Kategorie

Dla kogo renta alimentacyjna?

Edyta Ryś
Prawnik -ekspert w dziedzinie dochodzenia odszkodowań i prawa cywilnego.
Komu należy się renta alimentacyjna?
Komu należy się renta alimentacyjna?
Renta alimentacyjna przewidziana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 446 § 2) dla osób bliskich pozostałych po śmierci poszkodowanego. Obowiązek alimentacyjny powstaje w następstwie wypadku rodzącego odpowiedzialność cywilną , którego skutkiem jest śmierć osoby bezpośrednio poszkodowanej. Zatem jest to wyjątek od reguły, który przewiduje możliwość przyznania renty osobom innym (pośrednio poszkodowanym) niż sam poszkodowany. Renta jest tym roszczeniem, które przechodzi na członków rodziny.

Ogólną charakterystykę roszczenia alimentacyjnego można scharakteryzować w następujących punktach:

1. renta należy się osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny (tzw. renta obligatoryjna)

2. renta należy się także osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania (tzw. renta fakultatywna)

3. roszczenie alimentacyjne nie może się sprzeciwiać zasadom współżycia społecznego (art.5 KC)

4. przesłanką powstania obowiązku alimentacyjnego jest powstanie stanu niedostatku osoby uprawnionej

5. prawo do renty nie jest zależne od tego, czy zmarły faktycznie dostarczał środki utrzymania na rzecz osoby uprawnionej, zależy od tego, czy w chwili śmierci spełnione były przesłanki aktualizujące obowiązek alimentacyjny wobec tej osoby ( orzeczenie SN z 24.08.1990r., I CR 422/90, OSN 1991,nr 10-11,poz.124)

6. możliwość zaspokojenia potrzeb uprawnionego przez inne osoby zobowiązane do alimentacji w dalszej kolejności niż zmarły poszkodowany nie ma wpływu na przyznanie renty

7. pozostawanie we wspólnocie domowej ze zmarłym poszkodowanym nie jest konieczną przesłanką bliskości w rozumieniu art. 446 par 2 KC

8. rozmiar należnej poszkodowanym renty zależny jest od tych samych przesłanek, które wyznaczają zakres obowiązku alimentacyjnego , który ciążyłby na zmarłym. Wysokość renty stymuluje zatem z jednej strony potrzeby poszkodowanych ,a z drugiej możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego ( wyrok SN z 23.10.1973r., II CR 549/73)

9. prawo do renty alimentacyjnej jest roszczeniem osobistym każdej z osób uprawnionych i powinno być określone dla każdej z tych osób odrębnie ( wyrok SN z dnia 02.05.1975r, I CR 103/75). Sprawca ma wyrównać w formie renty osobno każdej z osób uprawnionych jej osobistą szkodę wynikającą z utraty świadczeń alimentacyjnych.

10. czas trwania renty uzależniony jest od szacunkowego czasu trwania obowiązku alimentacyjnego ( uzależniony jest od szacunkowej długości życia zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego )

11. wysokość renty alimentacyjnej uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu zmarłego po odliczeniu tej kwoty, którą zmarły przeznaczał na zaspokojenie własnych potrzeb. Wysokość renty uwarunkowana jest także możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zmarłego, które mógłby uzyskać ,ale z różnych przyczyn nie uzyskiwał, zatem bywa to wyliczeniem hipotetycznym (uchwała SN z dnia 16.12.1987r,III CZP 91/86,OSNCP 1988/4,poz. 42)

12. renta alimentacyjna służy naprawieniu szkody poniesionej przez to ,że pozostali bliscy utracili osobę zobowiązaną do alimentacji ( wyrok SN z dnia 20.01.2004r,II CK 360/02).

Zobacz: Śmierć poszkodowanego a obowiązek naprawienia szkody

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY – RENTA OBLIGATORYJNA

Ściśle z rentą alimentacyjną związane jest pojęcie obowiązku alimentacyjnego , który to wynika bądź z szeroko rozumianego pokrewieństwa ,albo z więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Natomiast zgodnie z treścią art.128 kodeksu rodzinnego obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania ,a w miarę potrzeby także środków wychowania. Przepisy regulujące obowiązek alimentacyjny mają charakter bezwzględnie obowiązujący i są ściśle związane z osobą zobowiązanego i uprawnionego (legitymacja do dochodzenia alimentów). Sąd Najwyższy wyjaśniając istotę obowiązku alimentacyjnego w uchwale w składzie 7 sędziów z 24 maja 1990r. zauważył,że „obowiązek alimentacyjny z reguły polega na dostarczaniu wartości majątkowych ,ponieważ w pierwszej kolejności chodzi o ochronę sfery ekonomicznej uprawnionego poprzez zapewnienie mu środków utrzymania. Z drugiej zaś strony chodzi o ochronę samej osoby oraz interesów ściśle osobistych uprawnionego,zapewnienie mu opieki i środków wychowania. W świadczeniach tych przeplatają się elementy majątkowe z osobowymi, przyjmuje się zatem, iż prawo do alimentów ma charakter mieszany.

Powyższa teza jest potwierdzeniem stanowiska SN z 1967r. ( wyrok SN z dnia 21.03.1967r,II CR 497/66), który wypowiedział się,że zasądzenie na rzecz dziecka renty odszkodowawczej obliczonej stosownie do osobistego wkładu matki w zaspokojenie potrzeb dziecka znajduje uzasadnienie w przepisie art.446 par.2 KC. Jest to zgodne z kodeksem rodzinnym ,gdzie osobiste starania matki posiadają – oprócz niewymiernej wartości moralnej i uczuciowej dla dziecka – określoną wartość materialną,dającą się przeliczyć na rentę pieniężną.

POJĘCIE STANU NIEDOSTATKU

Judykatura i praktyka wypracowały co należy rozumieć pod pojęciem stanu niedostatku. Przez stan niedostatku rozumie się sytuację,gdy osoba uprawniona do alimentacji nie ma w ogóle środków utrzymania ,a także sytuację,gdy nie jest w stanie w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Za osoby w niedostatku należy uznać osoby, które nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty,ani też dochodów z własnego majątku. Jednak do środków własnych nie zalicza się tych środków, które zostały uprawnionemu do żądania alimentów dostarczone przez inne osoby bez obowiązku prawnego.

RENTA DOBROWOLNA – FAKULTATYWNA

Zobowiązanie do alimentacji oprócz nakazu narzuconego ustawą powstaje także wskutek woli zmarłego poszkodowanego uwarunkowane stałością i dobrowolnością łożenia środków utrzymania. To zobowiązanie nie ma podstawy prawnej w przepisach prawnych czy wyroku sądowym, jest wyrazem dobrej woli. Także nie istnieje prawny stosunek alimentacyjny pomiędzy uprawnionymi do renty fakultatywnej a zobowiązanym. Jednak ten stan dostarczania środków utrzymania musi być wykonywany przez okres dłuższego czasu przed zdarzeniem śmiertelnym, musi być to pomoc finansowa istotna i dająca się udowodnić. Ciężar udowodnienia spoczywa na osobie uprawnionej do otrzymania renty(art. 6 KC).

Dobrowolność oznacza nie tylko brak formalnego obowiązku świadczenia po stronie zmarłego poszkodowanego, ale spełnianie tych świadczeń w wyniku jego świadomej woli i decyzji nie będąc pod presją czy wpływem groźby i szantażu. Stałe dostarczanie środków utrzymania oznacza trwanie tego stanu rzeczy od pewnego czasu i ma charakter systematycznego , a nie sporadycznego świadczenia na rzecz osoby uprawnionej.

Zobacz: Co ze szkodą wyrządzona przez małoletniego?

Są to środki przeznaczone na utrzymanie, a nie na inne cele. Zdaniem sądów pojęcie środków utrzymania ,chociaż wyznaczone celami alimentacyjnymi,powinno być rozumiane szeroko i nie może być ograniczane wyłącznie do kosztów życia codziennego, ale powinno obejmować też takie elementy jak np. zaspakajanie potrzeb edukacyjnych,kulturalnych czy opiekuńczych. Dlatego też zasądzenie renty obejmuje sytuacje,kiedy zmarły poszkodowany dostarczał środków na inne potrzeby niż utrzymanie, jeżeli znajdzie to uzasadnienie w świetle zasad współżycia społecznego i świadczy o charakterze kompensacyjnym renty, a nie alimentacyjnym. Ocena zasadności renty w świetle zasad współżycia społecznego wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności : sytuacji majątkowej zmarłego, typu relacji wiążących zmarłego z uprawnionym, czas trwania świadczeń, rodzaj oraz poziom zaspakajanych potrzeb.

Zasady współżycia społecznego to normy moralne, które zawierają reguły postępowania między ludźmi. Tworzą aksjologiczną zwartość systemu prawa cywilnego. Normy te muszą być akceptowane przez społeczeństwo i przyswajane przez jego część. Naruszenie którejś z norm powszechnie akceptowanej i obowiązującej rodzi konsekwencje prawne i wtedy uznajemy, że dochodzi do naruszenia zasad współżycia społecznego ( A. Szpunar,Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej,Bydgoszcz 2000, str.116).

OSOBY UPRAWNIONE DO RENTY

Krąg osób uprawnionych do renty fakultatywnej nie jest ograniczony ani zawężony w przeciwieństwie do uprawnionych z renty obligatoryjnej. Panuje tu swoistego rodzaju dowolność i uznanie przez sąd, jakie osoby będą uprawnione do renty fakultatywnej. Natomiast krąg osób do renty obligatoryjnej zawężony jest do pojęcia osoby bliskiej, pod którym to pojęciem rozumie się : małżonka, konkubinę,rodzeństwo,wstępni, zstępni,teściowie ,zięciowie i synowe,przysposobieni i przysposabiający. Jednak tak szeroki katalog osób uprawnionych stwarza problemy podczas stosowania prawa, czego przykładem jest pojawiający się problem przyznania renty konkubinie pozostałej przy życiu w zetknięciu z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z wytyczoną linią orzecznictwa sądowego przyznanie renty na rzecz stałego partnera pozostającego od dłuższego czasu ze zmarłym poszkodowanym w trwałym , faktycznym pożyciu - konkubinat może być uznane za zgodne z zasadami współżycia społecznego , o ile stałe świadczenia związane z dostarczaniem środków utrzymania tej osobie nie prowadziły do ograniczania zaspokajania potrzeb najbliższych członków rodziny zmarłego ( orzeczenie SN z 02.12.1970r.,II CR 541/70,OSP 1972,nr 3,poz.52). Pogląd ten przeważa nadal w literaturze,iż przyznanie renty na rzecz konkubenta będzie uzasadnione, jeżeli nie blokuje to realizacji roszczeń uprawnionych do renty obligatoryjnej.

Zobacz: Sprawdź czy poniesiesz odpowiedzialność za osobę, której powierzyłeś wykonanie zadania

RENTA DLA WDOWY
Z żądaniem renty może wystąpić małżonek, który samodzielnie wykonuje pracę zarobkową , jednakże pochodzące stąd środki nie wystarczają na utrzymanie rodziny na dotychczasowym poziomie. Pogląd ten znalazł potwierdzenie w wyroku SN, który stanowi, że renta odszkodowawcza przewidziana art 446 par. 2 KC ma na celu wyrównanie szkody poniesionej przez śmierć osoby zobowiązanej do alimentacji. Okoliczność, że matka małoletnich poszkodowanych powodów podjęła pracę zarobkową nie ma znaczenia dla zasądzenia renty odszkodowawczej. Mogła ona bowiem podjąć pracę niezależnie od tego czy mąż zmarł, a jeżeli jej zarobki były lub będą na tyle wysokie, że będzie mogła przyczyniać się do utrzymania dzieci , powinno to posłużyć do polepszenia ich stopy życiowej , a nie dla zmniejszenia obowiązku odszkodowawczego ze strony odpowiedzialnej za szkodę (wyrok SN z 17.06.1974r., II CR 261/74).

Kolejnym problemem jaki się wyłonił to kwestia czasu, do kiedy należy się renta wdowie, która zajmuje się wychowaniem małoletnich dzieci. Obecnie przeważył pogląd, że renta powinna być płacona wdowie co najmniej do czasu uzyskania samodzielności przez dzieci. W innym wyroku SN zauważa, że w sytuacji gdy pozostaje żona i dorosłe dzieci to pod uwagę przy określaniu wysokości renty należy brać tylko te usprawiedliwione potrzeby tej żony, a nie ewentualne potrzeby jej pełnoletnich dzieci, które mogłyby liczyć w pewnej mierze na pomoc ze strony zmarłego , gdyby żył i tą pomoc świadczył ( wyrok SN z 27.02.1975r., III PR 11/75). Natomiast nie była podważana zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie sprawa pozostania małoletnich dzieci.

Zobacz: Doznałeś uszczerbku w nadzwyczajnej sytuacji? Sprawdź jakie świadczenia przysługują w tej sytuacji

Zdominował pogląd, że utrata żywiciela wywołuje pogorszenie sytuacji życiowej, w tym ściśle materialnej dzieci i nie da się tej straty wyrównać wypłatą jednorazowego odszkodowania, dlatego przyznanie renty jest jak najbardziej uzasadnione. Ma to ścisły związek z zasadą tzw. równej stopy życiowej, która znajduje zastosowanie na gruncie prawa rodzinnego, a w konsekwencji może mieć zastosowanie do renty. W czasie trwania małżeństwa i rodziny potrzeby są dostosowane do możliwości zarobkowych i majątkowych członków tej rodziny, w momencie śmierci jednego z nich utrzymanie standardu życia na dotychczasowym poziomie jest niemożliwe, dlatego zdaniem SN renta ma pomóc w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia dla pozostałych członków rodziny.

ODWOŁANIE RENTY 

Na podkreślenie zasługuje fakt,że w sytuacji kiedy zachowanie uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego jest rażące lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego żaden sąd nie podejmie się zasądzenia na jego rzecz renty. Zachowanie naganne może polegać na lekceważącym i zawinionym zachowaniu się uprawnionego uniemożliwiającym samodzielne utrzymanie się własnymi siłami bądź nadmierne żądanie zasądzenie wygórowanej kwotowo renty. To uregulowanie odpowiada społecznemu poczuciu sprawiedliwości i jednocześnie chroni interes zobowiązanego przed żądaniem niezasługującym na ochronę.

Reasumując prawo do alimentacyjnej renty odszkodowawczej jest związane ściśle z osobą poszkodowanego i gaśnie wraz z jego śmiercią. Wysokość renty może podlegać zmianom stosownie do art. 907 par. 2 KC w razie zmiany stosunków. Zmianą stosunków zaś w rozumieniu art 907 KC jest – poza wzrostem hipotetycznych zarobków, jakie zmarły osiągałby pracując w określonym charakterze- okoliczność usamodzielnienia się dzieci, na rzecz których płacona była renta (vide wyrok SN z 21.09.1977r., III PR 110/77).

Zobacz serwis: Prawo autorskie


Artykuł prezentuje tezy aktualnie przygotowywanej przez mgr Edytę Ryś pracy doktorskiej pt. „Odpowiedzialność cywilna z tytułu śmierci osoby bliskiej”.

Edyta Ryś

Autorka jest prawnikiem w kancelarii odszkodowawczej Adiutor Centrum sp.j.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.