REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej, licencje i uprawnienia zawodowe

Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej, licencje i uprawnienia zawodowe
Kiedy potrzebne są koncesje, zezwolenia, wpis do rejestru działalności regulowanej, licencje i uprawnienia zawodowe
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Niestety nie każdą działalność gospodarczą można tak od razu rozpocząć bazując tylko na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Legalne podejmowanie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest możliwe dopiero po uzyskaniu koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, licencji albo zgody. Czasem trzeba też wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych.

Wskazane poniżej akty prawne określają zasady uzyskania (również utraty) koncesji, zezwoleń, licencji, zgody, uprawnień zawodowych oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przepisy te określają również zasady funkcjonowania przedsiębiorcy w ramach tych uprawnień.

REKLAMA

Kiedy potrzebna jest koncesja

Koncesję (uzyskane na zasadach określonych we wskazanych niżej ustawach) musimy mieć by zgodnie z prawem prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej:

REKLAMA

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - ustawa z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.); Koncesji udziela (w zależności od rodzaju kopalin): Minister Środowiska, marszałek województwa albo starosta właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

2) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679 ze zm.); Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

3) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.); Koncesji udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zobacz: Jak założyć stację benzynową - koncesja

4) ochrona osób i mienia – ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 1221 ze zm.); Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych – ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.); Koncesji udziela Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

6) przewozy lotnicze – ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.). Koncesji udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na nasz Newsletter!

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej

Nie można rozpocząć i prowadzić bez wpisu do rejestru działalności regulowanej następujących rodzajów działalności gospodarczej:

REKLAMA

1) organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.); Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;

2) świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP i polowania za granicą - ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.); Rejestr polowań prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;

3) świadczenie usług w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie RP, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej - ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.); Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;

4) konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin - ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin prowadzi wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

5) obrót materiałem siewnym - ustawa z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271); Rejestr przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym prowadzi wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;

6) wytwarzanie lub magazynowania biokomponentów - ustawa z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących oraz importujących biokomponenty prowadzi Prezes Agencji Rynku Rolnego;

7) wyrób lub rozlew napojów spirytusowych - ustawa z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 2006 r. Nr 208, poz. 1539); Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

8) wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich - ustawa z 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 292 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

9) wyrób, oczyszczanie, skażania, odwadnianie alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych - ustawa z 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 353 ze zm.);

Zobacz: Jak uzyskać koncesję na alkohol?

Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz Rejestr producentów wyrobów tytoniowych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

10) prowadzenie przedsiębiorstwa składowego - ustawa z 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1191 ze zm.);

Rejestr przedsiębiorstw składowych (przyjmujących na skład towary rolne) prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Rejestr przedsiębiorstw składowych (przyjmujących na skład towary przemysłowe) prowadzi Minister Gospodarki;

11) przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania – ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.);

Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem;

12) kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów - ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.); Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi:

- Okręgowa Rada Lekarska właściwa dla siedziby organizatora prowadzenia kształcenia;
- Naczelna Rada Lekarska (w przypadku okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia);

13) kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych - ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców prowadzących kształcenie podyplomowe prowadzi

- Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych (właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia).

- Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek handlowych i innych podmiotów);

14) prowadzenie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej i grupowej, praktyki pielęgniarek i położnych - ustawa z 5 lipca 1996 o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm. ); Rejestr indywidualnych, indywidualnych - specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych prowadzi Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych (właściwa dla miejsca prowadzenia praktyk);

15) prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej - ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.); Rejestr grupowych praktyk lekarskich prowadzi Okręgowa Rada Lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywanej praktyki;

16) prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej - ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.); Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich oraz Rejestr indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzi Okręgowa Rada Lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywanej praktyki;

17) prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców lub prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy - ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.);

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności;

18) prowadzenie pracowni psychologicznej - ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa;

19) prowadzenie działalności kantorowej - ustawa z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 ze zm.); Rejestr działalności kantorowej prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego;

20) prowadzenie usług detektywistycznych - ustawa z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 ze zm.); Rejestr działalności detektywistycznej prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;

21) wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia, z wyjątkiem działalności pocztowej polegającej na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych oraz działalności wykonywanej przez agenta lub agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - ustawa z 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ze zm.); Rejestr operatorów pocztowych prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

22) organizowanie wyścigów konnych - ustawa z 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86 ze zm.); Rejestr organizatorów wyścigów konnych prowadzi Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;

23) prowadzenie działalności telekomunikacyjnej - ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

24) prowadzenie kursów początkowych i kursów doskonalących dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych – ustawa z 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy początkowe i kursy doskonalące prowadzi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

25) prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.); Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające prowadzi marszałek województwa.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Odpowiedniego zezwolenia wymaga, co do zasady (z wyjątkami określonymi w niżej wymienionych ustawach), wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

1)sprzedaży napojów alkoholowych - ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

Na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18% zezwolenie wydaje marszałek województwa dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa.

Na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zezwolenie wydaje Minister Gospodarki.

2) urządzania lub prowadzenia działalności w zakresie gier losowych (np. loterie, bingo, karty, również loterie promocyjne i audiotekstowe), zakładów wzajemnych (np. zakłady bukmacherskie), gier na automatach - ustawa z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.);

Zezwolenia wydaje Minister Finansów;

3) prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274);

Zezwolenia wydaje Minister Gospodarki;

4) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

Zezwolenia wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

5) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

Zezwolenia wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

6) leczenia substytucyjnego osób uzależnionychwytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, zbioru mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz prekursorów grupy I-R, obrotu hurtowego środkami odurzającymi substancjami psychotropowymi lub prekursorami grupy I-R, uprawy i kontraktacji upraw maku lub konopi włóknistych - ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.);

Zezwolenia na leczenie substytucyjne w zakładach opieki zdrowotnej wydaje wojewoda;

Zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy;

Zezwolenia w pozostałym zakresie wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

7) produkcji tablic rejestracyjnych - ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.); Zezwolenia wydaje marszałek województwa;

8) prowadzenia działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych przez banki, prowadzenia giełdy lub rynku pozagiełdowego - ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.); Zezwolenia wydaje Minister Finansów lub Komisja Nadzoru Finansowego;

9) prowadzenia funduszu emerytalnego - ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.); Zezwolenia wydaje Komisja Nadzoru Finansowego;

10) prowadzenia banku lub instytucji kredytowej - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.); Zezwolenia wydaje Komisja Nadzoru Bankowego;

11) prowadzenia giełdy towarowej - ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019); Zezwolenia wydaje Minister Finansów;

12) zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną - ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274); Zezwolenia wydaje Rada Ministrów;

13) gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów) - ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.); Zezwolenia wydaje (w zależności od rodzaju działalności) marszałek województwa lub starosta;

14) instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, jeżeli to wynika z wiążących Polskę umów międzynarodowych - ustawa z 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.); Zezwolenia wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar;

15) prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków - ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.); Zezwolenia wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

16) prowadzenia laboratorium referencyjnego - ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 36, poz. 233 ze zm.); Zezwolenia wydaje Minister Środowiska;

17) wytwarzania produktów leczniczych - ustawa z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.); Zezwolenia wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny;

18) wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium RP - ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.); Zezwolenia wydaje Minister Infrastruktury;

19) wykonywania rybołówstwa morskiego - ustawa z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 574 ze zm.);

Zezwolenia połowowe wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na połowy w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi) albo

właściwy okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego (na połowy w Zalewie Wiślanym, w Zalewie Szczecińskim, na obszarze Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie);

20) założenia lotniska, zarządzania lotniskiem użytku publicznego i prowadzenia na nim obsługi naziemnej statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu, wykonywania przewozów lotniczych do lub z Rzeczypospolitej Polskiej przez obcego przewoźnika lotniczego, prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium RP przez obcego przewoźnika lotniczego - ustawa z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.);

Zezwolenia wydaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

21) utworzenia i prowadzenia instytucji pieniądza elektronicznego - ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 ze zm.); Zezwolenia wydaje Komisja Nadzoru Bankowego;

22) wykonywania działalności ubezpieczeniowej - ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.); Zezwolenia wydaje Komisja Nadzoru Finansowego;

23) wykonywania działalności brokerskiej - ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 ze zm.); Zezwolenia wydaje Komisja Nadzoru Finansowego;

24) wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek dla ociemniałych, przesyłek z korespondencją do 2000 g z wyłączeniami przewidzianymi w ustawie Prawo pocztowe - ustawa z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ze zm.); Zezwolenia wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

25) prowadzenia składu podatkowego, prowadzenia działalności jako zarejestrowanego lub niezarejestrowanego handlowca, wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 29, poz. 257 ze zm.); Zezwolenia wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego;

26)prowadzenia funduszu inwestycyjnego - ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.); Zezwolenia na utworzenie funduszy inwestycyjnych wydaje Komisja Nadzoru Finansowego;

27) hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświadczalnych - ustawa z 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. z 2005 r. Nr 33 poz. 289); Zezwolenia wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii;

28) wykonywania planów urządzenia lasu - ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435); Zezwolenia wydaje Minister Środowiska;

29) wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.); Zezwolenia wydaje Prezes Państowej Agencji Atomistyki;

30) prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych - ustawa z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494); Zezwolenia wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar;

31) wykonywania działalności regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób - ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.);

Zezwolenia wydaje wójt (na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy), burmistrz albo prezydent miasta (na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej) oraz starosta albo marszałek województwa (w przypadku innych niż ww. linii komunikacyjnych, wykraczających poza obszar gminy, miasta, powiatu lub województwa);

32) utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (powyżej 400 m2 powierzchni sprzedaży) - ustawa z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880); Zezwolenia wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. UWAGA! 8 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł (wyrok sygn. akt K 46/07), że ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest niezgodna z Konstytucją. Po opublikowaniu wyroku TK w Dzienniku Ustaw ustawa ta przestanie obowiązywać razem z wymogiem uzyskiwania zezwolenia na utworzenie sklepu powyżej 400 m2 powierzchni sprzedaży.

Zobacz: Jak założyć własną firmę?

Kiedy potrzebna jest licencja do prowadzenia działalności gospodarczej

Posiadanie odpowiedniej licencji jest wymagane od przedsiębiorcy przy:

1) wykonywaniu krajowego i międzynarodowegotransportu drogowegoprzewozach taksówkowych - ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.);

Licencje na transport drogowy udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy; Licencje na przewozy taksówkowe udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta; Licencje na międzynarodowy transport drogowy udziela Minister Infrastruktury;

2) wykonywaniu przewozów kolejowych lub udostępniania pojazdów trakcyjnych - ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.); Licencje wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

3) wykonywaniu czynności syndyka - ustawa z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850);

Licencje wydaje Minister Sprawiedliwości po zdaniu przez kandydatów egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kiedy potrzebna jest zgoda do prowadzenia działalności gospodarczej

Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1351 ze zm.).

Opłata skarbowa za zezwolenia, pozwolenia, koncesje

Polecamy: Zezwolenia, pozwolenia, koncesje - opłata skarbowa

Bez jakich uprawnień zawodowych nie można podjąć i prowadzić działalności gospodarczej

Niekiedy przedsiębiorca (albo co najmniej jego pracownik bezpośrednio wykonujące dane czynności) musi posiadać odpowiednio uzyskane i udokumentowane uprawnienia zawodowe do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej. Chodzi tu np. o następujące zawody:

- lekarz i lekarz stomatolog jeżeli prowadzą działalność w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej za wyjątkiem przypadków prowadzenia zakładu opieki społecznej (ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm., ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89),

- pielęgniarka i położna jeżeli prowadzą działalność w formie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych za wyjątkiem przypadków prowadzenia zakładu opieki społecznej (ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej),

- lekarz weterynarii – w zakresie kierowania zakładem leczniczym dla zwierząt (ustawa z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95).

- adwokat - ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.),

- komornik – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191),

- radca prawny, za wyjątkiem szczególnego przypadku przewidzianego w art. 10. ust. 1. pkt 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.),

- rzecznik patentowy, za wyjątkiem art. 5 ust. 2 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.509 ze zm.),

- biegły rewident – ustawa z 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 31, poz. 359 ze zm.),

- księgowa usługowo prowadząca księgi rachunkowe - co najmniej po uzyskaniu certyfikatu księgowego - art. 76a i następne ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Więcej na temat w tekście Kto może legalnie świadczyć usługi księgowe oraz w serwisie Biuro rachunkowe.

Opracował Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Skuteczne zarządzanie zespołem: relacje i współpraca

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, skuteczne zarządzanie zespołem jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. Budowanie relacji, współpraca oraz efektywna komunikacja stanowią fundamenty, na których opiera się sprawne funkcjonowanie zespołu.

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej warto złożyć do 3 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy do 3 czerwca 2024 r. mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Co, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty?

Walka o przetrwanie. W ciągu dekady zniknie większość sklepów internetowych

Na rynku e-commerce, który jest niezwykle konkurencyjny, już w pierwszym roku działalności zanika 5% firm. Po upływie dziesięciu lat nadal funkcjonuje jedynie 37% z nich - informuje wtorkowe wydanie "Rzeczpospolitej".

Handel w dwie niedziele w każdym miesiącu - jest wniosek o odrzucenia projektu nowelizacji

Polska Izba Handlu wnioskuje o odrzucenie w całości poselskiego projektu przywracającego handel w 2 niedziele w miesiącu - wynika z opinii PIH złożonego w trakcie procesu legislacyjnego.

REKLAMA

Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

REKLAMA

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

REKLAMA