Kategorie

Korzyści z zatrudnienia na praktykę absolwencką

Leszek Jaworski
Leszek Jaworski
Umowa absolwencka, zatrudnianie praktykantów. / Fot. Fotolia
Umowa absolwencka, zatrudnianie praktykantów. / Fot. Fotolia
Fotolia
Przedsiębiorcy coraz chętniej szukają osób do pracy z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia. Najczęściej poszukują praktykantów bądź absolwentów. Umowa absolwencka pozwana zdobyć pracownika, bez konieczności wypłacania mu wynagrodzenia, a absolwentowi pozwala znaleźć niezbędne doświadczenie. Dla obu stron umowa ta jest korzystna.

Alternatywą dla stażu organizowanego przez urzędy pracy są praktyki absolwenckie. Praktykant nie jest pracownikiem. Firma nie musi ponosić kosztów badań lekarskich, a także spełniać wielu obowiązków ewidencyjnych związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz kosztów z tym związanych.

Nawiązanie współpracy

Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Natomiast praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Nie jest wykluczone, że na praktykę zostanie przyjęta osoba, która jest w trakcie pobierania nauki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej przed ich ukończeniem, np. w okresie wakacji. Osoba ta spełnia warunek, jakim jest ukończenie przynajmniej gimnazjum.

Podstawą współpracy pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę jest umowa o praktykę absolwencką. Umowa taka nie jest umową o pracę i w zasadzie nie stosuje się do niej przepisów prawa pracy. Umowy o praktyki absolwenckie nie należy również utożsamiać z umową zlecenia ani inną umową, do której zastosowanie mają przepisy o zleceniu, jest ona bowiem specyficzną, wprowadzoną odrębną ustawą, umową nazwaną.

Do umowy tej należy jednak stosować wyraźnie wymienione w ustawie o praktykach absolwenckich przepisy ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Stosowanie regulacji Kodeksu pracy

Do praktykantów na praktykach absolwenckich stosuje się przepisy dotyczące:

 • obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu,
 • dobowych i tygodniowych norm czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,
 • wymiaru odpoczynku dobowego, tzn. co najmniej 11 godzin, oraz tygodniowego, który wynosi co najmniej 35 godzin w każdym tygodniu,
 • prawa do 15-minutowej przerwy (tzw. śniadaniowej) wliczanej do czasu pracy, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin,
 • sposobu ustalania pory nocnej, która obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.

Chcesz otrzymywać więcej informacji? Zapisz się na nasz newsletter!

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Zapisy w umowie o praktyki

Minimalną treść umowy o praktykę absolwencką określa art. 5 ust. 2 ustawy o praktykach absolwenckich. W jej treści powinien być ustalony rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne.

Ponadto w umowie należy ustalić czas odbywania praktyki. Nie może ona jednak trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku podpisania umowy o praktykę absolwencką na okres przekraczający 3 miesiące kontrakt ten będzie nieważny. Dopuszczalne jest wielokrotne zawieranie umowy, pod warunkiem że w sumie okres ten nie będzie przekraczał 3 miesięcy.


Przykładowy zapis umowy dotyczący rodzaju pracy

(...)

Umowa o praktyki absolwenckie

(...)

§ 3.

Przyjmujący powierza a Praktykant zobowiązuje się do:

 • prowadzenia elektronicznej metryki sprawy zgodnie z zasadami określonymi w art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz. 250),
 • sporządzania projektów aktów administracyjnych, w tym decyzji i postanowień,
 • przedkładania podpisanych aktów administracyjnych w kancelarii urzędu w celu ich wysyłki do adresatów za potwierdzeniem odbioru.

(...)

Firma wykonująca usługi geodezyjne przyjęła absolwenta studiów na praktyki na 1 miesiąc od 1 do 30 kwietnia 2014 r. Po upływie tego okresu postanowiła podpisać kolejną umowę od 4 maja do 4 czerwca. Ewentualne przedłużenie praktyk jest dopuszczalne maksymalnie do 4 lipca 2014 r. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

Kolejnym koniecznym zapisem umowy jest ustalenie dotyczące tygodniowego wymiaru czasu pracy w ramach praktyki. Nie może on przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Ustalenie odpłatności

Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Jeśli ma być odpłatna, w umowie trzeba także określić wysokość świadczenia pieniężnego. Jego wysokość nie może przekraczać 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykładowy zapis umowy dotyczący tygodniowego czasu pracy w ramach praktyki

(...)

§ 4.

Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie obowiązywania umowy wynosi 40 godzin. W ramach praktyki praktykant będzie wykonywał czynności będące przedmiotem umowy, w wymiarze 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15. do 16.15.

(...)

W 2014 r. najniższa płaca wynosi 1680 zł, czyli świadczenie dla praktykanta nie może przekraczać kwoty 3360 zł. Ten wymóg jest istotny z tego powodu, że wykonywanie praktyki nie pozbawia praktykanta statusu bezrobotnego. Jeżeli jednak praktyka jest odpłatna, to prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje praktykantowi, gdy świadczenie to nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia. Bezrobotny absolwent zarejestrowany w urzędzie pracy w okresie odbywania praktyki będzie miał prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jako osoba bezrobotna. Osoba bezrobotna, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych, oprócz ubezpieczenia zdrowotnego, podlega również ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby korzystające z praktyk absolwenckich nie zostały wymienione w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych jako podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom, zatem świadczenie pieniężne z tego tytułu nie będzie oskładkowane.

Zatrudnianie pracowników - obowiązki firmy


Niektóre korzyści dla pracodawcy i praktykanta

Inne obowiązki pracodawcy

Miejsce odbywania praktyki nie zostało wymienione jako konieczny element umowy o praktykę absolwencką. Nie ma jednak przeszkód, aby strony określiły je w umowie. W zależności od charakteru pracy wykonywanej w ramach praktyki miejscem tym może być zarówno stały punkt, jak i oznaczony obszar. W konsekwencji do osób odbywających praktykę nie będzie się stosować art. 775 k.p., przyznającego pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (pismo Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 31 marca 2010 r. w sprawie rozliczania podróży służbowych w czasie praktyk absolwenckich, GPP-364-4560-25-1/10/PE/RP).

Podmiot przyjmujący na praktykę musi zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie może mu jednak powierzać pracy szczególnie niebezpiecznej.

Po zakończeniu praktyki, na wniosek praktykanta, jego organizator musi wystawić praktykantowi na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Rozwiązanie umowy

Umowa o praktykę absolwencką może zostać rozwiązana przez strony:

 • w każdym czasie, gdy jest bezpłatna,
 • z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, na podstawie pisemnego wypowiedzenia, gdy jest odpłatna.

Ponieważ przepisy nie wskazują, co oznacza rozwiązanie umowy „w każdym czasie”, należy przyjąć, że chodzi tutaj o wypowiedzenie bezzwłoczne (natychmiastowe), którego może dokonać każda ze stron umowy, chyba że w umowie nieodpłatnej określono inny sposób rozwiązania umowy, np. z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Przykładowy wzór zaświadczenia o odbytej praktyce

Gdańsk, 30 maja 2014 r.

Bank ABC SA

Oddział I w Gdańsku

Zaświadczenie
o odbytej praktyce absolwenckiej

Pani Anna Nowak, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomii, w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. odbyła praktykę w Banku ABC SA, Oddział I w Gdańsku.

Zakres czynności w trakcie praktyki obejmował wykonywanie następujących czynności:

 • kontakt z klientami banku,
 • przygotowywanie baz klientów danego segmentu,
 • przygotowywanie projektów umów rachunków bankowych i produktów powiązanych,
 • raportowanie codziennej sprzedaży produktów banku.

Maria Kowalska

Dyrektor Oddziału I Banku ABC SA

w Gdańsku

Napoje dla pracowników w czasie upałów

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 183a–183e, art. 775, art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1573 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
 • art. 1–7 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052),
 • art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
 • art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?