Kategorie

Jak założyć firmę w Niemczech?

Krajowa Izba Gospodarcza
Dbamy o przedsiębiorczość już od 30 lat
Zakładanie firmy w Niemczech. Republika Federalna Niemiec jest jednym z najdynamiczniej rozwiających się krajów świata. Jego liczba ludności wynosi ok. 82,5 mln, co stawia RFN na pierwszym miejscu w Europie pod tym względem. Niemcy są federalnym państwem związkowym, podzielonym na 16 krajów związkowych (landów). W jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech?

W Niemczech obowiązuje zasada wolności działalności gospodarczej, co oznacza, że mogą ją tam zakładać i prowadzić na równych prawach zarówno obywatele tego kraju, jak i obcokrajowcy z innych państw Unii Europejskiej. Konieczność posiadania specjalnych uprawnień dotyczy m.in. adwokatów oraz służby zdrowia.

Reklama


Wszyscy mają prawo do pomocy krajowej i rządowej, a zarejestrowanie działalności gospodarczej nadaje automatycznie prawo pobytu w Niemczech. Jednak obowiązkowo trzeba zgłosić się w Urzędzie Meldunkowym (Buergeramt) i przedstawić dowód zgłoszenia działalności gospodarczej w Urzędzie ds. Gospodarki (Gewerbeamt). Dopiero wtedy uzyskuje się zaświadczenie o prawie pobytu. Osobom, które podjęły samodzielną działalność gospodarczą, przysługuje nieograniczone prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terenie Unii Europejskiej.


Zasady prowadzenia działalności gospodarczej są w Niemczech bardzo zbliżone do tych, jakie obowiązują w Polsce. Tu i tam trzeba zarejestrować firmę, zdobyć numer identyfikacji podatkowej, założyć konto bankowe, prowadzić rachunkowość i systematycznie płacić podatki. Przed podjęciem działalności należy dokonać analizy potrzeb i możliwości, starannie oszacować koszty przedsięwzięcia i podjąć decyzję co do formy prawnej zakładanego przedsiębiorstwa.


Zobacz: Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w UE


Jak krok po kroku założyć firmę w Niemczech?

 
Rozpoczęcie działalności, niezależnie od jej formy prawnej, wymaga zgłoszenia tego na specjalnym formularzu (Gewerbeanzeige - Verordnung) we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie ds. Gospodarki lub Urzędzie Porządkowym gminy lub dzielnicy (Gewerbeamt lub Ordnungsamt). Następnie inwestor może (w przypadku działalności na własny rachunek nie jest do tego zobligowany przez ustawę) lub musi (w przypadku spółek osobowych i kapitałowych) dokonać wpisu swojej działalności gospodarczej do Rejestru handlowego w Sądzie Rejestrowym (Amtsgericht). Urząd ds. Gospodarki informuje właściwy Urząd Skarbowy (Finanzamt), Zawodowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Berufsgenossenschaft), Urząd Inspekcji Przemysłowej oraz Izbę Przemysłowo-Handlową lub Izbę Rzemieślniczą o każdej dokonanej u siebie rejestracji firmy. Warto podkreślić, że każde przedsiębiorstwo działające na terenie Niemiec ma obowiązek przynależeć do jednej z wymienionych wyżej izb i z tego tytułu opłacać składki członkowskie.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że samo przyjęcie zgłoszenia działalności gospodarczej przez Urząd ds. Gospodarki nie upoważnia do jej uruchomienia; do tego wymagane jest zezwolenie, czyli uzyskanie Karty Rzemieślniczej (Handwerkskarte) lub np. wpis do Rejestru Rzemiosła, który obejmuje m.in. przedsiębiorców budowlanych. Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi, Polacy mogą podjąć działalność gospodarczą na terenie Niemiec, pod warunkiem że miejscowe władze uznają ich kwalifikacje, a dochody pozwolą na samodzielne utrzymanie. Wszelkie koncesje i pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej należy uzyskać jeszcze przed rejestracją w Urzędzie ds. Gospodarczych. Wskazana jest też konsultacja z innymi tamtejszymi specjalistami, tj. notariuszem, adwokatem i doradcą podatkowym, jak również zalecana jest wizyta w banku oraz lokalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest to bardzo ważne ze względu na ewentualną potrzebę uzyskania zezwoleń i koncesji, wymaganych w danej branży, oraz kwestii dotyczącej samej nazwy spółki.

 
Zobacz: Rejestracja firmy w CEIDG

 

 Formy prowadzenia działalności w Niemczech

 
W Niemczech można prowadzić działalność gospodarczą, korzystając z następujących form organizacyjnoprawnych:


1. działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwo jednoosobowe (Einzelunternehmen, selbstständige Erwerbstätigkeit)

2. oddział (Zweigniederlassung),

3. filia, przedstawicielstwo (Betriebsstätte, unselbständige Zweigstelle),

4. spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR),

5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH),

6. spółka jawna (offene Handelsgesellschaft - oHG),

7. spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft -KG),

8. spółka akcyjna (Aktiengesellschaft - AG).


Zobacz: Rozwiązywanie sporów transgranicznych na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty


Spółka z o.o.

Reklama

 
Najpopularniejsza spośród wymienionych wyżej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Może ją stworzyć nawet jedna osoba; zawsze jednak umowa musi być poświadczona przez notariusza. Nazwa spółki może być dowolna, pod warunkiem że odróżnia się od już istniejących, o czym decyduje Izba Przemysłowo-Handlowa.


Największe zalety tego typu spółki to jej duża elastyczność oraz szerokie możliwości dopasowania postanowień umowy do rodzaju działalności i potrzeb wspólników. Na przykład dopuszcza się wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników i ograniczenie ponoszonego przez nich ryzyka do wysokości wkładów. Możliwe jest tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie zarówno wkładów pieniężnych, jak i rzeczowych. Nazwa takiej spółki musi zawierać dodatek: „mit beschränkter Haftung”. Jej wpis do Rejestru handlowego podlega ogłoszeniu przez sąd w formie publikacji w czasopiśmie „Bundesanzeiger”, które jest wydawane przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości oraz w co najmniej jednej gazecie. Po zarejestrowaniu spółki w Rejestrze handlowym jeden egzemplarz wyciągu z tego rejestru musi zostać złożony w Urzędzie Komunalnym, w którym zgłoszono podjęcie działalności zarobkowej przez firmę. Minimalny kapitał zakładowy tego rodzaju spółki to 25 tys. euro.

 
Warto wiedzieć, iż spółkę z o.o. w Niemczech można założyć również wedle tzw. procedury uproszczonej. Wówczas jednak można wnieść do niej wyłącznie wkłady pieniężne (w odróżnieniu od spółki z o.o. zakładanej w „zwykłym” trybie, kapitał założycielski może wynieść mniej niż 25 tys. euro), liczba wspólników nie może przekroczyć trzech osób, a zarząd musi być jednoosobowy.

 
Zobacz: Samozatrudnienie w Hiszpanii

 

 Samodzielna działalność zarobkowa w Niemczech

 
Zakładanie oraz prowadzenie spółek w Niemczech jest dość skomplikowane, a przede wszystkim wymaga dużych nakładów finansowych. Prostsze i mniej kosztowne jest założenie samodzielnej działalności gospodarczej, czyli jednoosobowej firmy. Nie musi być ona wpisana do Rejestru handlowego, choć uwiarygodnia to przedsiębiorcę w oczach partnerów, oraz nie wymaga się prowadzenia pełnej księgowości ani sporządzania bilansu. Osoba prowadząca w Niemczech samodzielną działalność zarobkową (ein Selbständiger) stanowi jednoosobowe przedsiębiorstwo (Einzelunterehmen) podlegające regulacjom Kodeksu cywilnego (Bürgerliche Gesetzbuch - BGB). Taka firma działa na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez gminy i dzielnice. Należy podkreślić, że niemieccy urzędnicy żądają udokumentowania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, znacznych środków finansowych i biznesplanu, który uwiarygodni powodzenie przedsięwzięcia.


Zobacz: JEREMIE zapewni firmie lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego

 
Przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej należy się upewnić i sprawdzić, czy dla prowadzenia danej działalności konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia, koncesji bądź poświadczenie kwalifikacji zawodowych. Na przykład:

 
1. posiadanie koncesji konieczne jest w: gastronomii, transporcie, handlu obwoźnym, ubezpieczeniach, ochronie, usługach dla osób niepełnosprawnych, handlu bronią, produkcji leków,

2. posiadanie dyplomu mistrzowskiego niezbędne jest w przypadku niektórych rodzajów rzemiosła,

3. uznanie kwalifikacji zawodowych , i/lub spełnienie określonych warunków finansowych w przypadku osób wykonujących niektóre z grupy tzw. wolnych zawodów (np. zawody prawnicze).


Ciekawą i niskonakładową formą testowania rynku niemieckiego jest forma tzw. biura przedstawicielskiego, nazywanego potocznie reprezentacją (unselbständige Zweigniederlassung). Takie biuro pokazuje obecność polskiego przedsiębiorstwa na rynku niemieckim, nie ma jednak własnej osobowości prawnej, a jego utworzenie nie podlega wpisowi do Rejestru handlowego. Jednak biuro musi występować pod zarejestrowaną w Polsce nazwą. Mimo to wymagane jest jego zgłoszenie we właściwym miejscowo Urzędzie ds. Gospodarczych (Gewerbeamt). Niewątpliwymi zaletami biura są stosunkowo prosta oraz tania procedura jego zakładania oraz minimalne obowiązki wobec niemieckich organów administracyjnych. Zatem utworzenie go może stanowić pierwszy krok aktywności na rynku niemieckim.

 
Zobacz: Jak sprawdzić zagranicznego kontrahenta

 

 Kwestie podatkowe


Zasady opodatkowania Polaków prowadzących firmy w Niemczech reguluje umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Polscy przedsiębiorcy muszą płacić podatek dochodowy w Niemczech, nie muszą natomiast rozliczać dochodów uzyskanych za granicą w Polsce. 


Wspieranie inwestycji zagranicznych na terenie Niemiec należy do kompetencji krajów związkowych. W każdym z nich funkcjonuje regionalna agencja ds. wspierania inwestycji obsługująca zarówno przedsiębiorców krajowych, jak i zagranicznych. Ponadto agencje te mają swoje oddziały informacyjno-promocyjne poza granicami Niemiec, których zadaniem jest zachęcanie do inwestowania na terenie danego landu, np. poprzez przejęcie istniejącego tam zakładu. Realizowane programy wspierania przedsiębiorców, także zagranicznych, są finansowane ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój regionalny. Ponadto każda gmina posiada możliwości przyznawania takim inwestorom własnych subwencji i dotacji dotyczących m. in. programów badawczo-rozwojowych. Głównym koordynatorem dla wspierania potencjalnych inwestorów zagranicznych jest Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych (Bundesbeauftragte für ausländische Investitionen), którego siedziba znajduje się w Berlinie.


Zobacz: Jak oddelegować pracownika do Niemiec?


Materiały powstały w ramach projektu „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „Jednego Okienka” w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi 2007-2013 wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.

Źródło: Pojedyńczy Punkt Kontaktowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!