Kategorie

Wytyczne dla ośrodków narciarskich i lodowisk na czas pandemii

Wytyczne w zakresie zapobiegania i ograniczenia pandemii w sektorze sportów i rekreacji zimowej
Wytyczne w zakresie zapobiegania i ograniczenia pandemii w sektorze sportów i rekreacji zimowej
ZPP apeluje o zapobieganie lockdown’om w kolejnych branżach i przedstawia zestaw rekomendacji odnoszący się do sektora sportów i rekreacji zimowej.

Koronawirus zamroził sporty zimowe

Reklama

Sektor sportów i rekreacji zimowej został już doświadczony przez epidemię w okresie wiosennego lockdownu, który przypadł na zakończenie sezonu zimowego 2019/2020. Należy mieć na uwadze, że sam sektor generuje pozytywny efekt mnożnikowy dla szeregu branż powiązanych (szeroko rozumiana turystyka, hotelarstwo, gastronomia, producenci sprzętu i infrastruktury sportowej, wypożyczalnie, ubezpieczenia, transport, lokalni producenci upominków, czy branża spożywcza). Całość wydatków Polaków na wyjazdy narciarskie i sprzęt szacowany był w 2018 roku na około 3 mld złotych. Rynek ten stale rośnie, a polskie stacje narciarskie rozwijane były i są w kolejnych miejscowościach.

Ponadto sektor jest niezwykle istotny dla górskich miejscowości turystycznych i ich mieszkańców. Wiele z tych terenów (głównie południowego pogranicza Polski) są obszarami o mniejszym poziomie generowanego produktu krajowego brutto, czy wyższego poziomu bezrobocia. Sezon zimowy jest dla nich okresem, który pozwala wygenerować zysk na cały rok. Lockdown sektora w sezonie zimowym, spowodowałby kryzys gospodarczy i społeczny tych terenów i ich mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę zimową sfinansowane są z wieloletnich kredytów inwestycyjnych. Ograniczenie działania branży zachwiałoby rentownościom tych projektów, a tym samym odbiłoby się na kondycji sektora bankowego.

Każdy przedsiębiorca realizujący usługi w swojej branży, powinien wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zalecenia z poniższego katalogu, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo klientów, turystów oraz pracowników, znacząco ograniczając ryzyko zarażenia koronawirusem w okresie występowania dalszego ryzyka epidemiologicznego na terenie Kraju.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Rekomendacje dla ośrodków narciarskich

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ośrodka narciarskiego

1. Zapewnienie aby jednoczesna liczba osób korzystających z danego wagonu/gondoli/kanapy kolejki krzesełkowej była nie większa niż 75% dostępnych miejsc. Wymóg nie jest stosowany wobec osób zamieszkujących razem.
2. Obowiązek ciągłego przebywania przez klientów w wagonach/gondolach/kanapach kolejki krzesełkowej w rękawicach, maskach lub kominiarkach podczas podróży. Zalecenie nie ściągania gogli narciarskich.
3. Uniemożliwienie zamykania chroniących przed wiatrem i opadami osłon kanap kolejek krzesełkowych.
4. Uniemożliwienie zamykania okien w gondolach/wagonach, tak aby zapewnić jak największe wietrzenie przestrzeni.
5. Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejkach do wyciągu poprzez odpowiednie, fizyczne wytyczenie ścieżki (korytarzy) dla osób oczekujących na wejście. Znaczące wydłużenie korytarzy, aby nie doprowadzać do tłoczenia się turystów przy końcu kolejki oczekujących.
6. Obowiązek ciągłego przebywania przez klientów w kolejce osób oczekujących na wejście na wyciąg w rękawicach, maskach lub kominiarkach. Zalecenie nie ściągania gogli narciarskich.
7. Rekomendacja wydłużenia godzin działania ośrodków, celem zmniejszenia tłoków na stokach.
8. Zaleca się umieszczenie na terenie ośrodka stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla narciarzy.

 • Przystanki dla autobusów – 1 dezynfektor na każdy przystanek.
 • Alejki, ciągi komunikacyjne – 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi.
 • Wejścia do stacji wyciągów – min. 2 dezynfektory przed wejściem do stacji.
 • Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.

10. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach na terenie ośrodka.
11.Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.
12. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.
13. Umieszczenie na terenie ośrodka (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
14. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
15. Codzienna dezynfekcja obiektu szczególnie wagonów, kanap kolejek, poręczy.
16. Bieżące dezynfekowanie toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
17. Cały personel ośrodka jest wyposażony i przestrzega używania maseczki, przyłbic, rękawiczek.
18. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
19. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług dla ośrodków środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
20. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
21. Wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych.
22. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych.
23. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podzielenie ośrodka na strefy np. kolorystyczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie ośrodka, stosownie do możliwości, by wykluczyć prawdopodobieństwo styczności pracowników z różnych stref.
3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób w nich przebywających w tym samym czasie umożliwiała zachowanie dystansu społecznego.
4. Wyposażenie obsługi ośrodka w środki ochrony indywidualnej w tym, maski, kominiarki lub przyłbice ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

Zalecenia dla pracowników

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.
2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę ochronną oraz rękawice podczas wykonywania obowiązków.
3. Przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego muszą być umieszczone na ladach stanowisk kasowych.
4. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.
5. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
6. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.
7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy pamiętać o częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu, przyciski urządzeń czy biurka.
9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
10. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń.
11. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
12. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ośrodka narciarskiego w punktach gastronomicznych

1. Ścisłe przestrzeganie wytycznych GIS dla gastronomii, szczególnie ścisła kontrola liczby osób wchodzących do lokalu (w tym wchodzących w celu skorzystania z toalet).

Ponadto:
1. Intensywne wietrzenie lokalu.
2. W miarę możliwości wydawanie posiłków i napojów w okienkach na zewnątrz punktu gastronomicznego. 3. Zwiększenie liczby miejsc siedzących na zewnątrz punktu gastronomicznego.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w wypożyczalniach sprzętu narciarskiego

1. Ścisłe przestrzeganie procedur analogicznych jak dla obiektów handlowych.

Ponadto:
1. Intensywne wietrzenie lokalu.
2. Każdorazowa dezynfekcja sprzętu mierzonego, lub zwracanego przez klientów.

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym i skibusach

Ścisłe przestrzeganie zasad obowiązujących w transporcie publicznym.

Rekomendacje dla lodowisk

Reklama

1. Prowadzenie lodowiska na zasadzie ślizgów o wyznaczonych godzinach, tak by pomiędzy każdymi ślizgami zapewnić minimum 20 minut przerwy.
2. Uczestnicy zakończonych ślizgów powinni opuścić obiekt przed wejściem uczestników kolejnego ślizgu.
3. Zapewnienie aby jednoczesna liczba osób korzystających z tafli lodowiska nie przekraczała 1 osoby na 9 metrów kwadratowych jego powierzchni.
4. Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejkach do lodowiska poprzez odpowiednie wytyczenie ścieżki kolejki dla osób oczekujących na wejście. Znaczące wydłużenie ścieżki aby nie doprowadzać do tłoczenia się klientów przy końcu kolejki oczekujących.
5. Obowiązek noszenia maseczek przez użytkowników poza obszarem tafli lodowiska.
6. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.
7. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach na terenie lodowiska.
8. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.
9. Zaleca się umieszczenie na terenie obiektów stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla użytkowników lodowiska.
10. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji.
11. Umieszczenie na terenie lodowiska (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
12. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.
13. Bieżące dezynfekowanie toalet, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
14. Cały personel ośrodka jest wyposażony i przestrzega używania maseczki, przyłbic, rękawiczek.
15. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
16. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług dla środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
17. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
18. Wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, niezbędne do ochrony osobistej podczas wykonywania czynności służbowych.
19. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych.
20. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych.

 

ZPP rekomenduje wdrożenie dla lodowisk, analogicznych procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika/ gościa /klienta jak dla pozostałych branż.
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze oraz zalecenia dla pracowników, zalecenia w punktach gastronomicznych oraz wypożyczalniach sprzętu analogiczne jak dla ośrodków narciarskich.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA   

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.