reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Zatrzymanie wadium po nowelizacji PZP

Zatrzymanie wadium po nowelizacji PZP

Po nowelizacji PZP, zgodnie z art. 46 ust. 4a, zamawiający będzie obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w określonych sytuacjach. W artykule przedstawione zostały 4 przypadki, w których możliwe jest zatrzymanie wadium.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) – w skrócie „nowelizacja”, wprowadza zmiany w przepisach dotyczących zatrzymania wadium.

Przypadek 1:

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzające spełnianie:

  1. warunków udziału w postępowaniu,  lub
  2. przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
  • co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Przypadek 2:

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złoży pełnomocnictw, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych

Przypadek 3:

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złoży nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W przypadkach 1,  2 i 3, warunkiem zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp jest wcześniejsze i prawidłowe wezwanie wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp przekazane wykonawcy po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie należy zakwalifikować w trybie art. 14 w zw. z art. 58 § 1 k.c., jako czynność niemożliwą do wykonania a tym samym nieważną, tj. nie wywołującą skutku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp w postaci skutecznego wezwania do uzupełnienia. Nie można bowiem mówić o nieuzupełnieniu wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp na wezwanie zamawiającego w sytuacji, gdy termin na uzupełnienie upłynął w dacie otrzymania wezwania. W takiej sytuacji zamawiający jest uprawniony jedynie do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania, jednak bez prawa do zatrzymywania wadium w trybie art. 46 ust. 4a (zob. wyrok KIO/UZP 2805/10, KIO/UZP 2810/10). Zamawiający jest obowiązany do zatrzymania wadium niezależnie od formy, w jakiej zostało ono złożone. Krajowa Izba Odwoławcza jest uprawniona do rozpatrzenia odwołania od czynności zatrzymania wadium także wówczas, gdy wykonawca nie ma już możliwości uzyskania zamówienia publicznego (zob. wyroki KIO/UZP 599/09; KIO/UZP 1055/09; KIO/UZP 1054/09 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r., V CSK 456/09). Jeśli wykonawca został wykluczony z postępowania i nie odwołuje się od tej czynności, a spór dotyczy jedynie zatrzymania wadium przez zamawiającego na podstawie art. 46 ust. 4a, do rozpoznania sprawy właściwe są sądy powszechne (zob. wyroki KIO/UZP 877/09; KIO/UZP 1356/09; KIO/UZP 1619/09; KIO/UZP 1829/09; KIO/UZP 31/10 oraz wyrok Sądu Najwyższego II CSK 675/10 i postanowienie TK z dnia 9 maja 2012 r., P 47/11, OTK-A 2012, nr 5, poz. 57).

Rażąco niska cena oferty po nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych

Przypadek 4:

Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp (innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty - dalej jako „inna omyłka”). Z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wynika, że intencją ustawodawcy było dopuszczenie do poprawiania wszelkiego rodzaju błędów, omyłek, nieścisłości i innych niedoskonałości oferty, o ile tylko nie spowodują one zniekształcenia złożonego oświadczenia woli wykonawcy w istotnym zakresie. Jednocześnie ustawodawca wprowadził zasadę, iż oferta podlega odrzuceniu, w sytuacji gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty po otrzymaniu od zamawiającego powiadomienia o dokonanych poprawkach (zob. KIO 1883/12). Oferta nie podlega odrzuceniu i wadium nie podlega zatrzymaniu zarówno w przypadku czynnej akceptacji dokonania poprawienia innej omyłki, poprzez wyrażenie zgody, jak i bezczynności wykonawcy wobec zawiadomienia zamawiającego o poprawieniu w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Nawet jeżeli w zawiadomieniu o poprawieniu omyłki zawarto żądanie o wyrażenie zgody na poprawienie innej omyłki, to z uwagi na brak w przepisach Pzp terminu na fakultatywne wyrażenie zgody, przesłanie zgody po upływie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu innej omyłki nie może spowodować odrzucenia oferty takiego wykonawcy oraz zatrzymania wadium. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp daje natomiast wykonawcy możliwość czynnego niewyrażenia zgody w przypadku, kiedy nie zgadza się on na poprawienie innej omyłki.

Wybór oferty po uchyleniu się wykonawcy

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama