| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Udzielanie zamówień > Kiedy można udzielić zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki?

Kiedy można udzielić zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki?

Zamówienie z wolnej ręki. Kiedy przedsiębiorca może przeprowadzić zamówienie w trybie z wolnej ręki? Ekspert wyjaśnia jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryby udzielania zamówień. Zgodnie z treścią ustawy wyszczególniono osiem trybów gdzie przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony stanowią tryby podstawowe, tj. takie które można stosować w każdym postępowaniu i nie wymagają uzasadnienia. W przypadku gdy zamawiający podejmuje decyzje o wszczęciu postępowania w innym trybie konieczne jest spełnianie przesłanek wyrażonych w treści ustawy. Do takich trybów należy zamówienie z wolnej ręki, tryb ten zdefiniowany został w art.66 ustawy zaś w art.67 wskazane zostały przesłanki, tj. okoliczności w jakich może być stosowany.

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym w związku z czym niezbędne jest spełnianie choćby jednej z poniżej przedstawionych przesłanek ustawowych.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

 • dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
  • z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 
  • z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, 
  • w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 
 • przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 
 • ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 
 • w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

Polecamy: Czy zamawiający musi zamieścić ogłoszenie w Internecie?

 • w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
  • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
  • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 
 • w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 
 • w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 
 • możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; 
 • zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
 • zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
 • zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Należy pamiętać, że tryb ten wymaga przesłania zaproszenia do negocjacji , następnie strony negocjują warunki przyszłej umowy co powinno zostać odzwierciedlone w treści Protokołu z postępowania – druk ZP- WR. Niezbędne jest także złożenie oświadczenia przez wyko0nawcę w zakresie art. 22 oraz w zakresie art. 24. zamawiajacy może żądać także dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Procedura powinna być zakończona zawarciem umowy.

Polecamy: Jakie usługi można zlecić Poczcie Polskiej z wolnej ręki

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »