reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Na czym polega przetarg nieograniczony?

Na czym polega przetarg nieograniczony?

Przetarg nieograniczony to jeden z trybów udzielenia zamówienia publicznego określony w ustawie Prawo zamówień publicznych. Na czym on dokładnie polega?

Przetarg nieograniczony polega na tym, że w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający wszczyna postępowanie w tym trybie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera m. in.:

 • nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
 • określenie trybu zamówienia i terminu wykonania zamówienia;
 • informację dotyczące wadium czy
 • adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, to również te dokumenty.

W przypadkach określonych w ustawie zamawiający żąda bądź może żądać wniesienia wadium. Może być ono wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Temu ostatniemu zwraca po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Polecamy: Na czym polega przetarg ograniczony?

W pewnych sytuacjach zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Ma to miejsce, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Polecamy: Na czym polega aukcja elektroniczna?

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama