynkowa

Reklama

a) Branża: Najistotniejszym elementem strategii firmy dotyczącym jej pozycji rynkowej w branży usługowej, a w szczególności w sektorze usług rekreacyjno-sportowych jest plan stworzenia sieci fitness clubów w nieopanowanych przez konkurencję rejonach aglomeracji. Ponieważ następuje znaczący wzrost tej że konkurencji, świadczącej podobne usługi po zbliżonych cenach, należy postawić na zwiększenie swojej konkurencyjności. Jednym z wiodących sposobów na to , jest wykreowanie swojej marki, kojarzącej się w powszechnej świadomości z miejscem, gdzie można ciekawie i mile spędzić czas w przyjaznej atmosferze, blisko miejsca zamieszkania.

b) Klienci: Pamiętając o zasadzie, że "firma to klient" należy dołączyć wszelkich starań, aby zaspokoić oczekiwania usługobiorców. Szczególne znaczenie ma tu sprawa elastyczności świadczenia usług. I tak np. pomimo optymalnego wyboru czasu godzin prowadzenia działalności, w praktyce może okazać się, że klientom odpowiadać będą inne. Jeżeli będzie to tylko możliwe, należy się dostosować do ich wymagań. Inna sprawa, to zapewnienie im maksymalnego komfortu w nieraz wielogodzinnym pobycie w lokalu. Tu duże znaczenie ma możliwość skorzystanie z oferty bufetu. Należy jednak być przede wszystkim otwartym na sugestie klientów.

c) Koszty: Obliczając koszty związane z uruchomieniem i rozwojem działalności brano pod uwagę niezbędne wydatki. Przyjęto założenie o nieprzekroczeniu koniecznych kwot. Głęboka analiza działalności firmy i związanych z tym kosztów, rozpatrywana w kontekście silnie konkurencyjnego rynku, pozwoliła ustalić możliwe do przyjęcia ograniczenia zysków które uatrakcyjnią cenę usługi, a tym samym zwiększy liczbę klientów. Obliczenie progu rentowności i przeprowadzenie analizy wrażliwości, pozwala na kolejne "wyjście do klienta", tym razem na polu cenowym. Efektem tego powinno być większe zainteresowanie usługami firmy „Zdrowe Ciało”.

Zasoby

Reklama

a) Majątek produkcyjny: Dla poprawy pozycji firmy na rynku należy główny nacisk położyć na elementy majątku, którym są pomieszczenia. Lokalizacja obiektu, a także jego możliwości techniczne muszą być odpowiednie do przyjętej strategii. Głównym jej założeniem jest stworzenie sieci osiedlowych fitness clubów, dających poczucie swojskości,a jednocześnie profesjonalizmu i wysokiego standardu. Dlatego trafnie trzeba wybrać rejon działania, a w nim odpowiedni lokal, pozwalający zapewnić wymagany komfort. Także pozostałe elementy majątku produkcyjnego, tzn. sprzęt sportowy i wyposażenie pomocnicze, muszą być wysokiej klasy. Trzeba też wybrać odpowiednich partnerów do współpracy.

b) Personel: Załoga spółki „Zdrowe Ciało”, świadoma, kompetentna i odpowiedzialna, starać się będzie o przyjmowanie do swojego grona ludzi sprawdzonych lub młodych, bez doświadczenia zawodowego, ale rokujących nadzieję na zaangażowanie w rozwój firmy. Wytworzony od początku istnienia firmy styl pracy, zbudowany na silnej integracji pracowników ze swoją spółką, będzie oddziaływał mobilizująco na każdego, nowo przyjętego. Stwarzając szanse rozwoju, samorealizacji i awansu każdemu pracownikowi, będzie się jednocześnie wymagać od niego efektywnej pracy. Wpłynie to w konsekwencji na zwiększoną jakość usług, a tym samym na polepszenie pozycji rynkowej firmy.

c) Finanse: Sukces przedsiębiorstwa będzie wyrażał się głównie jego wynikiem finansowym. Ambitny plan rozwoju firmy zakłada stały dochód, minimalizację kosztów, wielkość zysków gwarantującą inwestowanie, którego spore korzyści przewidywane są w dalszej perspektywie. Analizy i prognozy uwzględniane w planach strategicznych nie przewidują przekroczenia przez firmę bariery popytu na jej usługi. Oczywiście przy rozsądnym realizowaniu założonej strategii i stałej kontroli otoczenia.

Korzyści związane z podjęciem ryzyka

Przedsięwzięcie jest obarczone ryzykiem, ale nie może przesłonić ono korzyści, jakie przyniesie uruchomienie powyższego biznesplanu. Powodzenie w pierwszej fazie działalności jest gwarantem stałego rozwoju i wzrastającej zyskowności firmy, co przyniesie także wymierne korzyści bankowi, który udzieli niezbędnego kredytu. Utrzymanie długoterminowej współpracy może przynieść obu partnerom zwielokrotnienie ich wzajemnych osiągnięć.

Bilans

Aktywa

Stan na koniec roku obrotowego

Pasywa

Stan na koniec roku obrotowego

I. Majątek trwały

40.000

I. Kapitał własny

60.000

1. Wartości niematerialne i   prawne

5.000

1. Kapitał podstawowy (wspólników)

10.000

2. Rzeczowy majątek trwały

35.000

2. Pozostałe kapitały

3. Finansowy majątek trwały

3. Niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych

4. Należności długoterminowe

4. Zysk zatrzymany

50.000

II. Majątek obrotowy

50.000

II. Zobowiązania

30.000

1. Zapasy

1. Kredyty długoterminowe

30.00

2. Należności i roszczenia

2. Kredyty krótkoterminowe

3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

3. Inne zobowiązania

4. Środki pieniężne

50.000

4. Fundusze specjalne

III. Rozliczenia międzyokres.

III. Rozliczenia międzyokres.

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

SUMA AKTYWÓW

90.000

SUMA PASYWÓW

90.000

Próg rentowności

2010

2011

2012

2013

2014

Próg rentowności

46129

46590

47056

47526

48002

Zdolność produkcyjna

62400

62400

62400

62400

62400

Próg rentow. a zdolność produkc. (%)

73,92

74,66

75,41

76,16

76,92

Bariera popytu

46800

47268

47740

48218

48700

Próg rentow. a bariera popytu (%)

98,56

98,56

98,56

98,56

98,56

Próg rentowności – wartościowo (zł.)

230645

232951

235280

237633

240010

Uzyskane wyniki wskazują na dobrą rentowność przedsięwzięcia. Próg rentowności mieści się poniżej zdolności produkcyjnych, a także poniżej spodziewanego popytu. Co więcej, mieści się on blisko rzeczywistych granic popytu i związanych z tym wielkości wykorzystania mocy produkcyjnej.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.