Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tarcza Finansowa PFR - podstawowe informacje

 Finansowanie oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) jest kolejnym programem rządowym w ramach tarczy antykryzysowej, który podstawę znajduje w ustawie z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. poz. 1572; dalej: ustawa o s.i.r.). W ustawie o s.i.r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 569) katalog zadań PFR rozszerzony został o podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności poprzez udzielanie przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Zasadniczym celem Tarczy Finansowej PFR jest zapewnienie stabilności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki oraz zapobieżenie masowej upadłości przedsiębiorców i zwalnianiu pracowników z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z pandemią choroby COVID-19. W ramach tych zadań PFR wprowadził różne formy finansowania w zależności od sektora przedsiębiorstw, do którego należy dany podmiot.

Tarcza Finansowa PFR składa się z trzech podstawowych segmentów o łącznej wartości 100 mld zł.:

 • do mikroprzedsiębiorców trafić może łącznie 25 mld zł,
 • do małych i średnich przedsiębiorców - 50 mld zł,
 • do dużych przedsiębiorstw - 25 mld zł.

O skali finansowania świadczy to, że przygotowane programy wymagały uzgodnienia na szczeblu Komisji Europejskiej, a ze wsparcia oferowanego przez PFR jeden podmiot może otrzymać finansowanie w wysokości nawet do 1 mld zł (taka jest maksymalna kwota dotacji dla dużych firm)!

Wszystkie programy PFR wymagały ponadto współpracy z instytucjami bankowymi, gdyż składanie wniosków o udzielenie finansowania możliwe jest za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków. Również samo finansowanie udzielane jest za pośrednictwem tych instytucji.

Kryteria formalne ubiegania się o wsparcie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby uzyskać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR, przedsiębiorca, niezależnie, czy jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą, musi spełnić wiele warunków formalnych, w tym przede wszystkim:

 • mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w RP - w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • posiadać rezydencję podatkową w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy nie może posiadać rezydencji podatkowej w rajach podatkowych, czyli na Kajmanach, Seszelach, Fidżi, Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, w Panamie, Omanie, Trynidadzie i Tobago, Samoa, Samoa Amerykańskim, Guamie, Palau, Vanuatu.

Uwaga! Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia ostatnich dwóch przesłanek, to może ubiegać się o finansowanie pod warunkiem zobowiązania się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do spowodowania, że główny beneficjent rzeczywisty przeniesie rezydencję podatkową na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w obu przypadkach w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji.

Ponadto przedsiębiorca:

 • musiał prowadzić działalność 31 grudnia 2019 r.,
 • nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania,
 • wobec przedsiębiorcy nie może być otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne czy też postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunki podmiotowe

Po uzyskaniu od Komisji Europejskiej notyfikacji warunków programu Tarcza Finansowa PFR dokonał zmian w stosunku do ogłoszonych wcześniej kryteriów podmiotowych, jakie przedsiębiorca musi spełniać, aby ubiegać się o finansowanie. Zmiana nastąpiła zarówno w zakresie rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, która wyłącza go z możliwości uzyskania finansowania, jak i, co bardzo istotne, w zakresie kwalifikacji przedsiębiorcy do danego sektora przedsiębiorstw (służącej w konsekwencji ustaleniu, z którego programu przedsiębiorca może skorzystać i w jakiej wysokości otrzyma wsparcie). PFR wprowadził odesłanie do załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 187, s. 1; dalej: rozporządzenie pomocowe), zgodnie z którym, przy kwalifikacji podmiotu do odpowiedniego sektora przedsiębiorstw (mikro, MSP lub dużych), tj. przy obliczaniu liczby pracowników, jak również wysokości obrotów/sumy bilansowej należy mieć na względzie powiązania kapitałowe i partnerskie.

Choć dla programu Tarcza Antykryzysowa PFR dla Dużych Firm wciąż nie został ogłoszony regulamin, to najprawdopodobniej rozwiązania w tym przypadku będą analogiczne. I tak:

▶ Rodzaje działalności, które wykluczają z udziału w programie. Zgodnie z „Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym «Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm»” z możliwości ubiegania się o finansowanie z PFR wykluczony jest przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie:

- produkcji produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka, czy też

- obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych (chodzi np. o przeprowadzanie eksperymentów na zwierzętach, hazard i powiązane aktywności, produkcję i dystrybucję wyrobów tytoniowych i podobnych używek, produkcję i dystrybucję środków odurzających).

Ponadto o finansowanie z PFR nie mogą ubiegać się: instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zasady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawcy usług płatniczych i inne instytucje finansowe oraz agencje ratingowe.

▶ Ustalanie statusu przedsiębiorcy. Przy kwalifikacji danego podmiotu do odpowiedniego sektora przedsiębiorstw (tzn. przy ustalaniu, czy jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą) PFR nakazuje uwzględniać jego ewentualne powiązania z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych lub w ramach przedsiębiorstw partnerskich). W takim przypadku do danych o liczbie pracowników oraz rocznym obrocie i sumie bilansowej należy odpowiednio doliczać dane dotyczące przedsiębiorstw na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego (szerzej piszemy o tym dalej).

Jednocześnie w obowiązującej od 28 maja 2020 r. wersji „Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym «Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm»” wprowadzono zapis, że w przypadku nieuwzględnienia przez przedsiębiorcę ww. zależności w ramach kwalifikacji do danego sektora przedsiębiorstw oświadczenie przedsiębiorcy co do spełnienia warunków kwalifikacyjnych może zostać uznane za nieprawdziwe. W takiej sytuacji przedsiębiorca zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego finansowania.

W odmiennej sytuacji będą przedsiębiorcy, których status spełniania warunków programowych zmienił się już po dacie zawarcia z PFR umowy subwencji finansowej. Taka zmiana nie wpływa na ustalenie spełniania warunków programowych i nie będzie konieczne zawarcie nowej umowy czy złożenie nowego wniosku o przyznanie finansowania.

Kwalifikacja do sektora - kwestie praktyczne

Przy ustaleniu kryteriów kwalifikujących do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (a więc stanu zatrudnienia i rocznego obrotu lub sumy bilansowej) należy brać pod uwagę stan na 31 grudnia 2019 r. (w przypadku dużych przedsiębiorców brak jest jeszcze szczegółowych wytycznych, na jaką datę należy przyjąć stan zatrudnienia).

Ustalając stan zatrudnienia, należy przyjąć definicję pracownika z art. 2 kodeksu pracy, czyli „osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Stan zatrudnienia ustala się w przeliczeniu na pełen etat, nie zaś w przeliczeniu na osoby (wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. zatrudniał tylko jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy - wówczas należy przyjąć, że zatrudniał jednego pracownika).

Zgodnie z wytycznymi PFR przy ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby kwalifikacji do sektora przedsiębiorstw nie bierze się pod uwagę pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Należy natomiast uwzględnić pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych oraz na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym.

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

Podstawa prawna:

 • załącznik nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 187, s. 1),

 • art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.),

 • art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),

 • art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 569).

Eksperci z Kancelarii Raczkowski sp.k.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W 2026 r. prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu

Plan na 2026 r. zakłada, że w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu - zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że w lipcu ruszy konkurs, który wyłoni firmy mające zrealizować szerokopasmowe inwestycje.

Min. Telus: ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już skupione od polskich rolników

Ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już od rolników skupione. Nie ma zatoru, jeśli chodzi o eksport z Polski - powiedział w piątek w Studiu PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Kampania digitalowa dla mikrofirmy – co zrobić, by była opłacalna?

Podjęcie się wdrożenia działań digitalowych jest dopiero pierwszym krokiem w drodze po sukces. Kolejnym z nich jest przygotowanie odpowiednich materiałów, bieżąca analiza i wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę?

Czy Polacy przesiądą się na rowery elektryczne, jeśli dostaną dotację na ich zakup?

Rynek rowerów elektrycznych rozwija się w Polsce powoli, głównie z powodu wysokich cen takich pojazdów. To właśnie one są główną przeszkodą w zakupie elektryka – przypominają eksperci Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego przy okazji Światowego Dnia Roweru, przypadającego 3 czerwca. Czy rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie dopłat do zakupu elektrycznych dwóch kółek?

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, czyli 510-konna, włoska koniczynka

Ma 2,9-litrową, podwójnie doładowaną V-szóstkę pod maską. Motor oferuje 510 koni i rozpędza ważącego 1800 kg SUV-a do pierwszej setki w 3,8 sekundy. A do tego robi to przy akompaniamencie wydechu Akrapovica. To musi być Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Test: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Czterolistna koniczyna na szczęście. Dosłownie!

Czterolistna koniczyna, czyli quadrifoglio, przynosi szczęście. I w tym aucie się to sprawdza. Tyle że nie będzie to szczęście w miłości czy grach losowych. Super-SUV Stelvio sprawi, że podczas jazdy uśmiech nie zniknie z twojej twarzy. Będziesz szczęśliwy. Po prostu!

Internet wszystkiego. Czym jest ta innowacyjna technologia?

Rozwój mikroprocesorów odmienił nasze życie na wiele sposobów. Ogromna liczba współczesnych produktów korzysta dziś z tych urządzeń po to, by łączyć się z Internetem. Od inteligentnych lodówek, które informują o tym, kiedy należy kupić mleko, po samochody, które automatycznie aktualizują swoje oprogramowanie.

Od 5 czerwca ostatni nabór wniosków dla firm, które ucierpiały na brexicie

Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Gdynia - port uniwersalny zdolny przeładowywać wszystkie grupy ładunków

Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział  w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

PIE: spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych

Spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych – napisali w czwartek analitycy PIE w komentarzu do PMI.

Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh - jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Termin upływa z końcem czerwca.

Inflacja bazowa w usługach i utrzymujący się wzrost płac ograniczą tempo spadku inflacji

"Lepka inflacja bazowa", widoczna zwłaszcza w usługach oraz utrzymujący się silny wzrost płac ograniczą zakres i tempo powrotu inflacji do poziomu 2,5 proc. – ocenili ekonomiści z Goldman Sachs w komentarzu do danych GUS.

PIE: kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej

Polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale 2023 roku. Wyniki są jednak lepsze od wcześniejszych oczekiwań. Kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej - prognozuje analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg

Jak nauczyliśmy się robić zakupy podczas inflacji?

Polacy kupujący online coraz rozważniej podchodzą do zakupów - już co trzecia osoba porównuje oferty w różnych miejscach i jest w stanie świadomie wybrać moment zakupu produktu. Między innymi takie działania wpisują się w koncepcję smart shoppingu.

Wodór: Polacy giganci energetyczni podglądają Szwedów

W Szwecji powstaje duża „fabryka” wodoru, a jego produkcja zasilana będzie bezpośrednio z morskiej farmy wiatrowej. Projekt wzbudza zainteresowanie również w Polsce, gdzie poszukuje się dodatkowych korzyści z realizowanych dużych inwestycji na morzu.

Innowacyjna produkcja pyłów gumowych w Polsce. A wszystko przy zakładzie Michelin

Przy olsztyńskiej fabryce opon Michelin rusza zaawansowany technologicznie zakład produkcji pyłów gumowych wytwarzanych z opon poddanych recyklingowi. Uruchomienie zakładu to znaczący krok w rozwiązywaniu środowiskowego problemu zużytych opon.

Kara za brak OC w 2024 roku? Kwota mrozi krew w żyłach kierowców

Kierowcy w Polsce niedługo staną się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Dobija się ich bowiem kolejnymi opłatami. Tym razem mówimy o prostym błędzie i wynikającej z niego karze. Ta po 1 stycznia 2024 roku sięgnie 8,4 tys. zł!

Pełnia Księżyca w czerwcu. Kiedy wypada? Jak działa na nas Truskawkowy Księżyc?

Pełnia Truskawkowego Księżyca. Czerwcowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Wówczas na niebie możemy zobaczyć Truskawkowy Księżyc zwany też Superksiężycem. Kiedy wypada pełnia Księżyca w czerwcu? Jak na nas oddziałuje?

Z kartą GreenWay naładujesz auto w IONITY. Dotyczy to całej Europy

Klienci GreenWay będą mogli korzystać ze stacji ładowania IONITY na terenie całej Europy. Do ładowania swojego samochodu elektrycznego kierowcom wystarczy standardowa karta RFID GreenWay.

Koniec diesla jest bliski? To nie takie proste...

Udział diesla w rynku w Europie systematycznie maleje. Tylko czy to oznacza, że koniec diesla jest bliski? To chyba zbyt daleko idący wniosek. Jak aktualnie wygląda sytuacja w branży i jaka przyszłość czeka auta z silnikiem wysokoprężnym? Sprawdźmy.

Toyota Yaris 2024 ze 130-konną hybrydą. Mocniejszy napęd to nie koniec zmian

W Toyocie Yaris 2024 debiutuje nowa hybryda o mocy 130 KM. Nowy napęd o oznaczeniu Hybrid 130 będzie dostępny w dwóch wersjach. A to nie koniec nowości. Ulepszone są też systemy bezpieczeństwa i ekrany.

Polscy emeryci muszą pracować, żeby przetrwać

Badanie obejmujące 45 rozwiniętych krajów świata stawia Polskę w nie najlepszym świetle – to polskim emerytom, bez pracy na emeryturze najtrudniej sobie poradzić. 

Mój Prąd 5.0 – pompy ciepła w czołówce wniosków

Ruszył Mój Prąd 5.0. Ważnymi zmianami są m.in. rozszerzenie dofinansowania o pompy ciepła różnego typu oraz kolektory słoneczne. Zainteresowanie było tak duże, że dołożone zostały dodatkowe środki krajowe w wysokości 400 milionów złotych. Kto ma jeszcze szansę zdążyć i dostać dofinansowanie? 

Używany Volkswagen Passat B8. Awarie, wady, ceny, opinie

Dymiący diesel w Passacie świetnie pasował do białych skarpet i sandałów. Generacja B8 nie jest jednak dymiąca, bywa naprawdę droga na rynku wtórnym, a przez to jest wybierana przez bardziej wysublimowanych klientów. Czy jednak jest tak pancerna jak poprzednicy?

Corporate gifting. W jakie prezenty biznesowe inwestować?

Prezenty biznesowe i firmowe akcesoria zawsze były ważnym elementem prowadzenia firmy. Przekłada się to na wzrost wartości globalnego rynku corporate gifting, która wynosi ponad 258 miliardów dolarów.