Kategorie

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Monika Siwik
Specjalista ds. księgowości
Parco
Biuro Rachunkowe PARCO S.C.
Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?
Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?
Rachunek przepływów pieniężnych jest elementem sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zawierające rachunek przepływów pieniężnych, mają obowiązek sporządzać podmioty, które podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Podmioty te zostały wymienione w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.):

 1. banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji;
 2. jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
 3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 4. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 5. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
Reklama

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro;
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Rachunek przepływów pieniężnych informuje o sposobie pozyskiwania i wykorzystania przez jednostkę środków pieniężnych w danym roku obrotowym. Pozwala ocenić sytuację finansową badanej jednostki oraz jej zdolność płatniczą, zdolność do zaciągania kredytów oraz zdolność do terminowego regulowania płatności, innymi słowy określa czy jednostka jest płynna finansowo. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych metodą bezpośrednią lub pośrednią. Dane do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych pochodzą z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Polecamy: Czy finansować działalność gospodarczą funduszami pożyczkowymi?

Dzięki temu elementowi sprawozdania finansowego dowiemy się jakie zmiany zaszły w ciągu roku w stanie środków pieniężnych oraz w jakim stopniu przyczyniła się do tego działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa. W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych, przy czym dla właściwego określenia wartości przepływów pieniężnych:

 1. przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej;
 2. przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści;
 3. przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.

Rachunek przepływów pieniężnych składa się z:

 1. części A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej;
 2. części B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej;
 3. części C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej;
 4. części D. Przepływy pieniężne netto razem;
 5. części E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych;
 6. części F. Środki pieniężne na początek okresu;
 7. części G. Środki pieniężne na koniec okresu.

Istotą metody bezpośredniej jest zestawienie wpływów i wydatków środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmują:

 • wpływy ze sprzedaży i inne wpływy z działalności operacyjnej;
 • wydatki dotyczące: dostaw i usług, wynagrodzeń netto, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń, podatków i opłat o charakterze publiczno-prawnym oraz innych wydatków operacyjnych;

Przy metodzie pośredniej, ustalając przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej należy zysk lub stratę ustalone metodą memoriałową skorygować o różne pozycje korygujące, aby doprowadzić te wielkości do wymiaru liczonego metodą kasową. Pozycje korygujące to:

 • pozycje niepieniężne: amortyzacja, rezerwy, straty i zyski z tytułu różnic kursowych;
 • pozycje wpływające na wynik finansowy jednostki, ale nie związane z działalnością operacyjną ale dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej;
 • zmiany stanu należności, zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych:

1. zmiany stanu zapasów – wzrost stanu zapasów powoduje zamrożenie gotówki i wykazuje się go w rachunku przepływów pieniężnych ze znakiem „-” i odwrotnie
2. wzrost lub spadek zapasów ustala się porównując stan początkowy i końcowy zapasów wykazany w bilansie za dany rok obrotowy
3. zmiany stanu należności i roszczeń – wzrost należności wpływa na zmniejszenie ilości gotówki w dyspozycji jednostki, co ujmuje się w rachunku ze znakiem „-” i odwrotnie
4. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszów specjalnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej obejmują:

 • wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych;
 • wpływy ze zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne;
 • wpływy z aktywów finansowych (zbycie aktywów finansowych, dywidendy, udziały w zyskach, odsetki, spłaty pożyczek);
 • pozostałe wpływy inwestycyjnej;
 • wydatki bezpośrednio związane z ww. tytułów wpływów.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują:

1. Wpływy:

 • emisja akcji, wydanie innych instrumentów kapitałowych, dopłaty do kapitału;
 • kredyty i pożyczki;
 • emisja dłużnych papierów wartościowych;
 • inne wpływy finansowe.

2. Wydatki:

 • nabycie udziałów (akcji) własnych;
 • wypłata dywidend i inne wypłaty na rzecz właściciela;
 • inne wydatki z tytułu podziału zysku;
 • spłaty kredytów i pożyczek;
 • wykup dłużnych papierów wartościowych;
 • płatności z tytułu leasingu finansowego;
 • wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych;
 • odsetki;
 • inne wydatki finansowe.

Pełen zakres elementów rachunków przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią znajduje się w załączniku nr 1 znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych wybiera kierownik jednostki. 

Polecamy: serwis Biuro rachunkowe

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszych programów >>
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?