REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć dochody z najmu w działalności gospodarczej?

Waldemar Żuchowski
Doradca podatkowy
Jak rozliczyć dochody z najmu w działalności gospodarczej
Jak rozliczyć dochody z najmu w działalności gospodarczej
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy często wynajmują lub dzierżawią składniki swojego majątku. Warto wiedzieć jak prawidłowo opodatkować dochody z tego tytułu.

Podatek dochodowy.

REKLAMA

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT uzyskane przychody ze świadczenia usług najmu na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ustawy o PIT

Do źródeł przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w tych przepisach, zalicza się między innymi najem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy – przychody uzyskane z tytułu najmu, podnajmudzierżawy, poddzierżawy itd.

REKLAMA

Przychody z najmu i dzierżawy zostaną zakwalifikowane jako przychody z działalności, gdy dokonamy rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu lub dzierżawy i jednocześnie spełnione zostaną kryteria jej zorganizowania, tj. zgłoszenie działalności do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego, ZUS itd.

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu i dzierżawy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi tu np. o dzierżawę maszyny lub części przedsiębiorstwa, wynajem lokali i budynków należących do przedsiębiorstwa lub innych składników majątku przedsiębiorstwa, które są środkiem trwałym w przedsiębiorstwie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: Ekooznakowanie szansą na wypromowanie produktu jako przyjaznego środowisku

Jeżeli natomiast nie zostaną spełnione powyższe kryteria to najem będzie stanowił odrębne źródło przychodów, które należy zaklasyfikować jako tzw. „najem prywatny”.

Gdy przedsiębiorca kupił nieruchomość ale nie wprowadził jej do ewidencji środków trwałych i wynajmuje tą nieruchomość, to i tak są to przychody z działalności gospodarczej. Jednak przedsiębiorca powinien wprowadzić taką nieruchomość do ewidencji jeżeli zamierza ją wynajmować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dłużej niż rok.

REKLAMA

Najem lub dzierżawa realizowane poza działalnością gospodarczą, które są dodatkowym źródłem przychodów, rozlicza się według art. 11, a nie art. 14 ustawy o PIT, który dotyczy rozliczania przychodów uzyskanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Takie rozróżnienie ma bardzo istotne znaczenie choćby ze względu na moment powstania przychodu, wpłaty zaliczek na podatek dochodowy stanowiących 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym za poprzedni rok podatkowy, możliwość opłacania zaliczek na podatek w formie uproszczonej, czy też na możliwość skorzystania z podatku liniowego.

Osoby uzyskujące dochody z najmu lub dzierżawy jako dodatkowego źródła przychodów nie mają możliwości skorzystania z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym za poprzedni rok podatkowy. Jest tak dlatego, ponieważ ta forma rozliczeń dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. Podobnie jest w przypadku podatku liniowego.

Podatnik po zakończeniu roku podatkowego osiągnięte przychody oraz poniesione koszty związane z najmem lub dzierżawą powinien wykazać w zeznaniu rocznym. Uzyskane w ten sposób dochody z najmu lub dzierżawy podlegają opodatkowaniu łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej w sposób progresywny.

Podatnik od wykazanych w zeznaniu rocznym dochodów z najmu lub dzierżawy może odliczyć wydatki jakie poniósł na własne ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu przysługujących mu ulg.

Podatek natomiast podatnik może obniżyć o zapłaconą składkę ubezpieczenia zdrowotnego, ale do wysokości stanowiącej 7,75% podstawy wymiaru tej składki oraz o 1% podatku z tytułu darowizn jakie przekazał na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zobacz: Jak podpisać dobrą umowę leasingową?

Zasady ogólne


Zgodnie z zasadą ogólną w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu lub dzierżawy jako przychodów z działalności gospodarczej przychód powstaje w momencie, w którym należności z umów najmu czy dzierżawy stały się wymagalne. Z tego wynika, że nie istotne jest to, czy należności o których mowa zostały przez najemcę lub dzierżawcę faktycznie zapłacone.

W przypadku natomiast przychodów z najmu lub dzierżawy uzyskanych z odrębnego źródła przychodów, przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji wynajmującego lub wydzierżawiającego w roku kalendarzowym pieniądze lub wartości świadczeń w naturze, lub inne nieodpłatne świadczenia. A więc w takim przypadku przychód powstaje w momencie faktycznego otrzymania zapłaty.

Przychody osiągane z tytułu zawarcia umów najmu lub dzierżawy w przypadku kwalifikowania ich jako przychodów z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane skalą progresywną lub podatkiem liniowym 19 proc., należy jednak pamiętać, że opodatkowaniu podlega zawsze dochód.

Według przepisów ustawy o PIT przychodami z najmu, który nie stanowi działalności gospodarczej, (bez względu na formę opodatkowania) są faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednak, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć pewne przesłanki tzn. czynsz musi zostać otrzymany lub pozostawiony do dyspozycji wynajmującego. Częścią przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu np. opłaty związane z lokalem użytkowym, takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłaty za istniejące w tym lokalu media m.in. za wodę, energię elektryczną i inne opłaty takie jak: za wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku czy podatek od nieruchomości, pod warunkiem, że z umowy wynika, iż to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Do prowadzenia działalności gospodarczej wystarczy, że w swojej gminie zgłosisz prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług najmu i będziesz już mógł wykonywać ją w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z obowiązującym prawem.

Najem w ramach działalności gospodarczej ma miejsce wówczas kiedy na podstawie umowy najmu oddasz do używania innym osobom pewne składniki majątku takie np. jak: budynki, lokale, maszyny, urządzenia itd., które stały się już nieprzydatne w twojej firmie, ale figurują w jej ewidencji jako środki trwałe (możesz tak zrobić nawet wtedy jeżeli zgłoszony przez ciebie w gminie przedmiot działalności nie obejmuje świadczenia usług najmu).

Dochody przedsiębiorcy z wynajmu

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, która polega na wynajmie, rozliczają swoją działalność na podstawie zasad podatku dochodowego w taki sam sposób jak czynią to inni przedsiębiorcy. Mają jednak do wyboru:

- podatek na podstawie skali podatkowej,

- podatek liniowy – 19 proc.,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (na podstawie stawki 8,5 proc., a jeżeli wynajmują samochody osobowe i pozostałe środki transportu na podstawie stawki 17 proc.)

Komu opłaca się ryczałt a komu skala

Z pewnością wynajmujący, który ponosi duże koszty związane z wynajmowanym mieszkaniem (np. w danym roku został przeprowadzony remont) powinien wybrać opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatek liniowy.

Ryczałt opłaca się tylko podatnikom, którzy osiągają niewielkie przychody z najmu i nie ponoszą większych kosztów z tym związanych.

Dla tych podatników, którzy uzyskują niskie przychody z najmu, tj. do 4 tys. euro, forma opodatkowania ryczałtem będzie nadal opłacalna, nie tylko z uwagi na wysokość opodatkowania, ale także na mało skomplikowany sposób prowadzenia ewidencji księgowej.

Trzeba również pamiętać, że ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie stosuje się w przypadku świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Chodzi tu w szczególności o wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości przez przedsiębiorcę wynajmującego w ramach prowadzonej działalności nieruchomości zaliczanych do grupy 70.2 PKWiU.

Natomiast wynajmowanie składników majątku takich jak ruchomości w ramach prowadzonej działalności daje możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z tym że wynajmowanie lub wydzierżawianie samochodów osobowych oraz pozostałych środków transportu (PKWiU 71.1 i 71.2) opodatkowane jest stawką 17 proc. ryczałtu od przychodu, a pozostałych ruchomości stawką 8,5 proc.

Na podobnym stanowisku stanęło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 31 grudnia 2004 r. (PB2/MM-033-0297-1164/04).

Stanowisko MinistraZgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) przychody te opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, z wyłączeniem przychodów z wynajmu samochodów osobowych i pozostałych środków transportu, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy opodatkowane są stawką 17 proc. Z brzmienia art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wynika, że przez umowę najmu, podnajmu, (…) wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zaznaczyć należy, że przedmiotem umowy najmu, podnajmu, (…) może być nieruchomość, jak również rzeczy ruchome, tj. samochody, maszyny, urządzenia. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się w przypadku świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. między innymi usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek. Wyłączenie to nie dotyczy jednak przychodów uzyskiwanych z tytułu umów najmu, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z całokształtu powyższych uregulowań wynika zatem, że określona w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i stawka ryczałtu znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych z najmu rzeczy ruchomych, z wyjątkiem przychodów z wynajmu samochodów osobowych i pozostałych środków transportu opodatkowanych stawką 17 proc. Natomiast osiąganie przychodów z tytułu umów najmu nieruchomości zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyklucza możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wynajem środków trwałych

Z treści art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze składników majątku, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zapisy obowiązujących przepisów nie określają, jakie kryteria trzeba uwzględnić przy ocenie czy przedmiot najmu jest związany z działalnością gospodarczą. Może o tym decydować, również ujęcie go w ewidencji lub wykazie środków trwałych przedsiębiorstwa.

Przychody z wynajmu rzeczy przedsiębiorstwa po jego likwidacji będą przychodem z najmu, a nie przychodem z działalności gospodarczej. Tak m.in. stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie w interpretacji z 10 czerwca 2005 r., sygn. PDI415/1/6/05).

Zobacz: Finansowanie firmy w czasie kryzysu

Przykład

Janusz P. wynajął halę produkcyjną. Natomiast swoją działalność przeniósł do innego obiektu. Jednak nie zaznaczył w ewidencji środków trwałych. W związku z tym dochody z tytułu najmu powinien doliczać do dochodów z działalności gospodarczej.

W zależności od tego jaką formę rozliczenia wybrał przedsiębiorca, przychody uzyskane z wynajmu środków trwałych przedsiębiorstwa będą opodatkowane:

- na podstawie skali podatkowej lub 19 proc. podatkiem liniowym lub

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 proc.

Ważne!


Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że jeżeli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem wynajmie nieruchomości będące jego środkami trwałymi, to nie tylko nie może opodatkować tego wynajmu ryczałtem, ale też traci prawo do takiego rozliczenia innych przychodów z tej działalności (pismo z 31 grudnia 2004 r., PB2/MM-033-0297-1164/04; Biuletyn Skarbowy nr 2/2005 r.).


Nie ma wątpliwości, że przedsiębiorca nie utraci możliwości zryczałtowanego opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, gdy będzie chciał wynająć swoją prywatną nieruchomość niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. własny garaż). I w sytuacji odwrotnej kiedy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek nie pozbawi go prawa do ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z najmu prywatnych składników majątku.


Jak odróżnić, z jakim najmem mamy do czynienia


Świadczenie usług najmu może spowodować powstanie przychodu z tytułu najmu albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W sprawie, jak rozróżnić, i z jakiego rodzaju źródłem przychodów mamy do czynienia, wypowiedział się np. Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto w postanowieniu z 22 czerwca 2007 r., sygn. EDB/415-13/07/HZA.

W interpretacji tej czytamy:
Definicję działalności gospodarczej dla celów podatkowych zawiera art. 5a pkt 6 updof. W rozumieniu tego przepisu działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową we wskazanym ustawą zakresie wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 updof.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zaliczenie przychodów z najmu do przychodów z działalności gospodarczej jest zarejestrowanie przez podatnika działalności w zakresie najmu. Jeżeli podatnik dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podając najem jako przedmiot działalności, i jednocześnie będą spełnione kryteria uznania działań podatnika za zorganizowane, tj. nastąpi zgłoszenie działalności w urzędzie skarbowym, ZUS oraz urzędzie statystycznym, nadto podatnik założy rachunek bankowy i zaprowadzi księgi podatkowe, zatrudni pracowników itp., to przychody z najmu uzyskane w ramach tej działalności należy kwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej.

Reasumując, przychody z najmu uznać należy za przychody z działalności gospodarczej, jeżeli najem jest przedmiotem działalności gospodarczej lub wynajmowany składnik majątku jest związany z działalnością gospodarczą. Jeśli nie będą spełnione powyższe kryteria, najem będzie stanowił odrębne źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof”


Jakie koszty podatkowe można uwzględnić przy najmie


Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje przychody z tytułu najmu lub dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to rozliczanie kosztów uzyskania przychodów zasadniczo nie różni się od rozliczania innych kosztów ponoszonych z tytułu prowadzenia działalności.

W nieco inny sposób następuje rozliczanie kosztów przychodów z umów najmu i dzierżawy jako przychodów osiąganych jako z odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodów. W ustawie o PIT nie znajdziemy katalogu, który by określał co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu lub dzierżawy.

Przepisy ustawy o PIT wskazują, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem tych, które są wymienione w art. 23 ustawy o PIT

Ważne!


Kosztami podatkowymi mogą być przykładowo: opłaty za media, koszty remontów, koszty wyposażenia, podatek od nieruchomości, składki na ubezpieczenie przedmiotu najmu


Pamiętajmy, że niektóre tylko wydatki możemy „wrzucić” do kosztów bezpośrednio. Chodzi tu przede wszystkim o wydatki na tzw. media i remonty typu odmalowanie, naprawa drobnych usterek.

Natomiast wydatki na wyposażenie lokalu (np. meble) powinny raczej podlegać amortyzacji podobnie jak np. poważniejsze remonty typu wymiana okien, drzwi, podłóg czy instalacji.

Bardzo ważne dla przedsiębiorcy powinno być to, aby w umowie najmu lub dzierżawy były określone jasno i precyzyjnie wszelkie warunki pokrywania kosztów związanych z najmem lub dzierżawą danego składnika majątku, ponieważ to właśnie od treści umowy zależy, czy można dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli natomiast w treści umowy strony zdecydują, że pewne koszty pokrywa najemca lub dzierżawca, to z kolei wynajmujący lub wydzierżawiający nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli natomiast w umowie strony postanowią, że dane koszty pokrywa wynajmujący lub wydzierżawiający, to wtedy wynajmujący lub wydzierżawiający może te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.


Przykład:

W postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 11.08.2006 r., sygn. US.I-OF-406/16/4/06, czytamy, że gdy wynajmowana lub wydzierżawiana jest tylko część budynku, to do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te opłaty, które są związane z tą częścią, obliczone proporcjonalnie do tej powierzchni.


Amortyzacja


Poza wydatkami z przedmiotem najmu lub dzierżawy, zaliczanymi bezpośrednio do kosztów podatkowych wynajmujący lub wydzierżawiający może do kosztów uzyskania przychodów najmu lub dzierżawy zaliczyć pośrednio (w formie odpisów amortyzacyjnych) wydatki na nabycie, wytworzenie, modernizację lub adaptację wynajmowanych lokali.

Amortyzować można mieszkania stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, a także m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Amortyzacji nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Gdy jedynie część nieruchomości jest wynajmowana - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się proporcjonalnie od tej wynajmowanej części.

Wartością początkową mieszkania jest cena jego nabycia lub wartość rynkowa (jeżeli np. mieszkanie dostaliśmy w spadku).

W sposób uproszczony (zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o PIT) podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W takim przypadku przyjmują w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.

W przypadku mieszkania stosujemy zasadniczo stawkę amortyzacji w wysokości 1,5 %. rocznie. Czasem podatnik ma prawo do skrócenia amortyzacji nawet do dziesięciu lat (a więc stawki rocznej od 1,5% do 10%).

W przypadku lokalu spółdzielczego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się stosując roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5 proc. rocznie.

Podatnik powinien jednak pamiętać, że wynajmowane budynki i lokale mieszkalne podlegają amortyzacji, tylko wtedy, jeżeli to on podejmie taką decyzję o ich amortyzacji. Żeby przedsiębiorca mógł dany składnik majątku uznać za środek trwały lub wartości niematerialne i prawne i poddać go amortyzacji, musi taki składnik majątku być oddany do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż rok.

Ważne!


W przypadku najmu lub dzierżawy o okresie używania krótszym niż rok przedsiębiorca nie ma prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.


Za środki trwałe mogą zostać uznane również składniki wyposażenia wynajmowanego lokalu, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Natomiast, jeżeli, że wartość początkowa takich składników majątku jest równa lub niższa od 3.500 zł, wówczas przedsiębiorca może zaliczyć wartość tych składników bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów.


Jak rozliczać się z fiskusem


Rozliczanie przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zasadzie nie różni się niczym od zasad stosowanych przy rozliczaniu pozostałych dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W zasadzie ustawa o PIT nie reguluje, w jaki szczególny sposób miałaby być prowadzona dokumentacja przez osoby fizyczne, które uzyskują dodatkowe przychody z najmu lub dzierżawy. Podatnik, który uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu najmu lub dzierżawy nie ma w zasadzie obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Jednak musi pamiętać o tym, iż ciąży na nim obowiązek prawidłowego ustalenia dochodu, który będzie podlegał opodatkowaniu.

W ten sposób z posiadanej przez podatnika dokumentacji powinno jasno wynikać jaka jest wysokość uzyskanego przychodu z najmu lub dzierżawy oraz jakie i jakiej wysokości poniósł koszty.

Ci podatnicy, którzy rozliczają się z osiąganych dochodów z tytułu najmu lub dzierżawy na zasadach ogólnych powinni, zgodnie z art. 44 ustawy o PIT, bez wezwania urzędu skarbowego wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Powinni jednak oni pamiętać, że obowiązek wpłacania zaliczek powstaje od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą powstanie obowiązku zapłaty podatku, tj. kwotę 3.091 zł., (określoną w 2008 r. jako kwota wolną od podatku, również na 2009 r. określono taką samą kwotę wolną od podatku).

Zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od osiągniętego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27, 27b ustawy o PIT, czyli po odliczeniu od dochodu: składki na ubezpieczenie społeczne podatnika, dokonanych w roku podatkowym, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach, które uwzględniają pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków na użytkowanie Internetu w kwocie nieprzekraczającej 760 zł, darowizn.

Od obliczonego w ten sposób podatku odejmuje się składkę zapłaconą na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiącą 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki, oraz 1 proc. podatku zapłaconego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wysokość zaliczki za kolejne miesiące stanowi różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające. Zaliczki miesięczne od dochodu z tytułu najmu lub dzierżawy za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad powinna zostać uiszczona do urzędu skarbowego w terminie do 20 grudnia.

Przedsiębiorca ma też możliwość wyboru sposobu kwartalnego rozliczenia podatku za okres od I do III kwartału, wówczas zaliczki kwartalne uiszcza się do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Natomiast zaliczka za czwarty kwartał uiszczana jest w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Ważne!


Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o PIT obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. podatnik nie jest już zobowiązany składać deklaracji podatkowych (PIT-5, PIT-5L).Waldemar Żuchowski Prawnik, Ekspert podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Minister Moskwa: jesteśmy potentatem w produkcji wodoru

  Minister klimatu Anna Moskwa powiedział: Polska jest potentatem w produkcji wodoru, to przewaga w stosunku do wielu państw europejskich. Zdaniem minister upowszechnienie wodoru w Polsce to nie przyszłość, ale teraźniejszość.

  Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać na nowelizacji ustawy o OZE?

  Co zmieni nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii? Kto chce inwestować w OZE? Jak firmy mogą skorzystać na nowych regulacjach? 

  W wakacje Polacy odpuścili chodzenie do pizzerii i fast foodów. Winna inflacja?

  Wizyty w restauracjach typu fast food i w pizzeriach stały się mniej popularne. Skrócił się też statystyczny czas przebywania w lokalach. Eksperci winą za to obarczają inflację i, co za tym idzie, zmianę zachowań konsumentów. 

  Unia Europejska zainwestuje 90 mln euro na 17 nowych projektów wspierających zdrowe gleby

  Unia Europejska zainwestuje 90 mln euro w 17 nowych projektów badawczych. Celem projektów będzie odbudowa i ochrona zdrowia gleby na potrzeby zrównoważonej produkcji zdrowej żywności, ochrony różnorodności biologicznej, budowania odporności na zmianę klimatu oraz realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu - podała KE.

  REKLAMA

  Prezes PAIH: polskie firmy powinny dostarczać na rynek ukraiński żywność przetworzoną

  Ukraina, podobnie jak Polska, jest dużym producentem żywności, ale z powodu sytuacji wojennej, w większości nieprzetworzonej - mówi prezes PAIH Paweł Kurtasz. Według niego polskie firmy powinny dostarczać na rynek ukraiński żywność przetworzoną.

  UE chce chronić wzory przemysłowe wytwarzane w drukarkach 3D

  Rada UE przyjęła w poniedziałek stanowisko negocjacyjne w sprawie proponowanej nowelizacji dyrektywy o ochronie prawnej wzorów. Nowe prawo ma na celu wprowadzenie ochrony wzorów przemysłowych wytwarzanych w drukarkach 3D.

  SENT z nowymi rodzajami odpadów? Projekt ma ograniczać szarą strefę

  System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) ma zostać rozszerzony o 11 rodzajów odpadów, takich jak farby, lakiery czy kleje. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jak dodano, rozszerzenie SENT ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadowej.

  Wsparcie inwestycji energetycznych. Projekt rozporządzenia

  Projekt rozporządzenia umożliwiającego wsparcie inwestycji w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, opublikowano w poniedziałek 25 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

  REKLAMA

  Projekt innowacyjny, czyli jaki? Kryteria oceny i szans na otrzymanie dofinansowania

  Innowacja stanowi jedną z największych sił napędowych gospodarki, przynosząc szereg korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom. Szczególnie duży wpływ na społeczeństwo mają innowacje przełomowe tj. rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach dotyczące istotnych problemów współczesnego świata, w tym m.in. środowiska czy zdrowia. Nic więc dziwnego, że to właśnie innowacyjność jest kluczowym kryterium oceny w krajowych oraz międzynarodowych projektach dotacyjnych.

  Klienci chcieliby inteligentnych wózków, które zastąpią kasę samoobsługową

  Sprzedawcy detaliczni są gotowi na technologiczne zmiany. Az 60 proc. badanych firm planuje się w przyszłym roku inwestycje w sztuczną inteligencję. A czego oczekują klienci? 

  REKLAMA