reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Wykluczenie wykonawcy za składanie nieprawdziwych informacji

Wykluczenie wykonawcy za składanie nieprawdziwych informacji

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Kiedy nieprawdziwe informację skutkują wykluczeniem wykonawcy?

Informacje takie mogą być zawarte m. in. dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (np. wykazie wykonanych robót budowlanych, wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, poświadczeniu, innych dokumentach - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub własnym oświadczeniu wykonawcy) lub dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (np. próbkach, fotografiach produktów, oświadczeniu własnym wykonawcy). Wykluczenie wykonawcy na podstawie tego przepisu może nastąpić zatem po spełnieniu się dwóch przesłanek.

Pierwsza - dotyczy stwierdzenia, że informacje złożone przez wykonawcę są nieprawdziwe, a druga - że złożone przez wykonawcę informacje mogły lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, który należy rozumieć, jako wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych ugruntowany jest pogląd, że przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp ma zastosowanie wówczas, gdy złożenie nieprawdziwych informacji jest wynikiem celowego i zamierzonego zachowania wykonawcy, działającego z zamiarem wprowadzenia zamawiającego w błąd i wykorzystania tego błędu dla uzyskania zamówienia.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Polecamy: Podatki 2014 - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2014

Pomiędzy czynnością złożenia nieprawdziwych informacji, a wynikiem postępowania, musi istnieć zatem związek przyczynowo-skutkowy. Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp może mieć miejsce na każdym etapie postępowania. Nieprawdziwe informacje to takie, które nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Informacje mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jeżeli ich złożenie przesądza o wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub możliwości uznania oferty za najkorzystniejszą (zob. KIO 1424/11). Złożenie nieprawdziwych informacji jest stanem faktycznym i polega na rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę a rzeczywistym stanem rzeczy. Dla uznania, że informacja jest nieprawdziwa, nie ma znaczenia, czy pochodzi ona od wykonawcy. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia z dnia 19 listopada 2013 r., KIO 2575/13, uznała, że „(…) stwierdzenie nieprawdziwości informacji musi mieć postać uzyskania pewności, że informacje nie odzwierciedlają rzeczywistości. Nie jest wystarczającym zaistnienie pewnego stanu niepewności, czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być może informacje są nieścisłe, czy nie w pełni oddają rzeczywistość. Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje. Jest to szczególna przesłanka, wymagająca każdorazowo jednoznacznego przesądzenia nieprawdziwości zawartych w ofercie wykonawcy twierdzeń o rzeczywistości. Ustalenie, czy też potwierdzenie nieprawdziwości informacji musi mieć zatem charakter definitywnego i kategorycznego, nie pozostawiającego żadnych wątpliwości stwierdzenia.”.

Naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych – cena w ofercie

Informacje mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jeżeli ich złożenie przesądza o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyniku oceny ofert lub możliwości uznania oferty za najkorzystniejszą (zob. wyroki KIO: z dnia 25 sierpnia 2011 r., KIO 1736/11, KIO 1735/11; z dnia 20 lipca 2011 r., KIO 1424/11). Złożenie nieprawdziwej informacji ze skutkiem w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania, to czynność dokonana przez wykonawcę w sposób zamierzony tj. z winy umyślnej, nie zaś w wyniku błędu czy niedbalstwa (zob. wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2014 r., KIO 552/14). Wykluczając wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp należy bezspornie wykazać, że składane w postępowaniu oświadczenia lub dokumenty zawierają nieprawdziwe informacje, a ich złożenie jest wynikiem zamierzonego, zawinionego działania wykonawcy, nie zaś wynikiem niezrozumienia treści ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Jeżeli ze stanu faktycznego wynika, że wykonawca w dniu składania ofert działał w dobrej wierze, to nie sposób uznać, że jego celem było wprowadzenie zamawiającego w błąd (zob. wyrok KIO z dnia 23 października 2012 r., KIO 2196/12, z dnia 12 kwietnia 2012 r., KIO 590/12, KIO 600/12; z dnia 26 marca 2012 r., KIO 491/12; z dnia 22 lutego 2012 r., KIO 267/12.

Rozszerzenie zakresu zamówienia w odniesieniu do umowy ramowej

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama