Kategorie

Podpis elektroniczny a wysyłanie informacji przez platformy zakupowe

Piotr Nowaczyk
trener, konsultant
Bez wskazania podmiotu, od którego pochodzi informacja, jego siedziby i podpisu osoby uprawnionej, nie można dokonać indywidualizacji zamawiającego.
Bez wskazania podmiotu, od którego pochodzi informacja, jego siedziby i podpisu osoby uprawnionej, nie można dokonać indywidualizacji zamawiającego.
Czy wysyłanie informacji do wykonawców poprzez platformę zakupową zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych musi być opatrzone podpisem elektronicznym?

Podpis elektroniczny a zamówienia publiczne

Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019), dalej „pzp”.

Przepisy pzp nie nakładają na Zamawiającego obowiązku zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podczas wysyłania informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe.

Odrębną kwestią jest przesyłanie przez Zamawiającego informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe w sposób wadliwy. A za taki np. może być uznany brak podpisu Zamawiającego pod dokumentem.

Udzielenie zamówienia

Komunikacja [1] w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym:

 • składanie ofert,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
 • wymiana informacji oraz
 • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
 • z uwzględnieniem wyjątków określonych w pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Reklama

Przez środki komunikacji elektronicznej [2] należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wskazana ustawa, definiuje środki komunikacji elektronicznej, jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną [3].

Ustawodawca formę elektroniczną, jako obligatoryjną zastrzegł pod rygorem nieważności w przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w przypadku składania [4]:

 • oferty,
 • wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
 • wniosku, o którym mowa w art. 371 ust. 3 pzp,
 • oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.

Podobne zastrzeżenie ma miejsce w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne [5], z tym, że ustawodawca dopuszcza w tym przypadku złożenie:

 • oferty,
 • wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
 • oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.
 • w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający w ogłoszeniu oraz specyfikacji warunków zamówienia [6] umieszcza informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Sposób przekazywania wniosków

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) określa:

 • sposób sporządzania oraz sposób przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3 pzp, ofert, prac konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu lub konkursie,
 • wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 pzp, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu lub konkursie,
 • wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych, o których mowa w pkt 2.
Reklama

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest równoznaczne z obowiązkiem posługiwania się podpisem elektronicznym przez wszystkie strony postępowania.

Żaden z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019), ani aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zachowania formy elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podczas wysyłania informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe.

Informacje Zmawiającego przeznaczone dla Wykonawców takie jak np.:

 • wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • informacja z otwarcia ofert
 • mogą być przesłane do Wykonawców poprzez platformę zakupową jako skan papierowej wersji dokumentu.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, iż nie należy utożsamiać zasady pisemności [7] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z formą pisemną.

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pisemnie oznacza zastosowanie w tym postępowaniu takich środków przekazu, które zapewniają wyrażanie informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jest to konsekwencją przyjęcia w pzp [8] definicji pojęcia „pisemność”.

Pisemne oświadczenia i zawiadomienia

Pojęcie pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie oznacza przekazywania dokumentów, oświadczeń i informacji wyłącznie w postaci papierowej, ale przede wszystkim w postaci elektronicznej ze względu na zasadę komunikacji elektronicznej przyjętej w pzp [9].

Pisemne oświadczenia i zawiadomienia, do których nawiązuje pzp, są przekazywane z zasady w postaci elektronicznej (o ile inny sposób komunikacji, jak np. w postępowaniach w dziedzinach obronności lub bezpieczeństwa, nie jest dopuszczony samą ustawą). Przy czym trzeba pamiętać, że do środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z definicją, nie należy faks.

Zasada pisemności nie dotyczy wyłącznie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ale również dokumentowania przebiegu postępowania przez zamawiającego, czyli sporządzania protokołu postępowania.

W przypadkach, w których pzp wymaga formy pisemnej, należy przez to rozumieć formę określoną art. 78 § 1 Kc zdanie pierwsze, zgodnie z którym do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Warto zauważyć, że na gruncie Kc oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej [10], natomiast do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym [11].

Brak podpisu elektronicznego

Odrębną kwestią jest przesyłanie przez Zamawiającego informacji do Wykonawców poprzez platformy zakupowe w sposób wadliwy. A za taki może być uznany brak podpisu Zamawiającego pod dokumentem. W ocenie autora niniejszej publikacji pisma kierowane do wykonawców poza określonymi w pzp wymogami powinny zawierać również takie informacje jak wskazanie Zamawiającego od którego pochodzą, jego siedzibę oraz podpis przez osobę uprawomocnioną do dokonania takiej czynności.

Bez wskazania podmiotu, od którego pochodzi informacja, jego siedziby i podpisu osoby uprawnionej, nie można dokonać indywidualizacji zamawiającego. Podpis warunkuje, że dokument pochodzi od osoby, reprezentującej Zamawiającego. Brak jego podpisu, przy równoczesnym braku podpisu osoby przez niego umocowanej, gdy nie zostanie usunięty, może powodować brak uniemożliwiający wywołanie określonego skutku prawnego.

Pisma kierowane do Wykonawców, jak również dokumenty udostępniane przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania powinny być podpisane w taki sposób, by ich odbiorca miał pewność, że korespondencja i odpowiednio stosowne dokumenty zostały zaakceptowane przez upoważnione osoby.

Dokumenty publikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Piotr Nowaczyk

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

[1] art. 61 pzp

[2] art. 7 pkt 23 pzp

[3] art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

[4] art. 63 ust. 1 pzp

[5] art. 63 ust. 2 pzp

[6] art. 67, art. 134 ust. 1 pkt 10, art. 281 ust. 1 pkt 8 pzp

[7] art. 20 ust. 1 pzp

[8] art. 7 pkt 16 pzp

[9] art. 61 ust. 1 pzp

[10] art. 781 § 2 Kc

[11] art. 781 § 1 Kc

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.