Kategorie

Korzyści i obowiązki wynikające z zatrudnienia emerytów i rencistów

Kinga Dydek
zatrudnianie emerytów i rencistów
zatrudnianie emerytów i rencistów
inforCMS
Przepisy prawa pracy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących podstawy wykonywania pracy przez emerytów i rencistów (umowa o pracę, zlecenie itp.). Dla firmy zatrudnienie osoby, która posiada uprawnienia do emerytury/renty, może okazać się korzystne finansowo. Wynikają z tego jednak również obowiązki wobec ZUS.

Przy rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczeń społecznych, za emeryta lub rencistę uważa się osobę, która nabyła prawo do świadczenia na podstawie polskich przepisów, oraz osobę, której prawo do emerytury lub renty przysługuje z tytułu zagranicznych ubezpieczeń społecznych albo zagranicznego zaopatrzenia emerytalnego.

Pojęcie „renta”, używane przy rozpatrywaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych, oznacza zarówno świadczenie pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i świadczenie pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego osób w stosunku służby. W myśl powyższego, osoby pobierające rentę na podstawie przepisów prawa cywilnego oraz osoby pobierające rentę socjalną nie są osobami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty.

Zobacz: Utrata świadczeń emerytalnych - deklaracje ZUS emeryta prowadzącego własną firmę

Najkorzystniejsze formy współpracy

Reklama

Najmniej kosztowną formą współpracy nawiązanej z każdą osobą, również z emerytem czy rencistą, jest umowa o dzieło. Taka umowa nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego, a tym samym nie pociąga za sobą obowiązku opłacania żadnych składek.

Z emerytem/rencistą korzystnie jest również zawrzeć umowę zlecenia, pod warunkiem że jednocześnie osoba ta jest zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku od umowy zlecenia nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeśli wynagrodzenie z umowy o pracę zostało ustalone poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 9 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zobacz: Rencista z firmą nie jest zwolniony z opłacania składek

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownik uprawniony do emerytury, z tytułu zatrudnienia na 1/3 etatu uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 600 zł (ukończył 59 lat). Pracodawca rozlicza za niego składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 grudnia 2009 r. pracownik ten dodatkowo podjął zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, którą zawarł z innym podmiotem niż pracodawca i wykonuje pracę w jego siedzibie. Z tytułu umowy zlecenia otrzyma przychód w wysokości 3700 zł miesięcznie.

Od grudnia 2009 r. nie zmieniła się sytuacja dotycząca obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika - emeryta. Nadal są one opłacane wyłącznie od wynagrodzenia ze stosunku pracy. Od przychodów z umowy zlecenia nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, mimo że wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2009 r. i w 2010 r. (odpowiednio 1276 zł i 1317 zł), Umowa ta jest tytułem tylko do obowiązkowego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W tym przypadku zawarcie umowy zlecenia jest korzystne zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Od przychodu emeryta ze zlecenia nie są potrącane składki na ubezpieczenia społeczne. Zleceniodawca nie opłaca części składek na ubezpieczenia społeczne, którą ma obowiązek finansować płatnik składek, nie opłaca również składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łącznie oszczędność z tego tytułu dla zleceniodawcy wynosi 683,76 zł (zakładając, że zleceniodawca opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe w ryczałtowej wysokości), w tym:

z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne:

- emerytalne: 3700 zł x 9,76% = 361,12 zł,

- rentowe: 3700 zł x 4,5% = 166,50 zł,

- wypadkowe: 3700 zł x 1,67% = 61,79 zł,

z tytułu składki na Fundusz Pracy: 3700 zł x 2,45% = 90,65 zł,

z tytułu składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 3700 zł x 0,10% = 3,70 zł.

Omówione zasady nie mają jednak zastosowania, jeśli firma podpisze umowę o dzieło lub umowę zlecenia z emerytem/rencistą, który jest w tej firmie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji przychód z umowy o dzieło/zlecenia jest traktowany jak przychód uzyskany z tytułu stosunku pracy i muszą zostać od niego naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jak za pracownika (art. 9 ust. 1 pkt 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

WAŻNE!

Umowa o dzieło/zlecenia zawarta między pracownikiem a pracodawcą jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przy wyborze formy zatrudnienia emeryta lub rencisty należy ponadto pamiętać, że umowa cywilnoprawna nie może spełniać przesłanek umowy o pracę. Jeśli ZUS w wyniku kontroli płatnika składek uzna, że praca na podstawie umowy cywilnoprawnej ma cechy stosunku pracy (że faktycznie emeryt/rencista pracuje na podstawie umowy o pracę), wyda decyzję stwierdzającą podleganie emeryta/rencisty obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy z podstawą wymiaru składek obowiązujących pracowników. Po uprawomocnieniu się takiego rozstrzygnięcia płatnik ma obowiązek zgłoszenia emeryta/rencisty do ubezpieczeń jako pracownika i rozliczenia składek należnych na jego ubezpieczenia. Ponadto jest to wykroczenie, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 281 Kodeksu pracy).

Umowa o pracę z emerytem/rencistą

Uprawnienia do emerytury lub renty nie mają wpływu ani na zakres ubezpieczeń, ani na wysokość podstawy wymiaru składek w przypadku pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy. Każdy pracownik, również emeryt/rencista, z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W tym przypadku oszczędności mogą dotyczyć wyłącznie braku obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli pracownik ukończył odpowiedni wiek, tj. 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna (art. 104b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9b ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy). Jeśli emeryt/rencista nie spełnia tego warunku, należy również ustalić obowiązek opłacenia za niego składek na te fundusze.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest najmniej korzystną formą nawiązania współpracy z emerytem/rencistą. Występująca tutaj korzyść może dotyczyć zatrudnienia rencisty, na którego pracodawca uzyska z PFRON dofinansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenia z emerytem/rencistą

Jeśli praca na podstawie umowy zlecenia (umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym mają zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia) jest dla emeryta/rencisty jedyną formą zarobkowania (a w konsekwencji jedynym tytułem do ubezpieczeń), uprawnienia do emerytury lub renty nie mają wpływu na obowiązek ubezpieczeń ze zlecenia. Emeryt/rencista, tak jak każdy zleceniobiorca, podlega wówczas obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu - jeżeli praca jest wykonywana w miejscu lub siedzibie prowadzenia działalności przez zleceniodawcę (od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe, niezależnie od miejsca świadczenia pracy w ramach zlecenia), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniobiorca może ponadto przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

Gdy osoba uprawniona do emerytury lub renty pracuje równocześnie na podstawie kilku umów zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu najwcześniej zawartej umowy. Z tytułu następnych umów zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne niezależnie od wysokości wynagrodzenia z poszczególnych umów zlecenia. Od każdej z wykonywanych umów obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku wygaśnięcia pierwszej umowy zlecenia i jednoczesnego trwania drugiej umowy zlecenia, druga umowa staje się tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń. Ponadto w każdej chwili zleceniobiorca może zamienić umowę, która jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, na jedną z umów zawartych później.

Jak zgłosić w ZUS emeryta/rencistę

Jeśli zatrudniony emeryt/rencista podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy go zgłosić na druku ZUS ZUA do tych ubezpieczeń w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

W przypadku gdy emeryt/rencista chce przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie, zgłoszenia można dokonać w dowolnym terminie. W obydwu przypadkach należy się posługiwać odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia, uwzględniającym informację o ustalonych uprawnieniach do emerytury lub renty.

Informacja o uprawnieniach do emerytury/renty zawiera się w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia:

1 - oznacza prawo do emerytury,

2 - oznacza prawo do renty.

Podleganie ubezpieczeniom przez emeryta lub rencistę

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

O - ubezpieczenie obowiązkowe,

D - ubezpieczenia dobrowolne,

N - nie podlega ubezpieczeniom,

Z - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności przez płatnika składek,

Z* - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności przez płatnika składek, a zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,

O* - ubezpieczenie obowiązkowe, jeżeli zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

W sytuacji rencistów oraz emerytów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź o niezdolności do pracy, należy wykazać odpowiedni szósty znak kodu:

1 - lekki stopień niepełnosprawności (częściowa niezdolność do pracy),

2 - umiarkowany stopień niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy),

3 - znaczny stopień niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji).

Jeśli pracodawca zawrze ze swoim pracownikiem uprawnionym do emerytury/renty dodatkową umowę cywilnoprawną, nie zgłasza faktu zawarcia tej umowy w ZUS. Składki od przychodu z umowy o dzieło/zlecenia rozlicza w raporcie imiennym ZUS RCA. W raporcie tym wykazuje zsumowany przychód z umowy cywilnoprawnej i z umowy o pracę.

PRZYKŁAD

Zakład pracy zawarł z pracownikiem, który pobiera emeryturę, dodatkową umowę zlecenia na okres od 15 do 31 grudnia 2009 r., z której przychód zostanie wypłacony 31 grudnia 2009 r. Od przychodu z umowy zlecenia muszą zostać opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zakład pracy nie zgłaszał dodatkowo emeryta do tych ubezpieczeń w ZUS. Przychód z umowy zlecenia zsumuje z przychodem ze stosunku pracy wypłaconym w grudniu. Suma tych przychodów zostanie wykazana jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w jednym bloku raportu ZUS RCA, złożonym z kodem tytułu ubezpieczenia pracownika uprawnionego do emerytury, tj. 01 10 10.

Obowiązki wobec ZUS

Pracodawcy, zleceniodawcy, a także inni płatnicy składek zatrudniający emerytów i rencistów muszą do końca każdego roku kalendarzowego powiadamiać ZUS o łącznej kwocie przychodów osiągniętych przez zatrudnionego w ubiegłym roku kalendarzowym (art. 127 ustawy emerytalnej).

Z powyższego obowiązku trzeba się wywiązać również wtedy, gdy płatnik poinformował ZUS o zatrudnieniu emeryta/rencisty. Zwolnienie z tego obowiązku obejmuje płatników zatrudniających emerytów/rencistów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, tj. 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni (art. 24, art. 27 ustawy emerytalnej).

• art. 6, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 4, ust. 4a, art. 11-13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585),

• art. 82 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),

• art. 104 ust. 1 pkt 1, art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),

• art. 9b ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.),

• art. 24, art. 27, art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227),

• art. 281 Kodeksu pracy,

• rozporządzenie z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 112, poz. 717) - obowiązuje do 31 grudnia 2009 r.,

• rozporządzenie z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 186, poz. 1444) - obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Kinga Dydek

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.