Kategorie

Regulacje prawne na obszarze celnym UE

jn
1 maja 1984 r. Polska stała się częścią unijnego obszaru celnego. Zniesione zostały granice celne. Poza zewnętrznymi granicami Unii obowiązują regulacje prawa celnego UE.

Na wewnątrzwspólnotowym rynku ani przywóz, ani wywóz towarów nie wymaga dokonywania odprawy celnej, nie podlega ograniczeniom ilościowym ani obciążeniom celnym. Natomiast obrót pozaunijny już takim obowiązkom podlega.

Unijne prawo celne regulują:

• Kodeks celny UE (rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12 października 1992 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (Dz.U.L 302 z 19.10.1992 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. wprowadzające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.L 253 z 11.10.1993 z późn.zm.) + załączniki

• Wspólnotowa Taryfa Celna (TARIC) - system, który integruje wszelkie ustalenia prawne państw członkowskich związane z taryfami celnymi dla produktów przemysłowych i rolnych. Zawiera m.in. kody towarów (nomenklatura celna), stawki celne wyrażone w procentach lub kwocie za określoną jednostkę dla danego kraju lub grupy państw, z którego towar przybywa, podstawę prawną z komentarzem (przypisem), okres ważności stawki celnej, dane do nadzoru importu i eksportu, limity ilościowe (kontyngenty), wskaźniki antydumpingowe, zawieszenia cła, preferencje celne, zwroty eksportowe, cła wyrównawcze, zakazy importu i eksportu. Nie zawiera informacji o narodowych podatkach, takich jak stawki VAT czy akcyzy. Codziennie wsadowo generuje dane dla lokalnych systemów podatkowych (akcyza i VAT). Dane są zbierane i aktualizowane w centralnej bazie danych, która jest udostępniana poprzez publicznie dostępne internetowe bazy danych.

System INTRASTAT

Choć towary będące przedmiotem wymiany wewnątrzwspólnotowej nie są już objęte zgłoszeniami celnymi dokonywanymi na formularzach, podlegają jednak ewidencji statystycznej Instrastat.

System INTRASTAT jest systemem statystyki obrotów towarowych stosowanym w obrotach między państwami członkowskimi UE. Polega na gromadzeniu danych o dokonanych przywozach albo wywozach towarów w ramach UE.

Podmioty mające siedzibę w kraju unijnym i dokonujące obrotu towarowego z innymi krajami członkowskimi UE zobowiązane są do przekazywania informacji o zrealizowanych obrotach z zagranicą na deklaracjach Intrastat do organów celnych, które z kolei gromadzą, rejestrują i kontrolują te informacje.

Deklaracja INTRASTAT jest zbiorczą miesięczną informacją o dokonanych w ciągu danego okresu sprawozdawczego przywozach i wywozach towarów. Zawiera dane podobne do danych umieszczanych na dokumencie SAD, m.in. kod taryfy celnej CN, kraj pochodzenia towaru, masa netto, deklarowana wartość i ilość.

W systemie INTRASTAT zgłoszeniu podlega przywóz i wywóz towarów, czyli fizyczny przepływ towarów między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE. Towary zgłaszane do systemu INTRASTAT nie muszą być przedmiotem transakcji handlowych pociągających za sobą płatności. Oznacza to, że ewidencji podlegają także towary przekazywane bezpłatnie.

Z obowiązku deklarowania do systemu INTRASTAT wyłączony jest obrót usługami, z wyjątkiem usług uszlachetniania. Zgłoszeniu nie podlegają także towary w tranzycie, jeśli w drodze do kraju przeznaczenia nie miały miejsca żadne zatrzymania.

Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów w ramach wymiany handlowej między Polską a innymi krajami UE ciąży na podmiotach gospodarczych, które w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym przekroczyły narastająco podstawowy próg wartości obrotów. W 2010 r. był zdefiniowany na poziomie 1 000 000 zł w przywozie i w wywozie. Rozszerzony zakres przekazywanych informacji obowiązuje po przekroczeniu progu szczegółowego, który wynosi 33 000 000 zł w przywozie i 60 000 000 zł w wywozie. Podobnie kształtuje się wartość progów w 2011 r.

• dla przywozu: próg podstawowy 1 000 000 zł, próg szczegółowy: 33 000 000 zł;

• dla wywozu: próg podstawowy 1 000 000 zł, próg szczegółowy: 60 000 000 zł.

Zgłoszenia INTRASTAT mogą być realizowane zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Zgłoszenia elektroniczne stanowią podstawową formę zgłoszenia INTRASTAT. Natomiast zgłoszenia w formie pisemnej mogą być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu organu celnego.

Osobom, które tego obowiązku nie wypełnią lub wykonają go nieterminowo albo nieprawidłowo, dyrektor właściwej Izby Celnej wysyła upomnienie zobowiązujące do usunięcia zaniedbań w terminie nie później niż 7 dni. Jeśli trzykrotnie upomnienie nie przyniesie określonego skutku, organ celny może nałożyć na niezdyscyplinowanego przedsiębiorcę karę porządkową w wysokości 3000 zł.

Trzeba pamiętać, że podstawą sprawozdawczości statystycznej w obrotach z krajami trzecimi jest nadal dokument SAD.

Certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

Każde państwo członkowskie, począwszy od 1 stycznia 2008 r., uprawnione jest do nadawania podmiotom gospodarczym statusu „upoważnionego przedsiębiorcy”, który jest zdolny sprostać wymogom wspólnych kryteriów systemu kontroli i odpowiedzialności.

Certyfikat AEO uzyskany przez przedsiębiorstwo na poziomie narodowym jest uznawany na całym obszarze celnym UE, w zakresie zgodnym z wnioskiem, który przedsiębiorca musi złożyć pisemne lub w formie elektronicznej do kompetentnego organu celnego.

Dostępne są trzy certyfikaty, które mogą być dobrowolnie wybrane przez aplikującego, zgodnie z jego specyficznymi zapotrzebowaniem:

• AEO - C (ułatwienia celne),

• AEO - S ( bezpieczeństwo),

• AEO - T (ułatwienia celne i bezpieczeństwo).

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu AEO są następujące:

• mniejszy zakres fizycznej i dokumentowej kontroli towarów przemieszczanych przez granicę;

• priorytetowa obsługa wysyłki towarów pochodzących lub obsługiwanych przez posiadacza certyfikatu;

• możliwość wyboru miejsca wykonania kontroli na terenie całej UE;

• prostszy dostęp do ułatwień celnych;

• zmniejszony zakres danych niezbędnych do zgłoszenia celnego;

• wcześniejsze poinformowanie przedsiębiorców o tym, że ich wysyłka została wybrana do kontroli.

Pośrednie zalety związane z posiadaniem certyfikatu AEO to:

• prokonkurencyjne atuty dla firm partycypujących w programie AEO, jako konsekwencja wyższej wiarygodności w dziedzinie bezpieczeństwa i rzetelności działania (będąc rozpoznawanym jako AEO potwierdzi się zgodność z surowymi kontrolami zarządzania i bezpieczeństwa);

• ulepszona przejrzystość i kontrola sieci dostawczych;

• zredukowane ryzyko wystąpienia kradzieży i strat z tytułu przestępstw, wandalizmu i bezpieczeństwa obrotu;

• mniej opóźnionych dostaw;

• mniejsze koszty inspekcji dostawców i zwiększony zakres kooperacji;

• lepsze bezpieczeństwo i komunikacja między partnerami sieci dostawczych.

 

Numer indentyfikacyjny EORI

Od 1 lipca 2009 r. obowiązują postanowienia Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 312/2009 z dn. 16.04.2009 r. zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Przywołana regulacja prawna nakłada na przedsiębiorców (zarówno unijnych, jak i mających siedzibę na terenie państw trzecich) obowiązek uzyskania nowego numeru identyfikacyjnego, tzw. numeru EORI, oraz posługiwania się nim we wszystkich dalszych kontaktach z organami celnymi na terenie UE, np. w przypadku realizacji formalności związanych z przywozem/wywozem towarów, transportem w ramach procedury tranzytu, czy złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie uproszczeń celnych.

Postanowienie jest realizacją kolejnego etapu projektu e-customs (cła elektronicznego), a nazwa EORI stanowi skrót od ang. zwrotu „Economic Operator’s Registration and Identifcation odnoszącego się do Systemu rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych.

Z punktu widzenia przedsiębiorców nakładanie na nich kolejnych obowiązków o charakterze formalnym może wydawać się uciążliwe, jednak w odróżnieniu od lokalnych (polskich) identyfikatorów (np. NIP, REGON), numer EORI jest stosowany jako uniwersalny kod referencyjny we wszystkich państwach członkowskich UE.

Poza tym istotne jest to, że unijny ustawodawca wprowadził zasady:

• jednokrotnej rejestracji podmiotu w systemie;

• niepowtarzalnego charakteru numeru EORI (jeden przedsiębiorca może uzyskać jeden numer);

• nieodpłatności czynności związanych z uzyskaniem numeru EORI.

Numer EORI dla krajowego podmiotu składa się z 14-znakowej struktury złożonej z ciągu znaków w kolejności: „PL, numer NIP rozszerzony o pięć zer bądź - jeżeli podmiot posiada numer REGON - o pięć ostatnich cyfr tego numeru”. W przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego numer EORI będzie składał się ze znaków „PL oraz niepowtarzalnego ciągu 14 cyfr zakończonych literą „Z”.

Obowiązujące regulacje prawne rozróżniają dwa tryby postępowania w zakresie nadawania numeru EORI. W przypadku polskich przedsiębiorców, którzy byli aktywnymi importerami/eksporterami, numer identyfikacyjny został nadany automatycznie (z urzędu), na podstawie informacji zgromadzonych w systemach elektronicznych wykorzystywanych przez administrację celną przed 1 lipca 2009 (lista przedsiębiorców została opublikowana na stronach MF).

Podmiot, któremu nie dano automatycznie numeru EORI, powinien wypełnić i złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wniosek rejestracyjny PG-K (gotowe formularze do pobrania m.in.: http://www.lodz.ic.gov.pl/EORI/informacje_ogolne.html).

Procedury celne

Wspólnotowy Kodeks Celny wyróżnia 8 procedur celnych: dopuszczenie do obrotu, wywóz, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawa czasowa, uszlachetnianie bierne. Bardzo często stosowane są tylko dwie procedury: dopuszczenie do obrotu oraz wywóz.

Dopuszczenie do obrotu to nadanie towarowi niewspólnotowemu statusu celnego towaru wspólnotowego. Po spełnieniu wszystkich formalności, a zwłaszcza dokonaniu zgłoszenia celnego oraz zapłaceniu należności celno-podatkowych można swobodnie dysponować towarem na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Wywóz to wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Unii Europejskiej. Wywóz towarów wymaga dokonania zgłoszenia celnego z uwzględnieniem środków polityki handlowej UE. Towary objęte procedurą wywozu pozostają pod dozorem celnym aż do opuszczenia przez nie obszaru celnego Wspólnoty. Muszą opuścić ten obszar w takim samym stanie, w jakim znajdowały się w chwili przyjęcia zgłoszenia wywozowego. Jeżeli towary nie opuszczą obszaru celnego Wspólnoty, eksporter ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie urząd celny i zwrócić do tego urzędu kartę 3 zgłoszenia celnego.

Pozostałe procedury dzielą się na:

• procedury zawieszające, tj. tranzyt zewnętrzny, skład celny, uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń, przetwarzanie pod kontrolą i odprawa czasowa;

• procedury gospodarcze, czyli skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawa czasowa i uszlachetnianie bierne.

Procedury gospodarcze, poza procedurą uszlachetniania biernego, odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych. Natomiast przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. Gospodarcze procedury mają następujące cechy wspólne:

• wymagają wcześniejszego uzyskania pozwolenia,

• może być wymagane złożenie zabezpieczenia w przypadku zawieszenia należności celnych.

Tranzyt - procedura ta dotyczy przemieszczania towarów na obszarze celnym UE. Procedura tranzytu odbywa się z zastosowaniem dokumentu SAD, karnetu TIR lub karnetu ATA. Rozróżnia się tranzyt zewnętrzny i tranzyt wewnętrzny.

Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie z jednego punktu do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty:

a) przede wszystkim towarów niewspólnotowych niepodlegających w tym czasie obciążeniom celnym ani innym środkom polityki handlowej,

b) w szczególnych przypadkach także towarów wspólnotowych.

Tranzyt wewnętrzny polega na przemieszczaniu towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego z jednego punktu do drugiego, znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty, przez terytorium kraju trzeciego.

Skład celny - pozwala na składowanie w wolnych obszarach celnych (WOC) lub pomieszczeniach znajdujących się na tym obszarze (składy wolnocłowe) towarów niewspólnotowych, które w czasie składowania nie podlegają cłu, ani innym środkom polityki handlowej i nie wymagają złożenia zabezpieczenia majątkowego.

Uszlachetnianie czynne - obejmuje przywóz surowców, które sprowadzane są na obszar celny Wspólnoty tylko na określony czas, potrzebny do wytworzenia gotowego produktu, zwanego w przepisach celnych UE produktem kompensacyjnym, a następnie w postaci tego produkty są wywożone poza obszar UE. W celu wspierania eksportu umożliwiono wprowadzanie takich surowców na obszar celny UE bez konieczności uiszczania cła lub dopuszczając jego zwrot lub umorzenie. Procedura uszlachetnienia czynnego jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty wymaga uiszczenia przez importera określonych należności przywozowych.

Procedura uszlachetniania czynnego może być przeprowadzona w dwóch podstawowych systemach: systemie zawieszeń i systemie ceł zwrotnych. Wobec towarów objętych procedurą w systemie zawieszeń nie pobiera się należności przywozowych, jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej aż do chwili, gdy towary te zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych. Natomiast towary objęte procedurą w systemie ceł zwrotnych są najpierw dopuszczane do obrotu, z czym wiąże się pobór należności przywozowych oraz zastosowanie środków polityki handlowej. Następnie należności te mogą zostać umorzone lub zwrócone, jeżeli towary zostaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych.

Uszlachetnianie bierne - pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarów wspólnotowych poza obszar celny Wspólnoty w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz na dopuszczeniu do obrotu produktów powstałych w wyniku tych procesów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności przywozowych. Do procesów uszlachetniania należą: obróbka towarów, w tym montaż, składanie lub instalowanie ich w innych produktach, przetwarzanie towarów, naprawa produktów, w tym ich odnawianie i porządkowanie. Towary objęte procedurą uszlachetniania biernego nazywane są towarami czasowo wywożonymi, a produkty powstałe w wyniku procesów uszlachetniania produktami kompensacyjnymi. Ponieważ w skład produktu kompensacyjnego wchodzą towary czasowo wywożone, które pochodzą ze Wspólnoty lub wcześniej zostały dopuszczone do obrotu we Wspólnocie, to w chwili dopuszczenia do obrotu produktu kompensacyjnego nie płaci się należności celnych od towarów czasowo wywożonych.

Przetwarzanie pod kontrolą - ta procedura jest rzadko stosowana. Pozwala na przywóz towarów niewspólnotowych bez pobierania należności przywozowych. Procedura pozwala także na zmianę rodzaju lub stanu towaru oraz dopuszczenie produktów przetworzonych do obrotu po zapłaceniu należności celno-podatkowych. Dopuszczalne jest także przetwarzanie prowadzące do powstania produktów, których dotyczą niższe należności przywozowe niż te, które mają zastosowanie do przywożonych towarów niewspólnotowych. Procesy przetwarzania pod kontrolą mogą być prowadzone wyłącznie w miejscach wskazanych w pozwoleniu.

Odprawa czasowa - pozwala na wykorzystanie na obszarze Wspólnoty towarów pierwotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej. Termin, w jakim towary mogą znajdować się pod opisywaną procedurą, wynosi 24 miesiące, z możliwością jego przedłużenia w szczególnych okolicznościach. Przy objęciu towaru tą rzadko stosowaną procedurą nie powstaje dług celny, ale organ celny w określonych przypadkach może pobrać zabezpieczenie na poczet mogącego powstać długu celnego. Cechą charakterystyczną procedury jest to, że towar jest własnością osoby zagranicznej. Odprawę czasową wykorzystuje się w stosunku do towarów przywożonych na targi i wystawy, części zamiennych środków transportu kolejowego, drogowego, powietrznego i morskiego, palet i kontenerów, a także wielu innych produktów.

Oprac. na podst. inf MF: jn

 

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...